Obzor Beach Resort 4*– Atsauksmes

9
Novērtējums 6.910
№6 viesnīcas reitingā Pārskats
8.3 Numurs
7.7 apkalpošana
8.0 Tīrība
2.0 Uzturs
5.7 Infrastruktūra
Šī dzīvokļu viesnīca atrodas ērtā vietā, netālu no jūras. Mūsdienīgs komplekss, celts 2007. gadā, renovēts 2010. gadā. Sastāv no septiņām 5 un 6 stāvu ēkām. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар Jack_Sparrow
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Cenas un kvalitā tes dē ļ izvē lē jos viesnī cu. Istabā viss bija kā rtī bā , atnā ca - pieskatī ja, bija gulta, bija televizors. Ē diens ir labā ks nekā gaidī ts par naudu. Nav ē rti doties uz pludmali, jo tā nav tuvu, bet pati pludmale ir tī ra. … Tomēr ▾ Cenas un kvalitā tes dē ļ izvē lē jos viesnī cu. Istabā viss bija kā rtī bā , atnā ca - pieskatī ja, bija gulta, bija televizors. Ē diens ir labā ks nekā gaidī ts par naudu. Nav ē rti doties uz pludmali, jo tā nav tuvu, bet pati pludmale ir tī ra. Teritorija tuvojā s, lai gan domā ju, ka tā bū s lielā ka. Viesnī ca atrodas nedaudz nost no ceļ a, personā lam komentā ru nav, arī gida piedā vā tajā ekskursijā negā ju.
аватар andreyua
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Normā la viesnī ca ģ imenē m ar bē rniem. Kluss, mierī gs. Ja tu to iedegsi, tā tur nav. Pilsē tnieks atpū š as ar smadzenē m. Esmu kopā ar bē rniem 2 gadus pē c kā rtas. Ja š ogad nedosies uz dā rgā kiem kū rortiem, piemē ram, Obzor Beach Resort. … Tomēr ▾ Normā la viesnī ca ģ imenē m ar bē rniem. Kluss, mierī gs. Ja tu to iedegsi, tā tur nav. Pilsē tnieks atpū š as ar smadzenē m. Esmu kopā ar bē rniem 2 gadus pē c kā rtas. Ja š ogad nedosies uz dā rgā kiem kū rortiem, piemē ram, Obzor Beach Resort. Bē rniem tur patī k.
аватар nataikas
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā viesnī cā atpū tos ar 2 bē rniem (5 un 9 gadi) un ar draugiem arī ar jaunā ka un vidē ja vecuma bē rniem. Ē dienu neņ ē mā m, nekā du problē mu nebija. Tagad kā rtī bā : Mē s dzī vojā m mazā G ē kā ar skatu uz baseinu un sā nu jū ru - man tas bija ļ oti ē rti. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tos ar 2 bē rniem (5 un 9 gadi) un ar draugiem arī ar jaunā ka un vidē ja vecuma bē rniem. Ē dienu neņ ē mā m, nekā du problē mu nebija.
Tagad kā rtī bā :
Mē s dzī vojā m mazā G ē kā ar skatu uz baseinu un sā nu jū ru - man tas bija ļ oti ē rti. Tieš s skats uz jū ru no 2 guļ amistabu dzī vokļ a. Visas ē kas ar liftiem un rampā m.
Istaba plaš a, gaiš a, tī ra, laba skaņ as izolā cija (izņ emot ā rdurvis). 1 guļ amistabas dzī voklis: 2 istabas, ieejas halle, vannas istaba ar duš u (pieejams matu fē ns, karstā ū dens slē dzis pie ieejas), liels balkons ar ieejā m no abā m istabā m ar plastmasas mē beļ u komplektu.
Guļ amistaba ir tā da pati kā visā s viesnī cā s, gultas ir 2 maiņ as, skapī ir seifs un putekļ u sū cē js (nekad nav lietoti).
Studijas istaba aptuveni 30 m2 ar izvelkamo dī vā nu un pilnī bā aprī kotu virtuvi (ledusskapis, elektriskā plī ts ar 4 degļ iem, cepeš krā sns, mikroviļ ņ u krā sns, elektriskā tē jkanna, tosteris, kafijas automā ts un trauki) ar pusdienu galdu un 4 krē sliem. Katli un pannas - 2 katrā , liela tilpuma, pat 5 naž i.
Kondicionieri abā s istabā s, neizmantojā m, jo ​ ​ istabā vienmē r bija vē ss. TV ar 3 krievu kanā liem, bet bē rni skatī jā s multenes pa bulgā ru kanā liem.
Mitrā tī rī š ana tika veikta katru dienu, veļ a tika mainī ta 1 reizi 3 dienā s. Viss skaidrs, nenovē rsies.
Viesnī ca. Visas viesnī cas ē kas atrodas pludmales malā . Kopā ir 7 ē kas un izrā dā s - viesnī ca stiepjas gar pludmali 600-700 metru garumā !
Starp ē kā m ir peldbaseini, rotaļ u laukumi vai mini golfs (maksas). G korpusā ir arī milzī gs š aha komplekts. U veida ē kā s A, B, C ir arī baseini un 2 bā ri. Bet koku praktiski nekur nav, man pietrū ka. Arī ceļ ā uz pilsē tu. Reljefs ir lī dzī gs stepei, lai gan Obzoras pilsē ta atrodas kalna nogā zē .
Pludmale ir milzī ga! Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi - 6 levas katrs. Ja vē laties dvieli, lū dzu, vietas ir daudz. Pie izejas no pludmales vairā kā s vietā s - kā ju duš a un pilna duš a.
Jū ra jū nijā bija diezgan silta, ar viļ ņ iem, peldē jā mies katru dienu, izņ emot vienu, kad lielo viļ ņ u dē ļ tika izkā rts sarkans karogs. Kad jū ra norima, viņ i ķ ē ra krabjus un vientuļ niekus. Ieeja jū rā ir smilš aina, gara, maiga, bet esiet uzmanī gi - futbola vā rtu priekš ā pie G korpusa jū rā ir liels akmens - viļ ņ os to nevar redzē t!
Auksto nakš u dē ļ baseini iesila tikai dienas vidū un pat vakarā , tā pē c nedaudz peldē jā s. Turklā t baseini starp mazajā m ē kā m tiek izpū sti spē cī gā k, tā pē c devā mies uz A korpusu.
Bē rnu miniklubā tikpat kā nebija. Animatore ir bulgā ru meitene, manē jā viņ u nesaprata, tā pē c viņ i tur nesteidzā s. Pa dienu pa pludmali staigā ja fotogrā fs ar pilnmetrā ž as multfilmas varoni. Vakarā tika izkā rtas fotogrā fijas (10 levas/gab).
Dienas animā ciju neredzē jā m, vakara animā cija bija diezgan vā ja, noskatī jā mies tikai “Bulgā rijas vakaru” pilnī bā . Mini diskotē ka tiek rī kota tieš i pludmalē uz smiltī m. Parasti vakarā devā mies uz pilsē tu, varbū t kaut ko palaidā m garā m. . .
Wi-Fi viesnī cā.7 levas/dienā , nedē ļ a ir lē tā ka. Vairā ki datori ar internetu un skype - 6 levas/st.
Uzturs. Galvenais restorā ns atrodas D korpusā , jū nijā brokastis maksā ja 10 levas, vakariņ as - 20 levas, bē rnam lī dz 12 gadu vecumam - puse cenas. A korpusā ir arī a la carte restorā ns, cenas tur augstā kas par pilsē tas cenā m, bet pieņ emamas, un mini tirgus.
Pilsē tā pā ris reizes pavakariņ ojā m, citreiz par 25 levā m, citreiz par 15 pa trim. 3 no mums pietika ar 1 bļ odu salā tu. Es jū s brī dinu, kaķ u zupā nav nekā cita, kā tikai cū kas.
Bet parasti visu pirku tirgū un Sparmā , cenas zemas, produkti dabī gā ki par mū su plastmasas. Uzzinā ju, kur no rī tiem tirgo svaigu govs pienu par 1.5 levā m/l, regulā ri pirktas preces. Ļ oti noderē ja no mā jā m paņ emts skrejritenis, izmantoju kā ē zelī ti.
No viesnī cas lī dz pilsē tai 10-15min. ar kā jā m ar mikroautobusu brauc arī lī dz pilsē tas centram (par 1 lev), pē c grafika reģ istratū rā un š oferis zirga mugurā (15 lev).
Obzoras pilsē ta ir maza, mā jī ga, skaista kū rortpilsē ta. Parkā pie krastmalas ir bezmaksas trenaž ieri, baseinā ar strū klakā m tiem, kas vē las, ir bumbas, kurā s skrien kā vā vere ritenī , krastmalā ir atvē rts amfiteā tris, kurā uzņ ē mā m ļ oti interesants starptautisks bē rnu grupu festivā ls (ieeja bez maksas), kā arī braucieni, batuti, spē ļ u automā ti (1-3 levas). Ap un gar centrā lajā m ielā m ir teltis ar visā diem labumiem (vidē ji viss pa 2 levas), rotaļ lietas, suvenī ri, drē bes.
Apmainī tā ji ir diezgan izplatī ti, kurss ir: 1 eiro = 1.9-1.93 levas, 1 USD = 1.5 levas. Mainī ju daž ā dā s vietā s, nekur nebija problē mu, visur iedeva č eku (reizē m pat par parakstu), kur viss skaidri uzrakstī ts.
Privā tajā sektorā saimnieki cenš as izpuš ķ ot savas mā jas ar visiem lī dzekļ iem: puķ es dā rzā un podos, mini dī ķ us, tiltiņ us, laternas utt. Ļ oti priecī gs staigā jot pa ciematu.
Ekskursijā izbraucā m tikai 1 reizi - uz Nesebā ru. Paš i ar autobusu no autoostas. Man ļ oti patika: interesanti, oriģ inā li, ž ē l, ka bija maz laika. Uz Nesebā ru noteikti braukš u vē l!
Es centos par visu runā t ī si. Ceru, ka atsauksme bū s noderī ga, izvē loties nakš ņ oš anas vietu.
аватар Frogg
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba viesnī ca klusai atpū tai (neskaitot lielo bē rnu skaitu, kas č ī kst jau no agras bē rnu pilsē tiņ as), plaš a istabiņ a, jū ra pavisam tuvu. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca klusai atpū tai (neskaitot lielo bē rnu skaitu, kas č ī kst jau no agras bē rnu pilsē tiņ as), plaš a istabiņ a, jū ra pavisam tuvu.
аватар lisova
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Steidzu ziņ ot par pā rē jo Bulgā rijas viesnī cā OBZOR BEACH RESORT 4* Viss sā kā s ar to, ka pasū tī jā m un samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. Mē s ieradā mies un mums iedeva istabu ar skatu uz kaimiņ u ē ku. … Tomēr ▾ Steidzu ziņ ot par pā rē jo Bulgā rijas viesnī cā OBZOR
BEACH RESORT 4*
Viss sā kā s ar to, ka pasū tī jā m un samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. Mē s ieradā mies un mums iedeva istabu ar skatu uz kaimiņ u ē ku. Mū su tū risma operators cī nī jā s 2 nedē ļ as, lai mainī tu mū su istabu. Viņ i atbildē ja, ka viņ iem nav cenu atš ķ irī bas ar skatu uz jū ru vai bez tā . Telpu ar veļ asmaš ī nā m nav Mazgā t ar rokā m par 25 UAH. 1 kg. Viesnī ca ir ļ oti nolietota. Pretī ga attieksme pret viesiem. Viņ i drausmī gi tī ra pē c tam, kad istabenē m jā mazgā grī da. Mē s tur nopirkā m mopu un izlietni. Kopumā pā rē jais ir ne vairā k kā.2 *, bet ne 4 *. Mē s daudz pā rmaksā jā m. Nā kamgad kopā ar jums izvē lē simies ko citu.
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Biju kopā ar ģ imeni š ajā viesnī cā.2010. gada augustā -septembrī , un neviens mū s neizdzina no pludmales, lai gan lietussargus un sauļ oš anā s krē slus neizmantojā m!! ! ! nopirkā m savu lietussargu un sauļ ojā mies mierī gi, bez nekā das uzmā cī bas, kā saka Iļ ja. … Tomēr ▾ Biju kopā ar ģ imeni š ajā viesnī cā.2010. gada augustā -septembrī , un neviens mū s neizdzina no pludmales, lai gan lietussargus un sauļ oš anā s krē slus neizmantojā m!! ! ! nopirkā m savu lietussargu un sauļ ojā mies mierī gi, bez nekā das uzmā cī bas, kā saka Iļ ja. Mums ļ oti patika viesnī ca, š ogad braucam uz turieni atkal. 3 gadus atpū ties vī rā un dē lā . Tikai labi iespaidi par svē tkiem. Iepriekš arī lidoju daudzā s valstī s (tas ir ar ko salī dzinā t)
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atpū tā mies ar ģ imeni 2010. gada augustā -septembrī . Viesnī ca kopumā ir 2 zvaigznes ar plusu (varē ja bū t labā k par samaksā to naudu). Bet pats pretī gā kais ir nekaunī gā un nekaunī gā č oku apkalpoš ana pludmalē . … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar ģ imeni 2010. gada augustā -septembrī . Viesnī ca kopumā ir 2 zvaigznes ar plusu (varē ja bū t labā k par samaksā to naudu). Bet pats pretī gā kais ir nekaunī gā un nekaunī gā č oku apkalpoš ana pludmalē . Visa pludmale ir apmaksā ta, ja nemaksā par š iš longiem (kuru komplekts, ieskaitot obligā to lietussargu maksā vidē ji 20 eiro dienā ), tad sā kas nemitī ga č oku tracinā š ana, lai izraidī tu no pludmalē , pat ja neizmantojat norā dī to aprī kojumu. Daudzviet atpū tā mies, bet pē c š ī brauciena iespaidi, maigi izsakoties, ir visnepatī kamā kie, pat salī dzinot ar mū su Gelendž iku. . . Tie, kas taisā s turp doties, lū dzu, padomā jiet, pirms pieņ emat š ā dus lē mumus.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар butterfly1605
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Obzoras pludmales kū rortā atpū tos no 2008. gada 15. lī dz 20. augustam. Nu ko lai saka. . . Jā , es lasī ju daudz pozitī vu atsauksmju, bet es pats... Labi, sā ksim secī bā : 1. Viesnī ca. Viesnī ca atrodas pludmalē , kas ir pluss. Tomē r aiz viesnī cas "stepe un stepe visapkā rt. … Tomēr ▾ Obzoras pludmales kū rortā atpū tos no 2008. gada 15. lī dz 20. augustam. Nu ko lai saka. . . Jā , es lasī ju daudz pozitī vu atsauksmju, bet es pats...
Labi, sā ksim secī bā :
1. Viesnī ca. Viesnī ca atrodas pludmalē , kas ir pluss. Tomē r aiz viesnī cas "stepe un stepe visapkā rt. . . " Tu izej ā rā , un tavā priekš ā izpletā s tuksnesis (iespē jams, š ogad bija tik karsta vasara, ka visa zā le aiz viesnī cas izž uva uz augš u un tieš ā m radā s sajū ta, ka esi nevis Bulgā rijā , bet pie Ē ģ iptes piramī dā m). Pa dienu karstums nereā ls, bet vakarā kaut kur pē c vienpadsmitiem auksts kā vē lā rudenī . Man patika pludmale - tī ra, mī ksta un kaut kā sveš a, nepavisam ne tā da kā Krimas.
Vienī gais, kas ir slikti, ir apmaksā ti sauļ oš anā s krē sli un lietussargi, bet arī š eit atradā m izeju: lai nemaksā tu, vai nu izguļ amies uz dvieļ iem turpat pie jū ras, vai izvē lē jā mies sauļ oš anā s krē slus pa vidu un kad vietē jā mafija maksas iekasē tā ja veidā par sauļ oš anā s krē sliem, sā ka iekasē t nodevas no jebkuras pludmales vietas, mē s vienkā rš i pā rgā jā m uz dvieļ iem, un, kad viņ š aizgā ja, atgriezā mies savā s vietā s.
2. Naktsklubs viesnī cā (ja š o vietu vispā r var saukt par klubu) ir telpa, kurā ir bā ra lete, divas nelielas istabas, kas atdalī tas ar starpsienu, ar galdiem un telpa ar biljarda galdiem. Man personī gi š is "klubs" asociē jā s ar izklaides telpu pansionā tā , jo, izņ emot mū s, krievus, tur vispā r neviens nedejoja (ņ emot vē rā faktu, ka visā pasaulē parasti bija piecpadsmit cilvē ki " klubs" - tas ir ņ emot vē rā divus bā rmeņ us un trī s biljarda galdus! ) Turklā t tajā laikā Ķ ī nā notika olimpiā de un plazmas televizoros, kas karā jā s pie "kluba" sienā m, nirš anas sacensī bas tika translē tas disko mū zikas pavadī jumā ! Murgs! Bet tas vē l nav viss. . . Dejot varē ja tikai no desmitiem lī dz divpadsmitiem vakarā , š ī s akcijas sā kums un beigas katru dienu bija viens un tas pats - pē c vecā s Maikla Dž eksona dziesmas, tas ir, skan Dž eksona dziesma ( viens, kur viņ š dejoja savu slaveno mē ness celiņ u ) - tas nozī mē , ka dejoš ana ir sā kusies...un tieš i pē c divā m stundā m atkal skan š is muzikā lais skaņ darbs - tas ir vakara beigas. Pē c tam vē l stundu skan viegla lē na mū zika - tas tiem, kas vē l kā ro runā t, un tad viss. . . Visi tiek padzī ti un ejiet, kur gribat.
Atseviš ķ i es gribu teikt par naksnī go Obzor Beach Resort - vai esat kā dreiz redzē jis tuksnesi ar cilvē kiem? Vai ne? Tieš i tā . Pē c desmitiem te neviena nav. Es nejokoju: cilvē ku nav vispā r. Š ķ iet, ka visi ir izmiruš i. . . Tikai tā lumā redzama vientuļ a gaisma vā rtu namā , kur parasti dzī vo divi stā vlaukuma sargi. . . Un visapkā rt klusums. . . Lū k, kur š ausmu filmā m vajadzē tu lai top!
3. Pilsē tas pā rskats. Paš ā Obzoras pilsē tā (vai, pareizā k sakot, sauktu š o vietu par ciematu), pludmalē ir simtprocentī ga Krima: pludmale ir netī ra un kaut kā sā pī gi pazī stama ar salauztajiem lietussargiem un sagrautu veco ē stuvju paliekā m. Obzoras ciems kopumā atgā dina vecos padomju laikus: pē c divpadsmitiem visi pilsē tnieki iet gulē t, visur apstā jas mū zika un nodziest gaismas, un atpū tnieki, kuri ir izslā puš i pē c "banketa turpinā juma" un "sajū smas", klī st pa tumsu. pilsē ta, kas meklē vismaz kaut kā du naktsdzī vi. Bet, diemž ē l, lai pieviltu un beigtu dzert, viņ i vai nu iet gulē t, vai arī tie, kas ir ā trā ki, uzzina, ka ciemata nomalē , kaut kur ļ oti tā lu, atrodas liela ē ka - vietē jā diskotē ka "SPACE". Tur lielie, muskuļ otie apsargi rū pī gi pā rbauda visu somas saturu un, izveduš i cauri metā la detektora vā rtiem, ielaiž svē tajā vietā...Š eit pats interesantā kais ir tas, cik ļ oti es mī lu naktsklubus, bet es tā du dejojoš u domu lidojumu nebiju redzē jusi! Milzī ga divstā vu ē ka ar neticami lielu deju grī du un milzī gu platekrā nu, pa visu sienu, pie dī dž eja. Klubs strā dā no pulksten 7 vakarā , bet pati kustī ba sā kas pē c pulksten 12 naktī , un skan Bulgā rijas himna un visa jaunatne dzied lī dzi. Vienī gais, kas liedza "nokā pt pilnī bā " - tie ir vietē jie iedzī votā ji. Es nezinu, varbū t viņ i nekad agrā k nav redzē juš i krievu meitenes dejojam (vai viņ i bū tu apmeklē juš i ukraiņ u klubus! ), bet viņ i vienkā rš i saritinā jā s mū su priekš ā baros (un tā pat nav Turcija! ). Sanā ca lī dz tam, ka bija jā dejo otrajā stā vā , par laimi, tur vietas pietika. Man ir 24 gadi, blondī ne. Viņ i devā s atvaļ inā jumā ar saviem jaunieš iem, uzvedā s pieklā jī gi un nekā dā veidā neprovocē ja vietē jos, tač u tas mū s neglā ba no neatlaidī giem mē ģ inā jumiem vienam otru iepazī t.
Un ceļ š uz viesnī cu ir pavisam cits stā sts! Taciņ a nav tuvu, pa tumš u ceļ u, kuru izgaismo tikai reti braucoš o maš ī nu lukturi. Ceļ u, protams, var saī sinā t un iet pa tumš u taku. Tomē r padoms sievietē m, paš ā m, bez vī rieš u pavadī bas (turklā t vī rieš iem jā bū t labi pazī stamiem, jo ​ ​ tur ir tik milzī gi melni krū mi. . . nekad nevar zinā t. . . ) labā k neiet apkā rt - tas ir biedē još i vā jprā ta punkts! Un ja meitene arī bū s papē ž os, tad bū s sliktā k par amerikā ņ u kalniņ iem! Kopumā ceļ š ar pā rsteigumiem.
4. Dzī vokļ i. Mē s dzī vojā m "B" ē kā ar skatu uz tuksnesi. Un pats galvenais: mē s burtiski dzī vojā m virtuvē ! Dzī voklis sastā vē ja no guļ amistabas (kurā dzī voja divi cilvē ki) un virtuves, kurā bija neliela divstā vu telpa, kas acī mredzami nebija paredzē ta diviem cilvē kiem. Bet tomē r š ajos apartamentos mū s tomē r iekā rtoja (lai gan jau ierodoties mā jā s un iesniedzot sū dzī bu tū risma aģ entū rā , uzzinā jā m, ka notikusi kļ ū da un tikā m iekā rtoti absolū ti nepareizajā istabā , par kuru samaksā jā m. Turklā t ceļ ojumu aģ entū ra un tū roperators ir tā pē c ā tri atdeva naudas starpī bu un atvainojā s, ka nebija absolū ti nekā das nepatī kamas pē cgarš as, bet tieš i otrā di, bija ļ oti pozitī vi ekstrē mi no rī ta atvē rt acis un saprast, ka guļ at blakus. uz virtuves piederumiem. visi izskatā s optimistiski!
5. Uzturs. Maksā jā m tikai par brokastī m - vairā ku veidu omletes, daudzveidī ga desu un sieru izvē le, svaigi augļ i un dā rzeņ i. Ar š ā du ē dienkarti var nodzī vot nedē ļ u, bet vairā k, protams, nav ieteicams, lai izvairī tos no nepatī kamā m sekā m. . . Turklā t mē s, kā jau ī sti krievi, lai netē rē tu naudu pā rtikas iegā dei lielveikalā , no brokastī m paņ ē ma lī dzi desu un bulciņ as. Domā ju, ka noņ emš anas tehnoloģ ija ir skaidra, tomē r katram gadī jumam paskaidroš u, kā mē s to izdarī jā m. Viņ i paņ ē ma lielu pludmales somu un pā ris somas, savā ca pilnus š ķ ī vjus ar ē dienu, un, kad apsargs un viesmī ļ i novē rsā s, viņ i salika ē dienu maisos un tad maisā . Uzturē š anā s nedē ļ ā š ajā viesnī cā mū s ne reizi neapstā dinā ja, lai gan viesmī ļ i skatī jā s malā s. Bet kas mums. . .
Starp citu, lū dzu, pievē rsiet uzmanī bu tam, ka restorā nā ir daudz OS. Tie ir burtiski visur, un š ķ iet, ka viņ i lido ar visu stropu vienlaikus - viņ u bija tik daudz. Turklā t š ķ iet, ka pā ris dienas vispā r nav ē duš i - ar tā du š ausmī gu apetī ti viņ i uzdū rā s jebkuram ē dienam savā š ķ ī vī . Un pats galvenais, viņ i nepievē rsa cilvē kiem absolū ti nekā du uzmanī bu! Lai gan mū su grupā viņ i sakoda trī s cilvē kus (droš i vien mē ģ inā ja lapsenē m atņ emt desu).
5. Serviss. Hmm. . . Nu ko lai saka. . . Bija tā da sajū ta, ka mē s spē lē jamies paslē pes ar apkopē jā m, un viņ i slē pā s, un mē s vienmē r viņ us meklē jā m. . . Tā tu izej uz pludmali iekš ā . no rī ta tu ieraugi apkopē ju, kura vē l nav paspē jusi paslē pties, un aizved viņ u uz savu istabu. Viss! Putns ieķ ē rā s bū rī , neko darī t, bū s jā tī ra. . . Bet viņ i labprā tī gi atteicā s ienā kt istabā...Kā pē c tas bū tu? ? ? Pē c sū dzī bā m reģ istratū rā mē s tomē r atradā m vienu drosmī gu apkopē ju un viņ a tieš ā m nā ca katru dienu un uzkopa mū su istabu. Apkopē ja droš i vien nekad nav tī rī jusies pie krieviem, jo ​ ​ pirmajā dienā viņ u š okē ja tukš o pudeļ u daudzums, tad nedaudz pieradā s. . . un atkal sā kā m spē lē t paslē pes. Tikai tagad slē pā mies: likā s, ka apkopē ja parā dī jā s tikai tajā brī dī , kad vedā m no lielveikala smagas alkoholisko dzē rienu pakas! Turklā t š ajos brī ž os viņ a pā rmetoš i bakstī ja mums ar pirkstu, saķ ē ra galvu un kaut ko teica mums nesaprotamā valodā .
Jā...Tā pat atvainojos par detaļ ā m, ja ē dat Obzor Beach Resort, tad ņ emiet lī dzi tualetes papī ra mē neš a krā jumu, jo nezinā mu iemeslu dē ļ vai nu visā Bulgā rijā , vai tikai paš ā viesnī cā viņ i ir nopietns tualetes papī ra spriegoš anas papī rs: č etriem cilvē kiem katru dienu mums iedeva vienu tualetes papī ra rulli.
Nu, bū tī bā , tas ir viss, ko es gribē ju pateikt. . .
Un visbeidzot: Ticiet man, viss iepriekš minē tais nav negatī va atbilde un mē ģ inā jums diskreditē t viesnī cas godī go nosaukumu. Nē , nekā dā gadī jumā! ! ! Padomā jiet par to, ja viss bū tu ideā li, tad, iespē jams, pē c atgrieš anā s nebū tu ko stā stī t. Š o ceļ ojumu es nemaz neuzskatu par sabojā tu brī vdienu, tieš i otrā di, esmu ļ oti priecī gs, ka devos uz š o viesnī cu un ar tā diem nosacī jumiem! Mū su ikdienā patiesam priekam nav tik daudz iemeslu, un Obzor Beach Resort sniedza daudz aizraujoš u piedzī vojumu un pozitī vu emociju!
Tā tad, ja esat optimists - dodieties uz Obzor Beach Resort - ticiet man, jū s to nenož ē losit!
аватар kamsy
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Č au! Es vē los dalī ties savos iespaidos par atpū tu apartamentu viesnī cā Obzor Beach Resort. Varbū t mana pieredze kā dam palī dzē s izlemt par viesnī cas izvē li. Man uzreiz jā saka, ka š ī viesnī ca atrodas mazajā Obzoras pilsē tiņ ā vai drī zā k ciematā . … Tomēr ▾ Č au! Es vē los dalī ties savos iespaidos par atpū tu apartamentu viesnī cā Obzor Beach Resort. Varbū t mana pieredze kā dam palī dzē s izlemt par viesnī cas izvē li.
Man uzreiz jā saka, ka š ī viesnī ca atrodas mazajā Obzoras pilsē tiņ ā vai drī zā k ciematā . Tā tad pā rē jais tur ir zemniecisks, mierī gs. Nekā das nakts izklaides, izņ emot vienas nakts diskotē ku - nē .
Patiesī bā tas mani piesaistī ja. Vē lē jos atpū sties kopā ar bē rniem klusā vietā , bez kņ adas, bez steigas pludmalē un mū ž ī gā s sacī kstes pē c sauļ oš anā s krē sliem pie baseina.
Pati viesnī ca ir diezgan jauna un tī ra. Uz vietas ir rotaļ u laukumi un bē rnu rotaļ u istaba. Man ļ oti patika spa. Ir arī trenaž ieru zā le un frizieris. Cenas SPA ir pieejamas - man ļ oti patika to apmeklē t.
Mū su istaba bija brī niš ķ ī ga - ar skatu uz jū ru, ar divā m guļ amistabā m un virtuvi-dzī vojamo istabu, un arī es biju patī kami pā rsteigta - divas vannas istabas. Apkopē ja nā ca katru dienu, dvieļ us mainī ja ik pē c trim dienā m, bet, ja prasī ju mainī t biež ā k, problē mu nebija. Jū s varat ē st viesnī cas restorā nā . Bet man bija vieglā k un lē tā k (un galvenais, garš ī gā k) pagatavot paš am, jo. Man lī dzi bija mazi bē rni. Restorā ni ir ļ oti dā rgi, negarš ī gi, serviss slikts, reizē m uz brī viem galdiņ iem nā cā s ilgi gaidī t. Tas viss nav tā s naudas vē rts, ko viņ i prasa. Daudzi atpū tnieki iegā dā jā s tikai brokastis, vai brokastis - vakariņ as. Mē s paē dā m brokastis un pusdienas mā jā s, un vakariņ ā s devā mies uz Obzoru. Starp citu, paš ā pilsē tiņ ā jebkurā kafejnī cā vakariņ ot bija lē tā k un daudz garš ī gā k.
Viesnī cā ir divi mazi lielveikali, kuros var iegā dā ties visu nepiecieš amo (sviestu, pienu, jogurtu utt. ). Ja jā iegā dā jas kaut kas gaļ a vai preces bē rniem, pilsē tiņ ā ir liels lielveikals, kur ir pat bē rnu pā rtika. Kas attiecas uz dā rzeņ iem un augļ iem, tad bija jā meklē tirgi. Tas izrā dī jā s diezgan mazs, bet var nopirkt nepiecieš amos dā rzeņ us un augļ us.
Tagad es jums pastā stī š u atseviš ķ i par baseinu un pludmali. Katrā ē kā ir peldbaseins (pieauguš ajiem un bē rniem) ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem. Tieš i š eit mē s ieņ ē mā m sauļ oš anā s krē slus, nevis pludmali. Pludmalē saulessargi un sauļ oš anā s krē sli ir maksas. Kā pē c maksā t lielu naudu, ja var aiziet 50 metrus lī dz jū rai un neko nemaksā t! Pludmalē ir visas nepiecieš amā s ū dens aktivitā tes. Smiltis pludmalē tī ras, smalkas - super! Ko nevar teikt par ū deni baseinā . Pirmo reizi mū ž ā baseinā redzē ju brū nu ū deni. Acī mredzot viesnī cas administrā cija taupī ja uz filtriem vai reaģ entiem. Tas ir lielā kais viesnī cas trū kums. Viesnī cā ir izklaide, tač u to ir maz: diskotē ka (piemē ram, nakts), tas ir arī bā rs, biljards, spē ļ u automā ti utt. Netā lu no viesnī cas ir liela nakts diskotē ka, tač u speciā listi teica, ka arī tā ir noteiktai gaumei.
Viesnī ca atrodas aptuveni 1 km attā lumā no Obzoras. Tā pē c tur var nokļ ū t ar kā jā m, kas nav ī paš i ā tri un ne vienmē r patī kami (jā iet pa brauktuvi), ar zirga pajū gu (diezgan dā rgi) vai ar bē rnu iemī ļ otu vilcienu (atvē rti daudzkrā saini vagoni ir piestiprinā ti pie automaš ī nas) - optimā lā kais pā rvietoš anā s veids. Ir arī taksometrs - tur var nokļ ū t dā rgā k nekā ar vilcienu, lē tā k nekā ar karieti. Tā pē c izvē lieties atbilstoš i savai gaumei un budž etam. Vilciena grafiks ir ļ oti ē rts, ik pē c pusstundas no viesnī cas lī dz Obzoras centram un atpakaļ .
Bijā m arī ekskursijā ar visu ģ imeni uz delfinā riju (Varnu) un uz akvaparku - mums ļ oti patika - iesaku.
Un nobeigumā es varu rezumē t savu stā stu. Ja vē laties atpū sties lē ti un bez liekā m vē smā m - tas ir tas, kas jums nepiecieš ams. Mani bē rni bija sajū smā un lū dz doties tur vē lreiz.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Этот апарт-отель удобно расположен рядом с морем. Современный комплекс, построенный в 2007 году, реконструирован в 2010 году. Состоит из семи 5 и 6-этажных корпусов. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 60 км от аэропорта г. Варна, 66 км от аэропорта г. Бургас, в 2 км от центра г. Обзор.
Pludmale
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

2 ресторана (1 а ля’карт), 4 бара, 5 бассейнов (открытых), магазины. Круглосуточная стойка регистрации. Хранение багажа.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Дартс, солярий, игровая комната.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 523 номера.

Istabās

В апарт-отеле предлагаются стильно оформленные и полностью оборудованные апартаменты, из окон большинства из которых открывается потрясающий вид на побережье и море. Во всех апартаментах в распоряжении гостей мини-кухня, уютная гостиная и 1, 2 или 3 спальни (соответственно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • virtuve / virtuvīte
 • balkons/terase
Adrese 8250 Obzor, Bulgaria
Tālruņi: +359­ 52 64 88 88
Tīmekļa vietne: Obzor Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.