Neatbilst reālajam attēlam

Rakstīts: 17 augusts 2022
Ceļošanas laiks: 6 — 14 augusts 2022
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 2.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Nopirku biļ eti uz 9 naktī m cerī bā labi atpū sties, bet tā s nebija! Tā tad mū su atvaļ inā juma sā kums, izbraukš ana bija no Č erņ ivci pilsē tas, mū s aizveda pā rvadā tā js VK-tour, pagā juš ā gadsimta autobusi un tas ir par 70 € no cilvē ka! Nav tualetes, nedarbojas televizors, nav interneta, nav iespē jams uzlā dē t telefonu - bet ir kā ds bargs š oferis, kurš visu laiku mē ģ inā ja iespraust austiņ as nestrā dā još ajos monitoros, viņ us nelaida. beznodokļ u, viņ us izlaida uz tualeti tikai pē c 5 stundā m un kur tas bija izdevī gi š oferiem (tualetes smirdē ja un visas maksā , bet š oferi gā ja bez maksas). Ceļ ojums sā kā s pulksten 14:00 un atveda mū s uz Bulgā riju uz Marvel pulksten 5:00. Mē s ieradā mies viesnī cā , un tur skats bija katastrofā ls - visur bija netī rumi, tukš as pudeles, glā zes, viss bija lipī gs un netī rs. Mē beles ar saplē stu polsterē jumu, sen jā remontē pirmsū dens zā le un neatbilst realitā tei!
Atnā ca menedž eris un skaļ i pateica, ka sazinā sies tikai krieviski (viņ iem nepatī k ukraiņ i Bulgā rijā ), un kas nesaprot, tas ir debī ls un debī li runā s angliski! Mums uzreiz pateica - brokastis nav paredzē ts braukt kur gribi un meklē t savu ē dienu, pusdienas iedeva paldies Dievam un sā lī ja 14:00 pē cpusdienā , minū ti braucā m 18h ar autobusu un iesē dā mies. zā le no 5 no rī ta, bulgā ros nav agrā s norē ķ inā š anā s koncepcijas! Viņ a pati vilka koferus uz istabu, bet š veicars horvā tiem, moldā viem un rumā ņ iem visu atnesa uz ratiem, sieviete ar bē rnu iedeva 1 € cerī bā , ka viņ as koferus paņ ems - bet brī nums nenotika!
Istaba tika iztī rī ta steigā , vannas istabā grī das bija slapjas Providencei 9 naktis mē s to negriezā m, viņ i nekad to netī rī ja, lai gan moldā vi, rumā ņ i un horvā ti tika tī rī ti katru dienu! Vienreiz atnesa š ampū nu un ziepes, nebija č ī bu, nebija fē na. Marvel viesnī ca pretojas sev kā.4 *.

Aizgā jā m pie administratora, teica, kad nā ks istabas uzkopš ana, viņ š uzmeta pā rsteigtu skatienu, saka, un ka viņ i tā netī rī ja, kā rezultā tā pusdienlaikā saš utuma apstulbis bulgā rs ielē ja. tī rus dvieļ us istabā , un tas bija 4. mū su uzturē š anā s dienā. un nomainī t gultu un kur viņ a kliedza š ampū nu - uno viņ i saka vienreiz un ar to jums pietiek, kompā nijā viņ i mums solī ja skatu no istabas par papildus samaksu, bet mums bija skats uz citu viesnī cu, ē nainu pagalmu un jū ras gabalu, Marvel viesnī cas priekš ā ir milzī ga š ika viesnī ca ar acī mredzot jū rā un ar tā du paš u cenu politiku kā Marvel, bet nē viens mums to piedā vā ja! Ē damzā le maza, netī ra (ir netī rumu izeja), ē diens bez garš as, nekas ī paš s nav, katru dienu viens un tas pats, nebija zivju, trī s veidu augļ i - ā boli, bumbieri un nektarī ns, bet kad Atbrauca poļ i un horvā ti, laba desa, parā dī jā s vī nogas, ananā ss.
Kamē r tu ē d, pa zā li braukā rati un nekaunī gi plē š tur tev š ķ ī vjus no deguna apakš as. Personā ls ir ā rpus formas un vienmē r netī rs. Bā rā varu minē t tikai tos puiš us kas strā dā ja pie bā ra ē damistabā , tas ir vienī gais pluss, puisis kurš bija pie baseina pie bā ra tikai ņ irgā jā s, ielē ja vienu malku un viss, it kā ielē ju no manas kabatas visi viņ a gatavotie kokteiļ i bija vienkā rš i š ausmī gi slikta garš a! Teritorija - netī ra, maza nav kopta. Baseins ir kā zā liens - neatbilst fotoattē lam! Pie baseina nav kur pā rģ ē rbties! Arī pludmalē nav nevienas mā jiņ as, visas pludmales ir paš valdī bas un netī ras, lietussargs un estakā des gulta ir 12 levas un tas ir pirms pusdienā m pē c vakariņ ā m, maksā vē lreiz! Izklaide viesnī cā Marvel - nulle! Baseinā nav mū zikas, vispā r nav izklaides, ja esat kopā ar bē rnu, tas viņ am ir smags darbs. Dubļ i un Marvel viesnī ca ir sinonī mi! 12:00 mū s izlika, pusdienas nedeva, labi, ka vismaz brokastis iedeva! Hotel Marvel - nekā dā veidā nevelk uz 4 *, š ī ir nož ē lojama viesnī ca no PSRS.
Istaba tika iztī rī ta tikai tad, kad izvā cā mies. VK-tū re kavē jā s pieturā , no kuras mū s savā ca, lai gan kamē r gaidī jā m hallē , citi Pā rvadā tā ji nā ca tieš i zem viesnī cas un meklē ja savus tū ristus, bet mē s karstumā skrē jā m uz pieturu un gaidī jā m. vē l 30 minū tes karstumā , tualetei pieturas bija pē c 5h. VK-tour ir sliktā kais pā rvadā tā js manā dzī vē ! Un pats galvenais, tū res ceļ ojums mums tika pā rdots Mega-tour st. Galvenais birojs 178 Chernivtsi Manager Nelly, tu meli!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu