Chaika Beach Resort 4*– Atsauksmes

44
Novērtējums 5.210
№61 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
6.3 Numurs
5.8 apkalpošana
4.8 Tīrība
5.7 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Uzcelta 2000. gadā. Pēdējā restaurācija tika veikta 2017. Viesnīca sastāv no trim ēkām: 9 stāvu Chaika Beach, 6 stāvu Arkādijas un 12 stāvu Metropol. Viesnīca atrodas dzīvīgā krastmalā. Blakus visu veidu izklaides un naktsklubi. Iesakām jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар juliakucheryavaya988
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 6.0
atpū tos š ajā viesnī cā jū lija beigā s augusta sā kumā ) izvē le krita uz š o viesnī cu nejauš i (mums atteica cita viesnī ca un sava budž eta ietvaros izvē lē jā mies š o, jo tā atrodas tieš i pludmalē un izskatā s normā li), bet pē c atsauksmju izlasī š anas mē s bijā m š okē ti, domā jā m, ka ejam uz š ķ ū ni ) ieradā s no rī ta 9. … Tomēr ▾ atpū tos š ajā viesnī cā jū lija beigā s augusta sā kumā ) izvē le krita uz š o viesnī cu nejauš i (mums atteica cita viesnī ca un sava budž eta ietvaros izvē lē jā mies š o, jo tā atrodas tieš i pludmalē un izskatā s normā li), bet pē c atsauksmju izlasī š anas mē s bijā m š okē ti, domā jā m, ka ejam uz š ķ ū ni ) ieradā s no rī ta 9.30 atbilst noteikumiem. bet bijā m nedaudz sarū gtinā ti, jo reģ istrē š anā s 14.00 arī rokassprā dzes, tas ir, ē dī sim jau 15:00), bet pē c sarunas ar jauku puisi no reģ istratū ras viņ š piedā vā ja mums alternatī vu bez maksas) ir trī s ē kas viesnī ca, tagad strā dā tikai viena. mums bija istabiņ a 3 stā vā ar skatu uz baseinu, es tur redzē ju istabas ar skatu uz jū ru, protams, š iks skats. istabiņ u dabū jā m normas, nekā du problē mu ko raksta augstā k atsauksmē s, plazmas TV, kondicionieris, vannasistaba viss darbojas pareizi, nebija nekā du problē mu, tī ri gultas dvieļ i, redzē ju arī citas istabas uz grī das, tad tur arī ir visi noteikumi, bijā m patī kami pā rsteigti.
pā rtika un alkohols ir normā li, sortiments mazs, bet saldē jums, augļ i, tī rradņ i, frī , visā das gaļ as, desiņ as, sieri, divu veidu zivis tika gatavotas atš ķ irī gi, vā rdu sakot, ne pieauguš ie, ne bē rni nebija izsalkuš i. Tī rī bas ziņ ā tā nav teritorija, bet netī ra, bet tikai tā pē c, ka rokdarbnieki nevar pē c sevis miskastē iemest plastmasas glā zi vai salveti). mī nus viesnī cu teritorijā ir ļ oti maz miskastes un maz darbinieku, visi puiš i cenš as, bet fiziski neizņ em viesu plū smu ??? ? un š ī ir viena ē ka, kurā tiek izmitinā ti viesi, kā es to saprotu pē c facelift. ē damistabā nebija pietiekami daudz ierī č u, bet viņ i centā s ā tri informē t. pusdienlaikā mums bija vē lā izrakstī š anā s, mū s paē dinā ja. ī si sakot, rakstiet, bet nepā rrakstiet, runā jiet, bet nerunā jiet. vispā r viesnī ca ir vidē ja, nebū tu daudz ko minē t??? ? bet principā tas bija normā li. budž eta trio. ja tikai kaut kā da animā cija bē rniem bū tu protams, bū tu super.
negribē ja atgriezties mā jā s. un vienā no lielajiem ir arī divi peldbaseini un divi mazi bē rnu baseini. divi lifti abi strā dā , animā cijas nav, visa animā cija ir krastmalā??? ? atpū tnieki visi ir eiropieš i un mē s esam ukraiņ i) mī nus tualete pie restorā na un pie kroga, nebija tī rs un visu laiku smirdē ja (bet vispā r labs garastā voklis kabatā un bū si laimī gs ??? ? atgriezties š ajā viesnī cā , es tā domā ju ...iesaku viesnī cas administrā cijai pievienot darbiniekus un ievietot vairā k miskastes ...visu to labā ko! )
аватар Uzvar
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Liela viesnī ca ar pompozu arhitektū ru. Draudzī gs personā ls. Tī ri. Teritorijā ir vairā ki bufetes restorā ni - ē dieni garš ī gi (mums patika vairā k nekā Turcijā ) un daudzveidī gi. Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras. … Tomēr ▾ Liela viesnī ca ar pompozu arhitektū ru. Draudzī gs personā ls. Tī ri. Teritorijā ir vairā ki bufetes restorā ni - ē dieni garš ī gi (mums patika vairā k nekā Turcijā ) un daudzveidī gi. Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras.
Starp trū kumiem:
1. Wi-Fi ir ļ oti lē ns, tas izslē dzas ik pē c 15 minū tē m (katru reizi ir jā piesakā s vē lreiz).
2. Par sauļ oš anā s krē slu pludmalē jā maksā atseviš ķ i: 9 levas dienā viens solā rijs.
3. Viesnī cā ir daudz katsapu (tū risti no Krievijas): uzvedieties skaļ i un nekaunī gi. Kā du dienu ap pieciem no rī ta tū risti no Krievijas sarī koja kautiņ u dzē rumā . Vairā k nekā stundu visa viesnī ca klausī jā s brutā lajos lā stos un mā ti, un vietē jā policija neko nevarē ja darī t lietas labā.
4. Balkoni vairumā istabu izskatā s kā kopē ja terase, kuru tikai no apakš as sadala rež ģ is uz pusē m, proti, ja uz balkona smē ķ ē s kaimiņ i, jū su istaba piepildī sies ar dū miem.
5.
Naktī s skaļ ā s mū zikas dē ļ izklaides vietā s logi jā slē dz gandrī z lī dz rī tam.
аватар mvpetrova
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz vietnē esoš ajā m fotogrā fijā m un atsauksmē m. Lai gan atsauksmē s bija norā dī ti vairā ki trū kumi, mums patika viesnī cas atraš anā s vieta. Ieradā mies 6 no rī ta, atteicā s mū s reģ istrē t pirms 14. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz vietnē esoš ajā m fotogrā fijā m un atsauksmē m. Lai gan atsauksmē s bija norā dī ti vairā ki trū kumi, mums patika viesnī cas atraš anā s vieta. Ieradā mies 6 no rī ta, atteicā s mū s reģ istrē t pirms 14.00 pat par papildus samaksu. Bet viņ i man iedeva sausā s devas))) Mums bija atļ auts atstā t koferi bagā ž as nodalī jumā , bet telpa nav slē gta un visi var doties tur. Vienī gais piesardzī bas pasā kums ir droš ī bas kamera.
Viesnī cas teritorija un pati viesnī ca ir skaista, izceļ as uz blakus esoš ajā m viesnī cā m. Bezmaksas autostā vvietas nav - 7 eiro dienā . Restorā na pagalmā ir daudz atkritumu, apkā rt guļ salvetes un izsmē ķ i, netī ri galdi, atkritumu tvertnes turpat aiz ž oga. Lai gan ir vē rts atzī mē t, ka viss kū rorts ir diezgan netī rs un tajā ir ļ oti maz atkritumu tvertņ u. Baseini ir tī ri, bet auksti. Pie baseiniem ir ierobež ots sauļ oš anā s krē slu skaits, tā pē c, ejot brokastī s, paņ emiet lī dzi dvieļ us un aizņ emieties sauļ oš anā s krē slus))) Tas ir nedaudz dī vaini, bet tikai tā jū s iegū sit sev vē lamo sauļ oš anā s krē slu. Pludmale atrodas tieš i pā ri ceļ am, kas bija lieliski. Tač u maksas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi pludmalē nebū t neiepriecinā ja. Un pati pludmale nav ī paš i tī ra, bet pieņ emama. Ū dens jū rā ir tī rs un caurspī dī gs, aļ ģ u bija maz.
Istaba man patika, tī rī ja katru otro dienu, dvieļ us mainī ja tā pat, bet zirnekļ u tī klus uz loga atstā ja lī dz labā kiem laikiem. Veļ a ir tī ra, bet veca. Kopumā vannas istaba ir tī ra. Vienā no lampā m izdega spuldzes, un tā s visu laiku netika ieskrū vē tas. Mē s nevarē jā m iegū t pietiekami daudz gaisa kondicionē tā ja, pilnī gi jauna un darbojas labi. Telpā ar skatu uz jū ru var skaidri dzirdē t viļ ņ u troksni. 8. stā va balkona margas ļ odzī jā s, uz tā m balstī ties ir dzī vī bai bī stama! No nepilnī bā m joprojā m nestrā dā ja ledusskapis un nebija brī vu rozetes, bija vai nu jā uzlā dē telefons vai jā ieslē dz kondicionieris, bezmaksas seifa nav, maksā.7 eiro diennaktī . Wi-Fi ir maksas un bezmaksas: bezmaksas ir ļ oti lē ns, un tas ir atkā rtoti jā pievieno ik pē c 15 minū tē m, un par maksu jā maksā.3, 5 eiro dienā.1 personai.
Ē dieni restorā nā ir daudzveidī gi. Bija pietiekami daudz dā rzeņ u un salā tu, vienmē r bija gaļ a, bija diē tiskie ē dieni un daudz kū ku. Starp tiem bija maz augļ u: persiki, arbū zs, melone, vī nogas, ā boli un plū mes. Dakš as vienmē r trū ka. Kafija no kafijas automā tiem ir vidē ja. Galdauti reizē m bija ļ oti saburzī ti.
Personā ls ir atsaucī gs.
Kopumā viesnī ca mums patika, bet personā lam vajadzē tu labā k uzraudzī t tī rī bu. Nav tā s cenas vē rts, ko maksā jā m. Bet mē s neņ emtu viesnī cu tā lā k no jū ras)
аватар TatianaVG88
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Godī gā kais viesnī cu apskats. Skaista viesnī ca ē rtā vietā . Pats š ausmī gā kais bija vadī tā ja vienaldzī ba pret viņ a viesnī cā notiekoš o. Uzturē š anā s laikā mums istaba nebija labi iztī rī ta, ceļ ojot ar bē rnu, tas ir svarī gi. … Tomēr ▾ Godī gā kais viesnī cu apskats.
Skaista viesnī ca ē rtā vietā .
Pats š ausmī gā kais bija vadī tā ja vienaldzī ba pret viņ a viesnī cā notiekoš o.
Uzturē š anā s laikā mums istaba nebija labi iztī rī ta, ceļ ojot ar bē rnu, tas ir svarī gi. Tualete bija vienkā rš i š ausmī ga, kad es iereģ istrē jos, gā ju uz reģ istratū ru uz 5 dienā m, atvedu uz istabu vadī tā ju, lai labi iztī rī tu istabu, bet ak, tas ne pie kā nenoveda . . netī rs . . netī rs...netī rs . . visas viesnī cas apkope ir slikta, tā ir skaista , bet drī z tā pā rvē rtī sies par netī ru š ķ ū ni, piedod((tas notiek visā viesnī cā , un strā dnieki pamā j un smaida(
аватар Nata-Li-ya-01
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vī rs sniedza ekskursiju uz š o viesnī cu. Sā kumā man bija bail, kur mē s vispā r ejam, atsauksmes ir š ausmī gas. Bet savā vietā viss izrā dī jā s kā citā visumā . Istaba gaiš a, plaš a, mē beles nav nolietotas, tī rī ba ideā la! Starp citu, viņ i mū s uzreiz nokā rtoja! pulksten 9 no rī ta! Ē diens ir neslavē jams, to var ņ emt lī dzi un doties pastaigā uz jū ru vai uz pilsē tu. … Tomēr ▾ Vī rs sniedza ekskursiju uz š o viesnī cu. Sā kumā man bija bail, kur mē s vispā r ejam, atsauksmes ir š ausmī gas. Bet savā vietā viss izrā dī jā s kā citā visumā . Istaba gaiš a, plaš a, mē beles nav nolietotas, tī rī ba ideā la! Starp citu, viņ i mū s uzreiz nokā rtoja! pulksten 9 no rī ta!
Ē diens ir neslavē jams, to var ņ emt lī dzi un doties pastaigā uz jū ru vai uz pilsē tu. Dzē rieni ir arī krā na. Problē mu ar pā rtiku nebija.
Dvieļ i tika nomainī ti un iztī rī ti, kamē r bijā m ā rpus viesnī cas, neviens mums ne reizi netraucē ja, nekā netrū ka. Mē s atkal atgriezī simies augustā .
аватар makarova20024004
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Labdien! Reģ istrē š anā s notika pirms 14:00 par 30 eiro. Istabā nebija neviena dvieļ a, televizors nestrā dā ja, Arkā dijas ē kā visas rozetes bija salauztas. Nekur neesmu redzē jis tā dus netī rumus, baseins ir tik netī rs, ka pat fona apgaismojumu nevar redzē t, pludmale ir tikai izsmē ķ i. … Tomēr ▾ Labdien! Reģ istrē š anā s notika pirms 14:00 par 30 eiro. Istabā nebija neviena dvieļ a, televizors nestrā dā ja, Arkā dijas ē kā visas rozetes bija salauztas. Nekur neesmu redzē jis tā dus netī rumus, baseins ir tik netī rs, ka pat fona apgaismojumu nevar redzē t, pludmale ir tikai izsmē ķ i. Vairā k vai mazā k pā rtikas. Ja nevē laties sabojā t savu atvaļ inā jumu, neejiet uz turieni. Naktī baseina zonā viens piedzē ries op, bez animā cijas.
аватар malyarenko
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
nu, sā ksim ar viesnī cas izvē li, izlasot atsauksmes par š o viesnī cu, tū ristu viedokļ i dalī jā s. . . kā ds rakstī ja, ka bija labi, kā ds aprakstī ja visas "š armas"...mums paveicā s mazā k, un mē s vienkā rš i nokļ uva š ajā s "š armā s" . … Tomēr ▾ nu, sā ksim ar viesnī cas izvē li, izlasot atsauksmes par š o viesnī cu, tū ristu viedokļ i dalī jā s. . . kā ds rakstī ja, ka bija labi, kā ds aprakstī ja visas "š armas"...mums paveicā s mazā k, un mē s vienkā rš i nokļ uva š ajā s "š armā s" .
ieraš anā s datums: lidojā m ar nakts lidojumu, reģ istrē š anā s viesnī cā , kā principā , visā Eiropā paredzē ta no 14.00, bijā m tam gatavi, bet viesnī cas labierī cī bas (restorā ns, bā rs) varē ja arī pē c 14.00 (rokassprā dzes nē sā tikai reģ istrē joties un pat ja pē kš ņ i paveiksies un varē si vienoties ar administrā ciju (par papildus samaksu) par istabiņ as nodroš inā š anu agrā k, tad paē st tik un tā un dzert tikai pē c 14.00 (mū s sū tī ja iet uz lielveikalu dzert, un mē s devā mies uz restorā nu aiz viesnī cas brokastī s (tas ir pakļ auts tam, ka lidojā m viss iekļ auts).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!!! ! ! citā di ir ļ oti liela varbū tī ba palikt pat bez pusdienā m !!! ! ! (jo atkā rtoju, reģ istrē š anā s sā kas 14.00, bet pusdienas slē dz 14.30, no 12.30 nostā vē jā m aptuveni lī dz pieturai, jo mū su dienā iekā rtojā s 200 cilvē ku pū lis (nepā rspī lē jot) un 13.30 rinda jau bija lī dz plkst. durvis uz ielu. .
Tā lā k...iedeva atslē gas, uzlika rokassprā dzi, aizskrē ja vismaz laicī gi pusdienot (mums te mazliet paveicā s, ne velti stā vē jā m, kā saka), un tad devā s uz istabu. . Mū su istabiņ a atradā s 7. stā vā ē kā , kur ir reģ istratū ra, ir 5 lifti, strā dā.2. Mū su 7. stā vā lifts atvē rā s katru otro reizi, parasti gā ja garā m 8. Un tieš i ieraš anā s dienā tas notika uzreiz ar koferiem, un ar š iem koferiem mē s 2 meitenes viņ us vilkā m augš ā pa kā pnē m uz stā vu zemā k. Viņ i ilgi nevarē ja atrast numuru, tas izrā dī jā s ā rpus durvī m pie kā pnē m (nomalē ), mani samulsinā ja š ī kā pņ u telpa, kas uzreiz bija netī ra lī dz š ausmā m, kur netī ras plastmasas krū zes un citi atkritumi gulē ja apkā rt, un mū su istabas ieejas priekš ā bija liekš ķ ere ar netī rumiem, viņ i atvē ra durvis un sastinga, paklā js bija saplē sts, grī das nebija pat izslaucī tas, vanna bija tī ra, bet tur bija aizķ erš anā s ( miskaste netika izņ emta arī pē c iepriekš ē jiem ī rniekiem), izgā ja uz balkonu, tie paš i netī rumi, grī das nebija izslaucī tas, atkritumi netika izvesti, tie atradā s uz š ķ ē rssiju puķ u podiem puķ u stā dī š anai (ir zeme tos), bet smuku ziedu vietā ir arī gobji, netī ri vates kociņ i utt. ), es kā č ī kstē tā js par netī rumiem biju gatavs tajā paš ā dienā lidot mā jā s. Aizgā jā m uz reģ istratū ru kā rtot, nomainī t istabu, tikai teica, ka bū s rī t 12.00, nebija kur iet, nolē mā m pagaidī t. Iepazinā mies ar cilvē kiem, cilvē ki apmetā s citā ē kā , un viņ i apsē dā s uz gultas un tā saplī sa, matracis tajā istabā bija kā slimnī cā (visi bija š ausmī gos traipos), satikā s ar puiš iem, viņ u istabā gultas saliktas kā saliekamā s gultas, vispā r š ausmas. Atgriezā mies savā istabā , es skrē ju apskatī ties mū su gultas, paldies Dievam vismaz viss bija tī rs un matrač i un gultas veļ a likā s tī ri balti, mums nebija ko lauzt, jo. gulta bija katrs no diviem samontē tiem matrač iem; dvieļ i guļ , atlocī ti, tie ir sarū sē juš i, lai visu š o dziesmu mainī tu, viņ iem nav un nav, un viņ i dod tos paš us...viņ i atteicā s mainī t numuru (nekā rdinā ja likteni), pat gan viņ iem ir uz ko gulē t, bet nenā k sakopt , precī zā k, ienā k, ieliek 2 ruļ ļ us tualetes papī ra un aiziet, gultas nesaklā j, atkritumus nesavā c , š ie dvieļ i ir netī ri kā gulē ja uz grī das, un guļ !!!!!!!!!!!! !
katru dienu vairā kas reizes runā ja par tī rī š anu reģ istratū rā , visi tika baroti ar “brokastī m”, lī dz viņ a nesavaldī jā s un gā ja lamā ties, lī dz viņ a nervus paglaudī ja un visu pieņ emš anu sasita gabalos, tikai tad atnā ca apkopē ja un kaut kā sakopuš i (bet tā bija vienī gā reize), pē dē jā s pā ris uzturē š anā s dienas pat pā rstā ja nest papī ru !!!!!!!!! !
Ē diens nav slikts, ē dienos ir daž ā dī ba, bet restorā nā ar tī rī š anu tā s paš as blē ņ as, ja atnā k uz atklā š anu, tad sē dē si pie tī ra galda, ja pē c tam, tad tī ra netī ros š ķ ī vjus, un viņ i uzskata par lieku galdu spodrinā t un izvest atkritumus, un nedaudz vienalga vai pats tī ri vai ē d stā vus kā saka!!!! ! ! VISPĀ RĒ JĀ MURGĀ!!!!!! !
jautā ja mū su gids, jo Bulgā rijā pirmo reizi, ka tā ir visur vai tikai pie mums. . . Viņ š mums teica, ka š eit, š eit ī paš niekam vienalga, un kā baumo, ka viesnī ca tiek pā rdota!
tā tad tū risti ja lasi sliktas atsauksmes, tad par š o viesnī cu tas viss ir patiesī ba, lai gan nauda tika maksā ta ne tuvu maza!!!!! ! !
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Augusta beigā s atpū tā s ar bē rniem. Š ī s viesnī cas 2 plusi ir skats un pludmale. Recepcija glamū rī ga, ar wi-fi, bet bez miskastē m - visur, pie kolonnā m, kubli ar ziediem utt tukš as pudeles un glā zes. Skaista dizaina mī kstā s mē beles, bet netī ras un nobruž ā tas - pretī gi sē dē t. … Tomēr ▾ Augusta beigā s atpū tā s ar bē rniem. Š ī s viesnī cas 2 plusi ir skats un pludmale. Recepcija glamū rī ga, ar wi-fi, bet bez miskastē m - visur, pie kolonnā m, kubli ar ziediem utt tukš as pudeles un glā zes. Skaista dizaina mī kstā s mē beles, bet netī ras un nobruž ā tas - pretī gi sē dē t. 12 stā vos ar 20 istabā m ir tikai 3 nelieli lifti, pirmajā stā vā vienmē r ir rinda. Katru dienu kā ds iestrē gst liftā . Mū su numurs bija standarta ar balkonu. Balkonā ir galds un divi krē sli. Jū s nevarat sē dē t uz krē sliem - tie ir salauzti. Uz logiem ir tikai aizkari, kas karā jas puņ ķ os, tilla nav. Istabā uz grī das ir netī rs paklā js. Matrač i uz gultā m ir ortopē diski, un gulta, kā padomju vilcienā , ir veca, izskalota ar ī siem palagiem, kas visu laiku ir ietī ti. Telpā vienmē r ir dū koņ a, kā lidmaš ī na paceļ as. Visticamā k, tā ir ventilā cijas sistē ma. Ja televizors ir ieslē gts, jū s dzirdat mazā k. Vannas istaba ir, bet vannā iet nevar - korķ a nav, duš ā var ieiet, bet aizkaram neaiztikt - tas nokrī t. Smird pē c kanalizā cijas ne tikai vannasistabā , bet visā telpā . Mū su istaba nekad netika iztī rī ta, tika iznestas tikai atkritumi. . Restorā ns - ir ē diens, var ē st. Krē sli nobruž ā ti. Rinda pē c - tases, tad pē c tē jas. Š ķ ī vji š ķ eldoti, vienreizē jā s salvetes jā prasa pie viesmī ļ a, regulā ri nepietiek galda piederumu. Galdauti guļ , nemainot visas pusdienas vai brokastis vai vakariņ as. Ja vakariņ u laiks ilgst no 17.30 lī dz 21.00, tad 3 ģ imenes pā rmaiņ us ē d pie viena galda, tas ir, uz viena galdauta. Tas ir pretī gi. Esmu bijusi daž ā dā s viesnī cā s - 5*, 4*, 3*, bet tā du hatatismu un nolaidī bu nebiju sastapusi. Esam stacijā , lai bū tu patī kamā k nekā š ajā viesnī cā . Tomē r vismaz ics tū roperators paveica labu darbu. Pret viņ u pretenziju nav.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар pavlov23
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Mē s devā mies uz Fiesta, bet, starp citu, autobusā Ivaylo (š ajā pasaulē ir tā ds piparu ceļ vedis), nejauš i teica, ka Fiesta ir slē gta, un mē s braucam uz Chaika Beach 4 * viesnī cu....kas par. . fig Kaija....., un, lū k, mē s jau esam Kaijā !! ! Mū s ļ oti priecī gi sagaidī ja 7 no rī ta reģ istratū rā , teica, ka nav vietu, bet mums ir brī niš ķ ī gs bā rs, kur par viņ u nacionā lo valū tu varam mazliet atpū sties pē c lidojuma un sasildī ties, jo. … Tomēr ▾ Mē s devā mies uz Fiesta, bet, starp citu, autobusā Ivaylo (š ajā pasaulē ir tā ds piparu ceļ vedis), nejauš i teica, ka Fiesta ir slē gta, un mē s braucam uz Chaika Beach 4 * viesnī cu....kas par. . fig Kaija....., un, lū k, mē s jau esam Kaijā !! !
Mū s ļ oti priecī gi sagaidī ja 7 no rī ta reģ istratū rā , teica, ka nav vietu, bet mums ir brī niš ķ ī gs bā rs, kur par viņ u nacionā lo valū tu varam mazliet atpū sties pē c lidojuma un sasildī ties, jo. bija +10! Nedaudz iedzē ruš i, attā linā juš ies no lidojuma un, iesildī juš ies, MĒ S, ukraiņ i, devā mies pē c kā rtas uz izrē ķ inā š anos..... un, lū k, 15.00 viņ i pat nokā rtojā s! Istabas tik-tā , vienā vā rdā izvilktas....Aizgā jā m ē st, tas ir pavisam cits stā sts, pat Turcijā neļ auj gatavot 3* - ē diens nav garš ī gs, augļ i ir saraucis, nav skaidrs, pē c kā tie smarž o...ī si sakot, viens no draugiem pē c 2 stundā m, un, nā kamajā vakarā , nevarē ja dalī ties ar mums vakara ainavas priekiem un pavadī ja to istabā . Mē s pastaigā jā mies, dzē rā m, gā jā m uz diskotē ku un nolē mā m tusē t internetā (par laimi paņ ē mu zī mī ti lī dzi) - atnā cu uz reģ istratū ru, samaksā ju 35 levas par nedē ļ u internetu - iedeva pieteikumvā rdu un paroli. , nā ku uz istabu - neķ eru sasodī tu wi-fi, daudz piekļ uves punktu bet nepieslē dzas, vā jš signā ls, izeju uz balkona - ķ er no baseina BEZ MAKSAS, nā ku uz reģ istratū ru un prasi atmaksā t - viņ i nedod velni - piemē ram, atnes savu portatī vo datoru š urp, es saku kā te ir, vajag tur manā istabā , tur neķ er - tad protams ķ ers. Man lī dzi atsū tī ja puiku, kurš neč ī kst, viņ š paskatī jā s un teica, ka saka jā . . tas protams ir stulbi maksā t par bezmaksas internetu. . bet es tev neko nevaru palī dzē t (puika ir tikai konsjerž s ). Tā es stulbi izš ķ ī ros par 20 eiro!! !
Nā kamajā dienā man nez kā pē c mobilajā telefonā beidzā s nauda (60 USD), kas palika istabā , un, LASIET Ļ OTI UZMANĪ GI: paciņ ā bija par 2 cigaretē m mazā k : ))))) - konsjerž s smē ķ ē ja manas cigaretes: ) no kurā m istabā bija atbilstoš a smaka (smē ķ ē ju tikai uz ielas).
Gultu nemaina, tikai smuki saloka dvieļ us un arī nemaina. . kad paņ ē ma visus lielos, nā cā s skriet pē c konsjerž a un prasī t. . bet regulā ri aploksnes “tip for the istabene” pē c “tī rī š anas” tiek izlikta labi redzamā vietā : -) tī rī š anu iztaisno gultu un noslauka grī du ar mopu, daž reiz izved pat atkritumus. . bet ne katru dienu.
Viesnī cā nav izklaides!
Viss ir kaut kā nož ē lojami, nedaudz kaitinoš i, reģ istratū rā labi saprot krieviski, bet tiklī dz tu sā c viņ us drā zt, viņ i uzreiz pā rtrauc to saprast un runā savu!
Pē dē jā vakarā arī vakariņ ā s ar kaut ko saindē jos, sē dē ju istabā , domā ju par dzī vi.....
Rī tdienas reiss tika pā rcelts no 9:00 uz 21:00, un viņ i brī dinā ja, ka atstā jam istabas 12:00 birojā citā viesnī cā , kur baseins ir izgaismots : )))
Mā jā s atbraucu bez starpgadī jumiem : )
No + skaista vieta, labs skats.
аватар marina.ayvazyan
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Š ovasar visa mū su 10 cilvē ku ģ imene atpū tā s Bulgā rijā Saulainajā krastā viesnī cā Arcadia-Chaika. Viesnī cas komplekss Chaika ir milzī gs, tajā ir vairā kas ē kas un 2 peldbaseini. Lai gan viesnī cai ir 4 * plus, tomē r pakalpojums tajā vē las atstā t daudz no labā kā . … Tomēr ▾ Š ovasar visa mū su 10 cilvē ku ģ imene atpū tā s Bulgā rijā Saulainajā krastā viesnī cā Arcadia-Chaika. Viesnī cas komplekss Chaika ir milzī gs, tajā ir vairā kas ē kas un 2 peldbaseini. Lai gan viesnī cai ir 4 * plus, tomē r pakalpojums tajā vē las atstā t daudz no labā kā . Numuri tiek uzkopti ar kavē š anos, dvieļ i un gultas veļ a netiek mainī ta, kamē r vien nav pieprasī ts. Gandrī z visos numuros ir problē mas ar duš u, krā niem un tualeti. Runā jot par ē dienu, tas ir ļ oti vidē ji vienmuļ š un ne pā rā k garš ī gs. Ir vē rts daž as minū tes kavē ties uz ē damistabu un nevar atrast tī ru galdu, nepietiek š ķ ī vju, galda piederumu, salveš u. Sulas un dzē rieni tiek nodroš inā ti tikai par papildu samaksu. Trū kumu jutā m visur, piemē ram, sauļ oš anā s krē sli pie baseina un tie bija jā ķ er jau no paš a agra rī ta, citā di neko nebū tu dabū juš i. Sauļ oš anā s krē sli pludmalē pie jū ras arī bija maksas, un tie maksā ja 3.5 eiro par sauļ oš anā s krē slu un 5 eiro par lietussargu. Visi pakalpojumi, arī veikalos un restorā nos, ir diezgan dā rgi, un jums pastā vī gi jā bū t modram, lai jū s kā tū risti netiktu apkrā pti. Viss pā rē jais bija ideā li – jū ra, smiltis, kaijas, laikapstā kļ i.
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Построен в 2000 году. Последняя реставрация сделана в 2017 году. Отель состоит из трех корпусов: 9-этажного Chaika Beach, 6-этажного Arkadia и 12-этажного Metropol. Отель расположен на оживленной набережной. Рядом всевозможные развлечения и ночные клубы. Рекомендуем для молодежного отдыха.

Atrašanās vieta В курортном комплексе Солнечный Берег, в 30 км от аэропорта города Бургас, в северной части.
Pludmales apraksts Муниципальный песчаный пляж, первая береговая линия.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

3 ресторана, 2 бассейна, магазины, 5 баров, терраса для загара.

Обслуживание по тарифу «все включено» осуществляется в главном ресторане с обширным меню, лобби-баре, баре у бассейна и бар-клубе Mystic. У бассейна установлены зонты и шезлонги. Работает также ресторан средиземноморской кухни с обслуживанием по меню. В течение дня предлагаются закуски в ресторане. В ирландском баре можно заказать пиво и летние коктейли премиум-класса.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских бассейна.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Ночной клуб, аквааэробика, дартс, солярий, игровая комната.
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля насчитывает 880 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis (ne visās istabās)
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese 8240 Sunny Beach, Bulgaria
Tālruņi: + 359 55428500
Tīmekļa vietne: Chaika Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.