Noderīga informācija par slēpošanas tūri Bansko

31 Oktobris 2013 Ceļošanas laiks: no 20 Oktobris 2013 ieslēgts 27 Oktobris 2013
Reputācija: +9
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Dā rgie kolē ģ i! Vē los padalī ties ar saviem iespaidiem un noderī gu informā ciju, kas iegū ta Mouzenidis Travel organizē tajā reklā mas tū rē pa Grieķ iju un Bulgā riju. Ceļ ojums tieš ā m bija pā rdomā ts lī dz mazā kajai detaļ ai un nedē ļ as laikā palaimē jā s ieraudzī t daudz jaunu un interesantu pilsē tu, apskates vietu un viesnī cu! Iepazī š anā s tū res unikalitā te slē pjas apstā klī , ka vienā braucienā mē s (un vē lā k arī tū risti) varē jā m apskatī t divas valstis, kas savā veidā ir unikā las un, neskatoties uz tuvumu, viena no otras absolū ti atš ķ irī gas. Š ī ceļ ojuma milzī gā s priekš rocī bas ietver to, ka tū ristiem, kuri rezervē ceļ ojumu uz Bulgā riju (Bansko) caur Salonikiem, tiek garantē ta dubultā vai vairā kkā rtē ja Š engenas vī za. Bet runā sim par visu pē c kā rtas!

Š ajā ziemā Mouzenidis Travel Company piedā vā tū risma tirgum iespē ju apmeklē t Bansko slē poš anas kū rortu, apvienojot atpū tu ar vienas no skaistā kajā m Grieķ ijas pilsē tā m – Saloniku apmeklē jumu. Ieraš anā s notiek Saloniku pilsē tā . Tač u, kā vienmē r, Mouzenidis Travel organizē tū ristu tikš anos visaugstā kajā lī menī : visur ir uzņ ē mumu pā rstā vji, kuri jebkurā brī dī gatavi palī dzē t un atbildē t uz visiem jautā jumiem. Pā rcelš anā s uz Bansko notiek ē rtos autobusos, kas aprī koti ar modernu TV un audio aprī kojumu un bezmaksas Wi-Fi sistē mu. Turklā t pa ceļ am var vienkā rš i apbrī not atklā š anas skaistumu un uzzinā t daudz interesanta par gaidā mo atvaļ inā jumu. Tā dē jā di ceļ š paiet pavisam nemanot. Brauciens lī dz robež ai ar Bulgā riju aizņ em apmē ram 1.5 stundas (neaizmirstiet par krā š ņ ajiem Grieķ ijas ceļ iem). Un tagad jū s jau esat uz Grieķ ijas un Bulgā rijas robež as! Lai neviens nebaidā s no muitas izieš anas fakta, jo tas tieš ā m notiek ļ oti ā tri (ne vairā k kā.40-50 minū tes). Turklā t uz robež as tū risti var apmeklē t beznodokļ u vai dzert kafiju. Pē c tam lī dz viesnī cā m atliek no 1 lī dz 1.5 stundas brauciens. Un atkal unikā lā s ainavas aiz loga. Nepā rspī lē jot varu teikt, ka Bansko uz mani atstā ja ļ oti spē cī gu iespaidu: kalni, nacionā lā s ielas un kaut kā ds ī paš s kalnu gaiss! Lai gan tā nav pirmā reize, kad nā ku uz kalniem.


Paš u Bansko kū rortu nosacī ti var iedalī t vairā kā s daļ ā s: pats marš ruts ar tū risma infrastruktū ru, vecpilsē ta un viesnī cas. Pakavē simies pie katras daļ as nedaudz sī kā k.

Slē poš anas kompleksu 2001. gadā uzcē la Austrijas uzņ ē mums, kas joprojā m turpina apkopt pacē lā ju. Ir vairā kas daž ā das grū tī bas pakā pes trases (no zilas - iesā cē jiem, lī dz melnai - profesionā ļ iem) Pacē lā js darbojas katru dienu no 8:00 lī dz 17:00, savukā rt trasē s var nokļ ū t arī ar autobusu, kas kursē visas dienas garumā . . Paš as trases ir izgaismotas lī dz 18:00. Kā pš anai tū risti iegā dā jas slē poš anas karti: vienai dienai vai visam atpū tas laikam (ē rtī bas labad iesaku iegā dā ties slē poš anas karti katru dienu, jo maksa par nokavē tajā m dienā m netiks atgriezta). Vienas dienas slē poš anas karte maksā.38 levas (apmē ram 19 eiro), savukā rt dienas beigā s tiek atgrieztas 5 levas. Kū rortā ir skola slē poš anas apmā cī bai, ir bē rnu skolas, pilsē tiņ as, bē rnudā rzi (20 eiro dienā ar ē dinā š anu), sniega parki, tramplī ns. Netā lu no nogā zē m ir nelielas kafejnī cas, kur pē c vē lē š anā s var sasildī ties un atpū sties. Milzī gs pluss ir kū rorta klimats: praktiski nav vē ju, un temperatū ra turas ap -10º . Slē poš anas aprī kojums ir pelnī jis atseviš ķ u diskusiju. Pirmkā rt, saskaņ ā ar lī gumu ar aviokompā niju aprī kojums tiek transportē ts pilnī gi bez maksas. Otrkā rt, ja vē laties, varat to iznomā t turpat pie pacē lā ja pie Tsakiris (starp citu, olimpiskais č empions, kurš patieš ā m ir veltī ts savam darbam). Inventā ra noma dienai maksā s aptuveni 9 eiro (slē pes, nū jas, zā baki, ķ ivere un aizsargbrilles). Š eit jū s varat veikt sava aprī kojuma "kosmē tisko remontu" un atstā t to uzglabā š anai pilnī gi bez maksas. Papildus slē poš anai tuvumā atrodas milzī gs skaits bā ru, diskotē ku, boulinga un slidotava. Tā pē c varam droš i teikt, ka Bansko nevienam nebū s garlaicī gi! Bansko nogā zes ir ideā ls variants gan iesā cē jiem, gan sportistiem, kuri vē las uzlabot savas prasmes.

Bansko vecā daļ a ir pelnī jusi ī paš u uzmanī bu. Iedomā jieties: nacionā lajā stilā celtas divstā vu mā jas, kas atgā dina nelielas viduslaiku pilis no akmens un koka; š auras ieliņ as, kas izklā tas ar akmeņ iem. Visā š ajā atmosfē rā pat gaiss ir kaut kā ī paš s! Pilsē tā var atrast mazus suvenī ru veikalus un mehans (mazie vietē jie restorā ni, kas piedā vā daudzveidī gu ē dienu izvē li). Makhanā s, kā likums, viss ir iekā rtots tradicionā lā stilā , ir dzī vā mū zika. Paē st var par 10-17 levā m (5-8 eiro), cenas tieš ā m priecē .

Papildus iepriekš minē tajam, Mouzenidis Travel saviem viesiem piedā vā apmeklē t vairā kas ekskursijas, tā pē c garlaicī gi nevienam nebū s! Sofijas, Rupī tes, Rilas klosteri un bulgā ru ciems – viss 50 eiro robež ā s.


Un, protams, viesnī cas! Pirmkā rt, viesnī cas ir jaunas, parasti 4-6 gadus vecas. Plaš i komfortabli numuriņ i, visā s viesnī cā s ir SPA centri, kuru apmeklē š ana ir bez maksas (piemaksa par procedū rā m), gandrī z visā s viesnī cā s ir bezmaksas autobuss lī dz pacē lā jam (kursē ar intervā lu aptuveni 20 minū tes), bezmaksas Wi-Fi sabiedriskā s vietā s. Piemē ram, es vē lē tos uzdā vinā t viesnī cu, kuru mē s apmeklē jā m. Guinness Hotel 4*. Ļ oti labs variants, augsts apkalpoš anas lī menis, cenas un kvalitā tes attiecī ba. Tas atrodas tikai 450 m no pacē lā ja, ir arī pakalpojums uz pacē lā ju. Ļ oti plaš a reģ istratū ra, kur katru vakaru ir cita animā cijas programma. Viesnī cā ir bē rnu istaba, konferenč u telpa. Wi-Fi sabiedriskā s vietā s ir bezmaksas, istabā s 3 eiro/3 stundas. Numuri ir ē rti, un daudzos ir virtuvī tes. Kopumā viesnī ca atstā j ļ oti labu iespaidu.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums