Izcila viesnīca!

Rakstīts: 30 jūnijs 2024
Ceļošanas laiks: 19 — 23 jūnijs 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Pirmo reizi atpū tos ar mazbē rniem š ajā viesnī cā , visiem patika, nā kamgad atgriezī simies (tiklī dz aizmirsies durankulaka muitas š ausmas).

Bē rniem ī paš i patika baseinu un slī dkalniņ u daudzveidī ba, ū dens konstrukcijas un tieš i tā pē c, ka bē rni paš i tiek galā ar nolaiš anos, un pieauguš ajiem nav jā stā v garā s rindā s uz ragaviņ ā m, lai kopā ar bē rnu dotos lejā (kā viesnī cā Laguna Parks un ū dens klubs). Mazbē rniem ir 5.6 un 9 gadi. Pilnī gi sajū smā , noteikti atbrauksim vē l.

Ē diens ir garš ī gs. Bet WiFi nedarbojas.

Atgriež oties no Bulgā rijas turē ja Durankulaku muitā , pilnī gi netī ros apstā kļ os, vairā k kā.4 stundas, tas ir tik slikti, ka vairs neieteikš u Bulgā riju ģ imenē m ar maziem bē rniem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu