Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Beļģija

Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.5
 • 
№4. Aragon 4*
Novērtējums 8.0
 • 
Tūristu stāsti par Beļģija pievienot stāstu
Sens sapnis ir piepildījies!
Mē s esam tū risti ar lielu pieredzi ceļ ot paš i - ar automaš ī nu, lidmaš ī nu, vilcienu, vispā r, daž ā dos veidos, un esam bijuš i daudzā s vietā s, bet sapnis par BRUGI UN GENT joprojā m nepienā ca.
 •  4 gadā atpakaļ
Brīnišķīgā Brige
Komforts, skaistums, tī rī ba, PASAKA. Ļ oti iesaku Vecpilsē ta
 •  5 gadiem atpakaļ
Pēdējie Beniluksa stari: Brisele un Luksemburga (turpinājums).
Pā rfrā zē jot Leonī du Gaidaju viņ a slavenajā komē dijā , mans iespaids par Briseli ir “Brisele ir kontrastu pilsē ta”. No vienas puses, tā ir Eiropas un Beļ ģ ijas Karalistes administratī vā galvaspilsē ta, kur atrodas E...
 •  5 gadiem atpakaļ
Beļģija. Arhitektūras un šokolādes meistardarbi - alus prieks!
Beļ ģ ija ir paradī ze alus gardē ž iem un š okolā des gardē ž iem! Kaut kā sanā ca, ka Beļ ģ ija nav ī paš i populā ra tū ristu vidū , atš ķ irī bā no Francijas vai Nī derlandes.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ceļojums pa Rietumeiropu 2017. Beļģija
Beļ ģ ija 1. daļ a. Polija un Nī derlande 2.  daļ a. Parī ze 3. daļ a. Beļ ģ ija Š o brauciena daļ u nosaucā m par “Alus tū ri”.
 •  7 gadiem atpakaļ
Gentas dienas
Gente ir viena no skaistā kajā m un interesantā kajā m Beļ ģ ijas pilsē tā m. To mē dz salī dzinā t ar daudz populā rā ko Brigi: arhitektū ra ļ oti lī dzī ga, atkal kanā li, laivas, velosipē di, jauki cilv...
 •  8 gadiem atpakaļ
Joprojām ir neparastas pilsētas!
Ilgi domā ju, vai aprakstī t š ī s neparastā s vietas? It ī paš i tad nav par ko rakstī t, izņ emot milzī go sajū smu, sasniedzot pilnī gu stuporu.
 •  10 gadiem atpakaļ
Beniluksa pērles. Leuven
 •  11 gadiem atpakaļ
Beniluksa pērles. Kortrijk
 •  11 gadiem atpakaļ
Beniluksa pērles. Brige
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »