Dolphin Hotel apskats

Rakstīts: 8 oktobris 2019
Ceļošanas laiks: 5 — 12 jūlijā 2019
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Viesnī ca man bija piemē rota cenai, principā par š o summu bijā m apmierinā ti. Ē diens parasti ir daudzveidī gs; viesnī ca ir tī ra, kā rtī ga, bez sū dzī bā m, esam apmierinā ti. Pludmale atrodas blakus viesnī cai, kas ir pluss, ti. nav tā lu Animā cijas š ajā viesnī cā nebija, bet mans bē rns jau ir pilngadī gs, mums jau nevajadzē ja. Kluss, mierī gs, tā pat kā Saulainam krastam, nebija trokš ņ ains, kas ir labi. Š is ir pats Saulainā krasta sā kums, infrastruktū ra tur nav tik attī stī ta, nebija tik daudz daž ā du veikalu, kafejnī cu un citu lietu, bet tas mū s neapbē dinā ja.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu