Laguna Garden 4*– Atsauksmes

3
Novērtējums 8.010
8.7 Numurs
8.7 apkalpošana
8.3 Tīrība
8.7 Uzturs
8.7 Infrastruktūra
Viesnīca ietilpst viesnīcu kompleksā - Laguna (kurā ietilpst arī viesnīcas Laguna Mare un Laguna Beach) un atrodas kūrorta centrālajā daļā. Netālu no viesnīcas atrodas iepirkšanās centrs ar restorāniem, bāriem, veikaliem un apskates objektiem, kā arī viesnīcas Dobrudja labsajūtas centrs. Celta 1970. gadā, pēdējais daļējais remonts (vestibilā un istabās) veikts 2017. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenēm un jauniešiem.Vairāk →
аватар dimetr1981
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s pā rcē lā mies uz Albenu. Nedaudz lija lietus, bija aktī vā slimī bas fā ze (rotoravī russ), tā pē c sā kumā par viesnī cu nebijā m sajū smā . Tač u atveseļ oš anā s gaitā (un slimojā m visi: meita, sieva un es) un laikapstā kļ i uzlabojā s, viesnī ca mums iepatikā s arvien vairā k. … Tomēr ▾ Mē s pā rcē lā mies uz Albenu. Nedaudz lija lietus, bija aktī vā slimī bas fā ze (rotoravī russ), tā pē c sā kumā par viesnī cu nebijā m sajū smā . Tač u atveseļ oš anā s gaitā (un slimojā m visi: meita, sieva un es) un laikapstā kļ i uzlabojā s, viesnī ca mums iepatikā s arvien vairā k.
Istabas izskatī jā s bagā tā kas nekā Delfī nā (Sv. Konstantī ns un Helē na). Viena divguļ amā gulta, viena vienvietī ga gulta, viens neliels dī vā ns. Ļ oti ē rti. Vannas istabā ir fē ns ar regulē jamu silto gaisu.
Ē diens restorā nā bija garš ī gs, izvē le daudz lielā ka nekā Dolphin. Ir arī uzkodu bā rs, kur var iekost pie baseina (atvē rts lī dz 16-30), kā arī vestibila bā rs, kur var malkot jebkurus dzē rienus lī dz 23-00.
Nav tā lu jā dodas uz pludmali, pē c Orchid pagā juš ajā gadā tas ir praktiski blakus. Mums ļ oti patika viesnī cas atraš anā s vieta: izej ā rā un atrodies paš ā kū rorta centrā .
Ierodoties bija sajū ta, ka it kā bū tu ieraduš ies savā s mā jā s, viss pazī stams pē c pagā juš ā gada atvaļ inā juma. Tač u pamazā m radā s sajū ta, ka esam kū rortā : pateicoties jaunajai viesnī cai un tai Albenas daļ ai, kur iepriekš nebijā m braukuš i.
Pludmale kā vienmē r skaista un tī ra. Tiesa, jū ra pē c plū diem bija auksta un netī ra. Bet mū su uzturē š anā s beigā s tas kļ uva tī rā ks.
Otrajā dienā pē c mū su pā rvā kš anā s sā kā s “lietus”, kas izraisī ja visus plū dus. 2 dienas bija bez elektrī bas (gan vakarā tika ieslē gti), restorā nā viss ē diens tika gatavots uz gā zes, tā pē c nebija laika daž ā dī bai, pagrabā bija ū dens, lifti nedarbojā s. Bet 2. dienas beigā s pē c tam, kad viņ i izsū ka ū deni no pagraba, viss strā dā ja kā nā kas, lai gan uzkodu bā rs nedarbojā s tikai nedē ļ u pē c plū diem.
Tad uzzinā jā m, ka 6 viesnī cas (kuras ir tuvā k upei) ir noš ķ irtas no pasaules. Gergana tika pilnī bā nomazgā ta, visi tika izlikti no turienes.
Vē l pā ris muļ ķ ī bas: Wi-Fi, protams, bija bezmaksas, tač u viltī gs: vienam numuram var pieslē gt tikai vienu ierī ci bez maksas, tas darbojas tikai reģ istratū rā , kur izsniedz vā rdu un paroli piekļ uvei. internets. No mū su istabas durvī m pavē rā s skats uz atvē rtu gaiteni, tā pē c mū zika vienmē r bija dzirdama lī dz pusdiviem naktī . Sā kumā sasprindzinā jos, bet pē c tam pieradu, ī paš i pē c absolū tā miera Sv. Konstantī ns un Jeļ ena.
No Dine Around mē s kopumā esam š okē ti. Rezervē t vietu restorā nā vispā r nav reā li. Pē rn pā ris dienu laikā bija iespē ja rezervē t vietu jebkurā restorā nā : pusdienā s vai vakariņ ā s. Un tā ir katastrofa: viņ i mē ģ inā ja rezervē t vietu sestdien uz otrdienu, un vieta bija tikai vienā Kaliopē , un tad tikai piektdien. Vispā r mū s iemeta ar restorā niem.
Kurss kū rortā ir BGN 1.86/€1, BGN 1.33/$1.
Tā tad š ķ iet, ka viss ir. Ja jums ir kā di jautā jumi, lū dzu sazinieties. Palī dzē š u kā varē š u.
аватар ya.happiness11
Mē s ar vī ru un dē lu apmetā mies viesnī cā pirms gada. Atpū tai ar bē rnu (mums tolaik bija 2 gadi) vieta lieliska: jū ra sekla, bē rnu baseins ar slidkalniņ u, istabā ir gultiņ a (tā ī sti neizmantojā m) . Vienī gais, kas mani nedaudz sarū gtinā ja, jū nijā jū ra bija vē sa, es uztraucos par savu dē lu, bet tas viņ u neapturē ja, viņ š bija gatavs plunč ā ties visas dienas garumā ))) Un tā - pludmale ir tī ra, sauļ oš anā s krē sli un lietussargi ir bez maksas. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru un dē lu apmetā mies viesnī cā pirms gada. Atpū tai ar bē rnu (mums tolaik bija 2 gadi) vieta lieliska: jū ra sekla, bē rnu baseins ar slidkalniņ u, istabā ir gultiņ a (tā ī sti neizmantojā m) . Vienī gais, kas mani nedaudz sarū gtinā ja, jū nijā jū ra bija vē sa, es uztraucos par savu dē lu, bet tas viņ u neapturē ja, viņ š bija gatavs plunč ā ties visas dienas garumā ))) Un tā - pludmale ir tī ra, sauļ oš anā s krē sli un lietussargi ir bez maksas. Runā jot par ē dienu, tas tieš ā m ir daudzveidī gs + daudz augļ u, kas ī paš i iepriecinā ja. Mē s arī reizē m gā jā m uz daž ā diem restorā niem, ir no kā izvē lē ties: ir dā rgi, ir vienkā rš ā ki. Vakarā var pastaigā ties pa Albenu, ļ oti zaļ u pilsē tu, tur ir parks, daudz veikalu un izklaides bē rniem, braucā m ar vilcienu, dē ls bija sajū smā . Es rakstu un vē los atgriezties))) Vā rdu sakot, pā rē jais bija veiksmī gs! )
аватар Julia__80
 •  apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izcila viesnī ca. Mē s ar mammu bijā m ciemos 2005. gada vasarā . Mē s paš i dzī vojā m pavisam citā viesnī cā (mū s apmetinā ja radi). Bet mē s nepā rtraukti staigā jā m pa Laguna Garden (ē dā m, sauļ ojā mies, runā jā m ar viesnī cas cilvē kiem). … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Mē s ar mammu bijā m ciemos 2005. gada vasarā . Mē s paš i dzī vojā m pavisam citā viesnī cā (mū s apmetinā ja radi). Bet mē s nepā rtraukti staigā jā m pa Laguna Garden (ē dā m, sauļ ojā mies, runā jā m ar viesnī cas cilvē kiem). Ē diens ir lielisks, baseins arī , ļ oti labs personā ls, ļ oti draudzī gs. Albena, salī dzinot ar citiem Bulgā rijas kū rortiem, ir vislabā kā . Iesaku...Nevar kļ ū dī ties!!! !


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель является частью гостиничного комплекса — Laguna (куда также входят отели Laguna Mare и Laguna Beach) и расположен в центральной части курорта. Рядом с отелем находится торговая аллея с ресторанами, барами, магазинами и аттракционами, а также оздоровительный центр отеля Dobrudja. Построен в 1970 году, последний частичный ремонт (в лобби и номерах) сделан в 2017 году. Отель подходит для семейного отдыха и молодежи.

Atrašanās vieta В центре курортного комплекса Албена, в 45 км от аэропорта города Варна, в 10 км от г. Балчик. Расстояние до аквапарка курорта — около 1 км, до автостанции — примерно 1,3 км.
Pludmales apraksts Пляж в 150 м от отеля, через променад, 1 зонт и 2 шезлонга на номер (бесплатно), матрасы для шезлонгов (платно, по желанию). Пляжные полотенца не предоставляются.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi (в лобби, ресторане, около бассейна и на пляже, скоростью 1 Mbps — бесплатно), 1 конференц-зал (на 220 мест), 2 бара (лобби-бар, снек-бар), 1 основной ресторан «Зеленое яблоко» в соседнем отеле «Dobrudja», кафе-кондитерская, магазин, 1 открытый бассейн, у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно (2 шезлонга на двухместный номер).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 6-дневная анимационная программа для детей от 4 до 12 лет, мини-диско.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Библиотека (на пляже, бесплатно), степ аэробика, аквааэробика, дартс, шахматы, нарды, мини-гольф платно (на территории курорта), мини-футбол (платно), верховая езда платно (на территории курорта), волейбол на пляже (бесплатно), пляжный футбол, водные виды спорта (платно), теннисный корт платно (на территории курорта), 6 дней в неделю — спортивная и анимационная программа для взрослых, вечерние представления. SPA-центр и оздоровительный центр (в соседнем отеле Dobrudja, платно). Детский бассейн с аквагоркой, луна-парк платно (на территории курорта).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Состоит из одного 7-этажного здания. В отеле 145 номеров.

Istabās

Все номера отеля располагают балконом, кондиционером, кабельным телевидением, мини-баром, телефоном и письменным столом. В ванной комнате с ванной или душем предоставляется фен.

 • vanna/duša
 • fēns
 • (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
Adrese Курортный комплекс Албена, Болгария
Tālruņi: +359 700 12 110 +359 885 853 373
Tīmekļa vietne: Laguna Garden
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.