Lieliska budžeta viesnīca!!!

Rakstīts: 11 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 8 — 15 septembris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Es rakstu š o atsauksmi tieš i no viesnī cas. Ī paš i pirms manis pē dē jo reizi par viņ u runā ja pirms 4 gadiem. Viesnī ca ir nepelnī ti atstā ta novā rtā . Ļ aujiet man jums pateikt, tas viss ir relatī vs. Mē s š eit esam 4 cilvē ki, 2 pieauguš ie. +2 bē rni Ja mē s š eit maksā tu par 7 naktī m, teiksim, 2000 dolā ru, es droš i vien teiktu, labi, tas neiztur. Un mē s samaksā jā m par minū ti ģ imenei 850 dolā rus. (34 tū kst. UAH), VISS iekļ auts, bet ģ imene atbrauca ar auto par saviem lī dzekļ iem. Godī gi sakot, es gaidī ju mazā k par naudu. Pat š okā . Man patī k viss, ja nestaigā un nemeklē trū kumus. Ē dienu ir tik daudz, vau, garš ī gi un daudzveidī gi. Pē c Ē ģ iptes tieš ā m liekas kā Turcijā )) Istabas ir normā las, nevis Luxe, bet mums ir divistabu apartamenti ar gaisa kondicionieri katrā istabā , ar TV katrā istabā , ledusskapi, tē jkannu, lai gan mē s to darā m tos neizmantot. Ejiet 5 minū tes lī dz jū rai un kā da jū ra, tā ir jū ra! Un pludmale ir milzī ga, un jū s varat staigā t un skriet.
Jū rā sauļ oš anā s krē sli un lietussargi ir maksas, bet mē s esam ar dvieļ iem un tā tā lā k, faktiski nav laika melot, nemitī gi kustoties. Viesnī cas teritorijā atrodas bē rnu akvaparks un tikai peldbaseins tiem, kam patī k peldē ties. Kopumā par tik smieklī gu naudu 2022.  gadā tas ir vienkā rš i lieliski! Ir viss ē rtai atpū tai. Es salī dzinā š u, diviem tagad Ē ģ iptē nedē ļ a maksā.1500 tū kstoš us dolā ru, viesnī ca ir vidē ji 4 *. Turcija parasti smē jā s, sā kot no 2500 USD par diviem.
Un š eit 850 $ par 4 cilvē kiem. Neš aubieties. Pievienoju foto.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu