Kaliopa 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 5.810
№21 viesnīcas reitingā Albena
7.0 Numurs
6.8 apkalpošana
6.4 Tīrība
7.4 Uzturs
7.2 Infrastruktūra
Mājīga viesnīca, kas sastāv no divām 4 stāvu ēkām. Atrodas gandrīz pludmalē kūrorta centrālajā daļā. Ēdināšana viesnīcas Amēlija restorānā, kas atrodas 100 metrus no Kaliopa viesnīcas. Netālu no viesnīcas ir batuti, pludmales bibliotēka, tiešā tuvumā ir atrakciju parks. Piemērots ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар ajvazovcki
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man patika viesnī cas numuriņ š : plaš s, tī rs, vannas istaba ar logu, plata gulta, bija arī dī vā ns). Netā lu atrodas pludmale. kas bija lielā kais pluss: nekas sveš s man neparā dī jā s, tikai smiltis, jū ra, debesis. Viesnī ca atrodas pludmales joslas centrā , bet ne tuvu iepirkš anā s ielai un bē rnu atrakcijā m, mē s nebijā m trokš ņ aini. … Tomēr ▾ Man patika viesnī cas numuriņ š : plaš s, tī rs, vannas istaba ar logu, plata gulta, bija arī dī vā ns). Netā lu atrodas pludmale. kas bija lielā kais pluss: nekas sveš s man neparā dī jā s, tikai smiltis, jū ra, debesis. Viesnī ca atrodas pludmales joslas centrā , bet ne tuvu iepirkš anā s ielai un bē rnu atrakcijā m, mē s nebijā m trokš ņ aini. Atrodas 100 metrus no tā s. Kafejnī cas (lai gan bijā m tikai divatā - iepretim viesnī cai Flamingo un blakus viesnī cai Dobruja) iespaidu neatstā ja (lauku mē beles, bez komforta, stils, skaista apkalpoš ana, vī rieš u viesmī ļ i lī dz 45 gadiem izstieptā T-krekli). Vistas iesmi - 120 grami - 6 levas - ē dami, bet bez garš vielā m, nedaudz cepti, pica 400 grami - 10 levas - bez garš as. Alus ir labs. Viesnī cai ir savs peldbaseins - trī s sekcijas - maziem bē rniem, vecā kiem bē rniem un pieauguš ajiem. Baseins izskatā s noguris, nav apgaismojuma. Pē c tam es sapratu, ka tas nav sliktā ks par citiem viesnī cu baseiniem un varbū t pat labā ks par atseviš ķ iem. . Visus trū kumus sedz iespaidi par dzidro jū ru, smiltī m, plaš umu, sava veida provinciā lu labā nozī mē un klusu atmosfē ru, bezmaksas sauļ oš anā s krē slu pieejamī bu pietiekamā daudzumā , labu bufeti (pie tiem bija mī kstais siers un ž eleja labā kais). Istabu katru dienu uzkopa jaukas istabenes, palagus mainī ja 3 vai 4 reizes 11 naktī s. Albenā produkti ir 2.5-3 reizes dā rgā ki nekā Minskā (piens, sula, ū dens). Nav citas izvē les. Suvenī ru cenas ir dā rgā kas nekā Saulainajā Krastā pē rn. Internetā lasī ju par lē tu veikalu netā lu no autoostas, bet nesaņ ē mu. Devā mies uz Flamingo Hotel, klase redzama, bet pa baseiniem pa dienu ir trokš ņ ains, viesnī cas ē ka augsta un plata, ne mana. Viesnī cas netā lu no pludmales - Dobrotitsa, Kaliakra izskatā s ē rtā kas. Varbū t es atkal ieradī š os viesnī cā , bet 7 dienā m nav pietiekami daudz bulgā ru garš as: ē kas nacionā lā stilā , lē tas un glī tas kafejnī cas, veikali.
аватар 9bisrgv5
Atraš anā s vieta ļ oti laba, tieš i pretī viesnī cai ir plaš a pludmales lī nija, ieeja jū rā bē rniem ē rta, katru vakaru pludmale tiek uzkopta, bet joprojā m ir daudz izsmē ķ u un spalvu. Viesnī ca kopumā ir mā jī ga, mierī ga, jo ē dinā š ana tiek organizē ta citā restorā nā , zem logiem nav pā rtikas kravas automaš ī nu. … Tomēr ▾ Atraš anā s vieta ļ oti laba, tieš i pretī viesnī cai ir plaš a pludmales lī nija, ieeja jū rā bē rniem ē rta, katru vakaru pludmale tiek uzkopta, bet joprojā m ir daudz izsmē ķ u un spalvu. Viesnī ca kopumā ir mā jī ga, mierī ga, jo ē dinā š ana tiek organizē ta citā restorā nā , zem logiem nav pā rtikas kravas automaš ī nu. Ierodoties mums tika pieš ķ irts dzī voklis ar divā m istabā m un virtuvī ti, kā arī milzī gs balkons ar skatu uz jū ru - par to esam ļ oti pateicī gi! No balkona karā jas bē rzu un egļ u zari ar č iekuriem, skats uz pludmali un baseinu. Lai gan rezervē jot izvē lē jos tieš i istabu diviem pieauguš ajiem un diviem bē rniem, lē tā ko. Istabā ir divstā vu gulta, divi skapji, virtuves mē beles, galds, divi krē sli, ledusskapis, bet darbojas tikai tad, ja istabā vispā rē jam slē dzim ir pieslē gts š ķ ī vis ar atslē gu, televizors, divi kondicionieri, naktsgaldiņ a. galdi, izbī dā ms krē sls, balkona galds ar krē sliem, ir trauki un galda piederumi. Reģ istrē joties viesnī cas vadī tā ja prasī ja vī ram dzeramnaudu, sakot, cik viņ am dot - tas ir vienī gais neglī tais brī dis visā mū su ceļ ojumā . Iedeva rubļ os, pē c viņ a lū guma. Viņ i nav gluž i apmierinā ti ar tī rī š anu, lai gan vienmē r atstā ja dzeramnaudu, veļ a tika mainī ta katru otro dienu, bet grī da joprojā m bija mazgā ta un nebija tī ra. Dzī vojā m otrajā stā vā , bet uzreiz ieejot istabā jū tams drē gnums, kanalizā cijas smaka, ū dens labi neiegā ja duš as telpā un no bedres tecē ja tieš i uz grī du, kur tam gluž i otrā di jā notek, kā dreiz santehniķ is nā ca ar virzuli, bet tas nepalī dzē ja, jo tā ir attī stī bas problē ma, skudras rā po istabā . Brokastis citas viesnī cas restorā nā ir augstā kas klases, nemaz nav tā lu, ē diens kopumā bija apmierinā ts - bija gan augļ i, gan putras, gan tradicionā lā s omletes ar desiņ ā m. . . Daž reiz viņ i cepa speķ i, vienmē r bija marinē tas brē tliņ as - ļ oti garš ī gi. Biezpiens krievu gaumei nav ī paš i labs. . . Daž ā das siera uzkodas, protams, siers un bulgā ru dā rzeņ i, tradicionā li grauzdiņ i, mafini un cepumi, augļ u jogurts uz bulgā ru jogurta (rū guš piens), atstā ts pilns, dzē ra dabī go bumbieru sulu, jo kafija no aparā ta ir bezgarš ī ga un tē jas maisiņ i. . . Principā viņ i ē da tikai brokastis, jo Bulgā rijā labā k ir izmē ģ inā t nacionā los ē dienus restorā nos, kuru ir daudz, un viņ i tur tiek lē ti, garš ī gi un apmierinoš i. Kopumā viņ i ir apmierinā ti ar viesnī cu, un pats Albenas kū rorts bija ļ oti patī kams. DAUDZ apstā dī jumu un rotaļ u laukumu.
аватар zoyamartunak
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti (ī paš s paldies Pū lai par kvalificē tu palī dzī bu apmeš anā s vietas izvē lē ). Ar 2.5 gadus vecu mazuli devā mies uz jū ru. Tā kā mums jau bija pieredze atpū sties jū rā ar mazu bē rnu (pagā juš ajā gadā atpū tā mies pie Odesas), tad bija noteiktas konkrē tas prasī bas viesnī cai un atpū tas vietai. … Tomēr ▾ Ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti (ī paš s paldies Pū lai par kvalificē tu palī dzī bu apmeš anā s vietas izvē lē ). Ar 2.5 gadus vecu mazuli devā mies uz jū ru. Tā kā mums jau bija pieredze atpū sties jū rā ar mazu bē rnu (pagā juš ajā gadā atpū tā mies pie Odesas), tad bija noteiktas konkrē tas prasī bas viesnī cai un atpū tas vietai. Mums bija svarī gi, lai viesnī ca atrodas 1. krasta lī nijā , laba tī ra pludmale un maiga ieeja ū denī , peldbaseina klā tbū tne (mū su mazulis ir "ū densputns"), labs ē diens (piemē rots bē rnam ) un ledusskapja klā tbū tne, balkons, gaisa kondicionē tā js un vannas istabas, ē rtas gultas. Tajā paš ā laikā cenai nevajadzē tu bū t pā rmē rī gai. Ī paš ais viesnī cas skaistums un animā cija nebija nepiecieš ama. To visu dabū jā m "Kaliopē ". Personā ls bija pieklā jī gs un centā s palī dzē t atrisinā t nelielas problē mas. Rezervē jot tū ri, prasī ju istabu nevis pirmajā stā vā (atsauksmē s biju lasī jusi, ka mitrs un trokš ņ ains), bet ierodoties bijā m iekā rtojuš ies tieš i 1. stā vā . Tā kā pā rvaldnieka vairs nebija, jaunais vī rietis reģ istratū rā solī ja mums nā kamajā rī tā piedā vā t citu istabu, ko viņ š arī izdarī ja no rī ta. . Tač u nolē mā m palikt tur, kur sā kotnē ji bijā m apmetuš ies, jo istaba izrā dī jā s gaiš a, gandrī z uz sā niem, ar tieš u skatu uz jū ru, un to no baseina atdalī ja augsta egle un puķ u dobe. Un jums pat nebija jā iet pa kā pnē m. Istabene tī rī ja 4. Gulta un dvieļ i tika mainī ti ļ oti biež i. Paņ ē mā m lī dzi savu elektrisko tē jkannu. Ledusskapis, kondicionieris un TV darbojā s pareizi. Istabā nebija ī paš a skaistuma, bet bija ē rtas gultas (2 pusotra un viena divstā vu bē rnu) un liela vannas istaba. Netā lu no viesnī cas ir 3 peldbaseini (nav ī paš i lieli, bet pietiekami, lai peldē tu). Pie baseina vienmē r un jebkurā laikā varat atrast bezmaksas sauļ oš anā s krē slus. Pludmale ir lieliska 5+. Lielas, tī ras, smalkas smiltis. Kas bē rniem vajadzī gs. Pludmalē sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir bez maksas. Uz jū ru devā mies ap 10 no rī ta, vienmē r bez problē mā m aizņ ē mā m sauļ oš anā s krē slus 3-4 lī nijā s no jū ras. Ē diens (mums bija brokastis un vakariņ as) bija lielisks. Bē rnam vienmē r bija piemē rots ē diens. Daudz kvalitatī vu augļ u (lī dz 1. jū lijam, vē lā k restorā nā bija manā mi vairā k cilvē ku un augļ i kļ uva sliktā ki kvalitā tē un mazā k kvantitā tē ). Vakariņ ā s saldē jums un daž ā di konditorejas izstrā dā jumi. Vairā kas reizes tur bija mī dijas un garneles. Vienmē r bija iespē ja izvē lē ties gaļ u un zivis. Viens ē diens no grila ir obligā ts. Saspringts tikai dzē rienu trū kums vakariņ ā s (par maksu bā rā ). Viesnī cas reģ istratū rā tika mainī ta valū ta (Albenā kurss visur ir vienā ds), Varnā izdevī gā k mainī t. Nepatika grieķ u restorā ns viesnī cā . Lē na apkalpoš ana, nav garš ī ga un pā rā k dā rga. Atseviš ķ i par kū rortu. Es iemī lē jos Albenā . Man š is ir ideā ls kū rorts ģ imenes brī vdienā m. Ir daudz mū sdienī gu rotaļ u laukumu bē rniem (bez maksas), 2 atrakciju parki, daudz izklaides bē rniem un pieauguš ajiem (man ī paš i patika ģ imenes velosipē di), sporta laukumi. Milzī ga parka zona pastaigā m. Klusums pē c 22:00. Vardarbī gu iereibuš u jaunatni arī neesmu redzē jis. Ir divi lielveikali un daudzi mazi veikaliņ i. No mī nusiem tikai dā rgs un ne ā trgaitas Wi-Fi. Mē s braucā m savā maš ī nā , tā pē c braucā m kā ekskursija pa visu Bulgā rijas piekrasti. Man patika Nesebras vecpilsē ta un botā niskais dā rzs Balchik. Man nepatika delfinā rijs Varnā , un man nepatika arī pati Varna. Milzī gais skaistais Piejū ras parks ir ļ oti novā rtā stā voklī , bet bē rnam ir ļ oti lē ti karuseļ i. Nā kamajā vasarā mazulis atkal lū dz jū ru Albenā .
аватар IrrEnna
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca tieš ā m ir uz stabila 3. Istaba maza, mā jī ga, 3 stā vā . Ē dinā š ana-brokastis. Divu minū š u gā jienā lī dz restorā nam "Amē lija", ļ oti vienmuļ i. . . Gludeklis tiks dots bez maksas, ja tas bū s pieejams. … Tomēr ▾ Viesnī ca tieš ā m ir uz stabila 3. Istaba maza, mā jī ga, 3 stā vā . Ē dinā š ana-brokastis. Divu minū š u gā jienā lī dz restorā nam "Amē lija", ļ oti vienmuļ i. . . Gludeklis tiks dots bez maksas, ja tas bū s pieejams. Tē jkanna pirkta Varnā (par š o komentā ru nebija). Man nepatika telpu uzkopš ana: pagā juš ajā nedē ļ ā tā s gandrī z nebija. . . Mans vī rs katru dienu uzlika gultā.2 levas, un visa tī rī š ana sastā vē ja no grī das slaucī š anas ejā s un vannas istabā un dvieļ u savī š anas daž ā dā s figū rā s. . . saspiesta muš a pie sienas, un karā jā s lī dz mū su pā rvietoš anai. . . Gultas veļ a un dvieļ i tika mainī ti reizi divā s nedē ļ ā s. . . Pā rē jos trū kumus neaprakstī š u. . . daudz par ko sū dzē ties, bet atnā cā m atpū sties. Baseins ir ļ oti parocī gs, tā pē c vairā kas dienas jū ra bija ledaina, bet balinā ta. . . daž reiz tas ir par daudz. . Liels pluss ir Pludmale! katrā istabā bezmaksas lietussargs un 2 sauļ oš anā s krē sli, smiltis apkā rt nav dziļ i! kvalitā te vislabā kā!! ! "Jebkura kaprī ze! " ir š ī restorā na moto! Un cik garš ī gi! Liels paldies viesmī lei-Gaļ inai! Bē rni bija sajū smā , nemitī gi jautā ja: "Ejam uz mū su mī ļ ā ko restorā nu! " agnieska "- (jē ra galva), bet kur viņ i neatnā ca, atbilde ir nē . Viņ i jautā ja Gaļ inam, pē c 5 minū tē m viņ š teica: "Ja gribi, nā c rī t, tā bū s. " Nā kamajā dienā viņ i mums atnesa milzī gu gaļ as š ķ ī vi, karstu, es neesmu galvā m, astē m, BET. . . tas bija kaut kas. . . aukstā gaļ a - maiga gaļ a, smadzenes, mē le. . . Nekad neko tā du neesmu ē dusi. Salī dzinā jumam pastā stī š u par grieķ u restorā nu mū su viesnī cā , kurā iekļ uvā m otro reizi. . . pirmajā reizē , kad atnā cā m, apsē dā mies pie galdiņ a un nosē dē jā m kā das 17 minū tes, atnā ca viesmī lis, iedeva ē dienkarti un kad bija pagā juš as vē l 20 minū tes....mē s piecē lā mies un aizgā jā m....otro reizi mē rķ tiecī gi ieradā mies š ajā restorā nā (3 viesmī ļ i uz 3 zā lē m. . . ! ! ! . . Nerakstī š u, cik ilgi gaidī jā m paš u pasū tī jumu, bet tas mū s ļ oti pievī la. . . Man ir ļ oti grū ti sabojā t cū kgaļ u....bet tā bija gumija. . . vienī gais, kas nogalinā ja badu, ir saldā krē juma pica. . . neviens nenotī rī ja galdu. . . 3 tukš as alus glā zes, pilna pelnu trauks, tukš s š ķ ī vis pē c salā tiem. . . aizbraucā m, palika traukiem nosē tais galds. . . vienī gā š ī restorā na priekš rocī ba ir dzī vā mū zika, ļ oti pozitī vs grieķ u dziesmu izpildī tā js. . . Un vispā r pā rē jais izdevā s!! ! Iedeguš i, nomazgā juš ies un atnesuš i daudz pozitī vu iespaidu! ! !
Голова ягненка в нашем любимом ресторане Галин
аватар amber08
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Kopumā viesnī ca man patika, tī ra, ē rta, pludmale tieš ā m pie rokas, personā ls izpalī dzī gs. Gribu sū dzē ties par tū roperatora Balkā nu servisa pā rstā vi Christina. Pirmkā rt, viņ a mums sniedza vecu informā ciju par ekskursijā m (par jū niju mē s atpū tā mies augusta beigā s), daž as ekskursijas tika atceltas. … Tomēr ▾ Kopumā viesnī ca man patika, tī ra, ē rta, pludmale tieš ā m pie rokas, personā ls izpalī dzī gs.
Gribu sū dzē ties par tū roperatora Balkā nu servisa pā rstā vi Christina. Pirmkā rt, viņ a mums sniedza vecu informā ciju par ekskursijā m (par jū niju mē s atpū tā mies augusta beigā s), daž as ekskursijas tika atceltas. Neviena no ekskursijā m netika detalizē ti aprakstī ta.
(visa informā cija bija ar vā rdiem "forš i", "ne ī paš i"). Otrkā rt, par tā m ekskursijā m, kuras izvē lē jā mies, viņ a nedeva papildus informā ciju, proti, vai ir jā ņ em lī dzi kā di dokumenti, ar ko doties (divu dienu ekskursijā Bulgā rijā - Bulgā rijas svē tā s vietas bija jā ņ em pase, jo piestā jā m pa nakti viesnī cā , iekā rtojā mies pasē , daudzā s baznī cā s, tomē r tā pat kā pie mums Krievijā ar plikiem pleciem, š ortiem un ī siem svā rkiem staigā t nevar, ekskursijā ar Bulgā ru fiesta - vakariņ ojā m brī vdabas restorā nā , varē ja paķ ert un blū zes). Treš kā rt, atvaļ inā jumā parasti daudz kas tiek aizmirsts, un tā pē c, ja ekskursijas iegā dā tos uzreiz pē c ieraš anā s, varē tu atgā dinā t par kuratoru (man ir ar ko salī dzinā t - Taizemē mū su kurators ne tikai paņ ē ma mū su tā lruņ u numurus, bet un brī dinā ja par visā m ekskursijā m pusotru dienu pirms noteiktā laika caur reģ istratū ru). Ceturtkā rt, uz mū su jautā jumu, kuru kafejnī cu labā k izvē lē ties kā pieņ emamu sabiedrisko ē dinā š anu (gan naudas, gan ē diena kvalitā tes ziņ ā ), atbilde bija, ko vien vē lies pē c saviem ieskatiem (daudzā s kafejnī cā s ē diens ir š vaks. . . bezgarš ī gs un pā rā k dā rgs). Tā mē s bijā m kā akli kaķ ē ni Albenā .
Ja tev nav bē rnu nasta, tev Albenā nav ko darī t.


iemiesojums zoyamartunak
Vai minibāru var izmantot personīgo priekšmetu glabāšanai? Vai istabā ir iespējams izmantot privāto elektrisko tējkannu?
10 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 8 atbildes
iemiesojums pal_gen
Mēs grasījāmies doties uz šo viesnīcu no 2011. gada 17. jūnija. Bet, aplūkojot numuru fotogrāfijas sīkāk, es neredzu sadalītās sistēmas. Tātad, vai standarta istabās ir vai nav gaisa kondicionieri?
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums Gulnaz034
Interesē atpūtas terapeitiskais efekts
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums alla69
Cik ēdināšanas un izklaides ziņā viesnīca ir ērta atpūtai ar 8 gadus vecu bērnu? Varbūt kāds tur bija?
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Уютный отель, состоит из двух 4-этажных корпусов. Расположен почти на пляже в центральной части курорта. Питание в ресторане отеля Амелия, который находится в 100 м от отеля Калиопа. Возле отеля есть батуты, пляжная библиотека, в непосредственной близости есть луна-парк. Подходит для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен в центре курортного комплекса Албена, в 45 км от аэропорта города Варна, в 20 м от пляжа, в 100 м от торговой аллеи курорта.
Pludmales apraksts До пляжа 20 м. На пляже библиотека и Wi-Fi — бесплатно (со скоростью до 1 Mbps), зонтик и 2 шезлонга на номер — бесплатно, пляжные полотенца — платно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно — в холле, ресторане, на пляже (со скоростью до 1 Mbps), room service, услуги по глажке одежды (платно), 2 бара: лобби-бар и бар у бассейна, 2 ресторана: 1 основной ресторан с террасой — Амелия, 1 ресторан A la Carte на пляже— Калиопа (средиземноморская кухня), магазин, 1 открытый бассейн, у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно (1 зонтик и 2 шезлонга на номер, матрасы — платно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Луна-парк платно (на территории комплекса).
 • rotaļu laukums
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports Библиотека (на пляже, бесплатно), мини-гольф платно (на территории курорта), гольф бесплатно (на пляже), волейбол на пляже бесплатно, водные виды спорта платно, аквапарк платно (на территории курорта), йога платно (на пляже), футбол на пляже бесплатно, шахматы платно (на территории курорта), теннисный корт платно (на территории курорта), бридж (платно, на территории курорта).
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi
 • volejbols  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 141 номер.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese 9620 Albena, Bulgaria
Tālruņi: Tel: +35957962912, +359885853309 Fax: + 359 579 62709
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.