Kasablanka 4*– Atsauksmes

13
Novērtējums 9.310
№1 viesnīcas reitingā Pārskats
9.7 Numurs
8.9 apkalpošana
9.6 Tīrība
9.6 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas tikai 100 metru attālumā no Obzoras pilsētas jūras krasta. Uzcelta 2007. gadā. Pēdējā renovācija veikta 2011. gadā. Kopējā platība 4000 m2. Viesnīca ir piemērota ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар Goncharenko_Tatjana
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca!! ! Teritorija ir tī ra, zaļ a, kas regulā ri tiek nemanā mi tī rī ta un laistī ta. Ļ oti mā jī ga, klusa un mierī ga pilsē tiņ a OBZOR, jaunieš iem var š ķ ist garlaicī gi, ir viens Lunaparks. Ē diens VISS IEKĻ AUTS, BUFETE, Ē DIENS ļ oti garš ī gs, daudzveidī gs, daudz dā rzeņ u, augļ u, grilē ti ē dieni, vienmē r gaļ a, zivis, vista, milzī gs dzē rienu klā sts, pusdienā s un vakariņ ā s saldē jums bez ierobež ojumiem. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca!! ! Teritorija ir tī ra, zaļ a, kas regulā ri tiek nemanā mi tī rī ta un laistī ta. Ļ oti mā jī ga, klusa un mierī ga pilsē tiņ a OBZOR, jaunieš iem var š ķ ist garlaicī gi, ir viens Lunaparks. Ē diens VISS IEKĻ AUTS, BUFETE, Ē DIENS ļ oti garš ī gs, daudzveidī gs, daudz dā rzeņ u, augļ u, grilē ti ē dieni, vienmē r gaļ a, zivis, vista, milzī gs dzē rienu klā sts, pusdienā s un vakariņ ā s saldē jums bez ierobež ojumiem. Istabas mā jī gas, santehnika jauna, gultas ē rtas, veļ a mī ksta un dabī ga, 3 dvieļ i vienai personai, tie tiek mainī ti katru dienu, kondicionē š anas sistē ma kopī ga. Paš u 2 peldbaseini (bē rniem un pieauguš ajiem), 2 strā dā još i bā ri no 9.00 lī dz 23.00 - baseina iekš pusē un pie tā . Lī dz privā tai pludmalei 250 m gar upi vai garā m Helios Bay viesnī cai, kas atrodas 1. lī nijā . Sauļ oš anā s krē slu ar lietussargiem pietiek visiem - 200gab. (2.10 rindā s).
аватар asem_h
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Š ajā viesnī cā bijā m burtiski 9 dienas, nonā cā m uz bē rnu konkursu "Pā rskata rozes". Es atnā cu ar diviem bē rniem un visa mū su komanda sastā vē ja no 50+ cilvē kiem! ! Man personī gi ļ oti garš oja ē diens restorā nā , vienmē r pateicā mies restorā na darbiniekiem un š efpavā ram personī gi! Viņ i tieš ā m ir pelnī juš i uzslavu! Labas istabas, visas ē rtī bas, divi baseini, bā rs. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā bijā m burtiski 9 dienas, nonā cā m uz bē rnu konkursu "Pā rskata rozes". Es atnā cu ar diviem bē rniem un visa mū su komanda sastā vē ja no 50+ cilvē kiem! ! Man personī gi ļ oti garš oja ē diens restorā nā , vienmē r pateicā mies restorā na darbiniekiem un š efpavā ram personī gi! Viņ i tieš ā m ir pelnī juš i uzslavu! Labas istabas, visas ē rtī bas, divi baseini, bā rs. . . Bet pē dē jā dienā viss mū su atvaļ inā jums un visi iespaidi par Bulgā riju vienkā rš i sabruka vienā naktī ! Kad pirms izbraukš anas gribē jā m saviem bē rniem smelt ū deni no dozatora pie bā ra, tieš i tajā brī dī ļ oti rupji, niķ ī gi mani atvilka un atgrū da apsardzes vī rs vā rdā Anatalii, bē rnu klā tbū tnē viņ š sā ka. uz mani kliegt un vicinā t rokas! Es viņ am paskaidroju, ka tas ir ū dens bē rniem un ka mums ar autobusu jā brauc 10 stundas un mums vajag ū deni uz ceļ a, kamē r viņ š turpina bū t rupjš un kliegt uz mani, izstumjot mani bē rnu priekš ā! ! Saš utusi vē rsos uz reģ istratū ru, tā kā blakus atradā s priekš nieks Mihails, viņ š mani uzklausī ja un lū dza darbinieci, lai mū s piepilda ar ū deni, bet tajā paš ā laikā š im apsargam nekā di komentā ri netika sniegti! Bet tas vē l nav viss! Kad viņ i man atnesa ū deni un mē s ar bē rniem jau izgā jā m no viesnī cas ar saviem č emodā niem, š is Hams turpinā ja uzvesties kā lops, viņ š pamā ja manā virzienā , izrunā dams lā stus savā valodā un spļ ā va uz mani un mani un maniem bē rniem! ! ! Autobuss mū s jau gaidī ja un, diemž ē l, nebija laika atgriezties un sazvanī t visu š ī s viesnī cas vadī bu, lai tiktu galā ar š o nieku! Visus iespaidus mums sabojā ja viens nož ē lojams un nenozī mī gs cilvē ks, kurš bē rnu klā tbū tnē parā dī ja visu savu nož ē lojamī bu un riebumu, un tas viss tā pē c, ka mē s tikai gribē jā m ar mums ceļ ā no dozatora smelt ū deni, visas atpū tas laikā es tuvojos š is ū dens tikai vienu reizi! Izrā dā s, ka ū dens var izraisī t uzbrukumu un pazemojumu š ajā viesnī cā ! Acī mredzot š ī necilā persona vā rdā Anatolijs to piegā dā un "apgā dā " visu viesnī cu ar ū deni, kuram kā apsargam bū tu jā atbild par atpū tnieku droš ī bu ! ! Bet patiesī bā viņ š pats ir bī stams atpū tniekiem, kuri, nedod Dievs, vē las dzert ū deni no dozatora, viņ š jū s vienkā rš i iznī cinā s un neskatī sies uz bē rniem! Visu priekš statu par š o viesnī cu un par pā rē jo Bulgā rijā mums sabojā ja š is nož ē lojamais aizsargs Anatolijs ! ! Ļ oti ceru, ka pē c š ī incidenta viesnī ca pieņ ems viņ a labā taisnī gu lē mumu - atlaidī s š o darbinieku, t. jo viņ š pats rada draudus pā rē jiem un sabojā visu Kasablankas viesnī cas reputā ciju Obzorā! ! Es lū dzu izskatī t š o lietu un piemē rot taisnī gu sodu š im nelaimī gajam darbiniekam apsargam Anatolijam ! ! Viņ am nemaksā tevi grū stī t, bļ aut un bē rni viņ am nav traucē klis! Viņ š maniem bē rniem radī ja psiholoģ isku traumu, jo pirms tam viņ i nebija redzē juš i tā du rupjī bu un agresiju pret viņ iem, it ī paš i atvaļ inā jumā , jo gribē jā s dabū t ū deni! Pē dē jais, ko viņ i, tostarp es, varē ja sagaidī t no personā la, milzī gā apsardzes vī ra, kuram vajadzē tu mū s sargā t!
аватар oleg710
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba diena visiem! Par viesnī cu jautā jumu nav (un esam pieredzē juš i tū risti un ir ar ko salī dzinā t). Lieliski jauni apartamenti ar diviem sanmezgliem, virtuvi un diviem lieliem balkoniem. Mē beles un santehnika nav lē ti. Zinu , bet ir daudz vairā k nekā simts, pietiek visiem))))))). … Tomēr ▾ Laba diena visiem! Par viesnī cu jautā jumu nav (un esam pieredzē juš i tū risti un ir ar ko salī dzinā t). Lieliski jauni apartamenti ar diviem sanmezgliem, virtuvi un diviem lieliem balkoniem. Mē beles un santehnika nav lē ti. Zinu , bet ir daudz vairā k nekā simts, pietiek visiem))))))). Personā ls labs ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs. Istabas atbilst turku de lux. Ē diens restorā nā labs un ļ oti garš ī gs, liels paldies š efpavā riem un viesmī ļ iem. Sortiments bā rā labs (kokteiļ i, brendijs, vodka, liķ ieri, alus, vī ns). Ī sā k sakot, par viesnī cu nav sū dzī bu, viss ir IZCILI! . Un tagad BET! Lū k, tā ir pludmale. . . NETĪ RĪ GIE LOUNGAS SKAPĪ TI UN LIETUSSARGI IZLAUZĀ TI. MATRAČ I NETĪ RI UN MITRI. PLUDĀ LĀ NAV TUALETE (UN LĪ DZ VIESNĪ CĀ M IR 8-10 MINŪ TES) TĀ PĒ C DOMĀ JIET, KĀ TAS IR KOMFORTA! ! ! Jū ra brī niš ķ ī ga, ļ oti tī ra. Mazie smilš u krabji rā po visu dienu. BET PLUDMAĻ AS TĪ RĪ BA UN APRĪ KOJUMS PLUDMAJĀ saindē visu iespaidu par atpū tu un valsti. Secinā jums ir š ā ds! Bulgā rija ir tā pati deputā tu padome un tas, ka ir Eiropas Savienī bā , neko nav mainī jis !!!! ! , Bijā m pirmo un pē dē jo reizi.
аватар cat_cat_cat
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Tas ir labi, bet mē s tur vairs nebrauksim. Tas nav 4 zvaigznes. Solid 3 * Pludmalē ir pietiekami daudz izsmē ķ u, nez kā pē c smiltis nav izsijā tas. Jū s guļ at tā pat, mež onī gā pludmalē , viesnī cā . Neteikš u, ka netī rs, bet viesnī cai sava pludmale jā uztur kā rtī bā . … Tomēr ▾ Tas ir labi, bet mē s tur vairs nebrauksim. Tas nav 4 zvaigznes. Solid 3 * Pludmalē ir pietiekami daudz izsmē ķ u, nez kā pē c smiltis nav izsijā tas. Jū s guļ at tā pat, mež onī gā pludmalē , viesnī cā . Neteikš u, ka netī rs, bet viesnī cai sava pludmale jā uztur kā rtī bā . Esmu nogurusi no mū zikas no bā riem, viesnī cas teritorijā , pludmalē . Dzē rieni visi ir konservanti, nekas nav svaigi spiests. Ē diens ir vienmuļ š , tač u izvē le ir liela, tā pē c varē ja izklaidē ties ar abu paraugiem. Jū ra brī niš ķ ī ga, logus varē ja aizvē rt no bē rnu trokš ņ a, kondicionieri darbojā s labi. Santehnikas skats un stā voklis nav slikts, bet varē tu bū t tī rā ks. Viesnī cas koridorā daž kā rt bija jū tama kanalizā cijas smaka. Labs skats no balkona uz jū ras gabaliņ iem, bet, kad beigsies klusā ilglaicī gā apbū ve viesnī cas priekš ā , tie aizsegs skatu uz jū ru. Peldē ties baseinā man pat prā tā neienā ca, tikai jū rā . Lielais vairums: paš i bulgā ri, č ehi-slovā ki-rumā ņ i u. c. , bijuš ie sociā lā s nometnes pā rstā vji. Ukraiņ u, krievu, vā cieš u ir maz un nedaudz runā angliski. Ar bē rniem un vecā kiem un vecvecā kiem. Ir daudz bē rnu.
аватар yuliya_bogodist
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca ir lieliski piemē rota ģ imenē m ar bē rniem. Mū su otrais gads tur. Viss ir lī menī . Un istabas, un apkalpoš ana, un ē diens. Personā ls ir draudzī gs, smaidī gs, gatavs jebkā diem lū gumiem un bē rnu palaidnī bā m)) Š ogad pludmalē bija bā rs. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir lieliski piemē rota ģ imenē m ar bē rniem. Mū su otrais gads tur. Viss ir lī menī . Un istabas, un apkalpoš ana, un ē diens. Personā ls ir draudzī gs, smaidī gs, gatavs jebkā diem lū gumiem un bē rnu palaidnī bā m)) Š ogad pludmalē bija bā rs. Un tagad viesnī cai ir sava pludmale: tī ra, jauka. Bufete – visā m gaumē m. Daudzveidī gs, bagā tī gs, garš ī gs. Bē rnu ir daudz, pat paš i mazā kie - bija 4 mē neš us veca krieviete). Kontingents: bulgā ri, rumā ņ i, krievi, ukraiņ i, slovā ki, zviedri, vā cieš i. ukraiņ i bija lielais vairums)
аватар _ira_
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Bijā m ļ oti apmierinā ti! ! ! Eiropas stila numuriņ i, ļ oti labs ē diens. Ē dieni ir daž ā di. Pludmale atrodas 5 minū š u attā lumā no viesnī cas. Ne pā rā k laba organizā cija, bet tas nav atkarī gs no viesnī cas, bet gan no tū roperatora. … Tomēr ▾ Bijā m ļ oti apmierinā ti! ! ! Eiropas stila numuriņ i, ļ oti labs ē diens. Ē dieni ir daž ā di. Pludmale atrodas 5 minū š u attā lumā no viesnī cas. Ne pā rā k laba organizā cija, bet tas nav atkarī gs no viesnī cas, bet gan no tū roperatora.
аватар otch1
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Nav pludmales un tā lu no jū ras. Upē ir lieli krupji un č ū skas. Upes "skunk" ļ audis redz karti no satelī ta … Tomēr ▾ Nav pludmales un tā lu no jū ras. Upē ir lieli krupji un č ū skas. Upes "skunk" ļ audis redz karti no satelī ta
аватар ulechka12
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies vienkā rš i super. tī rī ja katru dienu. Istabā ledusskapis, TV, kondicionieris, wc un duš a. Viesnī ca nav tā lu no jū ras. Ļ oti patika !!!!!!!!!! ! ! … Tomēr ▾ Atpū tā mies vienkā rš i super. tī rī ja katru dienu. Istabā ledusskapis, TV, kondicionieris, wc un duš a. Viesnī ca nav tā lu no jū ras. Ļ oti patika !!!!!!!!!! ! !
аватар yakupovao
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s bijā m viesnī cā no jū lija vidus lī dz jū lija sā kumam. Bija trī s pieauguš ie un 4 gadus vecs bē rns. Uzreiz iepatikā s numuriņ š ar skaistu skatu uz jū ru un baseiniem (207. otrajā stā vā ). Istaba vienmē r bija kristā ldzidra. … Tomēr ▾ Mē s bijā m viesnī cā no jū lija vidus lī dz jū lija sā kumam. Bija trī s pieauguš ie un 4 gadus vecs bē rns. Uzreiz iepatikā s numuriņ š ar skaistu skatu uz jū ru un baseiniem (207. otrajā stā vā ). Istaba vienmē r bija kristā ldzidra. Gulta tika mainī ta ik pē c trim dienā m, dvieļ i katru dienu. Viss personā ls ir jauns un ļ oti draudzī gs.
Barots kauš anai, ē diens ir ļ oti daudzveidī gs un diezgan garš ī gs. Man ī paš i patika deserti un uzkodas. ī si sakot, pabarot var gan bē rnu, gan vī rieti). Vienī gais, kas traucē ja, bija tas, ka sezonā nepietika galdiņ u. ja nedaudz kavē si, ilgi meklē si, kur apsē sties paē st
Jū ra un pludmale ir tī ras. (staigā t apmē ram 4 minū tes) Mī nuss - viesnī cai nav savas pludmales, tā pē c sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir maksas. bet mē s paņ ē mā m lī dzi dvieļ us un normā li sauļ ojā mies.
Animā cija ir tik pieauguš ajiem, bet bē rniem viss ļ oti patika, jo ī paš i mans bē rns bija sajū smā par mini diskotē ku.
Kopumā , ja vē laties vienkā rš i atpū sties kopā ar ģ imeni, uzlabot savu bē rnu veselī bu - š ī ir brī vdiena jums.
аватар mvbatnatm
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
ļ oti laba viesnī ca, draudzī gs personā ls, lielas un tī ras istabas, viss iekļ auts ē dinā š ana, labs ē diens un diezgan liela vietē jo dzē rienu izvē le - bet bez animā cijas, ļ oti garlaicī gi vakaros š ajā mazajā … Tomēr ▾ ļ oti laba viesnī ca, draudzī gs personā ls, lielas un tī ras istabas, viss iekļ auts ē dinā š ana, labs ē diens un diezgan liela vietē jo dzē rienu izvē le - bet bez animā cijas, ļ oti garlaicī gi vakaros š ajā mazajā Bulgā rijas pilsē tiņ ā - ī paš niekiem par to vajadzē tu padomā t
Parādīt vairāk »


iemiesojums alla50
Lietussargi un sauļošanās krēsli pie baseina un pludmalē ir maksas??
15 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель находится всего в 100 метрах от морского берега в городе Обзор. Построен в 2007 году. Последний ремонт сделан в 2011 году. Общая площадь 4000 м2. Отель подойдет для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 61 км.
Pludmale
 • 3. un tālāk
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli
 • lietussargi
Viesnīcā

На территории есть магазины. К услугам гостей открытая терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Мини-футбол, игровая комната, солярий, дартс, ныряние с маской и трубкой. По запросу предоставляется спортивный инвентарь.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • galda teniss
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle
 • aerobika  FREE 
 • makšķerēšana
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает гостям 90 Family rooms, 61 Studios и 13 De Lux Suites.

 • vanna/duša
 • fēns
 • (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese 7 Dvoynitza str., 8250 Obzor, Bulgaria
Tālruņi: +359 884 00 41 41
Tīmekļa vietne: Kasablanka
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.