Sunset Hotel 4*– Atsauksmes

14
Novērtējums 7.710
№15 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
6.4 Numurs
8.9 apkalpošana
9.0 Tīrība
8.4 Uzturs
7.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta kūrorta ziemeļu daļā. Tā atklāta 2004. gadā, pēdējā renovācija veikta 2016. gadā. Saulainā Krasta rosīgais centrs un autoosta atrodas 700 metru attālumā. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар _757223
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca bija ļ oti patī kams pā rsteigums. Laba atraš anā s vieta (netā lu autobusa pietura, lielveikals un jū ra 5 min gā jienā! ) Viesnī cai ir sava teritorija ar atpū tas zonu smē ķ ē tā jiem, lapene. Mā jī ga atpū tas zona pie baseina un tiem, kam patī k gulē t mā jī gos bedakhinos ar mī kstiem matrač iem. … Tomēr ▾ Viesnī ca bija ļ oti patī kams pā rsteigums. Laba atraš anā s vieta (netā lu autobusa pietura, lielveikals un jū ra 5 min gā jienā! ) Viesnī cai ir sava teritorija ar atpū tas zonu smē ķ ē tā jiem, lapene. Mā jī ga atpū tas zona pie baseina un tiem, kam patī k gulē t mā jī gos bedakhinos ar mī kstiem matrač iem. Numuri ir lieli ar balkoniem. Mums (4 cilvē kiem) bija divistabu komplekts un katrā lielajā istabā bija moderns TV ar kanā liem daž ā dā s valodā s, arī ukraiņ u valodā . Gaisa kondicionieris katrā numurā . Tī rī š ana notika katru dienu un veļ as maiņ a. Personā ls ļ oti draudzī gs un viss ir kā rtī bā . Virtuve mani ļ oti iepriecinā ja. Sous š efpavā rs Vitā lijs uzraudzī ja ē dienu papildinā š anu, lai visiem visa pietiktu. Ja ē diens bija pabeigts, tas nekavē joties tika celts vē lreiz. Pavā re Tatjana ir profesionā le savā jomā . Ir jauki, kad cilvē ki savu darbu dara ar dvē seli! Viss bija lieliski sagatavots un katru dienu savā dā ks. Zivis un gaļ a 2 veidu, neskaitot dolmu, kotletes.
grilē ti dā rzeņ i un desiņ as, sā nu ē dieni, zupa vai buljons un jū ras velš u plate (katru otro dienu). Pē c pusdienā m uzkodas: pica vai karstā s sviestmaizes, cepumi un 4 veidu saldē jums vafeļ u krū zē s. Brokastis bija lieliskas: pā rslas, piena putras, jogurts ar ievā rī jumiem, olu kultenis, pildī ti pufi, dā rzeņ i, cepts speķ is, desiņ as, salami desa, š ķ iņ ķ is, sieri, olī vas. Aparatū ras kafija, UPI dzē rieni, bet pie bā ra ir gā zē tie dzē rieni un kokteiļ i, alus, vī ns kā mums tetra pakā s. Pusdienā s un vakariņ ā s augļ i (melone vai arbū zs, persiki un vī nogas, plū mes vai ā boli) un saldumi (cepumi un austrumu ē dieni). Viss ir svaigs un daudzveidī gs, kas ir ļ oti svarī gi! Personā ls ir draudzī gs! Esmu bijis daudzā s valstī s un daž ā da lī meņ a viesnī cā s un to ļ oti spē ju novē rtē t. Š ī viesnī ca ir cenas un kvalitā tes attiecī ba. Sazinoties ar tū ristiem no citā m aptuveni š ā da lī meņ a viesnī cā m, nonā cu pie secinā juma, ka par vienu un to paš u naudu mums it visā bija daudz priekš rocī bu. Viesnī cai atbilst 4*
ES iesaku!!
Atvaļ inā jums bija izdevies!
Array
аватар sokolvm
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tā bija pirmā reize Bulgā rijā ! Viesnī ca atrodas tuvu jū rai 5 minū tē s ar mazu bē rnu. Viesnī cā ir ļ oti garš ī ga virtuve, š efpavā rs Vitaļ iks personī gi aiziet un pā rbauda, ​ ​ vai ir pietiekami daudz ē diena, sazinā s ar viesiem. … Tomēr ▾ Tā bija pirmā reize Bulgā rijā ! Viesnī ca atrodas tuvu jū rai 5 minū tē s ar mazu bē rnu.
Viesnī cā ir ļ oti garš ī ga virtuve, š efpavā rs Vitaļ iks personī gi aiziet un pā rbauda, ​ ​ vai ir pietiekami daudz ē diena, sazinā s ar viesiem. Restorā nā rindu nav! Ē diens ir ļ oti daudzveidī gs! Alkoholiskie dzē rieni arī ir garš ī gi, bet, pieejot vestibila bā rā bā rmenim, š ķ iet, ka esat viņ am kaut ko parā dā )) Baseinā draudzī ga sieviete lej kokteiļ us un alu.
Istabas ir tī ras, mū su veļ a tika mainī ta reizi 7 naktī s, atkritumi tika izvesti katru dienu.
Baseins ir ļ oti ē rts - sadalī ts bē rnu zonā - manam 3 gadus vecajam bē rnam patika peldē ties.
Mī nuss daž os darbiniekus: viesmī ļ i strī das tieš i viesu priekš ā , bā rmenis vestibila bā rā visu laiku ir bē dī gs.
Strā dnieks Nikolajs tač u visiem uzsmaida un dod labu garastā vokli!
Noteikti iesaku garš ī gam ē dienam, 5 minū tes lī dz jū rai, tī rī ba!
аватар bogdankauafm
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
tuvu jū rai 3 min. Reģ istrē š anā s noritē ja ļ oti labi, ap 8 no rī ta tikā m mī ļ i sagaidī ti, un 8.30 jau bijā m iekā rtojuš ies. Vispā r normā la, tī ra viesnī ca. Gribē tos labā ku vannas istabu, ī paš i duš u. … Tomēr ▾ tuvu jū rai 3 min. Reģ istrē š anā s noritē ja ļ oti labi, ap 8 no rī ta tikā m mī ļ i sagaidī ti, un 8.30 jau bijā m iekā rtojuš ies. Vispā r normā la, tī ra viesnī ca. Gribē tos labā ku vannas istabu, ī paš i duš u. Aptuveni katru dienu atkritumi tika izvesti un apzinī gi tī rī ti. Ē diens bija garš ī gs, baseina bā ra bā rmene bija ļ oti draudzī ga un patī kama. Mū su istabiņ a bija 104, mā jī ga tī ra telpa, trū kums (duš as kabī ne tecē ja pa š uvē m), logi vē rsti uz pamestu blakus pagalmu. Uzņ emš anā man nepatika Marijas kundze, kura ir nedraudzī ga un uzskata, ka nedrī kst bū t tā da valsts kā Ukraina un ukraiņ i kā nā cija. Ar to viņ a sabojā ja iespaidu par visiem pozitī vajiem brī ž iem
аватар Gorlik71
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi Bulgā rijā , tā pē c, iespē jams, emociju dē ļ , trū kumi nav redzami (ja tā di ir). Viesnī ca Sunset ir otrā lī nija, 200 metru attā lumā no jū ras, 3-5 minū š u gā jiena attā lumā . Viesnī ca neliela, bez pretencioza š ika, bet kopta, sakopta, ar labu personā lu, ar labu un daudzveidī gu virtuvi (zviedru galds), dzē rieni - amatierim. … Tomēr ▾ Pirmo reizi Bulgā rijā , tā pē c, iespē jams, emociju dē ļ , trū kumi nav redzami (ja tā di ir). Viesnī ca Sunset ir otrā lī nija, 200 metru attā lumā no jū ras, 3-5 minū š u gā jiena attā lumā . Viesnī ca neliela, bez pretencioza š ika, bet kopta, sakopta, ar labu personā lu, ar labu un daudzveidī gu virtuvi (zviedru galds), dzē rieni - amatierim. Piemē rots tiem, kas vē las atpū sties, nevis atrauties. Ieteicams ģ imenē m, pā riem, vientuļ iem. Zelta vidusceļ š starp cenu un kvalitā ti.
аватар tanecka.2012
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca bija iespaidī ga, pirms ceļ ojuma lasī ju sliktas atsauksmes, un ierodoties biju pā rsteigts. Numuriņ š tī rs, lī dz pludmalei 3-5 minū tes, viesnī ca atrodas drī zā k pirmajā piekrastē , aiz kuras iet ceļ š . Pludmalē ir smilš aina josla bez sauļ oš anā s krē sliem, kur var sauļ oties uz sava dvieļ a. … Tomēr ▾ Viesnī ca bija iespaidī ga, pirms ceļ ojuma lasī ju sliktas atsauksmes, un ierodoties biju pā rsteigts. Numuriņ š tī rs, lī dz pludmalei 3-5 minū tes, viesnī ca atrodas drī zā k pirmajā piekrastē , aiz kuras iet ceļ š . Pludmalē ir smilš aina josla bez sauļ oš anā s krē sliem, kur var sauļ oties uz sava dvieļ a. Ē diens, manuprā t, ir labs 3 veidu gaļ a, zivis, augļ i, dā rzeņ i, 2 veidu siers utt. Manam bē rnam pietrū ka cepš ana, nav! ! ! Un viss pā rē jais ir labi. Klusa vieta, jo promenā de atrodas viesnī cas priekš ā . Iesaku ģ imenē m ar bē rniem, jo ​ ​ viesnī ca ir maza un mā jī ga.
аватар Kareatida
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Diezgan pieklā jī ga, klusa viesnī ca, kaut arī "troika". Teritorija ir neliela, bet mā jī ga un diezgan zaļ a, kas retums sestdien. Ē diens ir diezgan daudzveidī gs (izņ emot brokastis) un garš ī gs. Alkoholiskie dzē rieni iekļ auti viss iekļ auts - pretī gi, bet bezalkoholiskie dzē rieni arī . … Tomēr ▾ Diezgan pieklā jī ga, klusa viesnī ca, kaut arī "troika". Teritorija ir neliela, bet mā jī ga un diezgan zaļ a, kas retums sestdien. Ē diens ir diezgan daudzveidī gs (izņ emot brokastis) un garš ī gs. Alkoholiskie dzē rieni iekļ auti viss iekļ auts - pretī gi, bet bezalkoholiskie dzē rieni arī . Baseins mazs, tī rs, bet ū dens auksts. Kopumā par saprā tī gu naudu cienī gi atpū tā mies.
аватар Arina_17
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Pirms diviem gadiem bijā m Albenā . Salī dzinot ar Sunny Beach, tā bija pā rsteidzoš a uzturē š anā s, lai gan viesnī ca bija 3*+. Cilvē ki neapstā jas pie Saulrieta! ! ! Tik š ausmī gu ē dienu un personā la “labo gribu” vē l nebiju satikusi. … Tomēr ▾ Pirms diviem gadiem bijā m Albenā . Salī dzinot ar Sunny Beach, tā bija pā rsteidzoš a uzturē š anā s, lai gan viesnī ca bija 3*+. Cilvē ki neapstā jas pie Saulrieta! ! ! Tik š ausmī gu ē dienu un personā la “labo gribu” vē l nebiju satikusi. Mums paveicā s, ka nodzī vojā m tur tikai trī s dienas, un tad, pateicoties mū su lieliskajai gidei Ilianai, pā rcē lā mies uz citu 4* viesnī cu Mena Palace. piekritu puspansijai. Vispā r pē c kū rorta "Sunny Beach" nemaz negrib braukt uz Bulgā riju: pietiek ar pludmales darbinieku rupjī bā m. Ja nemaksā par sauļ oš anā s krē sliem, tad nevari atrasties pie jū ras bet tikai 10 metrus aiz sauļ oš anā s krē sliem. Un bē rns pā rsvarā spē lē jas pie jū ras. Un tie ir izbalsoti strā dnieki viņ u nepatika pret krieviem-"krievu tauta fū ū ū ū ". Un ejam tur, tē rē jam naudu par tā dā m rupjī bā m. Izdaru secinā jumu sev vai nu braukt uz Albenu, jo bē rnam jū ra super, vai uz Bulgā riju vairs nebraukt.
аватар Andrei80
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Drywall Bulgā rija ar viltotu pseido-Š engenas vī zu, kur pē dē jo reizi viesojos 1995. gadā , nav ī paš i mainī jusies. Tā pati alkatī ba tirgotā ju acī s, tā pati pretī gā pā rtika un preces piekrastes krā mu tirgos. … Tomēr ▾ Drywall Bulgā rija ar viltotu pseido-Š engenas vī zu, kur pē dē jo reizi viesojos 1995. gadā , nav ī paš i mainī jusies. Tā pati alkatī ba tirgotā ju acī s, tā pati pretī gā pā rtika un preces piekrastes krā mu tirgos.
Š ķ iet, ka viesnī cu cē luš i daž i cilvē ki (ideja un vieta laba), bet to ekspluatē pret apmeklē tā jiem vienaldzī gi "tirgotā ji", kas baro cilvē kus ar pretī gā m ā trā m ē diņ ā m, dzer bezalkoholisko alu un skā bu atš ķ aidī tu. vī ns. Es klusē š u par kafiju un tē ju uz hlorē ta ū dens. Un kalpu sejas. . . Tas ir kaut kas.
Poļ u tū risti (nabadzī gā s ģ imenes, pē c poļ u standartiem vai vienkā rš i sarkanie), kas veido lielā ko apmeklē tā ju daļ u, ir neapmierinā ti un periodiski dumpo.
Paldies Bulgā rijai - es tur vairs neieš u!
отель Переправа через дунай на буксирном пароме...
аватар Adikor
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
pirmo reizi braucu uz bulgā ru un pē dē jo!!!!! ! viesnī ca ir laba savā veidā , ja maina direktoru! ē diens ir vienkā rš i pretī gs tas pats pastā vī gi pusdienas pat nevar aprakstī t! ! ledus makaroni ir kaut kas + pica no tā , ko tu nepabeidzi … Tomēr ▾ pirmo reizi braucu uz bulgā ru un pē dē jo!!!!! ! viesnī ca ir laba savā veidā , ja maina direktoru! ē diens ir vienkā rš i pretī gs tas pats pastā vī gi pusdienas pat nevar aprakstī t! ! ledus makaroni ir kaut kas + pica no tā , ko tu nepabeidzi no rī ta!!! ! Viesnī ca ir lī dz 2 zvaigznē m! dzē rieni bija ļ oti atš ķ aidī ti pat paš i bā rmeņ i par š o smē jā s, bet priekš nieks ir priekš nieks, nevar palī dzē t! )) vī ns pā rvē rtā s par skā bu kompotu))) alus ir caurspī dī gs un mastika, kuru nevar atš ķ aidī t, viņ iem izdevā s kaut ko sajaukt))))) plus neticamas cenas! vispā r, ja gribi atpū sties un neburkš ķ ē t, izvē lies citu viesnī cu!! ! viņ š nav pelnī jis š os pieticī gos 3*)!!! !
ужас!!!!
аватар Natali-200777
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sveiki! laikā no 10. jū nija lī dz 17. jū nijam bijā m ar puisi atvaļ inā jumā š ajā viesnī cā , uzreiz uzrakstī š u autobusa brauciens izmaksā ja nervus....((turē jā s ap 20h, lai gan firma mums solī ja 12-15 stundas !! ! pat ņ emot vē rā tā du labu autobusu kā "NEOPLAN" tik un tā ir grū ti. … Tomēr ▾ Sveiki! laikā no 10. jū nija lī dz 17. jū nijam bijā m ar puisi atvaļ inā jumā š ajā viesnī cā , uzreiz uzrakstī š u autobusa brauciens izmaksā ja nervus....((turē jā s ap 20h, lai gan firma mums solī ja 12-15 stundas !! ! pat ņ emot vē rā tā du labu autobusu kā "NEOPLAN" tik un tā ir grū ti. . . bet ja ar bē rnu tā.... !
Pati viesnī ca jauka un klusa. . . daudz ā rzemnieku....
Pā rsteidzoš i, viņ i mū s iekā rtoja 2 stā vu numuriņ ā...brī niš ķ ī gi, milzī gi, ar ekondiš inu, un 2. !! ! balkoniem, vienā no tiem varē ja spē lē t futbolu! un skats uz citā m viesnī cā m iespaidī gs!
Ē diens ir diezgan noguris no š ī s bufetes.... monotons.... daudzi, it kā no bada, ieguva...sulas kā "yupi" atš ķ aidī ts, desas no tualetes. papī ri, frī kartupeļ i, makaroni, zupas-tipa ū dens bundž ā . . bet ja nebiedē vienmuļ ais ē diens, kopumā nav slikti. Bezmaksas dzē rieni - alus, ū dens....padzeries!
Baseins ir tī rs, sekls. 50 metri no jū ras, jū ra un pludmale ir tī ra. .
Telpas uzkopš ana_iznesa atkritumus un nomainī ja uz grī das izmestos dvieļ us. Gultas veļ a un dvieļ i balti. . . vainu nevar atrast. .
Un vē l gribu atzī mē t, ka VISĀ S viesnī cā s paredzē tais laiks ir pulksten 12 un daudziem jā sē ž lī dz vakaram, jā gaida transports.
Citā di viesnī ca brī niš ķ ī ga! nā kamgad brauksim atkal!
sunset Sunset
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель находится в северной части курорта Солнечный Берег. Он был открыт в 2004 году, последняя реновация проводилась в 2016 году. Расстояние до оживленного центра курорта Солнечный берег и автобусного вокзала составляет 700 метров. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 30 км от аэропорта г. Бургас и 1,5 км от центра курортного комплекса Солнечный Берег.
Pludmales apraksts В 100 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

2 бара, барбекю, магазины. Принадлежности для барбекю. Хранение багажа. Круглосуточная стойка регистрации. Платный Wi-Fi.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Рядом с отелем расположены 2 грунтовых теннисных корта.
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • biljards
 • tenisa korti
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля насчитывает 80 номеров.

Istabās

В номерах представлено: кондиционер, фен, ТВ, Wi-Fi (платно), телефон, мини-холодильник, сейф (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Sunny Beach, 8240 Солнечный Берег, Болгария
Tālruņi: +35955424250
Tīmekļa vietne: Sunset Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, теннис. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).