Viesnīca ir normāla, bet ir zināmas nianses

Rakstīts: 10 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 30 jūlijā — 7 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 3.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 7.0
Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras, ir 4 lifti, baseins labs. Starp trū kumiem: istaba tika iztī rī ta pat reizi 8 dienā s un mē s ne reizi neredzē jā m, ka baseins tiktu tī rī ts. Ē diens bija diezgan vienmuļ š . Reģ istratū rā darbinieki lielā koties ir draudzī gi. Bet pā rē jo katru dienu sabojā ja ē dnī cas darbinieki. Pirmkā rt, katru reizi bija jā uzrā da maltī tes biļ ete. Otrkā rt, un visnepatī kamā kais ir "uzraugs" ē damistabā . Š is puisis ir diezgan rupjš un nav draudzī gs. Viņ š vienmē r vē roja apmeklē tā jus aiz pieres. Kurš ko liek š ķ ī vī , cik. Izsaka piezī mes, sū dzas. Tas ir tā , it kā mē s bū tu pie viņ a ciemos un ē dam viņ a paš a ē dienu bez maksas. Bija tā ds gadī jums. Mana mā sa meklē ja somiņ ā tabletes, kas jā izdzer pirms ē š anas, tad š ī uzrauga domā ja, ka viņ a maciņ ā liek ē dienu??? ? un viņ š publiski un bez iemesla sā ka viņ u kritizē t. Tas sabojā ja visu vakaru. Tad nabaga meitene baidī jā s ē st ē damistabā.
Un atlikuš o dienas daļ u š is vī rietis rū pī gi sekoja mū su kustī bā m. Vai varbū t mē s kaut ko nozagsim. Piemē ram, maizes gabals.
Uz katra soļ a karā jas uzraksti "neņ emiet ā rā ē dienu no restorā na".

Manam dē lam, pusaudzim, piezī mē ja, ka viņ š maizi ņ em ar rokā m. Lai gan lielā kā daļ a apmeklē tā ju tā arī darī ja.
Tā pat ierodoties mums netika dotas instrukcijas, kā iekļ ū t ē damzā lē un baseinā . Bet viņ i izteica piezī mes par to, kā pē c mē s neiebraucam pareizi.
Biež i bija sajū ta, ka atrodamies stingrā s droš ī bas cietumā . Nestā vi tur, nesē di. Tā tad, es neiesaku š o viesnī cu, jo tū risti š eit nav gaidī ti? ?
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu