Elitsa 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 8.310
№1 viesnīcas reitingā Pamporovo
8.0 Numurs
8.7 apkalpošana
8.7 Tīrība
8.7 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Pamporovo, 1700 m augstumā virs jūras līmeņa starp priežu mežu. No šejienes jūs varat viegli nokļūt līdz galvenajām pilsētas apskates vietām. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai un korporatīvo pasākumu organizēšanai.Vairāk →
аватар eleonoramerenbah
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cu izvē lē jā mies par normā lā m cenā m un pē c draugu ieteikuma, kuri pirms tam bija atpū tuš ies Elitsa viesnī cā . Man ļ oti patika. Viss ir vienkā rš i - un virtuve, un apkalpoš ana, un viesnī cas saimnieces viesmī lī ba. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies par normā lā m cenā m un pē c draugu ieteikuma, kuri pirms tam bija atpū tuš ies Elitsa viesnī cā . Man ļ oti patika. Viss ir vienkā rš i - un virtuve, un apkalpoš ana, un viesnī cas saimnieces viesmī lī ba. Mū su istaba ar balkonu ar brī niš ķ ī gu skatu uz kalniem un mež u arī bija vienā lī menī . Kopumā bijā m ļ oti apmierinā ti un plā nojam tuvā kajā laikā apmeklē t viesnī cu.
салон с камином салон ресторан
аватар elitzapamporowo
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s apmetā mies viesnī cā.2012. gada rudenī . Viesnī ca man ļ oti patika! Izdarī š u rezervā ciju, ka ir ar ko salī dzinā t gan Eiropā , gan pasaulē . Izpalī dzī gs personā ls, garš ī ga virtuve, plaš i numuriņ i. … Tomēr ▾ Mē s apmetā mies viesnī cā.2012. gada rudenī . Viesnī ca man ļ oti patika! Izdarī š u rezervā ciju, ka ir ar ko salī dzinā t gan Eiropā , gan pasaulē . Izpalī dzī gs personā ls, garš ī ga virtuve, plaš i numuriņ i.
Tas, ka viesnī cā ir Ļ OTI laba trenaž ieru zā le, un, protams, ne fanā tiski, bet tur pavadī tā s 40-60 minū tes arī ir liels pluss. Rudenī ī paš i gaidī ta pirts un karstais dž akuzi.
Daba ļ oti skaista, skats uz kalniem no istabiņ ā m iespaidī gs. Ē diens no rī ta sā tī gs, vakarā garš ī gs, paciņ ā paņ ē mā m tikai brokastis, lai neierobež otos ar vietu un ē dienu izvē li vakariņ ā m. Un viņ i nekļ ū dī jā s!
Iesaku š o viesnī cu klusai izmē rī tai atpū tai Priecī gus svē tkus!
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bijā m pagā juš ogad vasarā . Recepcijā atbild krievvalodī ga sieviete. Dzī vojā m viesnī cā . Labs gaisa salikums+skuju koki. Dzī ves ziņ ā lieliski apstā kļ i. Un izklaides ziņ ā . bē rnam arī ir ko darī t. Manai meitai 5 gadi rotaļ u laukums, atrakcijas. … Tomēr ▾ Bijā m pagā juš ogad vasarā . Recepcijā atbild krievvalodī ga sieviete. Dzī vojā m viesnī cā . Labs gaisa salikums+skuju koki. Dzī ves ziņ ā lieliski apstā kļ i. Un izklaides ziņ ā . bē rnam arī ir ko darī t. Manai meitai 5 gadi rotaļ u laukums, atrakcijas. Var iet uz planetā riju un muzeju. Bija ļ oti forš i veikt elpoš anas vingrojumus tieš i mež ā . Manai meitai š ie vingrinā jumi + neliela rū dī š ana (apliet ar vē su ū deni) deva ļ oti labu rezultā tu. Viņ a pā rstā ja slimot, un, ja arī saaukstē jā s, tad slimī ba nepā rauga pneimonijā , ar kuru viņ a varē ja saslimt vairā kas reizes ziemas laikā . Manuprā t, vislabā k ir ierasties pē c iespē jas ilgā k un apvienot atpū tu ar makš ķ erē š anu. un, protams, sē nes un ogas. Ļ oti apmierinā ts.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар sergei71
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
ļ oti pieklā jī ga un lē ta viesnī ca pie trasē m un slē poš anas centriem "studenets". priekš rocī bas: tuvu pacē lā ji, tī rs, vestibilā kamī ns, viesnī cā labs restorā ns, blakus vē l daž i, blakus veikals, pieklā jī ga pirts, salī dzinoš i maz viesu : ), netā lu ceļ š uz Smoļ anu un pilsē tas centru pamporovo. … Tomēr ▾ ļ oti pieklā jī ga un lē ta viesnī ca pie trasē m un slē poš anas centriem "studenets". priekš rocī bas: tuvu pacē lā ji, tī rs, vestibilā kamī ns, viesnī cā labs restorā ns, blakus vē l daž i, blakus veikals, pieklā jī ga pirts, salī dzinoš i maz viesu : ), netā lu ceļ š uz Smoļ anu un pilsē tas centru pamporovo. mī nusi - pā rā k daudz cilvē ku nogā zē s kopš.1. janvā ra, restorā ni Bulgā rijai diezgan dā rgi (tie ir vispā rē jie kū rorta trū kumi). atpū tos no 26. decembra lī dz 6. janvā rim ar ģ imeni - es, sieva, meita 8 gadi. mē s biež i ceļ ojam, bet pirmo reizi bijā m slē poš anas kū rortā . atradā m ļ oti labu treneri un pē c 6 dienu individuā lajā m nodarbī bā m jau slaveni slidojā m no sarkanajā m nogā zē m. bija daudz sniega. daba ir ļ oti skaista. apskatī jā m Jagodinskas alu. daudz iespaidu, atbrauksim vē l. iesakā m ģ imenes atpū tai un slē potā jiem iesā cē jiem (kā arī tiem, kas brauc sava prieka pē c, nevis "izrā dī š anā s" dē ļ ).
аватар
 •  apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bulgā rija un slē poš anas kū rorts Pamporovo, š ī ir vieta, kas jā apmeklē ikvienam. Atpū ta ir diezgan lē ta, un virtuve ir daudzveidī ga, cilvē ki ir draudzī gi un atvē rti Daba ir unikā la un Skaista, garš ī ga, draudzī ga Atpū tā mies 2013. … Tomēr ▾ Bulgā rija un slē poš anas kū rorts Pamporovo, š ī ir vieta, kas jā apmeklē ikvienam. Atpū ta ir diezgan lē ta, un virtuve ir daudzveidī ga, cilvē ki ir draudzī gi un atvē rti Daba ir unikā la un Skaista, garš ī ga, draudzī ga
Atpū tā mies 2013. gada augusta beigā s Pamporovā , mums un bē rniem ļ oti patika; temperatū ra ap 25. Ļ oti laipni cilvē ki, viss skaidrs un mā jā s. Krievu ir daudz, Elitsa viesnī ca ir lē ta un ļ oti skaista. Ejam vē lreiz. Nemaz negribē jā s iet prom. Neprā tī gi viss patika - lielisks kū rorta rajons, grezna vieta.
Braucā m ar maš ī nu no Maskavas, ceļ š ir kā rtī bā .
Vairā k par Pamporovo un viesnī cu - ir pastaigu un riteņ braukš anas tū res ar
kalnu gidi, ekskursijas pa apkā rtni un
Rož enska un Bahkovska klosteri, brī niš ķ ī gi tilti, Trigradas ž drelo,
ala Velna rī kle, Yagodinskaya ala un daudzas citas skaistas vietas.
Visas š ī s dabas parā dī bas izraisa lieliskas emocijas un atstā j spilgtu un
neaizmirstams piedzī vojums uz mū ž u.
un lieliski persiki... .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Bahkovas klosteris
Bulgārija, Pamporovo
Arhitektūra, Muzeji, Reliģija, Stats

Viesnīca atrodas Pamporovo, 1700 m augstumā virs jūras līmeņa starp priežu mežu. No šejienes jūs varat viegli nokļūt līdz galvenajām pilsētas apskates vietām. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai un korporatīvo pasākumu organizēšanai.

Atrašanās vieta Plovdivas lidosta atrodas 77,2 km attālumā no viesnīcas.
Viesnīcā

Ir pieejamas grila iekārtas un āra terase. Mājdzīvnieki ir atļauti pēc pieprasījuma. Tiek nodrošināti gludināšanas pakalpojumi. Ir nodrošinātas smēķēšanas zonas.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wifi
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • nesmēķētāju numuri
 • slēpju uzglabāšanas telpa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Karaoke
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna / vanna / hammam
 • džakuzi
 • biljards
 • volejbols
 • sporta zāle
Telpu apraksts

Viesnīca piedāvā 20 komfortablus numurus.

 • vanna/duša
 • fēns
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Raikovski Livadi, 4870 Pamporovo, Bulgārija
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями.