Neveiksmīga atpūta Villa Catalea

Rakstīts: 13 augusts 2017
Ceļošanas laiks: 18 jūlijā — 1 augusts 2017
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Uzturs: 1.0
Briesmī ga klientu apkalpoš ana! ! ! Mē s pie viņ iem rezervē jā m junior suite martā jū lijam, runā jā m ar menedž eri lī dz ieraš anā s dienai, ielidojā m. . . un mū s bez brī dinā juma atveda uz pavisam citu viesnī cu, dabiski ar atš ķ irī giem dzī ves apstā kļ iem. Un kā vē lā k izrā dī jā s, mē s nebijā m vieni! Viņ i savā ca rezervā cijas, un jū nijā tā s tika izpirktas uz visu vasaru bē rniem, un bez brī dinā juma nolē ma pā rcelt cilvē kus uz citā m viesnī cā m. Pē c nedē ļ as nodzī voš anas mums piedā vā tajā viesnī cā , mums nā cā s izvā kties, jo dzī ves apstā kļ i un ē dinā š ana atstā ja daudz vē lamo. Pateicoties kaimiņ u viesnī cas saimniekiem, viņ i mums atrada istabiņ u un nā kamā nedē ļ a pagā ja ar blī kš ķ i! Starp citu, vadī tā ji strā dā ļ oti labi, vienmē r sazinā s, atbild uz visiem jautā jumiem. Vadī tā ji 4, viesnī ca 1
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар