Lieliska viesnīca, labi pavadiet laiku!

Rakstīts: 20 jūnijs 2022
Ceļošanas laiks: 12 — 17 jūnijs 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Pirms trim gadiem es atpū tos š ajā viesnī cā (atsauksme - skatī t zemā k) ar savu 7 gadus veco mazmeitu, un š ogad mē s š eit lieliski atpū tā mies ar mū su 7 gadus veco mazdē lu. Pakalpojuma lī menis ir saglabā ts, neskatoties uz Covid un citā m grū tī bā m. Esmu pateicī ga viesnī cai par brī niš ķ ī go atpū tu, viss palika izcili labā lī menī , baseini priecē , slidkalniņ i darbojas, izklaide interesanta, viss vienkā rš i brī niš ķ ī gi, pē c stabilas 10 no 10 ballu sistē mas.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu