Šī viesnīca un pakalpojums nav tādas naudas vērta, kāda tā ir

Rakstīts: 17 novembris 2014
Ceļošanas laiks: 2 — 13 augusts 2014
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Viesnī ca tika izvē lē ta tuvā k jū rai. Izlasī jā m atsauksmes un izvē lē jā mies š o viesnī cu. Bezmaksas viesnī cu bija maz. Mē s izvē lē jā mies no tā , kas mums bija. Vispā r velti viņ u izvē lē jā s. . Ieradā mies 12 naktī . Nokā rtojā s uzreiz - tiklī dz ar roku rā dī ja, kur jā iet, rokā s tika iegrū sta kaut kā da sviestmaize. Mē s paš i nesam savu bagā tī bu. Viesnī cas ir ļ oti netī ras, lai gan š ķ iet, ka tā s ir iztī rī tas. Vidē jais ē diens. Nopirkā m biļ eti "viss iekļ auts", bet viņ iem visu laiku beidzā s viss (sulas, hotdogi, alus un viss pā rē jais, kas ir viss iekļ auts). Istabā s ir daudz nepilnī bu. Vanna ar tualeti ir veidota tā , ka ja no rī ta ej uz duš u, tad uz tualeti visu dienu uz ū dens. Tad izrā dī jā s, ka konders pilē ja tieš i gultas galvgalī , kaut kā viņ i to uzreiz nepamanī ja. Balkons ir ļ oti mazs, no augš as izcē lā s kā ds cits stū ris, un es tajā vairā kas reizes uzdū ros. Ļ oti nepatī kami. Neesmu izvē lī gs cilvē ks, bet maksā t 100 tonnas divreiz par tā du atvaļ inā jumu nav vē rts.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu