Grand Manastira Kompleks 3*– Atsauksmes

3
Novērtējums 8.710
8.5 Numurs
8.5 apkalpošana
9.0 Tīrība
8.0 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Dzīvokļu viesnīca atrodas 1675 m virs jūras līmeņa, Pamporovo, 100 m no Studenets slēpošanas trases pacēlājiem un 2,3 km no kūrorta centra. Čepelare atrodas 13 km attālumā no viesnīcas, savukārt Devina atrodas 35 km attālumā. Piemērots aktīvai ģimenes un jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар 75cdzaz9
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vienkā rš i ideā la apartamentu viesnī ca. Neticami skaisti mā jī gi apartamenti. Katram dzī voklim ir savs dizains, daž ā das mē beles. Bet katrs ir skaists savā veidā . Koridorā pie sienā m ir gleznas, tas rada mā jas komfortu. Daudz korpusu. … Tomēr ▾ Vienkā rš i ideā la apartamentu viesnī ca. Neticami skaisti mā jī gi apartamenti. Katram dzī voklim ir savs dizains, daž ā das mē beles. Bet katrs ir skaists savā veidā . Koridorā pie sienā m ir gleznas, tas rada mā jas komfortu. Daudz korpusu. Tie visi atrodas netā lu no pacē lā ja, kas ir ļ oti ē rti slē poš anai. Ļ oti skaista vieta. Skaisti restorā ni, viss ir ļ oti izsmalcinā ts.
аватар DeSofi
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Brī niš ķ ī ga mā jī ga apartamentu viesnī ca, no kuras 10 pakā pieni lī dz pacē lā jam. Man patika viss viesnī cā : tā atraš anā s vieta (ideā la slē potā jiem), kompleksa plaš ā teritorija un skaisti moderni apartamenti. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga mā jī ga apartamentu viesnī ca, no kuras 10 pakā pieni lī dz pacē lā jam. Man patika viss viesnī cā : tā atraš anā s vieta (ideā la slē potā jiem), kompleksa plaš ā teritorija un skaisti moderni apartamenti. Starp citu, viesnī ca ir jā rezervē iepriekš - visu tā s nopelnu dē ļ - tā biež i atrodas kā jā .
Ī paš i vē los izcelt dzī vokļ us - gaiš us, plaš us ar svaigu remontu un skaistā m mē belē m. Dzī vokļ os ir kamī ns, virtuvī tes.
Апартаменты. Апартаменты. Апартаменты. Гранд монастир 4*. Гранд монастир 4*. Апартаменты.
аватар dia-do
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi kā da ģ imene (3 pieauguš ie + 1 bē rns) nolē ma savas ziemas brī vdienas veltī t slē poš anai. Izvē le tika apturē ta par Bulgā riju kā lē tu un krieviski runā još u valsti. Aviobiļ etes no Maskavas uz Sofiju tika pirktas ar bankas karti caur www. … Tomēr ▾ Pirmo reizi kā da ģ imene (3 pieauguš ie + 1 bē rns) nolē ma savas ziemas brī vdienas veltī t slē poš anai. Izvē le tika apturē ta par Bulgā riju kā lē tu un krieviski runā još u valsti. Aviobiļ etes no Maskavas uz Sofiju tika pirktas ar bankas karti caur www. tripsta. ru (kā ds Grieķ ijas operators). 23. novembrī viņ i iegā dā jā s trī s biļ etes par 1.000 rubļ u, bet 27. novembrī vienu biļ eti par 1.000 rubļ u. Turklā t vairs nebija biļ eš u uz Plovdivas lidostu, kas mums bija ē rtā k.
Tā pē c pats pirmais padoms: iegā dā jieties biļ etes pē c iespē jas agrā k un sekojiet lī dzi cenu dinamikai. Lai gan kū rorts redzē ja automaš ī nas ar Maskavas numuriem. Bet tas ir 2500 km vienā virzienā , ietaupī jumi no 3 cilvē kiem vienā automaš ī nā , vī za uz Rumā niju un benzī ns citā s valstī s par 50-55 rubļ iem. Lidojumi ar Bulgarian Airlines. Vecas lidmaš ī nas, tu spied ceļ galus un nevari iztaisnot kā jas. Viņ i tiek baroti ar sviestmaizi un glā zi š ķ idruma pē c jū su izvē les. Bet lidot 2.5 stundas un nemanī ju nekā du diskomfortu. Atgrieš anā s lidojumā nopirkā m lī dzi pudeli ū dens un paņ ē mā m lī dzi savas sviestmaizes.
Transfē rs no Sofijas uz Pamporovo tika pasū tī ts caur internetu: DND Sofia, [email protected] net, +359888325574, viņ i runā krieviski. Sū dzī bu nav. Maksa vienā virzienā ir 95 eiro. Salī dzinā jumam: oficiā lais taksometrs lidostā maksā s 180 eiro, bet privā tie tirgotā ji 130 eiro. Jū s varat braukt ar taksometru no Pomporovo k. [email protected] bg, +359887269619, par 100 eiro. 240 km distance tika pieveikta 3-3.5 stundā s. Sastrē gumu nav. Kalnu serpentī ns ir ļ oti pieklā jī gs un droš s.
No 03.01. 13 lī dz 11.01. 13 atpū tā s Grand Monastir Apartaments viesnī cā , Pamporovas rajonā . Pamporovo ir ļ oti maza kū rortpilsē ta, nevis apdzī vota vieta - viesnī cas, restorā ni un pā ris veikaliņ i. Slē poš anas trases iet no Snezhanka kalna virsotnes. Viesnī ca tika izvē lē ta un rezervē ta www. booking. com. Viesnī ca atrodas 2-3 km no paš as Pomporovas, bet 100m no galvenā pacē lā ja uz slē poš anas kalnu Snezhanka. Tas ir ļ oti ē rti, nav jā gaida autobuss, pusdienlaikā var stundu nogulē t savā istabā . Telpā ir flī ž u grī das un ir ļ oti auksts, ņ emiet lī dzi č ī bas vai siltas zeķ es. Televī zijā bija viena krievu programma, paņ ē mā m lī dzi zibatmiņ u ar filmā m (ir problē mas ar rozetē m, ņ em vienu tī ). Sildī tā ji elektriskā siena, izdeg skā bekli. Ja viņ u ventilators strā dā , tad nav iespē jams gulē t, ir skaļ š . Kad tas ir izslē gts, tas ir auksts. Paņ emiet bē rniem pidž amu. Virtuve istabā ir diezgan pieklā jī ga, ar mikroviļ ņ u krā sni. Duš a, karsts ū dens. Kamī ns, bet malka par naudu. Personā ls draudzī gs, runā krieviski. Ir ļ oti jauks baseins + pirts. Pirtī ir tikai 75 grā di, bet ir patī kami vakarā pasē dē t un papļ ā pā t ar citiem atpū tniekiem. Ieejas maksa, 10 eiro no personas. Ja jū s tur veicat masā ž as, tad sauna un baseins ir bez maksas. Masā ž as izmaksas ir 55-70 eiro, kas ir divas reizes dā rgā kas nekā Maskavā . Nepasū tiet masā ž u hammam un no vī rieš a, pilnī gas muļ ķ ī bas. Taizemes un Bali masā ž as ir labas. Un arī bulgā riete Diā na, [email protected] bg, +359897286671, seš us mē neš us mā cī jusies par sporta un medicī niskā s masā ž as terapeiti un ar vairā k nekā.7 gadu pieredzi. Bet viņ š saka, ka pē dē jā sezona tur strā dā . Masā ž a tikai telpā s. Ir boulings, pē c 17.00 5 eiro no cilvē ka par vienu spē li, un arī biljards tiek apmaksā ts. Kopumā viesnī ca man patika.
Uzturs. Nopirkā m veikalā graudaugus, olas utt, no rī ta ē dā m istabā . Viesnī cas restorā ns piedā vā brokastis par 5 eiro. Pilnī gas muļ ķ ī bas. Ē dā m turpat pie pacē lā jiem. Ir vairā ki restorā ni ar lielisku virtuvi. Ē dā m restorā nā Terrace. Vairā ku veidu zupas, salā ti, desmitiem otro ē dienu utt. Garš ī gi. Pasū tī jā m pilnu zupu un vienus salā tus č etriem, porcijas nav mazas, garš ī gas tortiljas ar sieru un ķ iplokiem un mā jas vī nu. Apmē ram 4-5 eiro no cilvē ka. Iebraukt var slē poš anas apģ ē rbā . Vakariņ as tika pasū tī tas turpat plastmasas kastē s, sasildī tas istabā mikroviļ ņ u krā snī . Blakus vakara restorā ns "Mekhana". Man tas ļ oti nepatika. Ē diens nav tas labā kais, 10-12 eiro no cilvē ka, gaidī jā m pusstundu, beigā s mū s apkrā pa par 240 rubļ iem. Viesnī ca var noorganizē t bezmaksas taksometru turp un atpakaļ uz Pamporovo restorā niem. Bija vairā ki. Ļ oti garš ī gi, daudzveidī gi, dzī vā mū zika, "laizī t" klientu, bet cena jau zem 20 eiro no cilvē ka ar vī nu. Es iesaku Chevermeto un Gloria Maar. Viņ i neiekļ uva Balata Kyts. Slē poš anas trasē vienmē r var iedzert karstu tē ju par 1 eiro. Tā lā k palikuš ie 1.95 bū s vienā di ar 1 eiro.
Lifti. Ir iespē jams uz pusi dienas: lī dz 12.30 un pē c. Visa diena: 50 levas pieauguš ajiem un 30 levas bē rniem. Ja vairā k dienu, tad lē tā k. Salī dzinā jumam - pieauguš ajam uzreiz uz 5 dienā m palika 225. Noslogotā kais ir Maļ inkas pacē lā js, kas atrodas zaļ ā marš ruta Nr. 6 paš ā galā . Brī vā kā un labā kā ir zilā s trases "Stroikite 1 un 2" galā . Esiet uzmanī gi ar cimdiem, telefoniem un nū jā m. Lidojiet prom, sniegā jū s neatradī sit.
Dziesmas. Internetā nav pareizas shē mas. Vislī dzī gā kā ir http://yestoskiing. ru/static/media/uploads/maps/bulgaria__pamporovo.jpg. Galvenais iesā cē jiem ir zaļ š Nr. 6 ar daž iem zariem. No tā ir ē rti pā rvietoties uz zilo Nr. 1 ​ ​ (diagrammā sarkans) un sarkano Nr. 13. Starp citu, 1. numuram ir labs brī vais pacē lā js. Viens no labā kajiem skrē jieniem diagrammā ir sarkans 2-10. Labi sarkans 11, tad 4-12-5. Bet viņ a dodas uz Maļ inku, kur viņ ai var nā kties pusstundu stā vē t uz pacē lā ja. Diagrammā nav Stroykite. Uz kalna ir norā des. Š ī s ir labā kā s zilā s trases, daž viet sarkanas. Bet esiet uzmanī gi, beigā s ir tieš ā m melni posmi 100-150m. Nav atzī mē ts diagrammā . Nepieredzē jis slaids "uz vē dera". Ir 25 km skrieš anas trase, bet neesmu tur bijis. Draugi atsaucas š iks, idille ar dabu pastaigai, satikti briež i, zaķ i un vā veres. Vienkā rš i esiet uzmanī gi ar negadī jumu, š ķ ē rsojot distanč u trasi ar slē poš anas trasi. Uz Snezhanka jums nevajadzē tu doties uz skatu torni. No pieauguš ā.5 levas, no bē rna 3 levas. Un skats ir kā no pacē lā ja vai vē l ļ aunā k, un vē jš . Vasarā varbū t skaistā ka.
Slē poš anas komplektu noma. 25 levas pieauguš ajam par dienu (nū jas, slē pes, zā baki) un 15 levas bē rnam. No viesnī cas 20% atlaides bulgā ri apsver, kā dalī t ar 1.2. Mē ģ inā ja strī dē ties un tad pamā ja. Viņ iem ir 200 eiro algas, pat ja viņ i sezonas laikā nedaudz nopelna. Brilles bū s jā pē rk. Laba franč u valoda par 75-90 atlicis. Ķ iveres nav vajadzī gas. Vē ja maskas bū s nepiecieš amas 25. Ja jū s nolemjat iegā dā ties slē poš anas komplektu, tad labs maksā s 30-40 tū kstoš us rubļ u. Atmaksā š anā s 12-15 gadi, salī dzinot ar ī rē š anu brī vdienā m. Plus piemaksa par lidmaš ī nu un vispā rē jais satraukums. Domā pats.
Treneris. Redzē ju grupas, kur visi gaida vienu krituš o utt. Tā pē c nolē mā m pieņ emt darbā individuā li ģ imenei. Vienai personai: 1 stunda 45 levas, 2 stundas 80 levas, 3 stundas 114 levas. Diviem vai trim nedaudz lē tā k. Plus 20% atlaide no viesnī cas. Mums bija trī s daž ā di treneri. Iesaku vienu. Pieredze 35 gadi. Ā rpus kū rorta laika viņ š strā dā skolā . Ļ oti laipns, uzmanī gs cilvē ks. Mē s ar meitu (21 gads) pirmo reizi sā kā m slē pot. Treš ajā dienā devā mies pa sarkano trasi. Jaunā kajam ir 9 gadi. Katru dienu vairā kas stundas strā dā ju kopā ar treneri. Beigā s pat nobraucu pa melno posmu. Grigorijs — Grisha. [email protected] com, [email protected] bg, mob.  0882070930.
Cits. Veikt pagarinā to apdroš inā š anu Reso. Cilvē ki tieš ā m salū zt. Ar citā m apdroš inā š anas kompā nijā m viņ i saka, ka ir problē mas. Suņ u kamanas ir ļ oti ī ss skrē jiens, burtiski 5 minū tes. Iesaku nofotografē ties trasē , viņ i to dara ļ oti labi uz 10 atlikuš ajiem. Es redzē ju kā du, kas filmē ts ar kameru tieš i nobraucienā , bet tas ir jā atzī st. Smoļ anijā un Č epelā rē nav ko darī t. Kalnu ciemati ar vienu veikalu. Tuvā kā pilsē ta ekskursijai ir Plovdiva. Izī rē automaš ī nu ar ķ ē dē m. Jū s varat izņ emt naudu no kartes tieš i zem restorā na Terrace, bez komisijas maksas. Nekur citur. Pamporovā veikalā siltummaiņ ā mums iekasē ja 8% komisijas maksu. Saglabā jiet suvenī ru iegā di beznodokļ u maksā š anai, Sofijas lidostā ir labs mazs veikals. Vai Plovdiva. Restorā nā "Terase" var iegā dā ties mā jas vī nu ar medu vai dzē rienu, ļ oti garš ī gs. Esiet uzmanī gi - visur ir milzī gas lā stekas! !
Viesnī cas reklā ma. Viesnī cā nav veikalu, vienī gais pā rtikas preč u veikals atrodas blakus ē kā . Galda teniss netika novē rots. Fitnesa centrs – man pat mā jā s ir labā k. Wifi reģ istratū rā ir bezmaksas un lielisks, nevis istabā s. Ne visi luksusa dzī vokļ i, mē s acī mredzot tā dos neiekļ uvā m. Pagā juš ajā gadā AAE atpū tā mies 7* viesnī cā , tā pē c ir ar ko salī dzinā t. Boulings ar trī s celiņ iem. Viesnī cā nav bankomā ta. Neesmu dzirdē jis par striptī za bā ru.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Bahkovas klosteris
Bulgārija, Pamporovo
Arhitektūra, Muzeji, Reliģija, Stats

Dzīvokļu viesnīca atrodas 1675 m virs jūras līmeņa, Pamporovo, 100 m no Studenets slēpošanas trases pacēlājiem un 2,3 km no kūrorta centra. Čepelare atrodas 13 km attālumā no viesnīcas, savukārt Devina atrodas 35 km attālumā. Piemērots aktīvai ģimenes un jauniešu atpūtai.

Atrašanās vieta Plovdivas Starptautiskā lidosta atrodas 50 km attālumā.
Viesnīcā

2 restorāni, 2 bāri, veikali.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • iekštelpu baseins
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • slēpju uzglabāšanas telpa
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Solārijs, naktsklubs, šautriņas, spēļu istaba.
 • blakus pacēlājs (līdz 600 m)
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna / vanna / hammam
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 150 dzīvokļi.

Istabās

Kabeļtelevīzija, apkure, dīvāngulta, kafijas galdiņš, krēsls, pusdienu galds, krēsli, virtuvīte, TV, kamīns, virtuve ar skapjiem un izlietni, ledusskapis, plīts ar cepeškrāsni, tvaika nosūcējs, tosteris, kafijas automāts, pilns trauku komplekts, seifs , plakanā ekrāna televizors ar kabeļtelevīzijas kanāliem un privāta vannas istaba ar vannu un fēnu.

 • vanna/duša
 • fēns
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • vcd/dvd
 • tālrunis
 • virtuve / virtuvīte
 • tējas/kafijas automāts
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Komplekss "Grand Manastira Pamporovo", 4871 Pamporovo, Bulgārija
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Рядом с отелем находится подъемник (до 600 м).В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.