Jauka viesnīca, iesaku

Rakstīts: 13 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 4 — 13 septembris 2023
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Mums patika š ī viesnī ca. Tiklī dz ieradā mies, mū s reģ istrē ja; mums nebija jā gaida pē c nogurdinoš ā ceļ ojuma. Personā ls tur ir izpalī dzī gs un smaidī gs. Katru dienu tika uzkopta istaba, bija daudzveidī gs un garš ī gs ē diens, kokteiļ i un saldē jums, gā jiens lī dz jū rai bija maksimums 5 minū tes pa tī ru koka molu, jū ra bija silta, netā lu atrodas skaistā Nesebras pilsē ta, uz to var aiziet kā jā m vai braukt ar sabiedrisko transportu par 2 levā m. Daudz skaistu saullē kta fotoattē lu jū rā . Svē tki izdevā s!!! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu