Viesnīca veca, pluss Wi-Fi darbojas, reģistrēšanās ātra.Jūra 5 min ar kājām, pludmale pašvaldības.

Rakstīts: 21 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 13 — 21 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 3.0
apkalpošana: 3.0
Tīrība: 3.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 4.0
Sā kumā bijā m izmitinā ti dzī voklī (ģ imenes istabā ), jo nebija pieejama divvietī ga istaba. Teica, ka pusdienlaikā istaba bū s gatava, nā koš ajā dienā , protams, koferus un lietas lī dz galam nevar izjaukt, jo vajadzē s pā rvā kties. No rī ta devā mies uz jū ru (5 minū tes kā jā m, 2 sauļ oš anā s krē sli un lietussargs 30 levas), tad pulksten 11 jau mū s meklē ja ar zī mi. Pā rvā cā mies, protams neviens neatvainojā s par sagā dā tajā m neē rtī bā m (nav pat tā das lietas kā kompliments no viesnī cas utt. , salī dzinot ar to paš u Ē ģ ipti). Vispā r jau viesnī cas serviss uz 4 nav tā ds kā ir, pa 3 knapi sasniedz. Istaba ir divvietī ga, viss vecs, duš a pa pusei aizverta ar stikla sienu, ū dens birst pā ri pusei vannas istabas. Istabā ir 2 gultas, 2 naktsgaldiņ i, galds, krē sls, dī vā ns, neliels ledusskapis, televizors ar 6-8 kanā liem, balkons, veļ as ž ā vē tā js. Tī rī š ana: ietver uz grī das izmesto dvieļ u nomaiņ u, tualetes papī ra ruļ ļ a uzlikš anu, miskastes izneš anu - tas arī viss! gultas veļ a tika mainī ta reizi nedē ļ ā.
Kad priekš pē dē jā dienā prasī ja kā rtī gi iztī rī t istabu, proti, iztī rī t grī du no smiltī m (esam pie jū ras, lai gan kā jas mazgā no pludmales, bet tomē r ieej no ielas), teica labi. , nodos apkopē jai, prasī ja kurā istabā . Ierodoties no pludmales pulksten 12, istaba tika iztī rī ta kā nā kas, un uzkopš ana ļ oti atš ķ ī rā s no iepriekš ē jā m dienā m, galvenais bija tī ra grī da, lai gan bija jā izmazgā izlietne, jā noslauka galds , skapji - tas nav tas.
Bet pa ceļ am uz istabu apkopē ja, kas tī rī ja (cik saprotu viņ ai no reģ istratū ras mū su lū gums uzkopt labā k) dusmī gā tonī , bakstī damā s pa dvieļ iem, kaut ko teica bulgā ru valodā . Mē s tam nepievē rsā m uzmanī bu. Nā kamajā dienā , kad izbraucam, mums reģ istratū rā saka, ka jā maksā sods 30 levas, jo noslaucī jā m kā jas ar roku dvieļ iem, un tā s ir netī ras. Tas neskatoties uz to, ka grī da istabā netika mazgā ta nedē ļ u un, kad bija jau pavisam neē rti, palū dza to iztī rī t.

Es uzreiz teicu, ka tā ir atriebī ba apkopē jai, ka viņ ai tika norā dī ts uz viņ as trū kumiem, uz ko viņ i atbildē ja, ka tie iepriekš bijuš i netī ri dvieļ i. Es atbildu, kā pē c viņ i mums neko neteica agrā k, mē s gā jā m garā m reģ istratū rā.5-7 reizes dienā , uz ko viņ i klusē ja, un teica, ka viņ i nemaz negrib ar mani runā t. Tā bija tā da "atvadī š anā s" no viesnī cas viesiem, es protams nekā du "izdomā tu" sodu nesamaksā ju. Ē diens vienmuļ š , vietē jais alkohols, augļ i - ā boli, bumbieri, arbū zs, melone, persiks, nektarī na plū me. Vai iesaku š o viesnī cu, nē , ne apkalpoš ana normā ls, ne attieksme. Lai gan varbū t man tā paveicā s ((((. Ir animā cija, tā ir diezgan primitī va.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар