super vieta tieši pludmalē, skaista nav liela teritorija

Rakstīts: 17 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 30 jūlijā — 6 augusts 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 5.0
Uzturs: 6.0
Infrastruktūra: 10.0
atpū tos š ajā viesnī cā jū lija beigā s augusta sā kumā ) izvē le krita uz š o viesnī cu nejauš i (mums atteica cita viesnī ca un sava budž eta ietvaros izvē lē jā mies š o, jo tā atrodas tieš i pludmalē un izskatā s normā li), bet pē c atsauksmju izlasī š anas mē s bijā m š okē ti, domā jā m, ka ejam uz š ķ ū ni ) ieradā s no rī ta 9.30 atbilst noteikumiem. bet bijā m nedaudz sarū gtinā ti, jo reģ istrē š anā s 14.00 arī rokassprā dzes, tas ir, ē dī sim jau 15:00), bet pē c sarunas ar jauku puisi no reģ istratū ras viņ š piedā vā ja mums alternatī vu bez maksas) ir trī s ē kas viesnī ca, tagad strā dā tikai viena. mums bija istabiņ a 3 stā vā ar skatu uz baseinu, es tur redzē ju istabas ar skatu uz jū ru, protams, š iks skats. istabiņ u dabū jā m normas, nekā du problē mu ko raksta augstā k atsauksmē s, plazmas TV, kondicionieris, vannasistaba viss darbojas pareizi, nebija nekā du problē mu, tī ri gultas dvieļ i, redzē ju arī citas istabas uz grī das, tad tur arī ir visi noteikumi, bijā m patī kami pā rsteigti.
pā rtika un alkohols ir normā li, sortiments mazs, bet saldē jums, augļ i, tī rradņ i, frī , visā das gaļ as, desiņ as, sieri, divu veidu zivis tika gatavotas atš ķ irī gi, vā rdu sakot, ne pieauguš ie, ne bē rni nebija izsalkuš i. Tī rī bas ziņ ā tā nav teritorija, bet netī ra, bet tikai tā pē c, ka rokdarbnieki nevar pē c sevis miskastē iemest plastmasas glā zi vai salveti). mī nus viesnī cu teritorijā ir ļ oti maz miskastes un maz darbinieku, visi puiš i cenš as, bet fiziski neizņ em viesu plū smu ??? ? un š ī ir viena ē ka, kurā tiek izmitinā ti viesi, kā es to saprotu pē c facelift. ē damistabā nebija pietiekami daudz ierī č u, bet viņ i centā s ā tri informē t. pusdienlaikā mums bija vē lā izrakstī š anā s, mū s paē dinā ja. ī si sakot, rakstiet, bet nepā rrakstiet, runā jiet, bet nerunā jiet. vispā r viesnī ca ir vidē ja, nebū tu daudz ko minē t??? ? bet principā tas bija normā li. budž eta trio. ja tikai kaut kā da animā cija bē rniem bū tu protams, bū tu super.
negribē ja atgriezties mā jā s. un vienā no lielajiem ir arī divi peldbaseini un divi mazi bē rnu baseini. divi lifti abi strā dā , animā cijas nav, visa animā cija ir krastmalā??? ? atpū tnieki visi ir eiropieš i un mē s esam ukraiņ i) mī nus tualete pie restorā na un pie kroga, nebija tī rs un visu laiku smirdē ja (bet vispā r labs garastā voklis kabatā un bū si laimī gs ??? ? atgriezties š ajā viesnī cā , es tā domā ju ...iesaku viesnī cas administrā cijai pievienot darbiniekus un ievietot vairā k miskastes ...visu to labā ko! )
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu