Iskar 3*– Atsauksmes

6
Novērtējums 8.610
№13 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
8.0 Numurs
9.9 apkalpošana
8.0 Tīrība
9.9 Uzturs
9.9 Infrastruktūra
Viesnīca ir dibināta 1970. gadā, un tā atrodas plašā zaļā zonā, netālu no jūras krasta un kūrorta kompleksa Saulainais krasts administratīvā centra. Viesnīca tika pilnībā atjaunota 2008. gadā.Vairāk →
аватар 86jjj
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba budž eta viesnī ca, lieliski slidkalniņ i, daudzveidī gs ē diens! Tuvu jū rai. Ļ oti labi atpū tā mies. Bē rnus iepriecinā ja slidkalniņ i ar baseiniem. WiFi istabā darbojā s lieliski. Gaisa kondicionieris strā dā ja lieliski. … Tomēr ▾ Laba budž eta viesnī ca, lieliski slidkalniņ i, daudzveidī gs ē diens! Tuvu jū rai.

Ļ oti labi atpū tā mies. Bē rnus iepriecinā ja slidkalniņ i ar baseiniem.
WiFi istabā darbojā s lieliski. Gaisa kondicionieris strā dā ja lieliski.
Uz vietas par papildus samaksu iespē jams pā rbū vē t studiju par dzī vokli.

Bija lieliska vasaras beigas.

Iesaku visiem.

Trū kumi:
- no mū su istabas paveras skats uz ielu ar bā riem un restorā niem, lī dz 4 no rī ta bija ļ oti trokš ņ ains, tā pē c nā cā s gulē t ar aizvē rtiem logiem.
- istaba ir nogurusi, televizors ir tā lu no plazmas)), bet mē s to neskatī jā mies.
Большие горки.
аватар innusik_d
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Septembra sā kumā ceļ ojā m kopā ar 10 gadus vecu bē rnu. Laiks bija brī niš ķ ī gs, 27-30 grā di (lai gan ļ oti uztraucā mies) Man patika viesnī ca, ī paš i milzī gais baseins ar ū dens slidkalniņ iem, bē rns vienkā rš i sajū smā )). … Tomēr ▾ Septembra sā kumā ceļ ojā m kopā ar 10 gadus vecu bē rnu.
Laiks bija brī niš ķ ī gs, 27-30 grā di (lai gan ļ oti uztraucā mies) Man patika viesnī ca, ī paš i milzī gais baseins ar ū dens slidkalniņ iem, bē rns vienkā rš i sajū smā )). Istaba tika tī rī ta katru dienu, dvieļ i bija tī ri un balti. (arī mainī ja katru dienu), kamē r pa kreisi neņ ē ma dzeramnaudu. Viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā . Naktī s vā cieš i zem logiem kliedza dziesmas, bet ar aizvē rtiem logiem tas netraucē ja. Man arī ļ oti patika ē diens (zviedru galds) un, lai gan visu nedē ļ u bija gandrī z vienā ds, izvē le bija milzī ga: daž ā da veida desiņ as, konditorejas izstrā dā jumi, augļ i, salā ti utt. Viss bija apmierinoš i un garš ī gi. Un pusdienā s bē rniem tika dots bezmaksas saldē jums, vienlaikus uzņ emot vismaz 10 porcijas)) Kopumā viņ i ir apmierinā ti ar pā rē jo)))
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Labdien, es biju š ajā viesnī cā augusta beigā s. Sā kš u ar ē dienu, tas ir pacieš ams, bet tas pats nemainī jā s no dienas uz dienu, izņ emot pirmo ē dienu no iepakojumiem (Maggi vai Knorr). Personā ls nav viss, bet viņ i runā krieviski, ir draudzī gi, bet viņ iem nav atļ auts ņ emt lī dzi ā bolu no ē damistabas)). … Tomēr ▾ Labdien, es biju š ajā viesnī cā augusta beigā s. Sā kš u ar ē dienu, tas ir pacieš ams, bet tas pats nemainī jā s no dienas uz dienu, izņ emot pirmo ē dienu no iepakojumiem (Maggi vai Knorr). Personā ls nav viss, bet viņ i runā krieviski, ir draudzī gi, bet viņ iem nav atļ auts ņ emt lī dzi ā bolu no ē damistabas)). Jā , tā ir taisnī ba, ka vakariņ ā s par dzē rieniem bija jā maksā , un sulas tieš ā m sū cas kā "jupiji" Kafija arī ir tik un tā , trauki bija tī ri. Manuprā t š ausmī gā kais š ajā viesnī cā ir LIFTS, dzī voju viesnī cas augstceltnē.14 stā vā un t. s. jū s nesagaidī sit lifta sastrē gumstundu, kad, iestrē gstot starp stā viem, durvis atvē rā s un lifts piecē lā s. Nospiež ot visas pogas pē c pā ris minū tē m viņ š sā ka kustē ties, bet kā jau tajā jokā palika nepatī kami nosē dumi! Nu izbraukš anas dienā ar koferi kaut kā neē rti bija iet no 14 stā va, 20 minū tes bija jā gaida uz sasodī tu liftu. Uz tī rī š anas rē ķ ina tī rī ja katru dienu un labi, es neredzē ju saplē stu dvieli! Uz pludmaļ u rē ķ ina jā visi sauļ oš anā s krē sli, saulessargi par 8 levā m (vairā k kā.4 eiro) vienī bā , tualetes nav, kā jas no smiltī m nomazgā t nevar, bet pludmales tiek regulā ri tī rī tas. Attā lums no viesnī cas lī dz pludmalei (jū rai) apm. 250-300 m. Pati viesnī cas atraš anā s vieta ir trokš ņ aina un nav piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m. Neizmantoju baseinu, bet redzē ju, kā tas katru rī tu tika rū pī gi iztī rī ts.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Teriel
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
… Tomēr ▾
Вид из номера (14 этаж) Старый (высокий) и новый (пониже) корпуса отеля + бассейн Бассейн Дорога до моря Горки
аватар Teriel
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2012. gada jū lijā /augustā . Man personī gi ļ oti patika. Viesnī ca sastā v no 2 ē kā m - jaunā kas un zemā kas (pat rā da 4 zvaigznes) un augstas vecā kā s. Mē s dzī vojā m augstā ē kā. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2012. gada jū lijā /augustā . Man personī gi ļ oti patika.
Viesnī ca sastā v no 2 ē kā m - jaunā kas un zemā kas (pat rā da 4 zvaigznes) un augstas vecā kā s. Mē s dzī vojā m augstā ē kā.14. stā vā . Telpas mazas - 14 metri - ne vairā k, bet mā jī gas. No gandrī z visā m istabā m, iespē jams, ir labs skats (izņ emot zemā kos stā vus) vai nu uz jū ru, vai uz jū ru un kalniem, vai uz baseinu. Atseviš ķ i ir vē rts pieminē t baseinu - tas ir brī niš ķ ī gi! Divas zonas - bē rniem, 0.6 metrus dziļ a, ar vieglu nojumī ti, kas no augš as izstiepta no degoš as saules, un pieauguš ajam 1.3 metri. Plaš s, ar forš iem slidkalniņ iem (kas tomē r strā dā tikai no 10.30 like lī dz 17.00). Vispā r, ja dodaties atpū sties ar bē rnu, tad viņ am tur bū s kur apgriezties.
Visiem bē rniem lī dz 12 gadu vecumam katru dienu no plkst. 12.30 lī dz 13.30 pienā kas bezmaksas pusdienas (spageti-frī -desas vai kotletes-picas š ķ ē le-dzē riens-auglis-deserts), bet no plkst. 15.00-16.00 - saldē juma karote.
Lielā kā daļ a iedzī votā ju ir eiropieš i (Skandinā vija-Vā cija). Ē diens labs, bet paņ ē mā m tikai brokastis, par vakariņ ā m uzzinā jā m, ka dzē rieni nav iekļ auti cenā . Nav. Brokastī s ir diezgan liela izvē le - sieri, desiņ as, olu kultenis, augļ i, saldumi, bulciņ u un kruasā nu kalns, musli, rieksti, dateles, kaut kas lī dzī gs jogurtam, salā ti, dā rzeņ i un kafija un tē ja. Bija arī dzē rieni, bet tie nav gluž i lī dzī gi dabiskajiem.
Veļ a tika mainī ta ik pē c 4 dienā m, dvieļ i biež ā k.
Lī dz pludmalei - akmens metiena attā lumā (fotoattē lā redzams ceļ š uz pludmali)
Netā lu, 2 minū š u gā jiena attā lumā no lielveikala Zora, un, ja nepiecieš ams ietaupī t naudu, varat doties uz "Mladost" - 15 minū š u gā jiena attā lumā no jū ras - vē l lielā ks lielveikals ar lielisku preč u un mā jsaimniecī bu izvē li. . Piederumi.
Kopumā es ar prieku atgrieztos š ajā viesnī cā .
Ja ir jautā jumi - jautā jiet. Es labprā t atbildē š u.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Labdien. Es nekad nedomā ju, ka rakstī š u atsauksmes par viesnī cā m. Ar sievu un mazu bē rnu nolē mā m atpū sties pie jū ras, Bulgā riju izvē lē jā mies ī sa lidojuma dē ļ . Bet pē c apmeš anā s š ajā viesnī cā gribu brī dinā t - CILVĒ KI š ajā viesnī cā nekad neatpū š as! ! ! Negribu ilgi aprakstī t visas š ī s š ausmas, varu teikt tikai to, ka ē diens sū dī gs, tik netī rus traukus pat lē tā kajā ē dnī cā studenta gados nebiju redzē jis, istabas tiek tī rī tas 2x nedē ļ ā , dvieļ i netī ri, veļ a viesnī cā saplē sta! ! ! Sulu nav vispā r, atš ķ aidī ti cukuroti dzē rieni kā jupiji. … Tomēr ▾ Labdien. Es nekad nedomā ju, ka rakstī š u atsauksmes par viesnī cā m. Ar sievu un mazu bē rnu nolē mā m atpū sties pie jū ras, Bulgā riju izvē lē jā mies ī sa lidojuma dē ļ . Bet pē c apmeš anā s š ajā viesnī cā gribu brī dinā t - CILVĒ KI š ajā viesnī cā nekad neatpū š as! ! ! Negribu ilgi aprakstī t visas š ī s š ausmas, varu teikt tikai to, ka ē diens sū dī gs, tik netī rus traukus pat lē tā kajā ē dnī cā studenta gados nebiju redzē jis, istabas tiek tī rī tas 2x nedē ļ ā , dvieļ i netī ri, veļ a viesnī cā saplē sta! ! ! Sulu nav vispā r, atš ķ aidī ti cukuroti dzē rieni kā jupiji. Bet trakā kais ir tas, ka vakariņ ā s jebkurš ū dens ir MAKSĀ TS. Tas ir, ja gribi vakarā iedzert viņ u kū pinā tā s desiņ as, maksā.1 levu. ja gribi tē ju, 2 levas utt Personā ls krieviski nerunā VISPĀ R. Bē rnam nav pā rtikas! Brokastī s visas 10 dienas vakariņ ā s bija olu kultenis ar desiņ ā m, sojas kotletes un tvaicē ti dā rzeņ i. Vienī gais š ī s viesnī cas pluss ir ū dens slidkalniņ i, tač u š o plusu bulgā riem izdevā s sabojā t. Baseins tiek atvē rts stingri pulksten 9:30 un tiek slē gts pulksten 18:00. Ja vē laties peldē t, dodieties uz jū ru. Slī dkalniņ i karstumā atveras pulksten 12 un strā dā lī dz 15-30. T. e. kad adekvā ti cilvē ki ir sagaidī juš i lielu karstumu un grib braukt ar slī dkalniņ iem ar bē rniem tie jau ir izslē gti!! ! Mani arī pā rsteidza Saulainā krasta pludmale, par sauļ oš anā s krē slu un lietussargu, protams, ir jā maksā , jū s jā maksā.16 lev. Nav duš as vai tualetes! Pē c tam, kad pajautā ju cilvē kam, kurš iekasē ja samaksu par sauļ oš anā s krē sliem, kur viņ i iet uz tualeti un kā pē c nav minimā lā pakalpojuma, viņ š man ieteica doties uz tualeti jū rā . Vē lme peldē t bija pavisam zudusi. Vispā r pilnī gs muļ ķ is.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
š ī viesnī ca ir tikai slidkalniņ a skaistums super aiziet uz turieni esmu ļ oti apmierinā ts ar netī rajiem traukiem starp citu neesmu redzē jis un pē c tā viņ i tur labi tī rī ja vienkā rš i super neklausieties ko viņ i jums raksta, … Tomēr ▾ š ī viesnī ca ir tikai slidkalniņ a skaistums super aiziet uz turieni esmu ļ oti apmierinā ts ar netī rajiem traukiem starp citu neesmu redzē jis un pē c tā viņ i tur labi tī rī ja vienkā rš i super neklausieties ko viņ i jums raksta, bet jautā jiet ceļ ojumu aģ entū rā s !!!!!!!!!!! ! ! Super duper atpū ta un tualete un duš a pludmalē ir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Основанный в 1970 году отель расположен на обширной зеленой территории, недалеко от морского берега и административного центра курортного комплекса Солнечный берег. Отель полностью обновлен в 2008 году.

Atrašanās vieta 38 км до аэропорта.
Pludmales apraksts Пляж в 100 м.
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

2 бара, магазины.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • lifts
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-аквапарк, детский сад.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu gultiņa
 • aukle
Izklaide un sports 4 водные горки, аквааэробика.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • galda teniss
 • golfs
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 155 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Болгария, Солнечный берег
Tālruņi: +359 554 22 939
Tīmekļa vietne: Iskar
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, гольф (платно), баскетбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно). Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.