Saint Nikola Hotel 3*– Atsauksmes

3
Novērtējums 9.010
9.3 Numurs
9.0 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.3 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Viesnīca Saint Nikola ar skatu uz ostu Nesebras vecpilsētā. Kūrortviesnīca Sunny Beach atrodas 7 minūšu brauciena attālumā. Tuvākā smilšu pludmale atrodas 200 metru attālumā no viesnīcas Saint Nikola. Rosīgais Saulainā Krasta kūrorts un autoosta atrodas 3 minūšu brauciena attālumā. Piemērots budžetam ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар toniast2011
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ar Nikolaju atpū tā mies otro reizi, man ATKAL atpū ta ļ oti patika. Kā tas uzreiz sakā rto pā rē jo, ka tiekat sveikti kā ļ oti tuvi draugi, ļ oti patī kama bija saimnieka uzmanī ba un cieņ a, kā arī pā rsteigumi mā jas vī na un mā jas desas veidā , starp citu, ko darinā jis Nikolajs viens pats, bija ļ oti garš ī gi : )))). … Tomēr ▾ Ar Nikolaju atpū tā mies otro reizi, man ATKAL atpū ta ļ oti patika. Kā tas uzreiz sakā rto pā rē jo, ka tiekat sveikti kā ļ oti tuvi draugi, ļ oti patī kama bija saimnieka uzmanī ba un cieņ a, kā arī pā rsteigumi mā jas vī na un mā jas desas veidā , starp citu, ko darinā jis Nikolajs viens pats, bija ļ oti garš ī gi : )))). Š oreiz tika izī rē ta istabiņ a ar skatu uz jū ru, pastā vī gais jū ras brī ze no loga un balkona radī ja omulī gi vē su un komfortablu atmosfē ru istabā , gulē jā m bez kondicioniera un zem siltā m segā m. Nikolajs pastā stī ja, kā di pasā kumi notiek pilsē tā , palī dzē ja ar naudas maiņ u, pastā stī ja, kur kā dos restorā nos labā k paē st, kur bū s garš ī gi un lē ti. Un arī viņ š mani sagaidī ja lidostā un aizveda atpakaļ savā maš ī nā , t. i. BRĪ VDIENĀ NAV PROBLĒ MU!! ! ! Tas viss ir atkarī gs no viesnī cas ī paš nieka. TAS BIJA Ļ OTI Ē RTI! Es domā ju, ka mē s noteikti tur atgriezī simies vē lreiz. Un kā das tur forš as svaigas mī dijas..... piestā tnē var nopirkt un to arī Nikolajs pastā stī ja. Es salī dzinu brī vdienas Krimā un saprotu, ka š ā ds pakalpojums tur diemž ē l nebū s ilgu laiku.
аватар LaFifa
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pagā juš ajā gadā mē s palikā m pie Nikolaja. Mē s rezervē jā m viesnī cu, sazinoties ar ī paš nieku caur internetu. Bez priekš apmaksas mums pē c mū su pieprasī juma tika nosū tī ts vē stniecī bas rezervā cijas apstiprinā jums un istabas fotogrā fija. … Tomēr ▾ Pagā juš ajā gadā mē s palikā m pie Nikolaja. Mē s rezervē jā m viesnī cu, sazinoties ar ī paš nieku caur internetu. Bez priekš apmaksas mums pē c mū su pieprasī juma tika nosū tī ts vē stniecī bas rezervā cijas apstiprinā jums un istabas fotogrā fija. Nikolajs mū s izvietoja nevis paš ā viesnī cā , bet, tā teikt, tā s "filiā lē ", kas atrodas pretī "centrā lajai ē kai" : ) Tā bija neliela 4 stā vu glī ta viņ a "radinieka" privā tā miniviesnī ca. Saimnieki dzī voja pirmajos divos stā vos, un 3. un 4. stā vā bija tū risti, pā rsvarā mū sē jie. Viesnī cas numuri ir standarta, gulta-duš a-TV-ledusskapis-kondicionieris (par papildus samaksu) un balkons ar plastmasas galdu un krē sliem. Pā ris reizes nedē ļ ā ieradā s apkopē ja, iznesa miskasti, mazgā ja grī das. Uz grī das bija elektriskā tē jkanna, mazā omulī gā pagalmā bija neliela elektriskā plī ts un bā rbekjū , principā varē ja gatavot pusdienas un vakariņ as, bet mē s netraucē jā m - ē dā m kafejnī cā s. Arī zā lē pie kā pnē m bija saulessargi no saules un bambusa paklā jiņ i tiem, kas vē lē jā s. Kopumā atmosfē ra bija ļ oti omulī ga un mā jī ga, un cenas par nakš ņ oš anu ir paš mā ju - 25 eiro par istabu augustā un 20 eiro dienā septembrī (un jū s dzī vojat gandrī z muzeja vidū ). Tie, kas atbrauca, tā pat kā mē s, ar savu auto, Nikolajs nodroš ina bezmaksas stā vvietu, tiesa gan, brī vā dabā . Vecrī gā ir daudz kaiju, tā pē c paturiet to prā tā un uzkrā jiet automaš ī nas pā rsegu; )
Kopumā par savu uzturē š anos š eit varu teikt trī s vā rdus: "Idiota sapnis piepildī jā s" : ) Mē s mē dzā m uzturē ties "kontinentā lā ", Jaunpilsē tā un stundā m staigā jā m pa Veco Nesebru, skaudī gi skatoties uz miniatū rajiem balkoniem. privā tas viesnī cas viduslaiku pilsē tas ielā s. Tagad arī mums ir iespē ja, izejot uz balkona ar glā zi Mechanjiysko, no augš as paskatī ties uz japā ņ u tū ristu satrauktajā m grupā m : ) Kopumā ar uzturē š anos biju apmierinā ta, bet priekš sevis secinā ju, ka nā kamreiz bū š u palikt Jaunpilsē tā . Lī dzā s visā diem "plusiem" un dzī ves garš u, bija arī "mī nusi", kas mani kaitinā ja. Pirmkā rt, tas ir garš gā jiens lī dz pludmalei. Tas ir, Vecā s Nesebras pludmale ir netā lu, bet tā ir akmens un oļ i. Draugi, kas ieradā s kopā ar mums, nirš anas un nirš anas cienī tā ji bija sajū smā , katru vakaru stā stot, kā dus zemū dens "artefaktus" viņ i tur redzē juš i un cik tā lu jā peld lī dz kaut kā das sienas paliekā m. . . Mums, sveš iem tā diem "priekiem" dzī ve”, bija katru dienu pusstundu jā dodas uz smilš u pilsē tas pludmali. Tomē r daudz patī kamā k ir ceļ ā pavadī t 15 minū tes, nevis 30 : ) Otrkā rt - kaijas. Viņ i guļ uz dakstiņ u jumtiem. Vecajā Nesebrā mā jas ir zemas, biež i š ī s radī bas apmetas tieš i uz jumta jū su balkona priekš ā un pulksten 5 no rī ta sā k kliegt balsī , kas nav viņ u paš u, tieš ā nozī mē . Vietē jā s kaijas ir iemā cī juš ies atdarinā t citu putnu un dzī vnieku balsis. Un š eit no rī ta uz jū su balkona vai nu rej “suns”, tad ņ aud “kaķ is”, tad ķ ē rc “vā rna”.
Pretī ieejai mū su "krodziņ ā " atradā s neliels pā rtikas veikals, kas bija atvē rts lī dz vē lam vakaram. Pā rsteidzoš i, ka cenas tajā nebija augstā kas par Mladost lielveikala cenā m, un daž as preces bija pat lē tā kas. Veikala ī paš nieks jaunī bā mā cī jies un strā dā jis Maskavā , labi runā krieviski un ar prieku vakaros ar mums pļ ā pā ja. Arī š ajā veikalā var izdzert glā zi labas kafijas no kafijas automā ta.
Man patī k atpū sties Nesebā rā . No vienas puses š ķ iet, ka "ā rzemē s", un no otras, viss ir kaut kā pazī stams un saprotams. Valodas barjeras praktiski nav, vietē jie iedzī votā ji labprā t kontaktē jas un stundā m ilgi var runā t par tā dā m tē mā m kā : "Bulgā rija ir nabadzī ga valsts Eiropas Savienī bā ! ", vai "apkā rt ir tikai krā pnieki - neklausiet nevienu. , sekojiet lī dzi lietā m", vai vienkā rš i, ka "pagā juš ajā gadā š ajā gadalaikā laikapstā kļ i bija kalnā -ā ā ā ā -labā ki". Un tad gadā s, ka bulgā ru sarunu biedrs samiedz vienu aci, paskatā s uz tevi un bargi jautā : "Vai jums patī k Bulgā rija? " "Protams, ka patī k! Es braucu pie tevis jau ceturto reizi! " Un cilvē ks aizplū st apmierinā tā smaidā , lepns par savu ilgi cietuš o valsti. Un jū s pats esat gandarī ts, ka ar savu atbildi paaugstinā jā t personas noskaņ ojumu par 40% procentiem ar reklā mā m
. . . Izbraucā m agri, 6os no rī ta. Pie vā rtiem iznā ca tā pati "radiniece" - novī tusi veca sieviete melnā kleitā . "Lekas ​ ​ spī dzinā š ana! " viņ a mums novē lē ja un uz taciņ as uzlika krusta zī mi. Paldies, laipnie, lī dzjū tī gie, viesmī lī gie cilvē ki! Lai jums, saulainā Bulgā rija! Gaidiet mū s! Mē s noteikti atgriezī simies ; )
Вид на Старый город с песчаного пляжа Вид с нашего балкона Открывает чайка рот и... МЯУКАЕТ КАК КОТ!:))) Наш отель слева (белые балкончики), КотеГ в окошке. Настоящий!:) Несебр. Старый город Старый Несебр Вид из отеля на море и чаек:)
аватар nikolains1
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atrodas klusā vietā , kur nav mū ž ī gu tū ristu pū ļ u, paš ā jū ras krastā . Pludmale atrodas divu minū š u gā jiena attā lumā nesteidzī gā tempā . Lielisks skats uz Saulaino krastu un Sveti Vlas. Tieš ā tuvumā daudzi restorā ni un kafejnī cas, veikali, veikali un izklaides vietas, kā arī vē sturiskas ē kas. … Tomēr ▾ Atrodas klusā vietā , kur nav mū ž ī gu tū ristu pū ļ u, paš ā jū ras krastā . Pludmale atrodas divu minū š u gā jiena attā lumā nesteidzī gā tempā . Lielisks skats uz Saulaino krastu un Sveti Vlas. Tieš ā tuvumā daudzi restorā ni un kafejnī cas, veikali, veikali un izklaides vietas, kā arī vē sturiskas ē kas. Jaunas mē beles, tī ra teritorija un vannas istaba, neviltota saimnieku draudzī gums (starp citu runā krieviski) - pā rē jais nav slavē jams.
Visos numuros ir vannas istaba ar duš u, kabeļ televī zija, minibā rs, terase, WI-FI internets, luksusa numurs un dzī voklis ar gaisa kondicionē tā ju. Bezmaksas autostā vvieta.
Прекрасный отдых Прекрасный отдых Прекрасный отдых Семейный отель Прекрасный отдых Прекрасный отдых


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Nesebras vecpilsēta
Novērtējums 8.2
Bulgārija, Nesebāra
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель Saint Nikola, из которого открывается вид на гавань в Старом городе Несебра. Поездка до курорта Солнечный берег занимает 7 минут. В 200 метрах от отеля Saint Nikola находится ближайший песчаный пляж. До оживленного курорта Солнечный Берег и автобусного вокзала - 3 минуты езды. Подходит для бюджетного семейного отдыха.

Atrašanās vieta До аэропорта Бургаса - 20 минут езды.
Pludmales apraksts В 200 метрах от отеля находится ближайший пляж.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā
 • restorāns
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Izklaide un sports
 • niršana
 • makšķerēšana
Telpu apraksts

В отеле 10 номеров.

Istabās

Все номера отеля Saint Nikola располагают мини-баром, телевизором с кабельными каналами и сейфом. В собственной ванной комнате установлен душ и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

 • vanna/duša
 • droši
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Болгария, Несебр 8231, ул. Крайбережная 32
Tālruņi: +359 898630824
Tīmekļa vietne: Saint Nikola Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.