Un gar ceļu ir priedes... Un klusums...

Rakstīts: 21 februāris 2016
Ceļošanas laiks: 1 — 8 novembris 2015
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 6.0
Infrastruktūra: 7.0
Bija š ajā viesnī cā informatī vā s ekskursijas ietvaros. Viesnī ca atrodas klusā vietā ar skaistu skatu uz Smolyan kalnu ieleju. Lī dz pacē lā jam ar automaš ī nu jā brauc 4-5 minū tes. Izsmalcinā ti bulgā ru virtuves ē dieni un klusa un mierī ga vieta ar skaistu skatu ir š ī s dzī vokļ u viesnī cas iezī mes. Viesnī cas apkā rtnē nekā nav, bet kurš vē las baudī t mieru un klusumu - tas ir š eit.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар