Longosa Hotel 4*– Atsauksmes

9
Novērtējums 4.110
№89 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
3.8 Numurs
4.0 apkalpošana
4.1 Tīrība
4.0 Uzturs
4.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 200 metru attālumā no Saulainā Krasta tuvākās pludmales. Cacao pludmale atrodas 600 metru attālumā. Viesnīca ir piemērota ērtai ģimenes atpūtai.Vairāk →
аватар evredika2009
Sā kumā bijā m izmitinā ti dzī voklī (ģ imenes istabā ), jo nebija pieejama divvietī ga istaba. Teica, ka pusdienlaikā istaba bū s gatava, nā koš ajā dienā , protams, koferus un lietas lī dz galam nevar izjaukt, jo vajadzē s pā rvā kties. … Tomēr ▾ Sā kumā bijā m izmitinā ti dzī voklī (ģ imenes istabā ), jo nebija pieejama divvietī ga istaba. Teica, ka pusdienlaikā istaba bū s gatava, nā koš ajā dienā , protams, koferus un lietas lī dz galam nevar izjaukt, jo vajadzē s pā rvā kties. No rī ta devā mies uz jū ru (5 minū tes kā jā m, 2 sauļ oš anā s krē sli un lietussargs 30 levas), tad pulksten 11 jau mū s meklē ja ar zī mi. Pā rvā cā mies, protams neviens neatvainojā s par sagā dā tajā m neē rtī bā m (nav pat tā das lietas kā kompliments no viesnī cas utt. , salī dzinot ar to paš u Ē ģ ipti). Vispā r jau viesnī cas serviss uz 4 nav tā ds kā ir, pa 3 knapi sasniedz. Istaba ir divvietī ga, viss vecs, duš a pa pusei aizverta ar stikla sienu, ū dens birst pā ri pusei vannas istabas. Istabā ir 2 gultas, 2 naktsgaldiņ i, galds, krē sls, dī vā ns, neliels ledusskapis, televizors ar 6-8 kanā liem, balkons, veļ as ž ā vē tā js. Tī rī š ana: ietver uz grī das izmesto dvieļ u nomaiņ u, tualetes papī ra ruļ ļ a uzlikš anu, miskastes izneš anu - tas arī viss! gultas veļ a tika mainī ta reizi nedē ļ ā.
Kad priekš pē dē jā dienā prasī ja kā rtī gi iztī rī t istabu, proti, iztī rī t grī du no smiltī m (esam pie jū ras, lai gan kā jas mazgā no pludmales, bet tomē r ieej no ielas), teica labi. , nodos apkopē jai, prasī ja kurā istabā . Ierodoties no pludmales pulksten 12, istaba tika iztī rī ta kā nā kas, un uzkopš ana ļ oti atš ķ ī rā s no iepriekš ē jā m dienā m, galvenais bija tī ra grī da, lai gan bija jā izmazgā izlietne, jā noslauka galds , skapji - tas nav tas.
Bet pa ceļ am uz istabu apkopē ja, kas tī rī ja (cik saprotu viņ ai no reģ istratū ras mū su lū gums uzkopt labā k) dusmī gā tonī , bakstī damā s pa dvieļ iem, kaut ko teica bulgā ru valodā . Mē s tam nepievē rsā m uzmanī bu. Nā kamajā dienā , kad izbraucam, mums reģ istratū rā saka, ka jā maksā sods 30 levas, jo noslaucī jā m kā jas ar roku dvieļ iem, un tā s ir netī ras. Tas neskatoties uz to, ka grī da istabā netika mazgā ta nedē ļ u un, kad bija jau pavisam neē rti, palū dza to iztī rī t.
Es uzreiz teicu, ka tā ir atriebī ba apkopē jai, ka viņ ai tika norā dī ts uz viņ as trū kumiem, uz ko viņ i atbildē ja, ka tie iepriekš bijuš i netī ri dvieļ i. Es atbildu, kā pē c viņ i mums neko neteica agrā k, mē s gā jā m garā m reģ istratū rā.5-7 reizes dienā , uz ko viņ i klusē ja, un teica, ka viņ i nemaz negrib ar mani runā t. Tā bija tā da "atvadī š anā s" no viesnī cas viesiem, es protams nekā du "izdomā tu" sodu nesamaksā ju. Ē diens vienmuļ š , vietē jais alkohols, augļ i - ā boli, bumbieri, arbū zs, melone, persiks, nektarī na plū me. Vai iesaku š o viesnī cu, nē , ne apkalpoš ana normā ls, ne attieksme. Lai gan varbū t man tā paveicā s ((((. Ir animā cija, tā ir diezgan primitī va.
аватар Kriss_Tina
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man patika viss: no norē ķ inā š anā s brī ž a lī dz izlikš anai. Viesnī cas personā ls ir ā rkā rtī gi draudzī gs, laipns, smaidī gs. Istabas tiek uzkoptas katru dienu, viss tī rs, gulta balta. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs: no augļ iem lī dz daž ā da veida gaļ ai. … Tomēr ▾ Man patika viss: no norē ķ inā š anā s brī ž a lī dz izlikš anai. Viesnī cas personā ls ir ā rkā rtī gi draudzī gs, laipns, smaidī gs. Istabas tiek uzkoptas katru dienu, viss tī rs, gulta balta. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs: no augļ iem lī dz daž ā da veida gaļ ai. Super animā cija: iesaistī ta no jaunā kajiem bē rniem lī dz pieauguš ajiem. Vakaros karaoke, diskotē kas, ir galda teniss, bē rnistaba...nodarbī bas dvē selei atradī s ikviens. Jū ra ir ne vairā k kā.3 minū š u gā jiena attā lumā pa skaistu taku un uzreiz paveras skaista smilš aina pludmale ar dzidru jū ras ū deni.
аватар dedushkan
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s devā mies atpū sties no Moldovas, izbraukš ana bija no pilsē tas, ierodoties viesnī cā bijā m apmulsuš i, ka viņ i sā kumā atteicā s nodroš inā t vakariņ as, bet pē c tam sajuta, ka cilvē ki nav no bailī gajiem, sā ka trakot, izdalī ja rokassprā dzes un uz priekš u, iekā rtojā s istabā pulksten divos, istaba atradā s otrajā stā vā ar izeju uz baseinu. … Tomēr ▾ Mē s devā mies atpū sties no Moldovas, izbraukš ana bija no pilsē tas, ierodoties viesnī cā bijā m apmulsuš i, ka viņ i sā kumā atteicā s nodroš inā t vakariņ as, bet pē c tam sajuta, ka cilvē ki nav no bailī gajiem, sā ka trakot, izdalī ja rokassprā dzes un uz priekš u, iekā rtojā s istabā pulksten divos, istaba atradā s otrajā stā vā ar izeju uz baseinu. Istabā ir divas gultas, spogulis, ledusskapis un mazs TV, viss tika darī ts steigā un nepā rdomā ti, vannasistabā pat kabī nes nebija, viss izskatī jā s pē c lauku duš as, ir arī tualete. bļ oda un maza izlietne uzreiz iztecē ja no duš as, visa telpa flī zē ta, slidena un nav ē rti ja kaut kas sā p, uzreiz saplī sa.
Redzams, ka viesnī ca sen nav remontē ta, pie baseina lē ti lietussargi, pats baseins ļ oti mazs un nedziļ š , bija saplī suš i dvieļ i, zem gultā m netika tī rī ta, un tas tieš ā m nav patī kami parunā t un atcerē ties par ē dienu un virtuvi, pa vidu pā rē jiem gribē jā s iedot pavā ru grā matu un pastā stī t, ka ē dienu ir daudz, gatavot var.
Kas attiecas uz braucienu uz pludmali, jā , grī das segums ir koka, bet, kad ej uz jū ru un nevis 100-150 metrus, kā saka, bet visus 300-400, tas ir mazliet netī kami, proti, nav pat bio tualetes un bē rni un pieauguš ie iet uz kā pā m, Un tad vē l smaka un sī kumi.
Tā nu vispā r pē c ieraš anā s atkal gribē jā s doties pie miera.
аватар irina_1901
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca tika izvē lē ta tieš i kū rorta dienvidu daļ ā . mums š ī daļ a patī k visvairā k. Salī dzinoš i kluss un nav pā rā k tā lu no centra. Viesnī ca ļ oti tī ra, apkopē jas strā dā.5+. Arī telpas tika iztī rī tas ļ oti labi, dvieļ i, trī s no tiem, tika mainī ti katru dienu bez atgā dinā jumiem un mē tā š anā s uz grī das. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta tieš i kū rorta dienvidu daļ ā . mums š ī daļ a patī k visvairā k. Salī dzinoš i kluss un nav pā rā k tā lu no centra. Viesnī ca ļ oti tī ra, apkopē jas strā dā.5+. Arī telpas tika iztī rī tas ļ oti labi, dvieļ i, trī s no tiem, tika mainī ti katru dienu bez atgā dinā jumiem un mē tā š anā s uz grī das.
Istabas lielas, grī das flī zes. Bet es gribu jū s brī dinā t, ka ir daž as ļ oti mazas vienvietī gas istabas, tā s ir 134.234, 334.434. Nesamierinieties ar tā m. ir ļ oti š aura vannas istaba un kondicionieris pū š tieš i galvā . Vispirms mani iekā rtoja 334. gadā , bet pē c mana steidzama lū guma pā rcē la uz 160. istabu. Tā jau bija pavisam cita lieta.
Ē diens viesnī cā ir diezgan labs, vienmē r gaļ as ē diens, zivis un vista. Gardi dā rzeņ u kastroļ i, daudz augļ u, saldumu. Vairā ki bā ri ar dzē rieniem ir atvē rti lī dz pulksten 23:00. No pulksten 16:00 lī dz 17:00 nelielais restorā ns 1. stā vā piedā vā picas, cepumus, saldē jumu un dzē rienus.
Animā cija augstā lī menī . Animā cijas komanda - pulksteņ a puiš i. Ī paš i man patika Dž uliā ns, kurš vadī ja ū dens vingroš anu, viņ š spē ja aizraut ļ oti daudz cilvē ku, t. sk. jaunī ba, kā du citā s viesnī cā s neesmu redzē jis.
Ir divi baseini - viens pieauguš ajiem un viens bē rniem. normā li baseini. Blakus bē rniem ir š ū poles.
Mums vispā r nav pretenziju pret viesnī cu, bet, lū k. viesnī cas vide ir ļ oti trokš ņ aina. Ī paš i skaļ š no Laimī gā s zemes bē rnu nometnes. Viesnī cā "Kaukā zs" ir nemitī gi jucekli, bet lī dz 23:00. No otras puses, viesnī ca ir arī ļ oti trokš ņ aina, no rī ta lī dz vakaram. Lī dz ar to nav iespē jams palikt ar atvē rtu balkonu lī dz naktij. Mē ģ inā ju atrast kā du klusu pusi, iespē jams, tā atrodas pie Galvenā s ieejas, pret ceļ u, kas ir gandrī z nedzirdams. Vai beigā s.
Secinā jums - kurš ir gatavs visu laiku dzī vot ar slē gtu balkonu, tad tev te patiks. Un kurš mī l klusumu un vē las ieslē gt gaisa kondicionieri tikai nepiecieš amī bas gadī jumā - jū s š eit neesat.
аватар tinochka258309
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
2016. gada jū nija otrajā pusē visa ģ imene, ieskaitot 2 gadus vecu bē rnu, nolē ma atpū sties Bulgā rijā , ņ emot vē rā , ka š is ir mū su pirmais ceļ ojums uz š o valsti, devā mies pē c iespaidiem par atpū tu. … Tomēr ▾ 2016. gada jū nija otrajā pusē visa ģ imene, ieskaitot 2 gadus vecu bē rnu, nolē ma atpū sties Bulgā rijā , ņ emot vē rā , ka š is ir mū su pirmais ceļ ojums uz š o valsti, devā mies pē c iespaidiem par atpū tu. Lai gan pirms ceļ ojuma draugi mums vairā kkā rt teica, ka bulgā ri ir “č igā ni” un ar viņ iem nevar atpū sties. Mū su atvaļ inā jums notika viesnī cā LONGOSA, bet diemž ē l tikai mē s aizmirsā m draugu apzī mē jumu un, ņ emot vē rā to, ka mē s tik ilgi gaidī jā m š o atvaļ inā jumu, mē s uzreiz pē c reģ istrē š anā s viesnī cā gribē jā m atbrī voties no visā m problē mā m. un ienirt relaksā cijas atmosfē rā .
Р, S, Ja jums ir jā atpū š as LONGOZA viesnī cā , esiet uzmanī gi tur gan pirms reģ istrē š anā s, gan pē c izrakstī š anā s un attiecī gi arī uzturē š anā s laikā . Viss iekļ auts nenorā da, ka tas ir viss iekļ auts, kā tas tiek praktizē ts Ē ģ iptē un Turcijā . Darbinieki jums pat nenorā dī s, ka ir papildu pakalpojumi vai atribū tika, par kuru jums ir jā maksā , bet izrakstoties tie tiks ieskaitī ti pilnī bā . Tā pē c, reģ istrē joties (pat ja reģ istratū ras darbinieki ir ļ oti aizņ emti vai nesaprot krievu valodu, kā ir pieraduš i to darī t), pā rrunā jiet visas detaļ as, neizejot no kases. Viens no piemē riem: reģ istrē joties š ajā viesnī cā pamanī jā m, ka mums istabā ir MANĒ Ž A, nu, tas ir tā vē rts, nodomā jā m, lai gan reģ istratū rā ne vā rda neteica, ka š ī ir gultiņ a un tu par to bija jā maksā.3 eiro dienā ( mū suprā t viss, kas nebija iekļ auts viss iekļ auts, vajadzē ja mū s iepriekš brī dinā t par viesnī cas precē m (pakalpojumiem) par papildu samaksu. Mē s neprasī jā m uzstā dī t papildu mē beļ u atribū tus, bet lū dza mums sniegt atbildi, kā pē c viņ i tā rī kojā s, mums nepiekrī tot un rezultā tā saņ ē ma pā rsteidzoš u atbildi ar ilgu klusumu), bet mums diemž ē l par š ī m mē belē m bija jā maksā.37 eiro, un bija arī citas, bet mazā k aizskaroš as problē mas, kurā m nepievē rsā m uzmanī bu un norijā m. Jā , š eit ir vē l daž i ceļ vež i, kas strā dā s ar jums, jo ī paš i tas attiecas uz gidi Lidiju no Teddy Cam, viņ a jums nekā di nepalī dzē s (ne zivs, ne gaļ a), ja jums ir kā das problē mas sveš ā zemē , tā pē c paļ auties uz saviem spē kiem (kungi gidi ņ em pieredzi no gidiem Ē ģ iptē un Turcijā ).
Cienī jamie viesnī cas LONGOZA vadī tā ji, ja jums ir š ā da attieksme viesnī cas pakalpojumu ietvaros, mē s ceram, ka tuvā kajā nā kotnē cilvē ki sapratī s jū su attieksmi pret viņ iem "š ķ irš anā s bulgā ru valodā " un jū s varē siet atrasties tieš i tajā vietā , kur jū s biež i sē dē t tualetē .
аватар lena2007new
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Longozā atpū tā mies kopā ar vī ru no 09.09. 12. lī dz 21.09. 12. Nopirkā m tū ri Albenā -travel caur TASS-TRAVEL. Autobusa iekā pš anas kartē mums lika atstā t Kijevu. Tomē r sā kotnē ji teicā m, ka brauksim no Odesas. Pie mums TASS-travel sauca Albena-travel un teica, ka brauksim no Odesas. … Tomēr ▾ Longozā atpū tā mies kopā ar vī ru no 09.09. 12. lī dz 21.09. 12. Nopirkā m tū ri Albenā -travel caur TASS-TRAVEL. Autobusa iekā pš anas kartē mums lika atstā t Kijevu. Tomē r sā kotnē ji teicā m, ka brauksim no Odesas. Pie mums TASS-travel sauca Albena-travel un teica, ka brauksim no Odesas. Un, kad ieradā mies Odesas nosē š anā s vietā , stundu gaidī jis autobusu, mū su gids Kalins pā rmeta, ka esam gaidī ti Kijevā un tagad mū su dē ļ visur, kur kavē jam.
Par visu: ceļ ojums, nakš ņ oš ana + ē dinā š ana "viss iekļ auts", apdroš inā š ana 2 apmaksā ta 764 eiro. Un papildus vī zas par 57 eiro/pers.
Ieradā mies labi. Mē s ieradā mies viesnī cā agri 5:00. Ar autobusu mū s atveda tieš i pie viesnī cas galvenā s ieejas. Reģ istratū rā bija tikai reģ istratū ra, bet tad izsauca meiteni, kura strā dā ja reģ istratū rā . Viņ a apskatī ja mū su dokumentus un jautā ja: kā pē c norē ķ inu č ekā nav reģ istrē ts numurs? Mē s bijā m nedaudz pā rsteigti, jo. š is jautā jums pat nav mums, bet gan Albena-travel, no kura iegā dā jā mies tū ri, vai saimniekam Teddy-cams. Tad ilgu laiku, kaut ko muldē jot bulgā ru valodā , viņ a atrada mū su pā rtikas karti un teica, ka reģ istrē š anā s ir pulksten 14:00 un mū su istaba ir 431. Un tad viņ a uzdeva jautā jumu: vai mē s tagad ņ emsim brokastis un pusdienas vai izbrauksim. vai tā ir pē dē jā diena? Mē s, apsprieduš ies, nolē mā m, ka pē dē jā . Viņ a pamā ja. Koferi atstā jā m noliktavas telpā un devā mies pastaigā pa Saulaino Krastu.
Atgriež oties viesnī cā lī dz pulksten 2, devos uz reģ istratū ru ar karti pē c ē diena, pē c istabas atslē gas. Cita sieviete jau teica ka istabiņ a jau sen bija gatava, tikai mainī jusies un tagad mums bū s 335 un man negaidot no rokā m izrā va kartī ti ē dienam no 431. Mē s atkal bijā m nedaudz apmulsuš i. . Viņ a iedeva mums 335. istabas atslē gu un iedeva jaunu pā rtikas karti uz numuru 335. Pē c 2 reizes sarunā m ar reģ istratū ru radā s sajū ta, ka esam viņ iem kaut ko parā dā...Bet tad es nenodevu š ī nozī mī bu un visu attiecinā ju uz nogurumu. . .
Reģ istratū ra ā tri paņ ē ma mū su somu un ieveda mū s istabā , ā tri visu izskaidroja angliski. Kad es izgā ju uz istabas balkonu, vilš anā s nebija robež a: mū su istaba izrā dī jā s Longozas galvenā s ieejas pusē , un no tā s paveras skats uz ceļ u, volejbola laukumu, daž ā m garā ž ā m un mā ju. Tad izrā dī jā s, ka tas ir savā cē js un pastā vī gi smirdē ja pē c izkā rnī jumiem. Lai gan jā saka, ka š ī puse bija klusa, nevis trokš ņ aina, kā pie baseina. Prasī jā m arī divguļ amo gultu, bet reģ istratū rā uztaisī ja “apaļ as acis” un teica, ka viņ iem nav divguļ amā s gultas un teica, lai pā rvā c tā s, kas ir. Istabā grī da bija flī zē ta ar slidenā m flī zē m un, kad sabī dī jā m gultas kopā , tā s nemitī gi kustē jā s viena no otras, tiklī dz kā ds gulē ja pa vidu. Tā pat, pateicoties mā koņ ainajam laikam, flī zes uz grī das bija ļ oti aukstas un nepā rtraukti nā cā s staigā t ar apaviem. Tas bija ļ oti neē rti. Istabā bija mazs televizors ar 12 kanā liem, no kuriem 1 bija krieviski runā još s, un televizors nebija uzstā dī ts. No kosmē tikas komplekta uz 2 tika iedotas: 2 duš as cepures, 2 ziepes, 2 š ampū ni. Turklā t š ampū ns beidzā s pirmajā dienā , bet ziepes - 3, un viņ i mums to atjauninā ja tikai 7. dienā un neatjauninā ja to vē lreiz lī dz mū su aizbraukš anai. Gultas veļ a tika mainī ta ik pē c trim dienā m, dvieļ i katru dienu. Gultas veļ a bija notraipī ta un daž kā rt bija caurumi. Es domā ju, ka attiecī bā uz 4 zvaigznē m tam nevajadzē tu bū t…
Kad bijā m iekā rtojuš ies, devā mies sauļ oties pie pieauguš o baseina. Lielu vilš anos sagā dā ja pieauguš o baseina teritorija. Sauļ oš anā s krē sli bija izkā rtoti ļ oti cieš i, vietā m 2 rindā s, lai, nesot kokteili no bā ra, varē tu paklupt. Pirmajā mū su brī vdienu nedē ļ ā sauļ oš anā s krē sli gandrī z vienmē r bija aizņ emti, jo. ar tiem tieš ā m nepietika tik daudziem atpū tniekiem. Tad atpū tnieku bija mazā k, bet laika apstā kļ i pasliktinā jā s un sauļ oš anā s krē sli nebija ī paš i vajadzī gi. Baseins ir ļ oti sekls, maksimā lais dziļ ums ir 1.10 metri. Turklā t pats baseins nav liels, kā jau tik lielam kompleksam kā Longoza, un, kad sā ka tajā peldē ties uz matrač iem, vispā r nebija reā li tajā pat iedziļ inā ties.
Nav jē gas ievietot telpas un teritorijas fotogrā fijas, jo viss ir tieš i tā pat kā Longozas mā jaslapā : http://www. longosahotel. com. Teritorija diezgan kopta.
Par stieņ iem sū dzī bu nav. Ielejiet tik daudz, cik vē laties. Viņ i gatavoja daž ā dus kokteiļ us. Dzē rienus varē ja paņ emt lī dzi ā rpus viesnī cas un ienest istabā tik daudz dzē rienu, cik gribi. Kvalitā te ir normā la, izņ emot vī nu. Vī ns bija no Pomarijsk Izba paciņ ā m, sauss sarkans un balts. Vispā r man tas ļ oti nepatika, daudz labā ks ir vī ns pudelē s, ko pā rdod veikalos. Bā rmeņ i ir ļ oti draudzī gi puiš i, viņ i vienmē r bija blakus. Lī dzņ emš anai lē ja plastmasas glā zē s, ja dzer tuvumā , tad glā zē .
Par ē dienu: brokastis, pusdienas, vakariņ as un pē cpusdienas tē ja. Viss ir diezgan daudzveidī gs, lai gan ne pā rā k garš ī gs. Bija daudz gaļ as, sā nu ē dieni, pusdienā s un vakariņ ā s 2 veidi no pirmajiem. No zivī m tika dota tikai siļ ķ e un skumbrija. Bija daudz sagrieztu dā rzeņ u. Pusdienā s un vakariņ ā s varat arī dzert alu vai vī nu. Brokastī s viens no ē dieniem bija fritē ti pelmeņ i - tas ir ļ oti dī vaini, bet bulgā ri uzskata, ka vā rī ti pelmeņ i nav garš ī gi))))) Pē cpusdienas uzkodā m viņ i deva picu un saldē jumu. Visas 12 dienas pica ne reizi nav mainī jusies: pica ar vā rī tu desu, kukurū zu un tomā tu pastu, daž reiz tika pievienoti pipari. Un ļ oti biež i pica bija sausa un apdegusi.
Restorā nā ir daudz saplī suš u š ķ ī vju. Un bā rā es reiz uzgā ju alus glā zi ar salauztu malu (gandrī z sagriezu)
Lai tiktu pie pusdienā m vai vakariņ ā m, pie restorā na ieejas menedž erim bija jā pasaka telpas numurs. Viņ š atzī mē jū su ieraš anos sarakstā , kuru iepriekš izdrukā reģ istratū ra. Turklā t ikviens, pat tū rists, kurš jau bija izgā jis, varē ja iekļ ū t restorā nā un paē st, zvanot uz numuru. Š ī iemesla dē ļ ar mums notika neveiksmī gs gadī jums. Kā jau rakstī ju, pirmajā ieraš anā s dienā pusdienā m un brokastī m atteicā mies, tī š ā m atstā jot tā s pē dē jā dienā . Kad 21.09 ieradā mies pusdienā s, sarakstā neatradā m un aizsū tī jā m uz reģ istratū ru. Reģ istratū rā mums teica, ka esam jau paē duš i pirmajā dienā un nav labi mā nī t viesnī cu. . . Bijā m apmulsuš i. . . un apvainojā mies. . . Tikā m atmaskoti kā zagļ i, kuri vē las apē st lieku bļ odu zupa par velti viesnī cā...Turklā t argumenti, ka neē dā m bija bezjē dzī gi, nenesa. Reģ istratū rā mū s pilnī bā ignorē ja, sakot, ka, ja vadī tā js atļ ā va, tad var ē st. . . Tad sā kā m stā stī t, ka mums mainī ja istabu, varbū t tā pē c radā s neskaidrī bas? Tā mē s palikā m izsalkuš i ar 5 levā m iekš ā . mū su kabatā gaidī t autobusu uz Ukrainu.
Ļ oti nepatī kami, un viss pozitī vais, kas bija viesnī cā , š ī situā cija tika izsvī trota vienā rā vienā .
Viesnī cā varat spē lē t arī tenisu un biljardu. Teniss 1 stunda maksā.3 levas, biljards 1 spē le maksā.3 levas. Nav animā cijas. Manuprā t, bija tikai bē rnistaba, un tad ne katru dienu.
Droš s 25 lev/nedē ļ ā .
Jū s varat lū gt gludekli reģ istratū rā . Viņ i dod par velti, bet ar tā du seju...(((
Bija jā zvana arī mū su gidam uz Bulgā riju. Mē s vē rsā mies pie reģ istratū ras, sieviete sagrozī ja seju un teica, ka mē s zvanī sim no istabas, lai gan jā atzī mē , viņ a paskaidroja, kā zvanī t ne starptautiskajā formā tā . Kad mē s jautā jā m, cik tas maksā s? Viņ a pamā ja mums ar roku un teica: santī ms....
Kopumā tas tika pamanī ts ikreiz, kad viņ i vē rsā s pie reģ istratū ras: vai nu pē c istabas atslē gas, vai ar jautā jumu, vai nodot atslē gu, reģ istratū ras darbinieki stulbi gā ja savā s darī š anā s: sarunā jā s, sē dē ja internets, ar tevi kaut kur gā jis utt. Tikai tad, kad tu sā c ar viņ iem runā t, viņ i sā k uz mums skatī ties un sazinā ties. Un, lai pasmaidī tu, es vispā r neko tā du neredzē ju...Nu, varbū t tikai vā cieš iem vai britiem...
Uzreiz atceros uzņ emš anu Nasladā Balč ikā - tur bija pavisam cita attieksme, lai gan š ī ir trijotne. Viņ i vienmē r mums smaidī ja, un vienmē r pievē rsa mums uzmanī bu, kad mē s tuvojā mies. Vispā r atmosfē ra bija pavisam cita, siltā ka, vai kā .
Pirms doš anā s ceļ ā daudz lasī ju atsauksmes, ka viesnī cā pā rsvarā bijuš i vā cieš i. Un tad bija pā rsteigums, kad atbraucu, redzē ju, ka puse atpū tnieku ir krievvalodī gie. Ir daudz baltkrievu un krievu, un tad ir č ehi, vā cieš i, poļ i un briti. Kā vē lā k izrā dī jā s, pē dē jos gados š ajā viesnī cā ar katru gadu ierodas arvien mazā k vā cieš u.
Attiecī bā uz pludmali: pastaiga pa smilš u kā pā m aizņ em apmē ram 4 minū tes. Ceļ š uz jū ru ir bruģ ē ts ar tiltu, kas veidots no izgā ztiem dē ļ iem, un virsū uzlikts kaut kas lī dzī gs resnai kļ avai. Bet 15. septembrī pludmalē bā rs, kas bija š ī s eļ ļ as drā nas ī paš nieks, tika slē gts un tika noņ emts, tā pat kā gaismas, kas naktī apgaismo ceļ u uz pludmali. Nā cā s staigā t pa nogā ztiem dē ļ iem ar lielā m atstarpē m. Ī paš i nož ē lojami bija skatī ties uz mā miņ ā m, kas pa š iem dē ļ iem vilka ratus. Pludmale ir pietiekami liela, bet ne pā rā k tī ra. Ī paš i netī rs ir apkā rt, kad dodies uz jū ru, gar dē ļ iem: kaudzes izsmē ķ us, papī ra gabaliņ us utt.
Kopumā secinā ju, ka Saulainais krasts nav mans kū rorts. Bulgā riju nejū t. Man ī paš i nepatika tas, ka apkā rt bija viens nepā rtraukts turku atkritumu tirgus, sā kot no apakš biksē m ar ziloņ iem lī dz jakā m. Tu ej pa krastmalu, bet jū ru neredzi tirgotā ju un kafejnī cu dē ļ . Pat jū ras smarž a ī sti nav jū tama. Un netī rumi apkā rt: papī ri, izsmē ķ i, pudeles utt. Ī paš i "nogalinā tas" apaļ as puķ u dobes ar soliņ iem krastmalā . Viss bū tu labi, ja nebū tu izsmē ķ u kaudzes ziedos ((((
Vispā r secinā ju, ka uz Longozu vairs nebraukš u un uz Saulaino krastu arī ne.
аватар Adversa
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
… Tomēr ▾
Вечерняя анимация для детей. Закуска к обеду. Детская комната на улице (внутри тоже есть) Сцена. Детская комната Бассейн.
аватар Adversa
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca atrodas tieš ā m 100-150 metrus no jū ras, jeb 5 minū tes ar vieglu soli pa koka klā jiem cauri smilš u kā pā m. Pludmale ir tī ra un plaš a, ieeja jū rā ir maiga. Smiltis ir smalkas un patī kamas. Netā lu dež urē glā bē ji. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas tieš ā m 100-150 metrus no jū ras, jeb 5 minū tes ar vieglu soli pa koka klā jiem cauri smilš u kā pā m. Pludmale ir tī ra un plaš a, ieeja jū rā ir maiga. Smiltis ir smalkas un patī kamas. Netā lu dež urē glā bē ji.
Viesnī ca atrodas tā lā k no kū rorta centra, kas no mū su viedokļ a ir tā lielais pluss: naktī s ir vairā k vai mazā k kluss (tuvumā nav restorā nu un kafejnī cu, kā arī lielu veikalu), brauktuve iet garā m. attā lumā no viesnī cas, maš ī nas nebrauc, tikai vilcieni un zirgi. Jū s varat bez problē mā m nokļ ū t centrā ar kā jā m 15-20 minū tes vai ar vilcienu 10 minū tes par 3 levā m (2 USD).
Viesnī ca nav augsta un kompakta, kas padara to ļ oti mā jī gu. Pā ris dienas bija apjukuš i kā labirintā starp ē kā m, bet bē rns uzreiz atcerē jā s, kur atrodas rotaļ u laukums un kur baseins. Viesnī cā ir viens ā ra baseins, kas ved uz iekš telpu baseinu ar seklā m zonā m bē rniem un atseviš ķ u bē rnu baseinu ar lietusgā zi. Man ļ oti patika, ka, tā kā viesnī ca ir izstiepta, ir daudz vietu, kur atpū sties: pie lielā baseina, pie mazā baseina, pie rotaļ u laukuma, pie restorā na, pie bā ra. Proti, daž ā das interesē još ā s kompā nijas viena otrai netraucē ja, kuras bija klusā kas un kuras skaļ ā kas atrada vietu atpū tai viesnī cas teritorijā . Tas ir liels pluss viesnī cai.
Ē diens man ļ oti patika. Diezgan daudzveidī gi, pē c nedē ļ as nevarē ja sagaidī t, kad tiks atkā rtoti ē dieni, kas viņ iem patika, bet tie atkā rtojā s tikai 2. nedē ļ as beigā s. Pusdienā s un vakariņ ā s 4-5 veidu karstie gaļ as un 1 zivju ē dieni, veģ etā rie ē dieni, zupas, salā ti, augļ u (arbū zs, melone, vī nogas, plū mes, persiki, nektarī ni, ā boli) saldumi daž ā du konditorejas izstrā dā jumu veidā . Es atzī mē ju, ka ē diens nav piparots, nav sā ļ š , nav pikants, salds, nav sā tī gs, kā Turcijā , tas, kas jums nepiecieš ams. Bē rnam paņ ē ma lī dzi ē dienu, bet par laimi sanā ca un patika viesnī cas ē diens (paņ ē mā m lī dzi blenderi). Nevienam nebija problē mas ar vē deru, kā arī pieraš anu pie ē diena. Tikai brokastis apnika jau pē c pirmā s nedē ļ as, izdomas dē ļ jau nā cā s daž ā dot paš iem. Pildī jā m pankū kas ar kaut ko tā du, kas vē l nebija kļ uvis garlaicī gs, brokastī s taisī jā m salā tus, vī ru aizrā va š okolā de un ievā rī jums, man patika tostermaizī tes. Vā rdu sakot, fantā zijas lidojums un atkal viss ir garš ī gs. 16.00 lī dz 17.00 bija iespē ja ē st picu, saldē jumu un cepumus. Cepumi ir garš ī gi.
Istaba ieņ ē ma standartu. Divas gultas (pā rvā cā mies kopā ), dī vā ns, skapis, priekš nams, galds, iekš ā neliels ledusskapis, TV, divi telefoni, fē ns vannasistabā un mazā kam bē rnam paņ ē mā m sē tu. Arē na, starp citu, tiek apmaksā ta, 6 levas dienā jeb 4 USD. Numurs ir vienkā rš s, tī rs un mazs. Televizors bija slikts, mē s to neskatī jā mies. Man ļ oti patika balkons, tas ir liels un mā jī gs pirmajā stā vā ar ziediem.
Viņ i tī rī ja katru dienu un glī ti, mainī ja dvieļ us un gultas veļ u katru dienu, iespē jams, ik pē c trim dienā m (mū s mainī ja katru reizi, kad atstā jā m dzeramnaudu). Viņ i nekavē joties novē rsa problē mas, mū su spuldze lampā izdega un, kad kontaktdakš as tika izsistas. Viss tika nokā rtots ā tri un bez neē rtī bā m.
Personā ls patī kams, pieklā jī gs, pieklā jī gs. Viņ i runā gandrī z visā s valodā s (viņ i mē ģ ina). Valodas barjera kā tā da nevienam neradā s. Reģ istratū rā vissliktā k domā ja tikai jaunas meitenes, un tie, kas ir vecā ki, visu pastā stī s un pamudinā s.
Atseviš ķ s vā rds par animā ciju bē rniem. Š ajā viesnī cā animā cija nozī mē arī bē rnu istabu jeb kā mē s to saucā m par bē rnudā rzu, bezmaksas izklaidi, kas darbojā s 6 dienas nedē ļ ā no 10.00 lī dz 19.00 ar pusdienu pā rtraukumu un kluso stundu. Jaunie skolē ni ir lieliski, viņ i ļ oti centā s aizņ emt un atrast pieeju katram bē rnam. Tas ir, viņ i neš ķ ī ra vā cu bē rnus, angļ us, poļ us, č ehus, krievvalodī gos. Viņ i runā ja ar bē rniem viņ iem saprotamā valodā un vienmē r varē ja atrast kaut ko, ko darī t. Pat pieauguš ie pievilka. Kaut kur ap 20.30 sā kā s bē rnu diskotē ka ar vadī tā ju un programmu katrai dienai, starp citu, viņ a arī centā s runā t visā s valodā s, tā pē c viss bija skaidrs un visi bē rni piedalī jā s izklaidē s. Tas arī ir milzī gs viesnī cas pluss! Lai tas turpinā s š ā di.
Viesnī ca ir orientē ta uz ģ imenes brī vdienā m, pensionā ru brī vdienā m (tā du bija daudz). Jaunī bā es to neieteiktu.
Ko vē l gribē tos: reizē m gribē jā s animā ciju pieauguš ajiem, bet jau atpū tā mies no tā , ka bē rnu animā cijas laikā atpū tā mies bez bē rniem))
brokastī s pietrū ka ierastā s griķ u vai rī su putras. Tie ir visi mazie trū kumi.
аватар cdir
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
… Tomēr ▾
закрытый дворик детский бассейн детский бассейн детская анимация детская площадка летняя терасса + детская площадка
аватар cdir
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
atpū tuš ies: mamma, tē tis + bē rns 3 gadi no 25.08. 2008 lī dz 01.09. 2008. gads Kopumā labi atpū tā mies, un Saulainais krasts ir diezgan liela kū rortpilsē ta, milzī gs skaits viesnī cu...Tā pat 15 minū š u autobusa brauciena attā lumā atrodas skaista NESEBERES vecpilsē ta, kur ierodas daudz tū ristu. … Tomēr ▾ atpū tuš ies: mamma, tē tis + bē rns 3 gadi
no 25.08. 2008 lī dz 01.09. 2008. gads

Kopumā labi atpū tā mies, un Saulainais krasts ir diezgan liela kū rortpilsē ta, milzī gs skaits viesnī cu...Tā pat 15 minū š u autobusa brauciena attā lumā atrodas skaista NESEBERES vecpilsē ta, kur ierodas daudz tū ristu.
Viesnī ca nav slikta, pa smilš u kā pā m lī dz jū rai jā staigā.7-10 minū tes, viesnī ca atrodas 2. krasta lī nijā...Ē diens - zviedru galds - normā ls, bet daž ā dī ba ir maza, katru dienu viņ iem ir tie paš i trauki...Istabas labas, iztī rī tas dvieļ u maiņ a katru dienu, tī ra!
Animā cija - tikai vā cu valodā un tikai vā cieš iem, kas nā k caur vā cu operatoru ALLTOURS...Mē s un mū su bē rni, kas pirka vauč erus caur BALKAN EXPRESS, vispā r nesaņ em nekā du uzmanī bu...Krievvalodī gie animatori tiek vienkā rš i Ignorē ti!


iemiesojums irina_1901
Nekad nav bijis šajā viesnīcā. Kas bija - dalieties iespaidos. Vai ģimenei ar 2 pusaudžiem jāiet?
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в 200 метрах от ближайшего пляжа на курорте Солнечный берег. Пляж Какао находится в 600 метрах. Отель подойдёт для комфортного семейного отдыха.

Atrašanās vieta 2 км от центра Солнечного берега. 600 м от пляжа Какао. 4 км от аквапарка «Санни Бич». 30 минут езды от аэропорта Бургаса.
Pludmales apraksts Пляж в 200 м. Протяженность пляжа: 1 км.
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, сувенирный магазин, камера хранения багажа, услуги консьержа, магазины на территории, доставка прессы, места для курения.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
Izklaide un sports Спортивная площадка.
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • sporta zāle
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 170 номеров (340 мест): 8 одноместных номеров, 131 двухместный номер, 25 семейных номеров и 6 апартаментов.

Istabās

Все номера отеля Longoza оснащены кондиционером, диваном и телевизором со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и балкон.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • (ne visās istabās)
Adrese Sunny Beach 8240, Bulgaria
Tālruņi: Telephone: +359 554 22133, Fax:: +359 554 22826
Tīmekļa vietne: Longosa Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.