Šausmas

Rakstīts: 6 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 23 augusts — 5 septembris 2022
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 2.0
Infrastruktūra: 1.0
Ļ oti skaļ š no ielas, nav iespē jams gulē t.
Tualetē kaimiņ i ļ oti skaļ i laiž ū deni no augš as.
Ļ oti slikta trokš ņ u izolā cija, dzirdami kaimiņ i runā jam un klepojam, š ausmas.
Duš as telpā nav ne starpsienu, ne aizkaru, ū dens tek pa visu telpu, pa durvī m, kas jau noziedē juš as.
Gaisa kondicionē tā js un internets par maksu (pat reģ istratū rā )
Iestrē dzis liftā , durvis ik pa laikam atveras.
Viesnī ca ir š ausmī ga.
Es pat par brī vu vairs nebrauktu. Nevis atpū ta, bet š ausmas. Es nezinā ju, ka tas tā varē tu bū t.
Tas viss ir pirmajā dienā.
Duš a (tualete) pastā vī gi smird.
Visas drē bes smirdē ja pē c pelē juma.

Mež onī gie viesnī cas viesi naktī peldē jā s un kliedza baseinā (neļ ā va gulē t), neviens viņ iem neizteica nekā das piezī mes.
Matu ž ā vē tā js ir maksas.
Viesnī cas darbiniekiem ir lū gts darī t visu.
Ja vē laties sabojā t savu atvaļ inā jumu, dodieties uz turieni (((
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu