Kotva Hotel 4*– Atsauksmes

47
Novērtējums 8.110
№5 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
8.4 Numurs
8.0 apkalpošana
8.1 Tīrība
8.7 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viena no labākajām viesnīcām savā kategorijā. Atrodas tiešā Nesebāras pilsētas tuvumā. Ieteicams ģimenēm ar bērniem. Pēdējā restaurācija tika veikta 2013. gadā. Viesnīca sastāv no divām 4 stāvu ēkām.Vairāk →
аватар 86jjj
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi atpū tos ar mazbē rniem š ajā viesnī cā , visiem patika, nā kamgad atgriezī simies (tiklī dz aizmirsies durankulaka muitas š ausmas). Bē rniem ī paš i patika baseinu un slī dkalniņ u daudzveidī ba, ū dens konstrukcijas un tieš i tā pē c, ka bē rni paš i tiek galā ar nolaiš anos, un pieauguš ajiem nav jā stā v garā s rindā s uz ragaviņ ā m, lai kopā ar bē rnu dotos lejā (kā viesnī cā Laguna Parks un ū dens klubs). … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tos ar mazbē rniem š ajā viesnī cā , visiem patika, nā kamgad atgriezī simies (tiklī dz aizmirsies durankulaka muitas š ausmas).

Bē rniem ī paš i patika baseinu un slī dkalniņ u daudzveidī ba, ū dens konstrukcijas un tieš i tā pē c, ka bē rni paš i tiek galā ar nolaiš anos, un pieauguš ajiem nav jā stā v garā s rindā s uz ragaviņ ā m, lai kopā ar bē rnu dotos lejā (kā viesnī cā Laguna Parks un ū dens klubs). Mazbē rniem ir 5.6 un 9 gadi. Pilnī gi sajū smā , noteikti atbrauksim vē l.

Ē diens ir garš ī gs. Bet WiFi nedarbojas.

Atgriež oties no Bulgā rijas turē ja Durankulaku muitā , pilnī gi netī ros apstā kļ os, vairā k kā.4 stundas, tas ir tik slikti, ka vairs neieteikš u Bulgā riju ģ imenē m ar maziem bē rniem.
аватар jsvetlana2986
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Vidpoč ivali sarkanā.2023.  gada rokā . Par tā diem santī miem, mans dā rgais, es to biju pelnī jis. Cenu jakists. 6 baseini. Baseina bē rni ir sakā rtoti pieauguš o secī bā . E gіrki, tā pat kā bē rniem tik pieauguš iem. Kharchuvannya tse tikai okrema tē ma. … Tomēr ▾ Vidpoč ivali sarkanā.2023.  gada rokā . Par tā diem santī miem, mans dā rgais, es to biju pelnī jis. Cenu jakists. 6 baseini. Baseina bē rni ir sakā rtoti pieauguš o secī bā . E gіrki, tā pat kā bē rniem tik pieauguš iem. Kharchuvannya tse tikai okrema tē ma. Tas ir vē l garš ī gā ks, bagā tī gi garš ots, dzerams, bē rniem sals, sulas - nesalī dzina ar ē ģ iptieš u pulverveida. Animā cija ir super, diskotē ka un konkursi bē rniem, ū dens aerobika, konkursi un ū denspolo pieauguš ajiem. No baseiniem paveras skats uz daž ā dā m pusē m, tā pē c jū s varat trokš ņ aini dzert no otras puses. Viesnī cā praktiski viss ir praktiski. Turklā t, ja nevē laties bē rnu radī to troksni, tas nav priekš jums. Varu teikt, ka tā ir vairā k ģ imenes viesnī ca ģ imenē m ar bē rniem. Jū ra ir tuvu, 5 hvilin. Lieliska ē diena pludmale. Ale, gandrī z visu pludmali aizņ em maksas saulessargi un sauļ oš anā s krē sli. 10 levas par saulessargu, 10 levas par sauļ oš anā s krē slu. Mē s gulē jā m uz vā ka vē l sliktā k. Santī mi tika iegū ti Asser bankas bankomā tos pē c fiksē ta kursa, kas valū tas maiņ as punktos nav tik acī mredzams.
Pіshki uz jauno pa galveno avē niju virzienā uz centru 7-10 hvilin. Jū s varat staigā t pa krastmalu no pludmales lī dz Nesebras vecpilsē tai. Var braukt arī ar autobusu par 2 levā m. Jū ra bija daudz skaidrā ka. Esmu pā rliecinā ts, ka dziļ ums ir pā rā k mazs un jū ra ā tri sasilst. Tsezh labs bē rniem. Pludmalē ir ryativnik. Tualete pludmalē maksā ja 1 levu. Seifs istabā par maksu. Sakopjot vidu, tika nomainī ti dvieļ i, ja tos nolika lī dz apakš ai. Gulta bija tī ra, balta, ā da tika mainī ta 3 dienas. Pludmales dvieļ i nav redzē ti, tā pē c ņ emiet savu. Vienī gais mī nuss ir tas, ka jū s visur smē ķ ē jat. Uz mū su monē tas versijas tika atnesti tī rī š anas lī dzekļ i, un viņ i š eit piesmē ķ ē ja. Koridorā nav nekā pie velna, viss ir tikai Dimā . Varbū t Bulgā rijā ir tik ierasts visur š aut, bet mums tas nepatika. Jū s varat izveidot vietu vistai. Kopumā tas bija piemē rots. Gotelis, kurā vē los apgriezties.
Пляж Банкомат
аватар helgarog
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es rakstu š o atsauksmi tieš i no viesnī cas. Ī paš i pirms manis pē dē jo reizi par viņ u runā ja pirms 4 gadiem. Viesnī ca ir nepelnī ti atstā ta novā rtā . Ļ aujiet man jums pateikt, tas viss ir relatī vs. Mē s š eit esam 4 cilvē ki, 2 pieauguš ie. … Tomēr ▾ Es rakstu š o atsauksmi tieš i no viesnī cas. Ī paš i pirms manis pē dē jo reizi par viņ u runā ja pirms 4 gadiem. Viesnī ca ir nepelnī ti atstā ta novā rtā . Ļ aujiet man jums pateikt, tas viss ir relatī vs. Mē s š eit esam 4 cilvē ki, 2 pieauguš ie. +2 bē rni Ja mē s š eit maksā tu par 7 naktī m, teiksim, 2000 dolā ru, es droš i vien teiktu, labi, tas neiztur. Un mē s samaksā jā m par minū ti ģ imenei 850 dolā rus. (34 tū kst. UAH), VISS iekļ auts, bet ģ imene atbrauca ar auto par saviem lī dzekļ iem. Godī gi sakot, es gaidī ju mazā k par naudu. Pat š okā . Man patī k viss, ja nestaigā un nemeklē trū kumus. Ē dienu ir tik daudz, vau, garš ī gi un daudzveidī gi. Pē c Ē ģ iptes tieš ā m liekas kā Turcijā )) Istabas ir normā las, nevis Luxe, bet mums ir divistabu apartamenti ar gaisa kondicionieri katrā istabā , ar TV katrā istabā , ledusskapi, tē jkannu, lai gan mē s to darā m tos neizmantot. Ejiet 5 minū tes lī dz jū rai un kā da jū ra, tā ir jū ra! Un pludmale ir milzī ga, un jū s varat staigā t un skriet.
Jū rā sauļ oš anā s krē sli un lietussargi ir maksas, bet mē s esam ar dvieļ iem un tā tā lā k, faktiski nav laika melot, nemitī gi kustoties. Viesnī cas teritorijā atrodas bē rnu akvaparks un tikai peldbaseins tiem, kam patī k peldē ties. Kopumā par tik smieklī gu naudu 2022.  gadā tas ir vienkā rš i lieliski! Ir viss ē rtai atpū tai. Es salī dzinā š u, diviem tagad Ē ģ iptē nedē ļ a maksā.1500 tū kstoš us dolā ru, viesnī ca ir vidē ji 4 *. Turcija parasti smē jā s, sā kot no 2500 USD par diviem.
Un š eit 850 $ par 4 cilvē kiem. Neš aubieties. Pievienoju foto.
аватар reginariga
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
4 zvaigž ņ u viesnī cai tas ir pavisam vienkā rš i. Ē diens garš ī gs, bet bez lielas izdomas, visu nedē ļ u viens un tas pats ē dienu komplekts, kaut arī diezgan plaš s. Apkalpoš ana pacieš ama, tikai bā rmeņ i rupji. Bet animā cija vienkā rš i ir zem jebkā das kritikas, jo viesnī cā , kur bū tī bā visi atpū š as ar bē rniem, nav skaidrs, kā pē c administrā cija un bē rnu vecā ki ir vienisprā tis par animatoru ž estu taukainī bu un neskaidrī bu, kā pē c bē rni 22. … Tomēr ▾ 4 zvaigž ņ u viesnī cai tas ir pavisam vienkā rš i. Ē diens garš ī gs, bet bez lielas izdomas, visu nedē ļ u viens un tas pats ē dienu komplekts, kaut arī diezgan plaš s. Apkalpoš ana pacieš ama, tikai bā rmeņ i rupji. Bet animā cija vienkā rš i ir zem jebkā das kritikas, jo viesnī cā , kur bū tī bā visi atpū š as ar bē rniem, nav skaidrs, kā pē c administrā cija un bē rnu vecā ki ir vienisprā tis par animatoru ž estu taukainī bu un neskaidrī bu, kā pē c bē rni 22.00 unisonā kliedz "degvī ns-alus diriģ ē animatori.
аватар podryezt
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Es rakstu patiesī bu! Viesnī cā valda dubultstandarti, pret krievvalodī gajiem tū ristiem izturas ā rkā rtī gi nedraudzī gi, tas bija jū tams it visā : sā kot no istabas uzkopš anas un tā tā lā k sarakstā . Daž i elementā ri pieprasī jumi tika pilnī bā ignorē ti. … Tomēr ▾ Es rakstu patiesī bu! Viesnī cā valda dubultstandarti, pret krievvalodī gajiem tū ristiem izturas ā rkā rtī gi nedraudzī gi, tas bija jū tams it visā : sā kot no istabas uzkopš anas un tā tā lā k sarakstā . Daž i elementā ri pieprasī jumi tika pilnī bā ignorē ti. Speciā li pā rbaudī ts! Vī rs piegā ja, uzrunā ja angliski, attieksme bija pavisam cita. Par tā du naudu gribē jā s vismaz nedaudz cieņ as un labu servisu! Secinā jums, Kotvas viesnī ca nav naudas vē rta. Mē s vairs nebrauksim uz š o viesnī cu!
аватар Allusion
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Plusi: ļ oti tuvu jū rai un Nesebras pilsē tai. Laba tī rī š ana, viss nepiecieš amais ir istabā . Mī nusi: skaļ š , jo no logiem paveras skats uz izklaides pusi (kur atrodas baseins). Vienveidī gas brokastis, ne pā rā k garš ī gas, bet uzkost var. … Tomēr ▾ Plusi: ļ oti tuvu jū rai un Nesebras pilsē tai. Laba tī rī š ana, viss nepiecieš amais ir istabā .
Mī nusi: skaļ š , jo no logiem paveras skats uz izklaides pusi (kur atrodas baseins). Vienveidī gas brokastis, ne pā rā k garš ī gas, bet uzkost var.
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sergejs un AnnaŠ ovasar atpū tā mies "KOTVĀ ". Ierodoties bija jā gaida lī dz pulksten 12, tad tikā m viesmī lī gi izmitinā ti. Starp citu viesnī cā runā krieviski, ukraiņ u, angļ u valodā , kas mums gā ja viegli. Tika piedā vā ti gidi un programmas ā rpus viesnī cas. … Tomēr ▾ Sergejs un AnnaŠ ovasar atpū tā mies "KOTVĀ ". Ierodoties bija jā gaida lī dz pulksten 12, tad tikā m viesmī lī gi izmitinā ti. Starp citu viesnī cā runā krieviski, ukraiņ u, angļ u valodā , kas mums gā ja viegli. Tika piedā vā ti gidi un programmas ā rpus viesnī cas. Gidu varē ja pasū tī t jebkurā valodā . Istaba tika tī rī ta katru dienu. Un kas š okē ja mē s?? ? Saskaņ ā ar programmu " Viss iekļ auts" bijā m paradī zē . Visu uzreiz izmē ģ inā t nebija iespē jams. Tika izstā dī ti 5-9 augļ u š ķ irnes, dzē rieni, deserti. 3-5 pirmie un otrie ē dieni. NEAIZMIRSTAMI! Iesaku visiem. BRAVO!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар katerinapolevska
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Es jums pateikš u secī bā . Mē s devā mies atpū sties ar 3 bē rniem - 10.17 un 17 gadi - mē s paņ ē mā m 2 atseviš ķ as istabas (mē s biež i to darā m, kad esam kopā atvaļ inā jumā - un bē rni ir labi un mē s atpū š amies). … Tomēr ▾ Es jums pateikš u secī bā .
Mē s devā mies atpū sties ar 3 bē rniem - 10.17 un 17 gadi - mē s paņ ē mā m 2 atseviš ķ as istabas (mē s biež i to darā m, kad esam kopā atvaļ inā jumā - un bē rni ir labi un mē s atpū š amies).
Izbraukš ana bija no Vinnitsas. Pā rvadā tā js - TPG. Tas vispā r ir atseviš ķ s stā sts - vienmē r precizē jiet, ko nozī mē frā ze "ē rtais autobuss" - jo kaut kas lī dzī gs Ikarusam mū s nesa vienā virzienā - Neoplan nav skaidrs, kurā gadā tas raž ots - ceļ i balstā s uz priekš ē jā sē dekļ a, vispā r 26 stundas - stabils komforts. Tajā paš ā laikā , kad pē c Bulgā rijas robež as ķ ermenis vē l apdzisa - š oferis kliedza - celies, Zelta smiltis. Kurš tur iziet - eskorts nezina. Pirms izbraukš anas mainī jā m viesnī cu 5 reizes - un tas jau pē c naudas samaksas, tā pē c tikš anā s ballī tē Zelta smiltī s teica - liksim 3 cilvē kus atseviš ķ ā viesnī cā , un vē l 2 tagad kaut kur pieliks - sē diet lejā un gaidiet. Iepriekš biju lasī jusi atsauksmes par Kotvu (neizvē lē jā mies, kā jau teicā m - viesnī cu mainī jā m pē c samaksā š anas par to, kas bija, vispā r nevarē ja atteikties) - un skaidri sapratu, ka nav Zelta smiltis, bet netā lu no Nesebā ras. Un lī dz Nesebā rai vē l bija 150 km. Uz ko pā rvadā tā js man teica - zvaniet Kijevai. Kopumā pē c pā ris precizē još iem jautā jumiem par to, kurš par to visu atbildī gs, viņ š pats piezvanī ja Kijevai. Un tad ups - pā rsteigums, viņ i joprojā m mū s gaida Kotvā . Sē ž amies autobusā - braucam uz Kotvu.....
Atceļ ā braucā m ar mazliet labā ku busiņ u - 2 stā vu, bijā m 1 stā vā - bē rni sē dē ja pie galda, mē s aiz viņ iem. Viss bū tu labi, ja pie ieejas Hmeļ ņ ickā mē s nesaskartos ar to, ka tagad pā rsē ž amies citā autobusā . Neliels brī dinā jums – mazliet jā pagaida. Jautā jumi - kā pē c? un kad viņ i mū s savā ks? - atbildē ja tas pats izcilais pā rvadā tā js - "tā kā mē s ilgi nestā vē jā m uz robež as, ieradā mies pirms grafika un š im autobusam vajadzē tu atgriezties Bulgā rijā . " Tas izraisī ja jau vienkā rš i histē riskus smieklus. "Nav ilgi jā gaida" pē c dienas ceļ ā un 120 km no mā jā m - tas nozī mē ja 2.5 stundas. Un autobuss, kas mū s uzņ ē ma, brauca uz Vinnicu ar maksimā lo ā trumu 55 km/h. Es ļ oti jū tu lī dzi cilvē kiem, kuri devā s tā lā k - uz Kijevu. Tā pē c mans padoms jums ir - VIENMĒ R pajautā jiet tū roperatoram - kurš ir jū su pā rvadā tā js, transportlī dzekļ a marka un pā rvietoš anā s ī patnī bas.
Tagad par Kotvu.
Ņ ē mā m all inclusive sistē mu, jo braucā m ar bē rniem. Kas attiecas uz mani, viesnī ca knapi sasniedz 3 *, un tad, ja jū s aizverat acis par pusi no trū kumiem.
Mums nebija ī paš u sū dzī bu, tikai istabas - gultas bija normā las, duš as - darbojā s.
Personā ls reģ istratū rā ir draudzī gs, ieradā mies 10 - reģ istrē š anos gaidī jā m lī dz 14:00, kā norā dī ts aprakstā . Pulksten 11 viņ i mums uzlika rokassprā dzes - un ielaida "bā rā ", un no pusdivpadsmitiem pusdienā s...
"bā rā " - no 11 lī dz 17 - sviestmaizes - rullī tis ar sviestu un gaisī gu desas un siera gabaliņ u, daž i biedē još a izskata pī rā gi un saldē jums neierobež otā daudzumā . Dzerš ana - no 10:30 lī dz 22:30. Ir arī aparā ts ar kolu, fantu, spritu un "sulu" - apelsī nu un ķ irš u. Sula - tas ir ļ oti skaļ i teikts - drī zā k kaut kas lī dzī gs yuppie.... vispā r viss ir skumji.
"Restorā na" lepnais nosaukums ir ē dnī ca ar netī riem traukiem (nesaku, ka tā ir puspiesists) un š iku "viss iekļ auts" sistē mu. "Viss" ietver:
brokastī s - vā rī tas, ceptas olas, olu kultenis, vakardienas makaroni, musli-jogurts-pā rslas, vakardienas zupa, kū trais gurķ is-tomā ti, kū trais arbū zs, parasta melone, persiki.
pusdienā s - visi tie paš i kū trie gurķ i ar tomā tiem, makrele vai nu cepta vai cepta, vē l nezinu kura, pā rpalikumi iet salā tos ar salā tiem, pā ris reizes bija kaut kas lī dzī gs Olivjē - tikai bez desas vai gaļ as . Pā ris zupas - brokoļ i vai ar kotletē m, vai okroš ka - tikai nedomā jiet, ka bija okroš ka - sita kefī rā aplietus gurķ us, man ir aizdomas, ka tie arī bija novī tuš i.
vakariņ ā s - skumbrija, vista un pā ris reizes bija liellopa-cū kgaļ as sautē jums - ē damais Un vai nu rī si vai makaroni vai griķ i.
Par dzē rieniem – nav ko runā t. Skumja dzē riens. Vairā k vai mazā k tikai viņ u "š ampanietis"
Vispā r radā s netī rī bas un kaut kā da sastinguma iespaids. Viss nebija š odien. Bulgā rijas un Turcijas "viss iekļ auts" sistē mas, kā saka Odesā , ir divas lielas atš ķ irī bas.
Turklā t - kaut kur ap 85% no viesnī cas viesiem ir poļ i. Nekad neesmu sastapusies tā dā skaitā , bet atstā ja ļ oti nepatī kamu sajū tu. Dienā m sē ž ap baseinu, pa nakti paņ em bā rā.25 kokteiļ us, piedzeras, uzreiz to visu nodod uz grī das. Tu piecelies no rī ta. pulksten 6 ienirt jū rā - izej no istabas un skaties eļ ļ as gleznu - miljoniem plastmasas krū zī š u - gan tukš as, gan ar pusgataviem kokteiļ iem. atkritumu kaudzes un vē mekļ iem raksturī gais izskats un smarž a.........Tī rī š ana sā kas 8os.... nav ko piebilst.
Tā lā k ir pludmale. Tur esoš ā s pludmales pā rsvarā ir publiskas pilsē tas, aizsargā tas ar atseviš ķ ā m brī vajā m zonā m. Bet netā lu - ir ļ oti pieklā jī ga viesnī ca ar savu. Pirmajā s dienā s jū ra bija nedaudz vē traina - lai tikai lē ktu pa viļ ņ iem - pē c tam megaglā bē ji skraidī ja apkā rt un svilpa svilpa - visus dzina uz krastu, un vē l labā k uz krastu. Man personī gi tas ļ oti traucē ja. Es peldu labi, un mans vī rs un es esam atbildī gi par saviem bē rniem, mū s nav jā glā bj)) Sauļ oš anā s krē sla ar lietussargu cena ir 10 levas vienai personai. Zaļ umos tas ir nedaudz vairā k par 140. Tas ir daudz vai maz - katrs izlemj pats. Jū ra ir tī ra, piesā tinā ta ar joda smarž u, dibens lī dzens - un dziļ ums sā kas pē c 30 metriem no krasta, tā pē c, kam ir mazi bē rni, var droš i palikt š eit.
Un atseviš ķ i par Nesebā ru. Ļ oti glī ta, skaista un mā jī ga pussala. 4-6 gadsimtā pirms mū su ē ras celtā ē ka, drupas, nelielas krustojoš as ieliņ as, kas izklā tas ar bruģ akmeņ iem un zemas akmens mā jas no apakš as un koka mā jas no augš as, kas apkā rtas ar puķ u podiem - tas viss rada unikā lu atmosfē ru un noteikti atstā j pozitī vu Iespaids. Ir arī pietiekami daudz restorā nu ar panorā mas skatu uz jū ru - kas arī ir labas ziņ as. Kopumā mē s tur gā jā m katru dienu. Var staigā t pa krastmalu - pā ris kilometrus, var piebraukt viņ u "vilcienos" - nezinu, no kā viņ u akls -, bet no viesnī cas uz pussalu var aizbraukt pā ris gabalus.
Vispā r - kurš grib atpū sties - tas atpū tī sies. Mē s atgrieztos Nesebā rā – noteikti jā . Vai mē s atgrieztos Kotvā - NĒ .
No ceļ ojuma izdarī jā m sev š ā dus secinā jumus: Bulgā rijā vajag ī rē t dzī vokli, vai labu viesnī cu - bez ē š anas. Vai nu brauciet ar savu automaš ī nu vai brauciet ar lidmaš ī nu.
Ceru, ka kā dam š is noderē s.
аватар korolyova13
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s atpū tā mies 2014. gada augustā ar jaunu vī rieti. Pati viesnī ca mums patika, istabiņ a plaš a, katru dienu tika veikta mitrā tī rī š ana, mainī ti dvieļ i, saklā ta gulta. Viesnī cas personā ls nav ī paš i draudzī gs, ī paš i restorā nā , no viņ iem "labrī t" un "labu apetī ti" nesaņ emsi, bet es ā tri novā cu netī ros traukus no galdiem, jums nebū s laika pabeidziet maltī ti, jo viņ i to jau ir noņ ē muš i. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies 2014. gada augustā ar jaunu vī rieti. Pati viesnī ca mums patika, istabiņ a plaš a, katru dienu tika veikta mitrā tī rī š ana, mainī ti dvieļ i, saklā ta gulta. Viesnī cas personā ls nav ī paš i draudzī gs, ī paš i restorā nā , no viņ iem "labrī t" un "labu apetī ti" nesaņ emsi, bet es ā tri novā cu netī ros traukus no galdiem, jums nebū s laika pabeidziet maltī ti, jo viņ i to jau ir noņ ē muš i. Bija tā ds gadī jums, kamē r gā ju pē c kafijas, mans neskartais deserts tika izņ emts, bija jā iet pē c jauna. Blondā viesmī le ī paš i izcē lā s ar savu aktivitā ti un rupjī bu. Runā jot par ē dienu, mē s paņ ē mā m tikai brokastis un nenož ē lojā m, jo. Ē diens restorā nā ir vienmuļ š un ne pā rā k garš ī gs. No ē damajiem tie ir tikai gurķ i, tomā ti, siers, olu kultenis, grauzdiņ i. Dzē rieni ir briesmī gi. No piedā vā tajiem dzē rieniem š ī ir kafija (parasts kafijas dzē riens), kapuč ī no (tas pats kafijas dzē riens tikai ar piena pulveri), karstā š okolā de (vairā k kā kakao), tē ja (vairā ku veidu, bet visi pretī gi) un visbeidzot "sula" atgā dina "uppie". Infrastruktū ra ap viesnī cu ir attī stī ta - ir restorā ni, aptiekas, lielveikali, suvenī ru kioski, bet, kas attiecas uz jaunieš iem, mums trū ka diskotē ku, atpū tas kafejnī cu. Devā mies uz Saulainā krasta centru, kur ir ļ oti trokš ņ ains, daudz izklaides un gandrī z katrā diskotē kā ir "laimī gā s stundas", pasū tot vienu kokteili, otru dā vanā . Vakariņ as un pusdienas sanā ca restorā nā "Bulgari" ļ oti garš ī gi, porcijas lielas, laipns personā ls, iesaku visiem tur aiziet. Devā mies uz Veco Nesebru, ļ oti patika skaistā kā , senā kā pilsē tiņ a, bet restorā nos cenu politika ir savā dā ka nekā restorā nos pie viesnī cas un SB centrā , gandrī z 1.5 reizes dā rgā ka.
Lieliska viesnī ca ģ imenē m ar bē rniem, jaunieš iem, neiesaku, garlaicī gi.
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Rakstu detalizē tu apskatu, jo pirms brauciena informā ciju savā cu netā pa daļ ā m. Mē s trī s (ar vī ru un 4 gadus vecu bē rnu) atpū tā mies viesnī cā Kotva no 23.08. 2014 lī dz 09.06. 2014. Par to lasī ju daudz atsauksmes, no viesnī cas gaidī ju mazā k, bet viss izrā dī jā s vienkā rš i super. … Tomēr ▾ Rakstu detalizē tu apskatu, jo pirms brauciena informā ciju savā cu netā pa daļ ā m. Mē s trī s (ar vī ru un 4 gadus vecu bē rnu) atpū tā mies viesnī cā Kotva no 23.08. 2014 lī dz 09.06. 2014. Par to lasī ju daudz atsauksmes, no viesnī cas gaidī ju mazā k, bet viss izrā dī jā s vienkā rš i super. 1. Pati viesnī ca liela, jauna, lieliski numuriņ i, liela halle, interjera ziņ ā viss ļ oti jauki. Katrā istabā ir duš a, fē ns, ledusskapis, balkons ar 2 krē sliem un galdu, TV, kondicionieris (strā dā još s un bezmaksas, un tad daž ā s atsauksmē s kaut kā di brī numi ir rakstī ti! ). Wi-Fi vestibilā ir bezmaksas, lai gan lē ns. 2. Brī niš ķ ī ga apkalpoš ana - istabas tika tī rī tas katru dienu, dvieļ i arī tika mainī ti katru dienu, pat aprakstī tie palagi bē rnam tika mainī ti neprasot. Dzeramnaudu pa kreisi 2 reizes aiz pateicī bas. 3. Brī vdienu beigā s mū su spā rna problē mu dē ļ mū s bez papildus maksas pā rcē la uz 2 istabu dzī vokli, lai gan pirms tam dzī vojā m standarta istabā . SUPER DZĪ VOKĻ I! 4. Liela skaista mini akvaparka klā tbū tne viesnī cas teritorijā ir Ļ OTI skaista un ideā la ģ imenē m ar bē rniem! Plus liels peldbaseins. Ir daudz sauļ oš anā s krē slu, visiem pietiek. Man personī gi ū dens bija auksts. Bet bē rni plunč ā jas visas dienas garumā . 5. Kafejnī ca viesnī cas teritorijā (milzī gas akmens zivtiņ as + liela kuģ a formā ) - ļ oti skaista, saprā tī gas cenas. 6. Par ē dinā š anu viesnī cā . Paņ ē mā m tikai brokastis. LABAS brokastis. Izlasī ju visas atsauksmes un baidī jos, ka brokastis bū s briesmī gas. Es nezinu, ko cilvē ki ē d brokastī s mā jā s, kuri runā ja tik negatī vi. Mums pietika: mannas putra, kruasā ni, bulciņ as, cepumi, grauzdiņ i, grauzdiņ i, 3 veidu makaroni, olu kultenis, ceptas olas, vairā ku veidu desiņ as, siers, siers, sviests, ievā rī jums, medus, graudaugi, piens, 2 zupas ( lai gan ne pā rā k , amatierim), tomā ti, gurķ i, apelsī ni. Kas attiecas uz sulā m - parastā s no iepakojumiem. Patieš ā m, reiz tie tika pienā cī gi atš ķ aidī ti ar ū deni. Pā rē jā s dienā s nekā du sū dzī bu nebija. Tē ja un kafija man bija vienkā rš i š ausmī gi. Mā jā s nedzeru tē ju un kafiju no maisiņ iem, bet arī š ie ir nekvalitatī vi, melno tē ju neesmu atradusi. Darī jā m, kā ieteikts vienā no atsauksmē m - nopirkā m tē ju lielveikalā , vairā k vai mazā k normā lu. Runā jot par "viss iekļ auts" vai + vakariņ ā m - labā k neņ emt (mē s jautā jā m atpū tniekiem - vakariņ as ir sliktā kas nekā brokastis). 7. Par ē š anu ā rpus mā jas. Es personī gi sev izdrukā ju lapiņ u ar bulgā ru ē dienu sarakstu ar nosaukumiem un aprakstiem - nenož ē loju! Kopumā virtuve, protams, ir garš ī ga, daudzveidī ga, bet, protams, tas ir atkarī gs arī no iestā des. Ē dā m kafejnī cā s un restorā nos. Par cenu - no 15 eiro par trī s, bet š is ir no vē dera ar alu un vī nu (personī gi mums). Porcijas lielas - svaru skaties ē dienkartē , jautā par piedevas pieejamī bu (pasū tī jā m vairā k nekā nepiecieš ams pirmajā s dienā s un pā rē dā mies). Visi viesmī ļ i runā krieviski. Viesnī cas tuvumā ir labā kas vietas. – kafejnī ca “Sarov” pie autobusa pieturas Nesebā rā : vienkā rš s interjers, bet ļ oti garš ī gs un lē ts: piemē ram, kastrolis 400 g + salā ti 300 g + pankū ka ar ievā rī jumu bē rnam + 2 alus + sula + ķ iploku kū ka - 25 levas ar dzeramnauda. - restorā ns "Bulgā rija" - tieš i pretī viesnī cai, 100 m no ieejas, nedaudz pa kreisi. Ļ OTI garš ī gi un skaisti! Cenas protams augstā kas, bet ir tā vē rts. Turklā t bē rniem ir forš i deserti! - kafejnī ca pludmalē (Srpska khnya, saucā s kaut kā tā )- piemē ram, sautē ti kartupeļ i, panē ti vistas pirkstiņ i, salā ti, 2 alus, sula, zupas zupa - apmē ram 25 levas . - netā lu pludmalē uz Nesebā ru teltī s pā rdod shawarma, pankū kas, ceptu zivi "tsatsa" - lieliski piemē rots alum. - Nesebā rā gā jā m uz restorā niem pie jū ras ē st jū ras veltes - trim 35 - 40 eiro ar dzeramnaudu, bet š is ir uzkodu bā rs (piemē ram, 2 zupas ar jū ras veltē m, zivs ar piedevu, makaroni ar jū ras veltē m, plā tsmaize , 2 glā zes vī na, sulas, 10% dzeramnauda ). - ko ņ emt no ē diena bē rnam? Pileshka zupa, pasta carbonara diviem ar pieauguš o (ī paš i garš ī gi Bulgā rijā ! ), pankū ka ar ievā rī jumu, kastroļ i Sarovā ar pieauguš ajiem, restorā nā pie viesnī cas - kartupeļ u biezenis ar kotleti (grilē ta kotlete! kā nekur citur nē , bet bē rns ē da ar prieku pat savu savdabī go garš vielu klā tbū tnē ), kafejnī cā "Dž ons Smits" blakus viesnī cai - komplekts - kartupeļ u biezenis, cepta ola, desa, gurķ i. - centrā teltī s tirgo kartupeļ us ar Kartupeļ u pildī jumu - ļ oti patika. 8. Laba viesnī cas atraš anā s vieta. Nesebras un Saulainā Krasta malas krustojumā . Pastaiga lī dz Nesebā rai — 30 min. pastaigu solis gar jū ru, ja nogriež daļ u takas caur pludmali. Uz Nesebā ru devā mies ar autobusu (1 leva uz pieauguš o) un ar vilcieniem (7 lev par trim). Lī dzī gi kā Saulainā Krasta centrā . Pietura netā lu no viesnī cas (no galvenā s ieejas pirmais pagrieziens pa kreisi uz galveno ielu, kur kursē autobusi - labajā pusē ir pietura uz centru (labā k izkā pt netā lu no Kuban kazino - tas bū s esi centrs), un ja š ķ ē rso ceļ u pie luksofora - apstā jies Nesebā rā . Autobuss - Nr. 1.9. 200 metri lī dz pludmalei uz koka klā ja. Pludmalē maksas zonas mijas ar bezmaksas. Personī gi , es nekad necē lu roku, lai ī rē tu lietussargu un sauļ oš anā s krē slu - 4 eiro par lietussargu + 4 eiro par sauļ oš anā s krē slu, un ja uz visā m trim un visā m 14 dienā m? Tikko nopirkā m pludmales paklā jiņ u par 6 eiro un lietussargu par 10 eiro. cilvē ki guļ uz dvieļ iem vai uz gultas pā rklā jiem. Pati pludmale plata, diezgan tī ra, ļ oti patī kamas smiltis, daž i akmeņ i, protams, ļ oti mazi, kas ir super bē rniem. man personī gi(lai gan vī rs, uz pl. pretē ji, patika) - visu mū su atvaļ inā juma laiku jū ra bija nemierī ga, vairā kas dienas viļ ņ i bija diezgan lieli, bet ņ emot vē rā to, ka ū denī var plunč ā ties lī dz viduklim - visi peldē jā s un plunč ā jā s viļ ņ os , ieskaitot bē rnus (mū su glā bš anas veste e, kas arī tika nopirkta blakus viesnī cai par 10 eiro, manuprā t). deviņ i. Vispā r par laikapstā kļ iem tajā laikā - nebija svelmains karstums, bija vē jains (brī ž iem vē jš bija diezgan auksts, kas padarī ja peldē š anu neē rti), vakarā pā ris dienas bija vē ss, ū dens bija vispā r silts, bet, protams, ne svaigs piens. Man personī gi bū tu patī kamā k, ja bū tu karstā ks un jū ra mierī ga. Bet pā rē jais bija diezgan ē rti. Viņ i pamanī ja, ka dzer ļ oti maz š ķ idruma - viņ i nevē las tur dzert. Pē dē jā s 2 dienas visā s debesī s lija lietus ar pē rkonu un zibeņ iem. 10. Veikali. Netā lu no viesnī cas ir daudz mazu lielveikalu. Netā lu virzienā uz Nesebā ras lielveikalu "Penny". Virzienā uz centru pā ris autobusa pieturas - pietura pie Meridian Hotel un ejiet nedaudz uz priekš u un š ķ ē rsojiet ceļ u - lielveikals Perla, aiz tā iekš pagalmā pa labi - Mladost. Tas ir paredzē ts alkohola, suvenī ru, pernekus iegā dei. Augļ i pirkti veikalā blakus autobusa pieturai (virzienā uz Saulainā Krasta centru). 11. Ekskursijas. Bijā m tikai uz bulgā ru ciematu - mums ļ oti patika: papildus paš am ciemam vakariņ as ar neierobež otu vī nu + koncerts + deja uz oglē m + diskotē ka. Daudz gā jā m kā jā m, braucā m ar velosipē diem uz kalniem, apskatī jā m daudzas viesnī cas gan centrā , gan saulainā s pludmales otrā galā . Tici man, mū su viesnī ca ir SUPER! ! ! Papildus vauč eram un vī zā m (1600 eiro ar lidojumu no Minskas uz 14 naktī m) iztē rē jā m tieš i 1000 eiro (ar nelieliem pirkumiem un dā vanā m). Domā ju, ka š ī ir optimā lā summa, mazā kā summā investē t manuprā t ir grū ti. Kopumā iespaidi par Bulgā riju ir ļ oti labi (mī nusus var atrast visur! ), Mums ļ oti patika.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums 2961g7pj
8 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums vboyarskiy
Vai istabā ir elektriskā tējkanna
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums vboyarskiy
Es iešu ar mazu bērnu. Vajadzēs vārīt putras utt., kādi trauki ir istabā. Drošs telpā vai administrācijā.
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums leschko-a86
Sveiki! Varbūt kāds šogad atpūtās Kotvā? dalīties ar informāciju)
12 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums lesiy1
Pastāstiet man, cik maksā 10 dienu uzturēšanās šajā viesnīcā, un vai pilsoņi, kas nav Krievijas Federācijas pilsoņi, var pasūtīt
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Один из лучших отелей в своей категории. Расположен в непосредственной близости от города Несебр. Рекомендуем для отдыха с детьми. Последняя реставрация проведена в 2013 году. Отель состоит из двух 4-этажных корпусов.

Atrašanās vieta В курортном комплексе Солнечный Берег, в 25 км от аэропорта города Бургас, в 1 км от города Несебр, в 3 км от центра Солнечного Берега, в южной части курорта.
Pludmales apraksts Отель в 250 м от пляжа.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

3 бассейна (один из них олимпийский), магазины, 3 бара, 2 конференц-зала.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 4 водные горки для детей, 2 детских бассейна.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 3 водные горки.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • džakuzi  FREE 
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 471 номер.

Istabās

Номера отеля меблированы и оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, холодильником, мини-баром типа, чайником, телефоном, Wi-Fi, душем, феном.

 • vanna/duša
 • $
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese 8240 Sunny Beach, Bulgaria
Tālruņi: (359) 55 422445
Tīmekļa vietne: Kotva Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.