Brīnišķīgas brīvdienas!

Rakstīts: 24 jūnijs 2019
Ceļošanas laiks: 16 — 20 jūnijs 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Lieliska viesnī ca un brī niš ķ ī gas brī vdienas! Es piekrī tu iepriekš ē jam Jeļ enas (Toloshnaya) apskatam un neatkā rtoš u to, kas rakstī ts zemā k. Tomē r pludmales dvielis tiek izsniegts uz kartes, un jū s to atdodat apmaiņ ā pret karti. Kartes nozaudē š ana - 15 levas. Viesnī ca, lai arī bez greznī bas, bet visu darbinieku labais un labi koordinē ts darbs nav biež i sastopams, kam Laguna Park ir liels pluss.
Ē diens, kā jau citi teica, izcils! Viss ir garš ī gi, atseviš ķ i atzī mē š u apetī tlī go prezentā ciju: š efpavā ri gatavo viesnī cas viesiem pilnā skatā , š ī ir sava veida neliela izrā de. Č etru nakš u laikā , ko pavadī jā m viesnī cā , papildus visam gardajam bija mī dijas, astoņ kā ji, kalmā ri, suš i (Ā zijas vakars), avokado salā ti, laš a steiki un ļ oti garš ī gi sieri (un dor blue t. sk. ) . Nav vā rdu, lielisks lī menis, vienkā rš i lielisks! Saldē jums jau ir rakstī ts, kas ir garš ī gs? ))) Ļ oti! Sugas 5-6.
Un lielisks akvaparks. Mazmeitai ir 7 gadi, viņ a peldē ja visur, visos baseinos, izņ emot astoņ kā ju mazā kajam. Tie, kas ir mazā ki par 1 m 30 cm, nav atļ auti pieauguš o slaidos bez pavadī bas. Tā nu kopā gā jā m lejā pa slidkalniņ iem, bija ļ oti labi.

Mū s ielika B blokā.6. stā vā ar skatu uz akvaparku, protams arī mums ļ oti patika, jo mū su mē rķ is nebija atpū sties klusumā : dzī vojā m Svē tā Vlasa klusumā pirms Lagunas parka, un tas arī bija mums pietiek. Skaņ as izolā cija istabā nav slikta un aizkari biezi, dienas miegs stiprs un mierī gs, akvaparks trokš ņ ains un vē ss, stunda jū ras no rī ta, ē diens vienkā rš i maģ isks, un ko vē l dara pirmklasniekam labi jā atpū š as pie jū ras?
Viesnī ca ir lieliski piemē rota klusā m ģ imenes brī vdienā m : ) Nu, relaksē još u brī vdienu cienī tā ji to novē rtē ja, spriež ot pē c zemā k esoš ajā m atsauksmē m.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu