Jauka un patīkama viesnīca! ! ! ! !

Rakstīts: 12 jūlijā 2014
Ceļošanas laiks: 2 — 9 jūlijā 2014
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Laiks bija izcils, pati apkalpoš ana, saku BRAVO visiem ar ē š anu, mums nebija nekā du problē mu ar atpū tā mies ar maziem bē rniem 7 gadi un 1 un 10 mē neš i, pasū tī jā m viņ iem ē st iepriekš no rī ta lī dz pusdienā m un no pusdienā m lī dz vakaram utt nebija nekā du problē mu, š efpavā rs patī kams cilvē ks un katru dienu restorā na darbinieki rī koja bulgā ru virtuves ē dienu prezentā cijas - ē diens bija super. Baseini blakus viens pie otra lieliem un bē rniem visu dienu pie baseina bija ā rsts jeb kā teica glā bē js, ū dens baseinā vienmē r silts un tī rs, visu dienu pie baseina strā dā ja animatori ļ oti jauki jaunieš i rī koja sacensī bas gan ar bē rniem, gan pieauguš ajiem no rī tiem taisī ja ū deni aerobika, vispā r neklausies nevienam, ka citi raksta ARABELLA BEACH hotel ir tikai ģ imenē m ar bē rniem !!!!!!!!!!! ! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu