Tia Maria Hotel 3*– Atsauksmes

8
Novērtējums 8.210
№19 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
8.4 Numurs
8.3 apkalpošana
9.2 Tīrība
9.1 Uzturs
8.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta dienvidu daļā, 250 metru attālumā no pludmales. Blakus atrodas naktsklubs un lielveikals. Viesnīca uzcelta 2007. gadā, pēdējā renovācija veikta 2017. gadā. Teritorijas kopējā platība ir 12 000 kvadrātmetru.Vairāk →
аватар BBK
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izvē lē jā mies to atraš anā s vietas dē ļ pilsē tas centrā . Brokastis lieliskas, tuvu jū rai. Numuri ir tī ri un uzkopti katru dienu. Mums bija dzī voklis 5 stā vā . Ir viegli nokļ ū t Nesebā rā un Pomorijā. https://www. … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies to atraš anā s vietas dē ļ pilsē tas centrā . Brokastis lieliskas, tuvu jū rai. Numuri ir tī ri un uzkopti katru dienu. Mums bija dzī voklis 5 stā vā . Ir viegli nokļ ū t Nesebā rā un Pomorijā.
https://www. youtube. com/watch? v=IwzyZ0ndmGc
аватар vova.rom
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Š ī viesnī ca ir viena no trokš ņ ainā kajā m Saulainajā Krastā . Atpū š as galvenokā rt ebreju jaunieš i (vī rieš i). Pilnī bā nokrī t. Smē ķ ē š malus, dzer visā dus atkritumus. Pē c neodekvat pabeigt. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca ir viena no trokš ņ ainā kajā m Saulainajā Krastā . Atpū š as galvenokā rt ebreju jaunieš i (vī rieš i). Pilnī bā nokrī t. Smē ķ ē š malus, dzer visā dus atkritumus. Pē c neodekvat pabeigt. Viņ i kliedz, sit ar galvu, rokā m un kā jā m pa sienu un durvī m, visur dauza mē beles un sū dus! Turklā t, ejot garā m jū su istabai vai sē ž ot pie balkona, it ī paš i, ja neesat ebrejs, viņ i to darī s skaļ ā k. Reģ istratū ra neko nevar izdarī t. Viņ i nevē las saukt policiju. Un no policijas te neviens nebaidā s, jo, ja atbrauks, tad tikai pē c kā das stundas.
Ģ imenē m neiesaku, bet ja vē laties, tad tuvā k reģ istratū rai.
Iesaku trakajiem puikā m - te var atkā pties pilnā apjomā !
Starp citu, daudzi tū risma operatori par to nezina, vai arī nepiekrī t. Viņ i man par to nestā stī ja (Baltkrievija, Grodņ a, Tez tū re)
аватар ket190590
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
VIESNĪ CA NESTRĀ DĀ UZ TRĪ S ZVAIGZNES, PAT LĪ DZ DIVĀ M IR TĀ LU. Lī dz jū rai 7 minū š u gā jiens un tas ir vienī gais pluss pa ceļ am. Lī dz paš am Saulainā Krasta centram (viesnī ca Kuban) apmē ram 12-15 minū tes ar kā jā m. … Tomēr ▾ VIESNĪ CA NESTRĀ DĀ UZ TRĪ S ZVAIGZNES, PAT LĪ DZ DIVĀ M IR TĀ LU. Lī dz jū rai 7 minū š u gā jiens un tas ir vienī gais pluss pa ceļ am. Lī dz paš am Saulainā Krasta centram (viesnī ca Kuban) apmē ram 12-15 minū tes ar kā jā m. Pirmais lielveikals atrodas 50 metru attā lumā no viesnī cas, un tuvumā ir daudz veikalu un kafejnī cu. Jo tā lā k no centra un no jū ras, jo lē tā k ir ē st kafejnī cā s.
Pludmale netī ra, daudz atkritumu - maisi, pudeles, izsmē ķ i utt.
Un tagad par paš u viesnī cu - ieradā mies 5.30 no rī ta, reģ istrē š anā s 14.00, bijā m iekā rtojuš ies 12.00, paldies viņ iem par š o, bet kā izrā dī jā s, bija iespē ja samaksā t 20 eiro un uzreiz reģ istrē ties. un negaidiet pusi dienas, bet neviens mums to neteica. Viesnī ca sastā v no divā m ē kā m, pati viesnī ca - ir 6 vai 7 stā vi un pā ri ceļ am De Luxe - ir 4 stā vi. No daž iem logiem paveras skats uz trokš ņ ainu š oseju, citi uz viesnī cu. . ISTABAS TĪ RĪ Š ANA IR VIENKĀ RŠ I BRIESMĪ GA, viņ i par to ī sti neuztraucas, vienu dienu viņ i to nemaz netī rī ja, pē c tam, kad par to pastā stī jā m reģ istratū rā , tad nā kamajā dienā viņ i vienkā rš i izņ ē ma atkritumus no miskastes, par grī das mazgā š anu vai slaucī š anu, neviens netraucē ja, neviens neklā ja gultu, bet man tas nav svarī gi, man paš am nav grū ti to izdarī t (bet pē c standartiem trī szvaigž ņ u viesnī cas, tā s ir nepiecieš amas). Duš ā pastā vī gi bija slapja grī da, jo tecē ja vai nu tualetes tvertne, vai pati tualete, vai izlietne, vai tas viss kopā . Viena spuldzī te istabā nedarbojā s. Balkons ir niecī gs un no blakus esoš ā ir atdalī ts ar zemu sā nu malu, ja vē laties, varat ē rti uzkā pt ciemos pie kaimiņ iem. Nu vismaz bija parasts kondicionieris un televizors - pieklā jī ga plazma. Dvieļ i NEKAD NEMAINĪ TI, par gultas veļ u vienkā rš i neko neizsaka. Vienai personai bija 2 dvieļ i, lai gan trī s zvaigž ņ u viesnī cai vajadzē tu bū t 3.
INTERNETS parasti ir atseviš ķ a problē ma. Pirmā diena bija normā la, otrajā neko neķ ē ra, pē c reģ istratū rā stā stī š anas uztaisī ja apaļ as acis un teica, ka neko nevarot, visi sū dzas un nezina par ko. darī t. Bija ar paroli aizsargā ts ļ oti labs Wi-Fi, bet darbinieki nez kā pē c nezina, kas tas par Wi-Fi un no kurienes nā cis, bet dī vainas sakritī bas dē ļ to sauc tā pat kā viesnī cu. HM. . .
BASEINs - par mazu tā dai viesnī cai, visiem nepietiek sauļ oš anā s krē slu. Ja neatnā ksi 7-8 no rī ta un nemetī si dvieli sauļ oš anā s krē slā , tad pie baseina vietas nebū s. Baseins tika iztī rī ts tikai pirmajā dienā , kad ieradā mies, pē c tam es to nekad neredzē ju tī rī tu un peldē ja daudz matu, skaidas utt.
BROSTAS - ē diens nav ī paš i garš ī gs, nav daudzveidī bas - graudaugi ar pienu, jogurts vai kefī rs, divu veidu desiņ as, olu kultenis, gurķ i, tomā ti, paprika, salā ti, kā posti, vā rī tas olas, maize, sviests, siers, siers (ļ oti bezgarš ī gs), divu vai trī s veidu desas, al dente griķ i (jau kraukš ķ mutē , tik negatavi), makaroni, grauzdiņ i, ā boli, plū mes, saldais ū dens (kā fanta ļ oti atš ķ aidī ta ar ū deni bez gā zes), uz pē dē jā dienā sabojā tos piparus pasniedza treš ajā dienā jau apnicis to ē st. Bet viņ i gatavo gardu kapuč ī no, un kafija ir arī laba, vismaz š ī .
Tualetē pie reģ istratū ras gandrī z nekad nebija tualetes papī ra un papī ra dvieļ u, bija nepā rtraukti jā iet uz reģ istratū ru un jā prasa.
Š ajā viesnī cā atpū š as daudz trokš ņ ainu turku. Es rakstu vā rdu "trokš ņ ains", jo recenziju ar paklā jiņ iem diez vai publicē sim. Viņ i absolū ti nezina, kā uzvesties, viņ i kliedz dienu un nakti, viņ i izsit stikla glā zes tieš i baseinā , viņ i smē ķ ē tieš i baseinā (proti, ū denī ). Viesnī cas administrā cija ignorē ja sū dzī bas par viņ iem un izlikā s, ka viņ i neko nemanī ja, lai gan viņ i paš i vairā kas reizes gā ja garā m un visu redzē ja.
VIESNĪ CA JOPROJĀ M IR Ļ OTI TĀ LU LĪ DZ TRĪ S ZVAIGZNĒ M, tā pē c neiesaku!
аватар bogdanrada.uyr
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Istaba š ķ iet normā la, bet tur nevar bū t ē diena. Bē rni pa dienu pat ū deni negribē ja dzert. Viesnī cas administratore bē rniem atņ ē ma brilles. Cik daudz atpū tnieku viesnī cā s nekad nav satikuš ies, vienmē r izturē jā s normā li paskaidroja, ko var un ko nevar, un te nekaunī gi paņ ē ma augļ us, ka gribē ja paņ emt divus ā bolus istabā un kā bē rns no rī ta gandrī z neko ē da, un nē . … Tomēr ▾ Istaba š ķ iet normā la, bet tur nevar bū t ē diena. Bē rni pa dienu pat ū deni negribē ja dzert. Viesnī cas administratore bē rniem atņ ē ma brilles. Cik daudz atpū tnieku viesnī cā s nekad nav satikuš ies, vienmē r izturē jā s normā li paskaidroja, ko var un ko nevar, un te nekaunī gi paņ ē ma augļ us, ka gribē ja paņ emt divus ā bolus istabā un kā bē rns no rī ta gandrī z neko ē da, un nē . viens ņ ē ma vē rā , ka maksā ja kā pieauguš ais. Ē diens nemaz nav garš ī gs.
аватар deva0865
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Bulgā rijā ir daž as atsauksmes par viesnī cu, bet citas no mā jā m....Ļ oti vā ja viesnī ca, ņ ē ma viss iekļ auts, rinda pē c ē diena bija 5 metri un vienmē r bija tukš as paplā tes, bija jā gaida, kamē r viņ i nodibinā s. … Tomēr ▾ Bulgā rijā ir daž as atsauksmes par viesnī cu, bet citas no mā jā m....Ļ oti vā ja viesnī ca, ņ ē ma viss iekļ auts, rinda pē c ē diena bija 5 metri un vienmē r bija tukš as paplā tes, bija jā gaida, kamē r viņ i nodibinā s. atnest kaut ko ē damu. Vakarā atslē dza silto ū deni, aizsē rē jusi kanalizā cija, un tas bija tikai sezonas sā kums. Viens iepriecina, bā rmeņ i super, istabenes forš as. JŪ RA ir skaista, kā jau melnajam.
аватар Dann1
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tia Maria viesnī cā paliku pie draugiem, izvē lē jā mies spontā ni un mums ļ oti patika. Viesnī cā ir neliels, bet ē rts baseins, reģ istratū ras darbinieki ir draudzī gi un runā krieviski, numuri ir plaš i un tī ri, ar visā m ē rtī bā m. … Tomēr ▾ Tia Maria viesnī cā paliku pie draugiem, izvē lē jā mies spontā ni un mums ļ oti patika. Viesnī cā ir neliels, bet ē rts baseins, reģ istratū ras darbinieki ir draudzī gi un runā krieviski, numuri ir plaš i un tī ri, ar visā m ē rtī bā m. Kas man nepatika, bija virtuve, tā bija vienkā rš i š ausmī ga, ē dā m tikai augļ us, bet stā vā augš ā pie bā ra par 10-15 levā m varē ja labi paē st.
аватар bub04ka
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Naktsmī tnes: 5+! Lai gan ceļ oju ar draugiem, naktī s reizē m gribē jā s gulē t un nedzirdē t skaļ u mū ziku un troksni, kas neļ auj gulē t viesnī cā s tuvā k "Kubanai". Ceļ š lī dz jū rai aizņ em 10 minū tes, ja ejat nevis pa galveno ielu, bet ielā m garā m citā m viesnī cā m ("Iskar" utt. … Tomēr ▾ Naktsmī tnes: 5+! Lai gan ceļ oju ar draugiem, naktī s reizē m gribē jā s gulē t un nedzirdē t skaļ u mū ziku un troksni, kas neļ auj gulē t viesnī cā s tuvā k "Kubanai". Ceļ š lī dz jū rai aizņ em 10 minū tes, ja ejat nevis pa galveno ielu, bet ielā m garā m citā m viesnī cā m ("Iskar" utt. ). Ja jū s ejat caur galveno ielu, pa ceļ am varat doties uz ļ oti daudziem suvenī ru veikaliem. Netā lu no viesnī cas (10-15 minū tes) atrodas lielveikals "Youth", kur pulcē jas visi vietē jie un informē tie tū risti. Ja nolemjat iegā dā ties produktus (arī alkoholu) - š eit ir zemā kā s cenas un diezgan plaš s klā sts!

Ē dinā š ana: brokastis nav iespaidī gas. Tie galvenokā rt ir salā ti, omletes, desiņ as, musli, augļ i, kafija un tē ja. Lai gan mums pietika. Vakariņ as nevarē jā m palaist garā m : ) Ir no kā izvē lē ties un ļ oti garš ī gas!
Man patika nacionā lā virtuve, lai gan 10. dienā Shopska salā tus nevarē ja ē st : ) Odesa).
Bet, ja nolemjat iekļ aut ē dienu, noteikti paē diet vakariņ as : )

Istabas: apmetā mies istabiņ ā trī s (paņ ē ma papildu gultu). Istaba diezgan plaš a, ir ledusskapis, kondicionieris, TV. Tī rī š ana un veļ as maiņ a mums bija piemē rota. Bija gadī jums, ka netika tī rī ts, bet pē c izsaukuma uz reģ istratū ru viss tika nekavē joties salabots! Pā rsteidzoš i, ka lielā kā daļ a darbinieku ir jauni, un viņ i turas pie sava darba, tā pē c vienmē r ir draudzī gi. Nepatika, ka tiek maksā ta gludekļ a "ī re" (1 vai 2 eiro, neatceros). Viesnī cā ir peldbaseins, bā rs un terase atpū tai.

Vē l mirklis. Ja ceļ ojat ar autobusu, transporta pakalpojumi uz viesnī cu parasti nav iekļ auti cenā.
Taksistu vadī tā jiem ir likumā noteiktā nodeva, kas nedrī kst pā rsniegt 3 eiro par km, bet no tū ristiem, kuri tikko izmesti no autobusa ar somā m, berzē.10 eiro par 500 metriem! Š eit jū s izlemjat, kā ar viņ iem rī koties : )
аватар 1VIP1
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Teikt, ka man patika manas brī vdienas Bulgā rijā , nozī mē tikai klusē t! MAN TĀ PATĪ CIJA Ļ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TO PATĪ CĪ JA labi!!! ! Bet! Uz brī di noliksim emocijas malā , un es jums pastā stī š u pē c bū tī bas. … Tomēr ▾ Teikt, ka man patika manas brī vdienas Bulgā rijā , nozī mē tikai klusē t! MAN TĀ PATĪ CIJA Ļ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TO PATĪ CĪ JA labi!!! !
Bet! Uz brī di noliksim emocijas malā , un es jums pastā stī š u pē c bū tī bas.
Atpū tā mies Sunny Beach (Sunny Beach), viesnī cā "Tia Maria". 3 * viesnī ca, uzreiz brī dinu, kam tas ir svarī gi, viesnī ca atrodas 3. lī nijā , pā ri ceļ am, lī dz jū rai ar kā jā m 10-15 minū tes nesteidzī gā tempā . Mums tas bija pieņ emami, jo. mē s gribē jā m daudz staigā t.
Pati viesnī ca ir maza un ļ oti, ļ oti mā jī ga. Tas atrodas netā lu no ceļ a, bet ne uz paš a ceļ a, bet nedaudz uz sā niem, lai gan satiksmes troksnis joprojā m ir dzirdams (logi nebija aizvē rti naktī , bija kaut kas ar kondicionieri, tā pē c arī paturiet prā tā , kurš š is ir svarī gi). Viesnī cā , tā pat kā citā s Bulgā rijas viesnī cā s, vestibila bā rā ir bezmaksas Wi-Fi, seifi par papildus samaksu. par maksu (cik saprotu, Bulgā rijā pieņ emts), baseins, saulessargi un sauļ oš anā s krē sli pie baseina ir bez maksas. Paņ ē mā m tikai brokastis, bet viesnī ca piedā vā brokastis un vakariņ as. Ē diens pē c "bufetes" sistē mas. Nezinu, kas tika pasniegts vakariņ ā s, bet brokastī s bija vasaras salā ti (gurķ i, tomā ti, fetas siers), atseviš ķ i sasmalcinā tas bietes, burkā ni, kā posti, kukurū zas graudi, melnā s olī vas, daž ā das desiņ as, desiņ as, vā rī tas olas, vairā ku veidu omletes, fetas siers, sviests, ievā rī jumi, rū guš piens, graudaugi, musli, š okolā des bumbiņ as, grauzdiņ i, augļ i, arbū zs, tē ja, kafija, augļ u sulas. Bijā m nedē ļ u, sortiments nemainī jā s (rakstu ī paš i izvē lī gajiem, lai vē lā k nesū dzas : -)), bet mums tas nebija svarī gi, mē s tur nenā cā m pā rē sties, galu galā !
Arī par istabas uzkopš anu neko neiepriecinā š u, istabenē m nesekojā m : -) No rī ta, pieceļ oties, dodamies taisnā ceļ ā uz pludmali. Atgriež amies vakariņ ā s - viss jau iztī rī ts, gulta saklā ta, aizkari aizvilkti. Veļ a tika mainī ta, cik saprotu, 1 reizi 3 dienā s (rakstu arī ī paš i kaprī ziem, bet mums tie ir nenozī mī gi nieki). Un, starp citu, nebija arī tualetes piederumu (ziepes, š ampū ns), bet mums tas nav svarī gi - mē s nopirkā m brī niš ķ ī gu š ampū nu ar rož ū deni. Vienī gais, kas mani nedaudz pā rsteidza, bija gludeklis par 2 levā m (uzziņ ai, 1 eiro - 2 levas) stundā . Nu vī ģ es, paņ ē mu, samaksā ju, ā tri visu noglaudī ju (un savā istabā ) un aiznesu uz reģ istratū ru. Tur strā dā ja ļ oti draudzī ga meitene Silvija, viņ a nedaudz runā krieviski, un vē l labā k - angliski.
Kopumā ar valodu nekā das problē mas nesaskā rā mies. Visur - kafejnī cā s, veikalos, suvenī ru veikalos, autobusos utt. , utt. – Visi saprot un runā krieviski, daž reiz pat ļ oti labi. Daž reiz pā rskatos lasu, ka attieksme pret krievvalodī gajiem tū ristiem ir tendencioza - nezinu, es ar to nekad neesmu saskā ries. Mū s visus sagaidī ja laipni, kā saka: "jebkura kaprī ze par savu naudu! " : -) Par naudu runā jot. Bulgā rijā , lai gan ir Eiropas Savienī bā , levs joprojā m iet, visur ir apmaiņ as ierī ces, bet jā bū t ļ oti, ļ oti uzmanī giem. Mū su ceļ vedis no ceļ ojumu aģ entū ras mums stingri ieteica mainī t naudu bankā s vai CROWN mainī tā jos, citos kurss parasti ir ļ oti neizdevī gs. Bijā m uzmanī gi, un tad vienreiz kļ ū dī jā mies, tikko valū tas maiņ as punktā (diezgan oficiā la, legā la, ar č ekiem), ļ oti neizdevī gi mainī ja 100 eiro monē tu. Nu lai Dievs viņ u.... Un protams nejaucieties ar ielu naudas mijē jiem, tur staigā kaudzē m. . .
Un pā rē jais ir vienkā rš i brī niš ķ ī gs! Jū ra silta-silta, smiltis mī kstas-mī kstas! Saule! Ak, š eit jā bū t ļ oti uzmanī giem! Noteikti jau pirmajā dienā , paš ā pirmajā stundā , izejot no viesnī cas, iesmē rē jieties ar labu saules aizsargkrē mu, pretē jā gadī jumā jū s apdegī sit, un viss pā rē jais bū s veltī gi! Saule tur ir ļ oti mā nī ga: silda maigi, maigi, un tad kaaaaak sā k cepties!! ! ! Tā tad bez krē ma un bez cepures - lai Dievs jums izliecies saulē .
Saulainā Krasta pludmale ir paš valdī bas, ir maksas un bezmaksas zonas. Maksas - kur ir saulessargi un sauļ oš anā s krē sli, katrs 7 levas. Maksā jot par lietussargu vai guļ amkrē slu, noteikti dabū siet č eku, viss ir oficiā li. Un tā lā k, aiz lietussargu zonas, mazliet tā lā k no jū ras (10-15 metri) - brī vā zona, tur var uzturē ties pilnī gi mierī gi. Tikai noteikti iegā dā jieties savu lietussargu (to tirgo visur veikalos, kā arī paklā jiņ us, krē mus, dvieļ us, daž ā dus piepū š amos peldlī dzekļ us), nemaz nedomā jiet par iekā rtoš anos atklā tā saulē - izdegiet 15 minū tē s ! ! ! !
Izklaide – katrs atrod sevi. Ir daž ā das ū dens aktivitā tes, var braukt arī ar velomobili, mazo tvaika lokomotī vi, zirgu pajū gu, mopē du. Visa veida ekstrē mas izklaides kā gumija, izpletnis u. c. Viņ i piedā vā daudzas ekskursijas, netā lu no senā s Nesebras pilsē tas (10 minū tes ar sabiedrisko transportu, 1 leva vienā virzienā ), ir arī ko redzē t.
Vispā r Bulgā rijā var un vajag atpū sties!!! !
Jauku atpū tu un daudz iespaidu!! ! !


iemiesojums cholovichok
Sveiki. Vai jums ir bērnu animācija?
5 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums 16597313
"Junior suite" numurs ar balkonu: cik istabu, vai tas ir piemērots 4 pieaugušajiem? Vai visas gultas ir vienā istabā?
8 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums Angelika777
Gribu redzēt atsauksmes un viesnīcas stāvokli.
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в южной части Солнечного берега, в 250 метрах от пляжа. Рядом находятся ночной клуб и супермаркет. Отель построен в 2007 году, последняя реновация проведена в 2017 году. Общая площадь территории составляет 12 000 квадратных метров.

Atrašanās vieta 25 км от аэропорта Бургаса.
Pludmales apraksts Пляж в 250 м.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Основной ресторан на 150 человек, ресторан a la carte, лобби-бар.

Круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, услуги по продаже билетов, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, торговые автоматы, магазины на территории, доставка прессы, доставка еды и напитков в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская секция в открытом бассейне.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Дартс, электронные игры.
 • galda teniss  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
Telpu apraksts

Всего 200 номеров в 7-этажном здании отеля.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 8240 Солнечный берег, Болгария
Tālruņi: +359 888 240 220, +359 885 41 9999
E-pasts: e[email protected]
Tīmekļa vietne: Tia Maria Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.