Arabella Beach Hotel 4*– Atsauksmes

7
Novērtējums 6.310
№12 viesnīcas reitingā Albena
7.4 Numurs
8.2 apkalpošana
7.4 Tīrība
8.6 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas jūras krastā, netālu no Kaliakra viesnīcas – tās atdala tikai baseins. Moderna viesnīca, piemērota ģimenes un jauniešu atpūtai, semināriem.Vairāk →
аватар ElenaNichi
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Dā rgie kungi! Es pamatoti š ai viesnī cai dotu 3, turklā t tas nav tikai mans viedoklis, bet vē l trī s krievvalodī go uzņ ē mumu viedoklis, kas atpū š as pie mums. Sā kš u secī bā : Pludmale: silta jū ra, dzeltenas smiltis, bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un lietussargi - tas neapš aubā mi ir pluss, bet normā las tī rī š anas trū kums pludmalē (katru reizi paklupt uz kauliem no persikiem un gobijiem), daudz ē rkš ķ u, kas iegrā bjas pē da ļ oti sā pī ga, sarū sē juš as pā rģ ē rbš anā s kabī nes un slikti strā dā još as, tā s paš as duš as, sveš u cilvē ku klā tbū tne (vietē jie, kas dabū ja solā riju par maksu, bet vienmē r pirmajā s divā s rindā s - tas ir milzī gs mī nuss. … Tomēr ▾ Dā rgie kungi!
Es pamatoti š ai viesnī cai dotu 3, turklā t tas nav tikai mans viedoklis, bet vē l trī s krievvalodī go uzņ ē mumu viedoklis, kas atpū š as pie mums.
Sā kš u secī bā :
Pludmale: silta jū ra, dzeltenas smiltis, bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un lietussargi - tas neapš aubā mi ir pluss, bet normā las tī rī š anas trū kums pludmalē (katru reizi paklupt uz kauliem no persikiem un gobijiem), daudz ē rkš ķ u, kas iegrā bjas pē da ļ oti sā pī ga, sarū sē juš as pā rģ ē rbš anā s kabī nes un slikti strā dā još as, tā s paš as duš as, sveš u cilvē ku klā tbū tne (vietē jie, kas dabū ja solā riju par maksu, bet vienmē r pirmajā s divā s rindā s - tas ir milzī gs mī nuss. Turklā t dvieļ i nav izdots pludmalē . Atpū tā mies kopā ar bē rnu un katru dienu man bija jā nē sā milzī gi stumbri, un tad aktī vi jā ž ā vē uz balkona.
Ē damistaba: "viss iekļ auts" - tas, protams, priecē , bet virtuve nav daudzveidī ga, pā rē jā beigā s viņ i ē da tikai tomā tus, par alkoholiskajiem dzē rieniem es neko nevaru teikt: es nedzeru . "Bē rnu ē dienkarte" ir viens nosaukums. Varbū t vā cu bē rniem, kuru ir vairā kums, ir labi ar frī kartupeļ iem, desiņ ā m, desiņ ā m, picā m un keč upu, bet mans trī sgadī gais bē rns tā du muļ ķ i neē d. Daž reiz palī dzē ja griķ u piena zupa.
Tagad par apkalpoš anu ē damistabā : galdauti visi notraipī ti, viesmī ļ i nekā rtī gi ģ ē rbti, trauki slikti nomazgā ti - un tas nav nekā ds prā tiņ š - es pats paņ ē mu “tī ru glā zi”, ar lū pu krā sas nospiedumu un vairā k nekā vienreiz.
Viesnī ca un numuri: mē s pā rskatī jā m 3 numurus ar zvē restu. 1. bija skats uz tī ru sienu, sā ns bija ē nains, viss bija mitrs un dū makains, 2. bija ē kas galā , no balkona, no kura varē ja redzē t jū ras gabalu un to paš u milzī go sienu, un tikai 3. ar skatu uz jū ru, bija vairā k vai mazā k normā ls. Kā vē lā k izrā dī jā s, viņ i izmitina bulgā rus š ajā s istabā s “ar skatu”, protams, es visu to labā ko saprotu, bet tieš i tū risti ieved tavā valstī valū tu un attieksmei pret viņ iem jā bū t atbilstoš ai, jo ī paš i tā pē c, ka jums ir 4 zvaigznes.
Istabas atgā dina 90. gadu pansionā tus: vecas koka mē beles, trī coš as gultas, pelē jums duš ā un tualetē ar plaisā m. Veļ a un dvieļ i ir saplē sti un pelē ki.
Pat vestibilā pie reģ istratū ras zirnekļ tī kla!!! !
Kur š eit ir 4 zvaigznes?
Par tā du naudu labā k aizbraukt uz Ē ģ ipti. - Pē terburga tur ir lē tā ka, un pakalpojums ir "debesis un zeme".
аватар gushuk
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laiks bija izcils, pati apkalpoš ana, saku BRAVO visiem ar ē š anu, mums nebija nekā du problē mu ar atpū tā mies ar maziem bē rniem 7 gadi un 1 un 10 mē neš i, pasū tī jā m viņ iem ē st iepriekš no rī ta lī dz pusdienā m un no pusdienā m lī dz vakaram utt nebija nekā du problē mu, š efpavā rs patī kams cilvē ks un katru dienu restorā na darbinieki rī koja bulgā ru virtuves ē dienu prezentā cijas - ē diens bija super. … Tomēr ▾ Laiks bija izcils, pati apkalpoš ana, saku BRAVO visiem ar ē š anu, mums nebija nekā du problē mu ar atpū tā mies ar maziem bē rniem 7 gadi un 1 un 10 mē neš i, pasū tī jā m viņ iem ē st iepriekš no rī ta lī dz pusdienā m un no pusdienā m lī dz vakaram utt nebija nekā du problē mu, š efpavā rs patī kams cilvē ks un katru dienu restorā na darbinieki rī koja bulgā ru virtuves ē dienu prezentā cijas - ē diens bija super. Baseini blakus viens pie otra lieliem un bē rniem visu dienu pie baseina bija ā rsts jeb kā teica glā bē js, ū dens baseinā vienmē r silts un tī rs, visu dienu pie baseina strā dā ja animatori ļ oti jauki jaunieš i rī koja sacensī bas gan ar bē rniem, gan pieauguš ajiem no rī tiem taisī ja ū deni aerobika, vispā r neklausies nevienam, ka citi raksta ARABELLA BEACH hotel ir tikai ģ imenē m ar bē rniem !!!!!!!!!!! ! !
аватар irina_1901
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sā kotnē ji bijā m plā nojuš i doties uz citu viesnī cu, bet sapulces puses kļ ū das dē ļ mums tika rezervē ti nevis 2 numuriņ i, bet 1, tā pē c pē c noteikumiem mums jā bū t izmitinā tiem lī dzvē rtī gā vai labā kā viesnī cā . … Tomēr ▾ Sā kotnē ji bijā m plā nojuš i doties uz citu viesnī cu, bet sapulces puses kļ ū das dē ļ mums tika rezervē ti nevis 2 numuriņ i, bet 1, tā pē c pē c noteikumiem mums jā bū t izmitinā tiem lī dzvē rtī gā vai labā kā viesnī cā . Viņ i piedā vā ja Arabella Beach 4 * un mē s vienojā mies. Viesnī ca atrodas kū rorta malā , bet tuvu centram. Ē dinā š ana - "viss iekļ auts". Viesnī cai ir 6 stā vi, 2 lifti. Skaitļ i nav vienā di. Sanā ca diezgan pieklā jī gas, bet viena istabiņ a 4. stā vā paskatī jā s uz ceļ u (nav intensī vas satiksmes). Š ajā numurā bija virtuvī te ar piederumiem un plī ts virsmu. Otrā istaba ar skatu uz jū ru 5. stā vā bija bez virtuvī tes, tā pē c nezinu kura ir labā ka. Remonts viesnī cā droš i vien bija sen, tā pē c daž i sū dzē jā s, ka no naktsskapī š iem vai skapja durvis salauztas. Flī ž u grī da. Mums jū ras tuvums ir svarī gā ks par remontu, lai nebū tu problē mu ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem pie jū ras un pie baseina un lai restorā nā nebū tu rindu. Visas š ī s mū su prioritā tes tika izpildī tas un apmierinā ti devā mies atpū sties. Albenas pludmales ir skaistas, labā k nevar bū t. Jū ra bija mierī ga visas 2 nedē ļ as, sauļ oties nevarē jā m tikai vienu dienu, saules nebija. Ū dens tī rā kais, bet beigā s no kaut kurienes radī ja lielas zilas medū zas, bija nedaudz nepatī kami. Restorā ns pieklā jī gs, ē dienu izvē le liela, lai gan daž i teica: "Bet Kaliakrā..." Nu par Kaliakru maksā tu, tur ir "ultra viss iekļ auts" un cena atbilstoš a. Kaliakra ir labā kā viesnī ca Albenā un dā rga. Un ar Arabellu bijā m diezgan apmierinā ti, viņ a ir blakus. Animā cija bē rniem pē c vecuma pē c grafika, pulksten 12 pusaudž iem un pieauguš ajiem pie baseina un vakarā koncerti Kaliakrā , bet nedevā mies. deva priekš roku pastaigā ties pē c vakariņ ā m. Bijā m uz Balč iku un Dobrič u, to darā m katru gadu, kā arī uz Svē tā Konstantī na iepirkš anā s pasā ž u. Mī nuss man bija lielais bulgā ru skaits ar maziem bē rniem, jo ​ ​ viņ i baigi bļ auj, gluž i kā sivē ni, par visu un bez iemesla. Beigā s ieradā s daudzi krievvalodī gie, mierī gi skandinā vi un poļ i. Mums patika uzturē š anā s, visi bija apmierinā ti. Rezumē jot ikmē neš a uzturē š anos Bulgā rijā , secinā jā m, ka vismierī gā kā bija Selena-2 viesnī ca Saulainajā krastā , "garš ī gā kā " - Orfejs Nesebā rā un pludmainā kā , protams, Albena.
аватар weblancer
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s, tū risti, kas viesojā s Turcijā , Grieķ ijā un Kiprā , izlasī juš i š ausmī gas atsauksmes, bez lielā m cerī bā m devā mies uz viesnī cu - tikai augusta ne pā rā k karstā klimata un jū ras dē ļ . … Tomēr ▾ Mē s, tū risti, kas viesojā s Turcijā , Grieķ ijā un Kiprā , izlasī juš i š ausmī gas atsauksmes, bez lielā m cerī bā m devā mies uz viesnī cu - tikai augusta ne pā rā k karstā klimata un jū ras dē ļ . Ticiet man, viesnī ca atbilst savā m 4 zvaigznē m, pat turku 5. Jū ra blakus, visa kā daudz (sauļ oš anā s krē sli, galdiņ i), ē diens izcils, personā ls cenš as. Ž ē l, kā cilvē ki var rakstī t tik š ausmas par š o mā jī go viesnī cu! ! !
аватар lora292008
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Atpū tā mies Albenā viesnī cā Arabela Beach Hotel 2008. gada jū lijā (tū roperators "Orient"). Varnā ieradā mies pulksten 10. Viesnī cā bijā m ap pulksten 11. Reģ istrē š anā s numuriņ ā notiek pē c pulksten 14. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Albenā viesnī cā Arabela Beach Hotel 2008. gada jū lijā (tū roperators "Orient"). Varnā ieradā mies pulksten 10. Viesnī cā bijā m ap pulksten 11. Reģ istrē š anā s numuriņ ā notiek pē c pulksten 14. Viņ i nodroš inā ja vietu bagā ž ai. Istabu orientā cija viesnī cā un jū ra un parks ("Orient" iepriekš nebija atrunā ts, cena tā da pati). Otrajā stā vā ir trī s nelielas istabas bez balkona. Trī s no mums (2 pieauguš ie + 1 bē rns 10 gadus vecs) tika ievietoti vienā no š ī m istabā m. Pē c neliela saš utuma viņ i apsolī ja pā rvā kties, tiklī dz bū s brī vas telpas. (Istaba tika rezervē ta Orientā maijā ). Dienu vē lā k viņ i pā rcē lā s uz piekto stā vu. Normā ls, standarta numurs ar jauku skatu. Š ajā skatā bija arī Arabela bā rs, kas nepieder viesnī cai. Bā rs skatu nebojā ja. Bet brī vdienā s, acī mredzot, bulgā ri tur atpū tā s (viņ u ir pietiekami daudz, kā rumā ņ u kū rortā ; vā cieš u ir maz, atš ķ irī bā no "Saulainā s dienas", skandinā vi). Tā nu lī dz vieniem naktī kaut kā klausī jā mies Bulgā rijas estrā des ritmus. Noguris. Aizvē rti logi nepalī dzē ja, savukā rt istabā kļ uva smacī gs, un vecā stila kondicionieris bija trokš ņ ains. Devos uz reģ istratū ru. Jaukais jaunietis paskaidroja, ka bā ram jā slē dz ciet pē c pulksten 24.00, bet tas neslē dzas un ka nedaudz vē lā k viņ š izsauks policiju, parasti tas palī dz ik pē c trī s č etrā m reizē m. Tieš ā m palī dzē ja. Pē c pulksten 3:00 mū zika apstā jā s. Š ajā laikā visi kaimiņ i devā s uz reģ istratū ru. Viesnī ca ir paredzē ta ģ imenē m ar bē rniem, tā pē c visiem ir vienā das problē mas.
Viesnī cā nav pludmales dvieļ u (ar to mē s iepriekš nesaskā rā mies, man tas bija jā pē rk). Vienai personai istabā ir divi dvieļ i. Viņ i mainā s katru otro dienu, ja jū s atgā dinā t, bet viņ i aizmirst. Balkons nekad nav tī rī ts. Istabā grī da ir neklā ta flī ze, bē rnam ir forš i bū t basā m kā jā m.
Ē diens ir ļ oti, ļ oti labs. Ir bē rnu galds. Bet kafija tikai no automā ta. Normā li tuvē jā pludmalē pie bā ra.
Pludmale pietiekami tī ra, katru rī tu tī rī ta (traktors "Belarus"), bet izsmē ķ i sanā k. Jū ra ir sekla - tā ir ē rta bē rniem. Brī vdienā s cilvē ku skaits ievē rojami palielinā s. No bulgā riem. Viesnī cas darbinieki runā krieviski, bet ne visi. Ir angļ u, vā cu valoda.
Albenas kū rorta teritorija ir zaļ a, daudz ziedu, daudzveidī ga veģ etā cija, ir interesanti pastaigā ties. Tī rī t tikai uz sliedē m nedaudz uz sā niem - atkritumi. Pa kū rortu ļ oti ē rti pā rvietojas vilcieni (cena 2.5 levas), var izmantot zirga pajū gu, velosipē dus utt. Ir tenisa korti.
Bē rnu izklaide ir kā visur citur: batuti, karuseļ i, mini golfs utt. Viesnī cā nav animā cijas, š ķ iet, ka tai ir arī savs rotaļ u laukums (manam bē rnam tas ī paš i neinteresē ja), tač u ir datorspē les.
Š ogad Orient izbraukš ana tika organizē ta ļ oti "veiksmī gi" ar "TRANSAERO". Kad lidojā m uz Bulgā riju, Š eremetjevā lidmaš ī nā pavadī jā m stundu. Atpakaļ ceļ š pā rsniedza visas cerī bas. Apmaksā tas dienas vietā brokastī s ne visai ē dama sausā deva (paldies Orientam), un izbraukš ana no viesnī cas 6.30. Divas stundas pirms reģ istrā cijas. Visi bija reģ istrē ti. Boeing lidmaš ī na. Cilvē ku ir 400. Lielā kā daļ a bē rnu ir no brī vdienu nometnē m. Tad viņ i paziņ oja, ka lidojums aizkavē jies tehnisku iemeslu dē ļ . Izbraukš ana 9.20, izbraukš ana 16.50. Nu laiks tajā dienā bija vē ss. Paveicies.
аватар tatsianaL
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirms katra brauciena, brī vprā tī gi vai nē , pā rskatu atsauksmes un katru reizi pieķ eru sevi pie domas: “Tā tad kā dam vajag”; un visbeidzot š ogad nolē ma dot savu ieguldī jumu. Pagā juš ais 2008. gads izvē li izdarī ja mans draugs un mums, zinot š o viesnī cu, nebija nekas pret to, lai gan par cenu varē tu pastrī dē ties. … Tomēr ▾ Pirms katra brauciena, brī vprā tī gi vai nē , pā rskatu atsauksmes un katru reizi pieķ eru sevi pie domas: “Tā tad kā dam vajag”; un visbeidzot š ogad nolē ma dot savu ieguldī jumu. Pagā juš ais 2008. gads izvē li izdarī ja mans draugs un mums, zinot š o viesnī cu, nebija nekas pret to, lai gan par cenu varē tu pastrī dē ties. Mē s runā sim par Arabella Beach Hotel Albenā . Tas darbojas pē c "viss iekļ auts" principa un atrodas kompleksa sā kumā blakus Kaliakrai. Viņ i mū s iekā rtoja uzreiz, istaba izrā dī jā s ar mini virtuvi, kas mums nederē ja, jo vieta tika “nozagta” un ar visaptveroš u sistē mu - virtuve bija lieka. Mani tas ī paš i nesatrauca, jo telpas ir lielas, bet draugs nebija apmierinā ts (viņ u istaba izgā ja uz mini, bet ceļ š bija dū makains) pē c sazvanī š anā s ar uzņ ē mumu Minskā viss tika atrisinā ts lieliski un nā kamajā dienā mums pavē rā s lielisks skats uz jū ru un baseinu. Istaba nav maza un papildus gulta nav krē sls, bet gan dī vā ns. Nomā ra 2. stā vā ar milzī giem balkoniem-terasē m numuri ir pilnī bā rekonstruē ti modernā stilā ar venge krā sas mē belē m un jau iebū vē tu gaisa kondicionē tā ju virs durvī m.
Tī rī š ana un veļ as maiņ a saskaņ ā ar norā dī to - 1 reizi 3 dienā s, dvieļ us biež ā k. No istabas mī nusiem es atzī mē ju gaisa kondicionieri virs dī vā na, jo viesnī ca ir rekonstruē ta un tai nav vispā rē jā s kondicionē š anas sistē mas. Koridoros ir smacī gs un lifts vecs - ilgi jā gaida, karsts utt. Ē dinā š ana 3 reizes bufete; pie baseina no 11-17.00 uzkodas, saldē jums. Man personī gi tas interesi neizraisī ja, pē c sā tī gā m brokastī m utt. . Bē rni aplū koja daudzveidī gā kas uzkodas kaimiņ os Kaliakrā (precī zā k, picas klā tbū tni) un, mainot rokassprā dzes, skrē ja pē c picas. Brokastis – kā jau Bulgā rijā ierasts – olas jebkurā formā , musli, salā ti, desiņ as un š ķ iņ ķ is, siers un siers, daž i cepumi, kastrolis, putras un deserti. Tē jas maisiņ i ir ļ oti labi, tostarp zā ļ u tē ja, kafija no espresso automā ta un vā rī ta. Augļ i 3-4 sugas. Ž ā vē ti augļ i - vī ģ es, ž ā vē tas aprikozes, rieksti. Pusdienā s vienmē r var izvē lē ties no 3-4 pirmajiem un otrajiem karstajiem ē dieniem, ir kā ds pavā ra ē diens, piemē ram, cepta zī dī tā ja cū ka, vienmē r bija kaut kas no bulgā ru ē dieniem. Jā saka, ka gaļ a ir dabī ga, zivis vispā r Bulgā rijā ir reti labas, bet te tā bija. Atseviš ķ i galds bē rnu virtuvei, ī paš i es to neanalizē ju, bē rni ir vā cieš i, un daudzi no mū sē jiem deva priekš roku frī kartupeļ iem vai kartupeļ u figū riņ ā m. Mucā nav slikts vī ns, bulgā ru š ampanietis, stiprs - vairā k nekā viena veida brendijs, brendijs, dž ins, mastika utt. , kā arī dabī gas sulas no maisiņ iem, par jupi nemaz nerunā jot.
Ļ oti pozitī vi Bulgā rijai ir pludmalē uzstā dī tie sauļ oš anā s krē sli un saulessargi. Tā kā mē s ieradā mies pludmalē pulksten 9, mē s vienmē r aizņ ē mā m savas iecienī tā kā s vietas pirmajā rindā . Jū ra silta, bez aļ ģ ē m un medū zā m, gluda ieeja, nav dziļ a. Smiltis pludmalē katru dienu tika sijā tas un izlī dzinā tas.
Kaliakras baseins bija blakus mū sē jam, animā cija pie baseina vispā rē ja - ir 2x dienā pa 1-1.5h, kaut kas lī dzī gs aerobikai pieauguš ajiem un spē les ar bē rniem. Bet vecā ki bē rni arī spē lē ja ū denī , piemē ram, ū dens polo utt. Ū dens tiek pastā vī gi filtrē ts, kas neprasa milzī gu daudzumu balinā tā ju utt. Vakarā Kaliakra teritorijā ir animā cija. Jā saka, ka neskatoties uz netā lu uzcelto 2. jaunbū vi netā lu no Kaliakras un ultra all inclusive sistē mu un bagā tī gā ku ē dienu, es negribē tu tur atpū sties milzī gā cilvē ku skaita dē ļ , pastā vī gā s rindas gan pie baseina bā ra, gan restorā nā , un sauļ oš anā s krē slu trū kums pludmalē . Albena stabili notur savas pozī cijas, tas ir vecā kais kū rorts un praktiski netiek bū vē ts, katra viesnī ca ir visa kū rorta neatņ emama sastā vdaļ a un necenš as nevienu pā rspē t vai pā rvilinā t ar zemā m cenā m. Albena atrodas blakus rezervā tam, praktiski nav veikalu, maz diskotē ku. Brī niš ķ ī gs klimats, daudz zaļ umu, iespē jams, plaš ā kā pludmales josla Bulgā rijā . Izvē lē jā s vā cieš i, skandinā vi. Albenā restorā nos un kafejnī cā s cenas ir diezgan augstas, un joprojā m ir ieteicams turp doties uz pilnu pansiju. Pirms kā diem 5-7 gadiem bija viena no labā kajā m jaunieš u diskotē kā m, nevis jaunieš iem, bet ī stiem studentu Eiropas jaunieš iem, bet pagā juš ajā gadā mani š is jautā jums neinteresē ja un nezinu, kā ir š odien. Gar jū ru var ilgi staigā t bez akmeņ iem un viļ ņ lauž iem. Tā nu gā jā m kā jā m lī dz Kranevo - 1-2 km, kur, starp citu, ir “pamata noliktava”, kur ir ļ oti izdevī gi uzkrā t parastos alkoholiskos dzē rienus suvenī riem utt.
Man patika atpū ta, baseinā satikti pusaudž u bē rni (skaidrs, ka galvenā jū ra), bē rnus var laist pastaigā s, kū rorta zona apsargā ta un mierī ga, ē rtas brī niš ķ ī gas vakara pastaigas gar jū ru, un ne tikai gar meistaru iela, neuzbā zī ga apkalpoš ana, labs ē diens, jū ras tuvums.
Вид из номера на бассейн На пляже Вид с балкона на пляж Детские игры
аватар s1972
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Kurš tuvā kajā laikā sapņ o iekļ ū t Arabela Beach Hotel (Albena kū rorts), lai viņ š "skū stā s", jo viesnī ca ne reizi vien ir pā rdota tā lā k. Un visas jū su "priekš apmaksas rezervā cijas" un "reģ istrā cijas kupons" ir tukš as papī ra lapas. … Tomēr ▾ Kurš tuvā kajā laikā sapņ o iekļ ū t Arabela Beach Hotel (Albena kū rorts), lai viņ š "skū stā s", jo viesnī ca ne reizi vien ir pā rdota tā lā k. Un visas jū su "priekš apmaksas rezervā cijas" un "reģ istrā cijas kupons" ir tukš as papī ra lapas. Jū s ieradī sieties viņ iem lī dzi uz kū rortu, un, draudot ar policijas represijā m, jū s tiksiet iegrū sts jaunajā Flamingo viesnī cā.2. lī nijā (Arablela atrodas pirmajā lī nijā un Visas ē dienreizes) ar visā m ē dienreizē m blakus esoš ajā viesnī cā . vai arī viņ i nodroš inā s jums trī s rubļ u banknoti bez gaisa kondicionē š anas. Protams, tie, kas ceļ o vieni, var nebū t ļ oti apbē dinā ti, bet tie, kas dodas ar bē rniem - BRIEZIET CIKLĒ JĀ TĀ LĀ K NO ALBĒ NAS KŪ ROTA. Iespē jams, ka mū su tū roperatori nav vainojami, ka viņ u kū rorts "uzmeta" - paņ ē ma naudu, bet viesnī ca to neiesniedza, bet tas mums nemaz neatvieglo. Taisnī ba?
P. S. Starp citu, es tagad cenš os risinā t savu tū ristu problē mu, tā pē c pagaidā m nenosaukš u tū roperatoru (caur kuru sū tī ju tū ristus), bet ja pē c pā ris dienā m viss paliks pa vecam, es' Pastā stī š u “krā sā s”, kā viss notiek.


iemiesojums yurchak1
vai no visiem viesnīcas numuriem paveras skats uz jūru
9 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums sander75
Laba diena! Man patīk makšķerēt! Jūra, saule, smiltis, viss ir labi, bet jūs arī vēlaties, lai jūs apjucis! Gaidu atbildi no zinošajiem.. vai var makšķerēt viesnīcas teritorijā?Kāda zivs ir atrodama?Un vai vispār kož?Vai ir vērts ņemt līdzi makšķeri? PALDIES...
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель находиться на самом берегу моря, в непосредственной близости с отелем Kaliakra — их отделяет только бассейн. Современный отель, подходит для семейного и молодежного отдыха, для проведения семинаров.

Atrašanās vieta Недалеко от центральной части комплекса Албена, рядом с пляжем. Расстояние до аэропорта Варна составляет 40 км.
Pludmales apraksts 1 зонтик и 2 шезлонга бесплатно (на номер). На пляже работает массажный кабинет, комната для игр, библиотека, бесплатный Wi-Fi.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, почтовые услуги, факс/ксерокопирование (платно), Wi-fi бесплатно до 1 Mbps (в лобби, ресторане, на пляже), интернет-уголок (платно), услуги по глажке одежды (платно), 1 ресторан с открытой террасой, 3 бара: лобби-бар, бар у бассейна, снэк-бар, зона для барбекю в саду, 1 открытый бассейн с джакузи.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Дартс. Платно: водные виды спорта, мини-гольф, верховая езда, луна-парк. Шесть дней в неделю в отеле проводятся вечерние шоу и организовывается развлекательная программа.
 • galda teniss
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 108 номеров.

Istabās

Во всех номерах установлен кондиционер, стол, мини-бар, подключено кабельное телевидение и обустроен балкон. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Albena, 9620, Bulgaria
Tālruņi: +359 700 12 110 +359 885 853 362
Tīmekļa vietne: Arabella Beach Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.