Drausmīgas šausmas...

Rakstīts: 22 februāris 2015
Ceļošanas laiks: 21 — 22 februāris 2015
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 3.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 2.0
Pretī ga personā la attieksme. Viss tiek darī ts laiski, negribī gi. Istabā nav peldmē teļ u, iemesls: "Atvainojiet, nav noliktavā . " Un tā tas ir vairā kā s blakus istabā s.
Istabā - pelē jums vannasistabā stū ros, saplī susi poda skaloš anas poga, fē nam nokrī t rokturis, skapis neveras vaļ ā . Internets – par naudu, TV – 17”, skaties ar palielinā mo stiklu.
Vakarā : "Atvainojiet, galvenais restorā ns ir slē gts - slē gts Bulbankas ballī tei. " (Svarī ga piezī me - restorā ns atrodas otrajā stā vā , tieš i zem istabā m). Nu labi, es ī sti negribē ju. Mē s pusdienojam brī niš ķ ī gajā Prespa mehana. Atgriež amies 23:00 - mū su spā rnā mū zikas rū koņ a ir tā da, ka lampas jau trī c un visa vannas istaba atbalsojas uz jautrajiem basiem no apakš as. Mums ir ģ imenes ar maziem bē rniem. Kā gulē t? Zvanī š ana uz reģ istratū ru nepalī dz. Skandā li, kliedzieni, mū zika norimst par 30 procentiem. Un tā gandrī z lī dz vieniem naktī . Miegs ir nereā ls. Viņ i atsakā s pā rcelties. Viņ i nav rupji, bet arī neko nedara.

SPA centrs - neliels baseins, divas mazas (ne vairā k kā.2 personas) pirtiņ as par kā du naudu, un atrodas gandrī z ģ ē rbtuvē s. Un izrā dā s, ka vī rieš i dodas formā cijā uz sievieš u ģ ē rbtuvi, ieskatā s tur un tad pirtī . Tas ir iespē jams un otrā di.
Viņ i lepni veido sev 5 zvaigznes, bet es biju arī.2 *, kur viss ir par lielumu pieklā jī gā k.
Es nevienam neiesaku. Pat tikai nakš ņ ot, un tas nav fakts, ka tas izdosies.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu