Viesnīca ir kārtībā, bet

Rakstīts: 17 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 5 — 15 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 2.0
Infrastruktūra: 1.0
Atpū tā mies 10 dienas, istabiņ a standarta, normā la, bet apkalpoš ana tik un tā ! Saglabā jā s ziepes, duš as ž eleja tika izdalī ta tikai vienu reizi. Gulta netika mainī ta, viņ i izlikā s. Ienā ca istabene un izlikā s, ka tī ra, iztaisno gultu. Dvieļ i tika mainī ti reizi trijā s dienā s, pat ja tie tika izmesti uz grī das. Ledusskapis nedarbojā s, mums divas reizes prasī ja to nomainī t. 5. dienā viņ i mainī jā s. Super serviss. Baseins ir netī rs. Pat gļ otas ir redzamas. Nokrituš ā s lapas tiek savā ktas tikai no augš as un tiek veikta visa tī rī š ana. Bija brokastis. Tas ir kaut kas! Katru dienu viens un tas pats, olas vā ra un cep, speķ is tiek cepts un salami desa tiek pā rvietota svaigā ar atkarī go. Vā rī tas desiņ as pā rgriež uz pusē m. Piens parasti tika ieskā bts pē dē jā dienā . Uzvā rī tas kafijas tur nav. Personā ls neuzrauga, kad dzē rienu automā tā beidzas piens. Š ķ ī stoš ā kafija. Yupi tipa dzē rieniem ir divas iespē jas. Vispā r, manuprā t, nav nekā das brokastis.
Nā kotnē jū s ienī dī sit š ā du ē dienu, vilš anā s radā s no š ā das atpū tas.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu