Pamporovo 5*– Atsauksmes

6
Novērtējums 2.210
№3 viesnīcas reitingā Pamporovo
2.5 Numurs
1.5 apkalpošana
2.3 Tīrība
3.8 Uzturs
4.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Pamporovas kūrortā, 250 km no galvaspilsētas, 80 km no Plovdivas pilsētas, 500 m no kūrorta centra un 1 km no Malina pacēlāja. Slēpošanas centrs Studenets-Snezhanka atrodas aptuveni 600 metru attālumā no viesnīcas. Viesnīca tika uzcelta 2003. gadā. Pēdējā restaurācija veikta 2014. gadā. Viesnīca ir piemērota romantiskam ceļojumam vai ģimenes atpūtai.Vairāk →
аватар Shturmovik
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Pretī ga personā la attieksme. Viss tiek darī ts laiski, negribī gi. Istabā nav peldmē teļ u, iemesls: "Atvainojiet, nav noliktavā . " Un tā tas ir vairā kā s blakus istabā s. Istabā - pelē jums vannasistabā stū ros, saplī susi poda skaloš anas poga, fē nam nokrī t rokturis, skapis neveras vaļ ā . … Tomēr ▾ Pretī ga personā la attieksme. Viss tiek darī ts laiski, negribī gi. Istabā nav peldmē teļ u, iemesls: "Atvainojiet, nav noliktavā . " Un tā tas ir vairā kā s blakus istabā s.
Istabā - pelē jums vannasistabā stū ros, saplī susi poda skaloš anas poga, fē nam nokrī t rokturis, skapis neveras vaļ ā . Internets – par naudu, TV – 17”, skaties ar palielinā mo stiklu.
Vakarā : "Atvainojiet, galvenais restorā ns ir slē gts - slē gts Bulbankas ballī tei. " (Svarī ga piezī me - restorā ns atrodas otrajā stā vā , tieš i zem istabā m). Nu labi, es ī sti negribē ju. Mē s pusdienojam brī niš ķ ī gajā Prespa mehana. Atgriež amies 23:00 - mū su spā rnā mū zikas rū koņ a ir tā da, ka lampas jau trī c un visa vannas istaba atbalsojas uz jautrajiem basiem no apakš as. Mums ir ģ imenes ar maziem bē rniem. Kā gulē t? Zvanī š ana uz reģ istratū ru nepalī dz. Skandā li, kliedzieni, mū zika norimst par 30 procentiem. Un tā gandrī z lī dz vieniem naktī . Miegs ir nereā ls. Viņ i atsakā s pā rcelties. Viņ i nav rupji, bet arī neko nedara.
SPA centrs - neliels baseins, divas mazas (ne vairā k kā.2 personas) pirtiņ as par kā du naudu, un atrodas gandrī z ģ ē rbtuvē s. Un izrā dā s, ka vī rieš i dodas formā cijā uz sievieš u ģ ē rbtuvi, ieskatā s tur un tad pirtī . Tas ir iespē jams un otrā di.
Viņ i lepni veido sev 5 zvaigznes, bet es biju arī.2 *, kur viss ir par lielumu pieklā jī gā k.
Es nevienam neiesaku. Pat tikai nakš ņ ot, un tas nav fakts, ka tas izdosies.
аватар Ngr24
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Atbrauca pretī ga viesnī ca un gaidī ja reģ istratū rā.2h reģ istrē š anos, netī rs pliks š veicars mums mē ģ inā ja iedot 704 istabiņ u 7 stā vā kur ! ! ! Nav akumulatora! ! ! Mē s atteicā mies, jo tur bija nereā li auksts, tad mums iedeva 410. … Tomēr ▾ Atbrauca pretī ga viesnī ca un gaidī ja reģ istratū rā.2h reģ istrē š anos, netī rs pliks š veicars mums mē ģ inā ja iedot 704 istabiņ u 7 stā vā kur ! ! ! Nav akumulatora! ! ! Mē s atteicā mies, jo tur bija nereā li auksts, tad mums iedeva 410. istabu, kur visas mē beles bija salauztas un bija nereā li dū maka, kopumā mē s arī atteicā mies no skandā la, gaidot vē l stundu, kā rezultā tā iedeva "dzī vokli" A24 , uzmanī bu ar sē nī ti gultas galvgalī zem tapetes! Skandā lu kliedzieni vē l vairā k padarī ja istabu A27 diezgan normā lu, bet nekad nemainī ja gultu! Nesū cē ja, nemainī ja nevienu dvieli (briesmī ga viesnī ca, ī paš i slikti izturas pret krieviem, ps tuvumā ir daudz bezmaksas un labu viesnī cu, izņ emot Pamporovo 5 nedod Dievs
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Sliktā ku viesnī cu neesmu apmeklē jis. Apmetā s pē c 5 stundu gaidī š anas istabā ar saplī suš u akumulatoru. Bija ļ oti auksts. Viņ i atteicā s pat nodroš inā t sildī tā ju. Viņ i pā rcē lā s tikai pē c liela skandā la. … Tomēr ▾ Sliktā ku viesnī cu neesmu apmeklē jis. Apmetā s pē c 5 stundu gaidī š anas istabā ar saplī suš u akumulatoru. Bija ļ oti auksts. Viņ i atteicā s pat nodroš inā t sildī tā ju. Viņ i pā rcē lā s tikai pē c liela skandā la. Personā ls saprot tikai kliedzienus. Nekad neejiet uz š o viesnī cu!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар bodrova3
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sliktā ku viesnī cu neesmu apmeklē jis. Apmetā s pē c 5 stundu gaidī š anas istabā ar saplī suš u akumulatoru. Bija ļ oti auksts. Viņ i atteicā s pat nodroš inā t sildī tā ju. Viņ i pā rcē lā s tikai pē c liela skandā la. … Tomēr ▾ Sliktā ku viesnī cu neesmu apmeklē jis. Apmetā s pē c 5 stundu gaidī š anas istabā ar saplī suš u akumulatoru. Bija ļ oti auksts. Viņ i atteicā s pat nodroš inā t sildī tā ju. Viņ i pā rcē lā s tikai pē c liela skandā la. Personā ls saprot tikai kliedzienus. Nekad neejiet uz š o viesnī cu!
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Pirmais iespaids, ierodoties viesnī cā ar nosauktajā m 5 zvaigznē m, bija durvju sargu neesamī ba pie ieejas. Č emodā ni paš i ievilkti istabā (ietaupi 2 levas). Visa viesnī ca ir izpildī ta "angļ u stila" stilā . Internets darbojas ar pā rtraukumiem un tikai reģ istratū ras tuvumā . … Tomēr ▾ Pirmais iespaids, ierodoties viesnī cā ar nosauktajā m 5 zvaigznē m, bija durvju sargu neesamī ba pie ieejas. Č emodā ni paš i ievilkti istabā (ietaupi 2 levas). Visa viesnī ca ir izpildī ta "angļ u stila" stilā . Internets darbojas ar pā rtraukumiem un tikai reģ istratū ras tuvumā . Istaba ģ imenei lē ta (60 eiro dienā ) izrā dī jā s 10-12 metrus liela ar vannas istabu. Istaba ar 2.5m griestiem ir piebā zta ar zeltī tu apmetumu, gar grī du izklā ti aizkari, viss smarž o pē c senatnes un putekļ iem. Istaba pirms mums netika iztī rī ta, palodzes izlauztas. Visas uzturē š anā s laikā mē s reiz nejauš i redzē jā m apkopē ju. Dvieļ i ir kā rupjš smilš papī rs. Š ampū ns ir tā ds, ka tos labā k nemazgā t. Halā ti tika izsisti ar kautiņ u. Viesnī cas vestibili ar zemajiem griestiem ir pilni ar koš u dekorā ciju spoguļ u, gleznu, mā kslī go ziedu, mē beļ u, lampu un aizkaru veidā , kas lož ņ ā pa grī du. Pirmajā stā vā deg kamī ns un deguma smaka izplatā s visā viesnī cā (sā kumā tas ir satraucoš i). Mē s varē jā m izturē t 3 dienas un mainī jā mies no 5 zvaigž ņ u viesnī cas uz 3 zvaigž ņ u viesnī cu un jutā mies atbrī voti no gū sta.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар NovIris
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Pamporovo kū rorts patika tikai slē poš anas klā tbū tnes dē ļ . Izklaide netika atrasta. Bet skaistā kā daba, tī rs gaiss. Trases ir plaš as, koptas, nepā rtraukti strā dā sniega "lielgabali", uz pacē lā jiem rindu nav. Krē slu pacē lā ji ir ē rti. … Tomēr ▾ Pamporovo kū rorts patika tikai slē poš anas klā tbū tnes dē ļ . Izklaide netika atrasta. Bet skaistā kā daba, tī rs gaiss. Trases ir plaš as, koptas, nepā rtraukti strā dā sniega "lielgabali", uz pacē lā jiem rindu nav. Krē slu pacē lā ji ir ē rti. Parasta slē poš anas inventā ra noma. Braucā m ar prieku. Kalnā esoš ie darbinieki ir uzmanī gi. Labas slē poš anas skolas. Daudz ģ imeņ u ar bē rniem.
Viesnī ca atstā j daudz ko vē lē ties. Piecas zvaigznes neatbilst: slikta uzkopš ana, aizsē rē jusi vannas istaba, saplī susi atkritumu tvertne, pelē ki dvieļ i ar traipiem, pazuduš i peldmē teļ i (atnesti pē c ikdienas pieprasī juma reģ istrā cijas beigā s), gultas veļ a nav mainī ta nedē ļ u, vecas š auras gultas, rinda uz restorā nu, apmaksā ta tē ja vakariņ ā s bija nepatī kams pā rsteigums. Viesmī ļ i paš i noteica pie kura galdiņ a restorā nā mums vakariņ ot! ! ! Reģ istratū rā ne visi runā krieviski.
Daudz daž ā du kafejnī cu ar daudzveidī gu un garš ī gu virtuvi un draudzī gu personā lu. Man ļ oti patika mū su kurators. Bija neaizmirstami iespaidi no braukš anas ar sniega motocikliem.
Secinā jums: Man patika kū rorts, braucā m ar prieku. Ar viesnī cas izvē li nepaveicā s. Var atrast lē tā k un labā k.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Bahkovas klosteris
Bulgārija, Pamporovo
Arhitektūra, Muzeji, Reliģija, Stats

Viesnīca atrodas Pamporovas kūrortā, 250 km no galvaspilsētas, 80 km no Plovdivas pilsētas, 500 m no kūrorta centra un 1 km no Malina pacēlāja. Slēpošanas centrs Studenets-Snezhanka atrodas aptuveni 600 metru attālumā no viesnīcas. Viesnīca tika uzcelta 2003. gadā. Pēdējā restaurācija veikta 2014. gadā. Viesnīca ir piemērota romantiskam ceļojumam vai ģimenes atpūtai.

Atrašanās vieta Plovdivas lidosta atrodas 73,4 km attālumā no viesnīcas.
Viesnīcā

Mājdzīvnieki ir atļauti pēc pieprasījuma. Reģistratūra ir atvērta visu diennakti. Ir bagāžas glabātuve. Tiek nodrošināti gludināšanas pakalpojumi. Pēc pieprasījuma ēdieni un dzērieni tiek piegādāti numurā. Teritorijā ir veikali.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • iekštelpu baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • slēpju noma
 • slēpju uzglabāšanas telpa
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Spēļu istaba, solārijs.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • biljards
 • sporta zāle
 • disko klubs
 • kazino
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 209 numuri.

Istabās

Numuros ir: Wi-Fi, TV, telefons, seifs (par papildu maksu), minibārs (par papildu maksu), duša/vanna, fēns, balkons/terase.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs
 • droši
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • džakuzi (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Pamporovo kūrorta komplekss, Bulgārija
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. Обязательно сходите в казино, это особое удовольствие.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.