Nimfa Rusalka 2*– Atsauksmes

15
Novērtējums 5.310
№65 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
3.0 Numurs
7.1 apkalpošana
7.3 Tīrība
3.8 Uzturs
3.6 Infrastruktūra
Nymph-Mermaid atrodas Saulainā Krasta dienvidu daļā, netālu no senās Nesebras pilsētas. Labs variants budžeta brīvdienām. Uzcelta 1973. gadā. Pēdējā restaurācija tika veikta 2010. gadā. Viesnīca sastāv no vienas 7 stāvu ēkas. Labs variants budžeta brīvdienām. Piemērots ekonomiskai izmitināšanai aktīviem cilvēkiem, kuri pavada viesnīcā minimālu laiku. Viesnīca pieņem arī bērnu un jauniešu grupas.Vairāk →
аватар svitlana901
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 4.0
Ļ oti skaļ š no ielas, nav iespē jams gulē t. Tualetē kaimiņ i ļ oti skaļ i laiž ū deni no augš as. Ļ oti slikta trokš ņ u izolā cija, dzirdami kaimiņ i runā jam un klepojam, š ausmas. Duš as telpā nav ne starpsienu, ne aizkaru, ū dens tek pa visu telpu, pa durvī m, kas jau noziedē juš as. … Tomēr ▾ Ļ oti skaļ š no ielas, nav iespē jams gulē t.
Tualetē kaimiņ i ļ oti skaļ i laiž ū deni no augš as.
Ļ oti slikta trokš ņ u izolā cija, dzirdami kaimiņ i runā jam un klepojam, š ausmas.
Duš as telpā nav ne starpsienu, ne aizkaru, ū dens tek pa visu telpu, pa durvī m, kas jau noziedē juš as.
Gaisa kondicionē tā js un internets par maksu (pat reģ istratū rā )
Iestrē dzis liftā , durvis ik pa laikam atveras.
Viesnī ca ir š ausmī ga.
Es pat par brī vu vairs nebrauktu. Nevis atpū ta, bet š ausmas. Es nezinā ju, ka tas tā varē tu bū t.
Tas viss ir pirmajā dienā.
Duš a (tualete) pastā vī gi smird.
Visas drē bes smirdē ja pē c pelē juma.
Mež onī gie viesnī cas viesi naktī peldē jā s un kliedza baseinā (neļ ā va gulē t), neviens viņ iem neizteica nekā das piezī mes.
Matu ž ā vē tā js ir maksas.
Viesnī cas darbiniekiem ir lū gts darī t visu.
Ja vē laties sabojā t savu atvaļ inā jumu, dodieties uz turieni (((
аватар nagorplus
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba izmitinā š anas mā ja cilvē kiem, kuri nakš ņ oja un kā rtoja savus darī jumus. Viņ i barojas arī no rī tiem). Istabā ir neliels ledusskapis un vecs televizors, televizoru neieslē dzā m. Lī dz jū rai nav tā lu, nu, 100 metri pa koka eņ ģ es taciņ u, milzī gs pluss, ka nav jā š ķ ē rso nekā di ceļ i un var iziet 5-6 no rī ta vai naktī peldē ties, pastaiga gar pludmali. … Tomēr ▾ Laba izmitinā š anas mā ja cilvē kiem, kuri nakš ņ oja un kā rtoja savus darī jumus. Viņ i barojas arī no rī tiem). Istabā ir neliels ledusskapis un vecs televizors, televizoru neieslē dzā m. Lī dz jū rai nav tā lu, nu, 100 metri pa koka eņ ģ es taciņ u, milzī gs pluss, ka nav jā š ķ ē rso nekā di ceļ i un var iziet 5-6 no rī ta vai naktī peldē ties, pastaiga gar pludmali.
Pludmales mijas: tikai vietas ar smiltī m, kā vē laties, un maksas sauļ oš anā s krē sli. Visi smē ķ ē pludmalē s, gobji uzreiz met, ļ oti pretī gi ieelpot dū mus jū ras gaisa vietā . No rī tiem viņ š brauc ar traktoru, lai to tī rī tu.
Blakus visa infrastruktū ra, kioski, veikali, lielveikali.
Kaimiņ u restorā ns "Dolphin" pagalmā ir ļ oti, ļ oti labs, mī dijas-salā ti 5.9 levas un alus 3.5 soulful), pica arī garš ī ga.
Tagad viesnī cas mī nusi: Wi-Fi ir tikai maksas un ļ oti dā rga, lē tā ka viesabonē š ana vai iegā dā ties vietē jo telefona karti. Un tas wi-fi vienmē r bija buggy, bija nepiecieš ams biež i atjaunot savienojumu, tas sanikno! Nedē ļ u veļ u ne reizi nemainī ja, dvieļ i likā s vienreiz nomainī ti. Duš a darbojā s un bija jau labi, bet lejkanna bija noklā ta ar katlakmeni un ū dens tecē ja kā no parasta krā na, bet vienmē r bija karsts).
Brokastī s bija pretī gas desiņ as kā tyrsa, dā rzeņ i, nu gurķ i, tomā ti un vē l pā ris piparu graudiņ i visai viesnī cai, augļ i bija, bet ne tik daudz un ja ir laiks. Olu kultenis ir garš ī gs, siers vienmē r ir bijis sā ļ š , daž i saldumi bija garš ī gi. Piens un brokastu pā rslas, kafija un tē ja vienmē r bija normā lā daudzumā .
Istabas durvis iesprū da, vajadzē ja ī paš i vilkt, bet mē s, PSRS laikos rū dī tie cilvē ki ar ambulatoriem kā "Dž erelo" vai "Kaija", neapmulsī sim), tā pē c par 2* viss kā rtī bā , un 7 ā rā no 10 par maksas Wi-Fi, tas ir kauns, jo pat smirdī gas kafejnī cas to izsniedz bez maksas.
аватар Natalja850534
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca tī ra, draudzī gi cilvē ki. Mums nebija problē mu ne ar izlī gumu, ne pā rē jo. Mums bija tikai bufetes tipa brokastis. Nu, mē s nebijā m izsalkuš i, teiksim tā . Tie, kas vakariņ oja (viesnī cā vakariņ as nav, tikai bā rā par naudu), teica, ka garš ī gi. … Tomēr ▾ Viesnī ca tī ra, draudzī gi cilvē ki. Mums nebija problē mu ne ar izlī gumu, ne pā rē jo. Mums bija tikai bufetes tipa brokastis. Nu, mē s nebijā m izsalkuš i, teiksim tā . Tie, kas vakariņ oja (viesnī cā vakariņ as nav, tikai bā rā par naudu), teica, ka garš ī gi. Karsts ū dens visu diennakti. skats no balkona normā ls un vienā virzienā (uz pilsē tu) un otrā (viesnī cas un jū ra). Veļ as š ķ ipsnas katram gadī jumam paņ ē mā m lī dzi un noderē ja, lai veļ a neaizlidotu. Lī dz jū rai 5-7 min. Internets ir maksas viesnī cā un bezmaksas jū rā pie kluba. Pludmale ir SUPER! ! ! tī rs, smiltis. Ieeja lieliska! Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi jū rā ir maksas. Viesnī cas baseins mazs, bet tī rs, viss kā rtī bā . Pilsē tas centrs ir liels pluss: lielveikali, akvaparks, apskates vilciens, liels parks, aptiekas, daž ā das kafejnī cas, restorā ni, veikali ar drē bē m, suvenī riem – tas ir visapkā rt. Skaistums! ! viss zaļ š ! ! Super! Ē diens lielveikalos ir normā ls: nopirkā m kefī ru, cieto sieru, maizi (garš ī gu, starp citu), saldē jumu. Vieta ir lieliska! ! !
комната стандарт вид с окна номера на вход в отель столовая столовая пляж: большой и чистый. эти машины убирают на пляже вечером.
аватар Konstantin833774
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Plusi: - Netā lu no pludmales - Panorā mas logi (lai gan tie ir visur Bulgā rijā ) Mī nusi: -Vecā kas sievietes reģ istratū rā . Runā jiet ar jauno paaudzi kā ar skolotā jiem - Tī rī tā ji atvieno ierī ces no uzlā des, kad tie sū c telpu, un nepievieno tā s atpakaļ - Nav matu ž ā vē tā ja - Maksas gludeklis - Maksas un ļ oti dā rgs Wi-Fi. … Tomēr ▾ Plusi:
- Netā lu no pludmales
- Panorā mas logi (lai gan tie ir visur Bulgā rijā )
Mī nusi:
-Vecā kas sievietes reģ istratū rā . Runā jiet ar jauno paaudzi kā ar skolotā jiem
- Tī rī tā ji atvieno ierī ces no uzlā des, kad tie sū c telpu, un nepievieno tā s atpakaļ
- Nav matu ž ā vē tā ja
- Maksas gludeklis
- Maksas un ļ oti dā rgs Wi-Fi. Piekļ uves kods darbojas tikai vienā ierī cē . Personā ls par to neziņ o. Pats internets ir ļ oti lē ns.
- Briesmī gs lifts. Regulā ri mums bija š ā da situā cija. Jū s izsaucat liftu no sestā stā va. Pats lifts ir arī sestajā . Tā vietā , lai atvē rtu, lifts iziet uz pirmo stā vu, tad abi lifti no pirmā stā va dodas uz sesto stā vu un viens no tiem atveras.
- Baseins ir atvē rts neē rtā laikā (lī dz 18:00). Š ajā laikā cilvē ki acī mredzami neatrodas viesnī cā .
- Istabā ir tikai divas rozetes.
– Apkopē jas nekaunī gi ielauž as istabā . Viņ i pieklauvē un nekavē joties ienā k. Jū s nevarat atbildē t uz klauvē š anu. Kad jū s lū dzat viņ us ierasties vē lā k, viņ i atnā k pē c 5 minū tē m.
- Smē ķ ē tā ju telpa personā lam ir izvietota tā , lai visi cigareš u dū mi nonā ktu viesu istabā s. Telpā cauri un cauri smirdē ja pē c dū miem. Kad mē s lū dzā m viņ us pā rtraukt smē ķ ē š anu, viņ i atteicā s. Viņ i vienojā s tikai atvē rt logu un aizvē rt durvis, tač u tas situā ciju neglā ba. Smarž a nepazuda.
- Viesnī cu numuri, kuru logi atrodas uz stū ra, ir ļ oti labi pā rskatā mi no balkona, kas ir gaitenis uz citā m istabā m. Citiem vā rdiem sakot, cilvē ki, kas nā k no citā m telpā m, lieliski redz, kas notiek š ā dā s telpā s. Viņ i var redzē t, kas viņ iem ir, kas ir vē rtī gs iekš ā . Vienī gais veids, kā š ā dā telpā droš i dzī vot, ja tur nokļ ū stat, ir pastā vī gi to aizsegt. Es absolū ti nevē los sē dē t istabā , vienmē r slē pjoties aiz aizkariem, ņ emot vē rā laikapstā kļ us un skaisto skatu no panorā mas logiem.
Brokastis ir normā las, daž reiz sliktā k, daž reiz labā k. Es to nepiedē vē š u ne plusiem, ne mī nusiem.
аватар petrushkina104.5
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Tikko atgriezā s. Vienmē r ņ ē mā m trī skā rš us, š ogad izmē ģ inā jā m divnieku - vairs tā nedarī sim), jo ar daž ā dā m piemaksā m par finansē m tā arī iznā k, un negatī vais nā k bonusā . … Tomēr ▾ Tikko atgriezā s. Vienmē r ņ ē mā m trī skā rš us, š ogad izmē ģ inā jā m divnieku - vairs tā nedarī sim), jo ar daž ā dā m piemaksā m par finansē m tā arī iznā k, un negatī vais nā k bonusā .
Galvenais uzreiz: tū risma operatori biež i raksta, ka viesnī ca sastā v no 4 ē kā m, un izsniedz virkni fotogrā fiju - tas tā nav, Nimfa-nā riņ a ir viena ē ka, un blakus tai ir vē l trī s lī dzī gas krā sas viesnī cas. - Aktī nija, delfī ns un pē c izskata ir daudz pievilcī gā ki. Piemē ram, delfī ns dodas tikai uz jū ru, un viņ am ir lielā ks baseins
Mermaid Nymph plusi:
- 10 minū š u attā lumā no pludmales
- atraš anā s vieta blakus veikaliem, aptiekā m, kafejnī cā m
- ā tra reģ istrē š anā s (nebija jā gaida noteiktā s 14 stundas)
- ne vienmuļ as vakariņ as
-karstais ū dens, elektrī ba - viss bez pā rtraukuma
- pieejama uzkopš ana, dvieļ u maiņ a reizi nedē ļ ā
Mī nusi:
- Standarta numuri bez gaisa kondicionē š anas! Par 4 levā m dienā vienai personai jū s varat pā rvietot uz to paš u mazo istabu, bet ar gaisa kondicionē tā ju, ko mē s arī izdarī jā m
-Maksas Wi-Fi (18 lev par 5 dienā m - lē tā k ir uzreiz nopirkt SIM karti ar 6 GB par 10 lev)
- Viesnī ca ir vē rsta uz diviem ceļ iem, kur cilvē ki, automaš ī nas, zirgi, kaijas ir nenormā li trokš ņ aini
-Istabas ir ļ oti mazas, daudz kas ir salū zis - mū sē jiem nebija ā ķ u dvieļ iem, nā cā s izlū gties virvi uz balkonu, lai izž ā vē tu drē bes.
- Ē damzā lē ē diens tiek izpā rdots jau pirmajā stundā - ja neatnā c uz atklā š anu, vakariņ ā s vari palikt tikai ar dā rzeņ iem
– Istabā s ir tikai divas glā zes. Citu trauku un tē jkannas viesnī cā nav. viņ i pirka dzeramo ū deni, bā rā lū dza verdoš u ū deni
- Pludmale pie viesnī cas ir pā rslogota, pā rsvarā bulgā ri ar bē rniem (gulē t uz galvas, dzert alu, pī pē t ir normā li), ē rti ir tikai agri no rī ta un vakarā .
- baseins nav tī rī ts, netī ri sauļ oš anā s krē sli
аватар solololola
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska viesnī ca, nakš ņ oju otro reizi. Jā , tas ir 2 zvaigznes, tā pē c jums ir attiecī gi jā novē rtē . Mē s ieradā mies 9:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies, bez problē mā m! Lai gan reģ istrē š anā s no 14. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, nakš ņ oju otro reizi. Jā , tas ir 2 zvaigznes, tā pē c jums ir attiecī gi jā novē rtē . Mē s ieradā mies 9:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies, bez problē mā m! Lai gan reģ istrē š anā s no 14.00. Lī dz jū rai 4 min. pastaiga, pludmale tī ra. Istaba tika tī rī ta katru dienu. Mums bija tikai brokastis. Brokastis bija vienkā rš i super, bufete, tikai daudz un katrai gaumei. Augļ i katru dienu. Izbraukš ana 12.00, bet mums ļ ā va tik, cik vajadzē ja, gaidot transfē ru, tā pē c vē l peldē jā mies jū rā lī dz vakaram! Es iesaku to ikvienam kā budž eta iespē ju. Vienī gais mī nuss ir tas, ka internets ir maksas. Cerams, ka š ī problē ma drī z tiks atrisinā ta.
аватар Carmencita
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Laba diena visiem! "Hot pursuit" rakstu atsauksmi par viesnī cu, kuru man bija "laime" apmeklē t no 27.07. 2017 lī dz 08.06. 2017. Uzreiz jā saka, ka ceļ oju jau 10 gadus, esmu pozitī vs, pielā goties spē jī gs cilvē ks, esmu bijis daž ā dā s viesnī cā s un daž ā dos apstā kļ os. … Tomēr ▾ Laba diena visiem! "Hot pursuit" rakstu atsauksmi par viesnī cu, kuru man bija "laime" apmeklē t no 27.07. 2017 lī dz 08.06. 2017. Uzreiz jā saka, ka ceļ oju jau 10 gadus, esmu pozitī vs, pielā goties spē jī gs cilvē ks, esmu bijis daž ā dā s viesnī cā s un daž ā dos apstā kļ os. Bet š ī viesnī ca sagā dā ja lielu vilš anos. Protams, diezgan loģ iski, ka no 2 zvaigž ņ u viesnī cas salū tu nevajadzē tu gaidī t. Draugi, es izsaku savu viedokli un rakstu tā , kā ir, un lē mums ir jū su - izvē lē ties š o viesnī cu vai nē . Bet tā ir jū su un tikai jū su atbildī ba un jū su atpū ta. Tā nu ejam. . .
1. Ieraš anā s diena Norē ķ ins. Istaba ar saplaisā juš u izlietni, norauts skapja rokturis, noplī sis ā ķ is vannas istabā , saplaisā jusi izlietne, nolobī ti rokturi. NEIGHBORS gaisa kondicionieris ir tik trokš ņ ains, ka siena vibrē un vibrā cija tiek pā rnesta uz gultu (izklausā s jocī gi, bet tā ir patiesī ba). Reģ istratū ra atteicā s mainī t istabu uz citu, atsaucoties uz brī vu istabu trū kumu.
Drē bes nevarē ju pakā rt skapī uz pakaramiem, jo ​ ​ pakaramais GARUMS tur vienkā rš i neder !! ! ! Skapī nav plauktu.
Numurā ir televizors, ledusskapis, gaisa kondicionieris. Gaisa kondicionē tā ja tā lvadī bas pults jā ņ em lī dzi reģ istratū rā .
Ir lifts, kas ved uz 6. stā vu. 7 jums jā kā pj pa kā pnē m.
Ir valū tas maiņ a, viss kā rtī bā , komisijas maksa nav.
Personā ls pieklā jī gs - pusmū ž a sievietes reģ istratū rā , tā das tantes, jaunieš u nav.
2. Viesnī cas atraš anā s vieta. Visi slavē , ka ir tuvu jū rai. Principā jā , bet to aizē no tas, ka no Nymph logiem paveras skats uz noslogotu š oseju, trokš ņ u izvadi, kā arī ballī tes lejā pie baseina un bā rā . Ja dodaties atvaļ inā jumā , lai gulē tu un atpū stos, jū s to nevarē sit izdarī t, Ļ OTI TROKŠ Ņ I. Blakus (5-10 min. gā jienā ) lielveikals ALDO. Pusstundas gā jiens lī dz Nesebā rai. Bet es nepieķ ertos Nesebā ras tuvumam. Izvē lies komfortu pirmkā rt sev, ar autobusu par 1.30 lev var nokļ ū t jebkurā piekrastes punktā . Viesnī ca ir jū su otrā s mā jas atvaļ inā jumā , pat ja tajā pavadā t minimā lu laiku. Mans IMHO, atvaļ inā jumā , absolū ti VISAM vajadzē tu iepriecinā t jū su aci.
3. Uzturs. Paņ ē ma brokastis. Bufete. Ē dienkartē : vā rī tas olas, olu kultenis, putra vai makaroni, kukurū zas pā rslas, piens, auksti gaļ as gabaliņ i (parastais siers, sā lī tais siers, desa), olī vas, tomā tu dā rzeņ i, gurķ is, saldie pipari, augļ i - persiki, aprikozes-plū mes, sviests (smē rē jamais) , ievā rī jums, maize, tē jas un kafijas pulveris, augļ u dzē rieni. Gardas maizī tes un kruasā nu pildī jums (vaniļ as vai š okolā des). Sā tī gas brokastis.
4. Tī rī š ana - nomainiet dvieļ us ik pē c 5 dienā m, nesū ciet putekļ usū cē ju, reizi dienā izņ emiet miskasti un ielieciet tualetes papī ra rulli. Vairā kas dienas pē c kā rtas pat nemaz netī rī ja, bet uz durvju roktura piekā ra atkritumu maisu ar tualetes papī ra rulli : ))
5. Pludmale smilš aina, tī ra, ir maksas zona (lietussargs 8 lev. un sauļ oš anā s krē sls 8 lev. ) un brī vā zona. Piekraste ir sekla, ilgi jā iet dziļ umā . Un vē l viens novē rojums, sakarā ar to, ka pludmale atrodas gandrī z piekrastes galā , tā ir tuvā k atklā tai jū rai, š eit biež i ir vē jš un viļ ņ i. Es devos vē jainā dienā intereses pē c uz krasta sā kumu (viesnī cas Condor, Slavyansky rajons) - vilnis tur ir daudzkā rt mazā ks vai pat nav vispā r, jo atraš anā s vieta ir kā "lī cī ".
Secinā jums-viesnī ca piemē rota tiem, kas istabā pavada MINIMĀ LU laiku, kam komforts nemaz nerū p (lai gan, ticiet man, vai tieš ā m par savu naudu ir jauki skatī ties uz sagruzī tu gliemež vā ku, norautiem rokturiem). Es nevaru nosaukt š o viesnī cu par ē rtu. Ļ oti smaga EKONOMIKA. (lai gan tū roperators par š o viesnī cu paņ ē ma diezgan pieklā jī gu summu - dubultā krā pš anā s).
Draugi, paldies, ka lasī jā t. Veiksmi viesnī cas izvē lē un ē rtu uzturē š anos! : )
аватар evelyna74
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Š ajā viesnī cā nokļ uvu nejauš i, atvaļ inā jums beidzā s, nebija izvē les. Istaba bija 7. stā vā , lifti iet tikai uz 6. , knapi vilku koferi. Es iegā ju istabā un apstulbu, uz grī das guļ gaiš s paklā js, klā ts ar baisā m vietā m, nedaudz izsmē rē ta plaisa cauri visai sienai. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā nokļ uvu nejauš i, atvaļ inā jums beidzā s, nebija izvē les. Istaba bija 7. stā vā , lifti iet tikai uz 6. , knapi vilku koferi. Es iegā ju istabā un apstulbu, uz grī das guļ gaiš s paklā js, klā ts ar baisā m vietā m, nedaudz izsmē rē ta plaisa cauri visai sienai. Gultas veļ a ir tī ra, bet tik sena, ka vietā m bijuš as bedres. Internets izrā dī jā s apmaksā ts !!! ! ! , bet pat par naudu knapi noķ ē ru, reizē m nā cā s nolaisties. No plusiem - milzī gs, gandrī z ar visu sienu, izbī dā ms logs, balkons ar diviem mī kstiem krē sliem, kas no citiem norobež ots ar ķ ieģ eļ u sienā m (kaimiņ i tevi neredz, tu arī neredzi) Lī dz 5 minū tē m. jū ra, bet noslogotais ceļ š tieš i zem logiem ir trokš ņ ains.
вид из окна номера выход из номера тоже на балкон, коридора нет. балкон в номере. ковролин весь в жутких пятнах !!!! гадость
аватар Inna-vasilchuk
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s to izvē lē jā mies, pamatojoties uz labā m atsauksmē m, tā nav taisnī ba. Istabas netiek uzkoptas un arī pē c jū su aizbraukš anas. Veļ a ir pelē ka un nolietota. Dvieļ i netiek mainī ti. Telpas ir trokš ņ ainas un putekļ ainas. … Tomēr ▾ Mē s to izvē lē jā mies, pamatojoties uz labā m atsauksmē m, tā nav taisnī ba. Istabas netiek uzkoptas un arī pē c jū su aizbraukš anas. Veļ a ir pelē ka un nolietota. Dvieļ i netiek mainī ti. Telpas ir trokš ņ ainas un putekļ ainas. Vienkā rš i nav gaisa kondicionē š anas, nav par ko maksā t papildus. Ā rā trokš ņ ains ceļ š . Dzirdamī ba 100%. Ē diens vienmuļ š , nav zivju un gaļ as. Vistas gaļ a, kotletes un neē damā desa, visas ar vienā dā m garš vielā m. Viens pluss ir jū ra tuvu un pludmale tī ra, bet tas vairs nav viesnī cas nopelns.
аватар ribylya
Labdien visiem! atpū tuš ies no 03.08. 14-17.08. 14 zinā jā m uz kurieni ejam))) viesnī ca ir ekonomisks variants, bet lielisks variants lē tam mā joklim 1. lī nijā no jū ras (300m) un tiem, kas nesē ž istabu, neizkā pjot ā rā . Istabas ir tā das: (skapis, neliels ledusskapis, galds, naktsgaldiņ i, gultas ar normā liem matrač iem (veļ a bedrē ))), duš a bez aizkara, balkons ar 2 krē sliem, krē sli, paņ ē ma virvi ž ā vē š anai drē bes lī dzi, noderē ja). … Tomēr ▾ Labdien visiem! atpū tuš ies no 03.08. 14-17.08. 14 zinā jā m uz kurieni ejam))) viesnī ca ir ekonomisks variants, bet lielisks variants lē tam mā joklim 1. lī nijā no jū ras (300m) un tiem, kas nesē ž istabu, neizkā pjot ā rā . Istabas ir tā das: (skapis, neliels ledusskapis, galds, naktsgaldiņ i, gultas ar normā liem matrač iem (veļ a bedrē ))), duš a bez aizkara, balkons ar 2 krē sliem, krē sli, paņ ē ma virvi ž ā vē š anai drē bes lī dzi, noderē ja). Naktī s ar atvē rtu balkonu bija grū ti aizmigt - troksnis no ceļ a (starp citu, no viesnī cas visiem logiem paveras skats uz ceļ u un baseinu), kā arī kliedzieni, kautiņ i un izrē ķ inā š anā s gandrī z katru reizi. nakts pie baseina. Lifts viesnī cā ir neparedzams - es gribu atvē rt durvis, es negribu)))
Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska: netā lu ir jū ra, 5 minū tes pa koka taku, un, ejot gar krastu pa labi, min 20 - vecā Nesebra, vē l min 10 - Ravda no viesnī cas virzienā uz centru. no Saulainā krasta (kur atrodas visa izklaide) 15 min. nesteidzī gi. .
Ekskursijas padoms - nepē rciet no sava koordinatora - tas jums izmaksā s 2 reizes vairā k, ejiet ar kā jā m lī dz centram, tur ir ekskursiju biroji un salī dziniet cenas - jū s bū siet patī kami pā rsteigti))))
Aizbraucā m uz Sozopoli - gandrī z tas pats, kas Nesebā ra, tā pē c netē rē jiet laiku, apmeklē jā m tirdzniecī bas centru MOL Burgasā (kopš mainī jies eiro kurss pret grivnu, Bulgā rijā pirkt kļ uvis neizdevī gi, Kijevā tas ir tas pats, bet lē tā k). Pati Burgasa izskatā s pē c Troyeschina))))
Un iesaku ekskursiju uz Stambulu 2 dienas (132 levas) 6 stundu brauciens (6.15 no rī ta izbraucā m 12.0 pē cpusdienā Stambulā ). Dzī vojā m vecpilsē tas centrā , normā li paē dā m, visi apskates objekti blakus. Ja viņ i piedā vā braucienu ar laivu pa Bosforu ar grupu, nepiekrī tiet - 23 eiro, bet paš i kapteiņ i piedā vā š o prieku uz 2 stundā m krastmalā par 10 lirā m - 60 UAH. (atš ķ irī ba ir acī mredzama))))) lī dz tirgum no viesnī cas 2 tramvaja pieturas - viņ i paš i ir diezgan)))) (tramvajs 4 liras). Apmeklē jiet Top-kape (Roksolana mā jas) pie turku gida, jū s varat iegā dā ties biļ etes pat par levā m (22 levas) un lī dz 8.45 no rī ta nā kt klā t, jo nedaudz vē lā k ir milzī ga rinda pie ieejas pat ar biļ etē m, jū s varat stā vē t 2 stundas. Tur ir ļ oti skaisti, par ieeju harē mā maksā jam atseviš ķ i (15 liras), bet ir vē rts apskatī t.
Uz ielā m mē ģ iniet ne ar vienu nerunā t, visā di maniaki pieķ eras vā rda tieš ā kajā nozī mē.. .
Parādīt vairāk »


iemiesojums shimanovich
jo Wi-Fi ir maksas un ļoti dārgs, un mēs esam no bērniem tūkstošiem kilometru attālumā
8 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums aridova
vai viesnīcās ir wifi
9 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Nymph-Mermaid atrodas Saulainā Krasta dienvidu daļā, netālu no senās Nesebras pilsētas. Labs variants budžeta brīvdienām. Uzcelta 1973. gadā. Pēdējā restaurācija tika veikta 2010. gadā. Viesnīca sastāv no vienas 7 stāvu ēkas. Labs variants budžeta brīvdienām. Piemērots ekonomiskai izmitināšanai aktīviem cilvēkiem, kuri pavada viesnīcā minimālu laiku. Viesnīca pieņem arī bērnu un jauniešu grupas.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 25 km attālumā no Burgasas lidostas, 5 km attālumā no kūrorta centra.
Pludmales apraksts Līdz pludmalei 150 m.
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā
 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • ārsts
 • valūtas maiņa
Bērniem Sadaļa bērniem baseinā pieaugušajiem.
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports
 • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 162 numuri.

 • vanna/duša
 • droši $
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Saulainais krasts, Bulgārija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.