Laba viesnīca. Atpūta bija veiksmīga

Rakstīts: 1 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 26 augusts — 2 septembris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Viesnī ca bija ļ oti patī kams pā rsteigums. Laba atraš anā s vieta (netā lu autobusa pietura, lielveikals un jū ra 5 min gā jienā! ) Viesnī cai ir sava teritorija ar atpū tas zonu smē ķ ē tā jiem, lapene. Mā jī ga atpū tas zona pie baseina un tiem, kam patī k gulē t mā jī gos bedakhinos ar mī kstiem matrač iem. Numuri ir lieli ar balkoniem. Mums (4 cilvē kiem) bija divistabu komplekts un katrā lielajā istabā bija moderns TV ar kanā liem daž ā dā s valodā s, arī ukraiņ u valodā . Gaisa kondicionieris katrā numurā . Tī rī š ana notika katru dienu un veļ as maiņ a. Personā ls ļ oti draudzī gs un viss ir kā rtī bā . Virtuve mani ļ oti iepriecinā ja. Sous š efpavā rs Vitā lijs uzraudzī ja ē dienu papildinā š anu, lai visiem visa pietiktu. Ja ē diens bija pabeigts, tas nekavē joties tika celts vē lreiz. Pavā re Tatjana ir profesionā le savā jomā . Ir jauki, kad cilvē ki savu darbu dara ar dvē seli! Viss bija lieliski sagatavots un katru dienu savā dā ks. Zivis un gaļ a 2 veidu, neskaitot dolmu, kotletes.
grilē ti dā rzeņ i un desiņ as, sā nu ē dieni, zupa vai buljons un jū ras velš u plate (katru otro dienu). Pē c pusdienā m uzkodas: pica vai karstā s sviestmaizes, cepumi un 4 veidu saldē jums vafeļ u krū zē s. Brokastis bija lieliskas: pā rslas, piena putras, jogurts ar ievā rī jumiem, olu kultenis, pildī ti pufi, dā rzeņ i, cepts speķ is, desiņ as, salami desa, š ķ iņ ķ is, sieri, olī vas. Aparatū ras kafija, UPI dzē rieni, bet pie bā ra ir gā zē tie dzē rieni un kokteiļ i, alus, vī ns kā mums tetra pakā s. Pusdienā s un vakariņ ā s augļ i (melone vai arbū zs, persiki un vī nogas, plū mes vai ā boli) un saldumi (cepumi un austrumu ē dieni). Viss ir svaigs un daudzveidī gs, kas ir ļ oti svarī gi! Personā ls ir draudzī gs! Esmu bijis daudzā s valstī s un daž ā da lī meņ a viesnī cā s un to ļ oti spē ju novē rtē t. Š ī viesnī ca ir cenas un kvalitā tes attiecī ba. Sazinoties ar tū ristiem no citā m aptuveni š ā da lī meņ a viesnī cā m, nonā cu pie secinā juma, ka par vienu un to paš u naudu mums it visā bija daudz priekš rocī bu. Viesnī cai atbilst 4*
ES iesaku!!

Atvaļ inā jums bija izdevies!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu