Pawlik Hotel 3*– Atsauksmes

2
Novērtējums 7.510
8.0 Numurs
8.0 apkalpošana
8.0 Tīrība
8.0 Uzturs
7.0 Infrastruktūra
Pawlik Hotel atrodas 500 m no kūrorta centra, 300 m no Graukogellift, skibus pietura 150 m no viesnīcas. Viesnīcas ēka celta 1970. gadā, pēdējā rekonstrukcija notikusi 2011. gadā. Viesnīca sastāv no vienas 4 stāvu ēkas. No viesnīcas paveras viens no labākajiem skatiem uz Gašteinas ieleju.Vairāk →
аватар lazutina
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tikko atgriezā mies no Austrijas un kamē r rakstu svaigus iespaidus )))))))))))))) varbū t palī dzē š u kā dam izdarī t pareizo izvē li. Kopumā mums bija diezgan patī kami iespaidi. Viesnī ca PAWLIK atrodas Bā dgaš teinas nomalē . Apkā rt ir ļ oti kluss, netā lu no promenā des, kur var pabarot vā veres. … Tomēr ▾ Tikko atgriezā mies no Austrijas un kamē r rakstu svaigus iespaidus )))))))))))))) varbū t palī dzē š u kā dam izdarī t pareizo izvē li.
Kopumā mums bija diezgan patī kami iespaidi.
Viesnī ca PAWLIK atrodas Bā dgaš teinas nomalē . Apkā rt ir ļ oti kluss, netā lu no promenā des, kur var pabarot vā veres. Ir daudz tukš u jauno kotedž u, bet vakarā logi tajā s tiek izcelti daž ā dā s krā sā s.
Viesnī ca ir 5 stā vu, apakš ē jā stā vā ir servisa telpa - slē pju glabā tuve, pirts, bā rs, veļ as mazgā tava utt. Ē ka gandrī z jauna, nav "nobruž ā ta")))), diezgan moderns aprī kojums iekš ā vannas istabas. No viesnī cas paveras panorā mas skats, lai jū s varē tu baudī t kalnu ainavas un sagaidī t saullē ktu.
Istaba bija maza, bet mā jī ga, kas mani iepriecinā ja - tā bija 102. istaba, tā s unikalitā te ir tā da, ka bija Wi-Fi (jo istaba atrodas tieš i virs reģ istratū ras), un Wi-Fi darbojas tikai vestibilā un restorā nā . .
Mani iepriecinā ja tas, ka no rī ta un vakarā kursē marš ruta autobuss uz Stubnerkogel pacē lā ju (ik pē c 15 minū tē m, jā piesakā s uz rī tu). Lī dz centram ir 4 autobusu pieturas (autobuss kursē reizi stundā un tikai no 9 lī dz 18) vai 25 minū tes nesteidzī gā solī pa kalniem - pa promenā di.
Personā ls ir draudzī gs, menedž ere un viesmī les ir no Latvijas, tā pē c visi runā krieviski. Viesnī cā dzī voja krievi, latvieš i un vā cieš i. Viesnī cas teritorija ir sakopta, autostā vvieta attī rī ta no sniega.
Tradicionā lā s Eiropas brokastis, musli, jogurts, izcirtņ i (desa, siers), vā rī tas olas - 7 dienu laikā nebija nekā du izmaiņ u, pusdienas sā kā s 15-30 - bet tas ir vairā k kā uzkodas pirms vakariņ ā m (viens ē diens (tā ir zupa, plovs, desas vai makaroni navy + tē ja, kafija), no 17-00 - Austrieš u - alus un vī ns - viss ļ oti garš ī gs, sā tī gas vakariņ as - Zupa, otrais - viens pamatē diens (gaļ a, mā jputni, zivis) plus piedeva un veģ etā rs ē diens un daž i salā ti. Vakariņ as un pusdienas ne reizi neatkā rtojā s nedē ļ as laikā . Patika produktu kvalitā te. Vakarā deserts vienmē r ļ oti garš ī gs.
Pilsē tā ir ļ oti maz veikalu - viens Spar un tikai 2 suvenī ru veikali. Tuvā kā kafejnī ca atrodas 300-400 metru attā lumā - strā dā no 12 lī dz 19. Un tā tad viss ir centrā .
Viesnī cā ir neliela pirtiņ a ar duš u (lauku izvē le) katru dienu no 16 lī dz 20, lai pē c slē poš anas varē tu labi sasildī t savu noguruš o ķ ermeni. Labā k iesildī ties var terminos, kas atrodas tieš i pie stacijas un pacē lā ja.
Informā cija slē potā jiem un snovbordistiem: tuvā kā s slē poš anas zonas ir Graukogel, Angertal, Sportgastein. Pirmā atrodas blakus viesnī cai, bet ir maz pieprasī ta, lai gan tur nav slikti, kluss un mierī gs. Sportgastein ir labs saulainā , mierī gā laikā . Š ā dā s dienā s slē poš anas autobusā nevar iekā pt, tur brauc daudzi. Lai gan, manuprā t, nekā ā rkā rtē ja tur nav, tikai augstums ir nedaudz augstā ks - 2650 m. Man personī gi patika Angertā las zona. Kalni nav augsti - 2250 m, 2050 m, bet ir daudz daž ā das sarež ģ ī tī bas un garuma nogā zes, pacē lā ju, kafejnī cu. Dienas laikā jū s varat viegli braukt, lī dz zaudē jat pulsu.
ресторан номер 102
аватар samaranata
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies 12 cilvē ku lielā pulkā . No janvā ra beigā m lī dz februā ra sā kumam. No lidostas lī dz Bā dgaš teinai aptuveni 90 km, pa ceļ am Tez tū res pā rstā vji iepazinā s ar reģ iona iespē jā m, piedā vā ja ekskursijas un aizpildī jā m anketu, kurā norā dī jā m, cik dienā m nepiecieš ama slē poš anas karte, un vakarā mū s atveda uz viesnī cu gatavā s kartes , par tā m samaksā jā m, kā arī samaksā jā m par slē pē m, kuras bija jā paņ em tikai nā kamajā rī tā (nomas birojā jau gaidī ja meitenes no Tez tour un palī dzē ja katrs atrod pareizo aprī kojumu). … Tomēr ▾ Atpū tā mies 12 cilvē ku lielā pulkā . No janvā ra beigā m lī dz februā ra sā kumam. No lidostas lī dz Bā dgaš teinai aptuveni 90 km, pa ceļ am Tez tū res pā rstā vji iepazinā s ar reģ iona iespē jā m, piedā vā ja ekskursijas un aizpildī jā m anketu, kurā norā dī jā m, cik dienā m nepiecieš ama slē poš anas karte, un vakarā mū s atveda uz viesnī cu gatavā s kartes , par tā m samaksā jā m, kā arī samaksā jā m par slē pē m, kuras bija jā paņ em tikai nā kamajā rī tā (nomas birojā jau gaidī ja meitenes no Tez tour un palī dzē ja katrs atrod pareizo aprī kojumu). Tas viss mums ietaupī ja daudz laika, jo. Piestā jā m nedē ļ as nogalē un braucē ju pieplū dums bija liels. Tez tour liela cieņ a)))
Viesnī cā mū s sagaidī ja vā cu menedž eris, pā rē jais personā ls runā krieviski. Istabas vē l nebija gatavas, paņ ē mā m peldkostī mus, atstā jā m koferus viesnī cas vestibilā un devā mies uz termā m. Jū s varat staigā t uz terminu ar kā jā m, bet tā pē c. visa pilsē ta ir kalnainā apvidū , kā jā m grū ti, un ar taksi no 10 lī dz 20 eiro (atkarī bā no pasaž ieru skaita). Ļ oti patika termā lā s pirtis - vairā ki baseini, daž ā di hidromasā ž as efekti, slidkalniņ š bē rniem, un baseins uz ielas vispā r ir brī nums - tu guli siltā ū denī un kontempli slē potā jus))) Mē s arī gā jā m pirtī s, ieeja ir stingri bez peldkostī miem, bet mē s gā jā m dvieļ os un neviens neizsita))) Thermae var ņ emt 3 stundas vai visu dienu, pieauguš ajam maksā.3 stundas 20 eiro, bē rnam -12. Dvieļ u noma 3 eiro. Termiņ a tuvumā atrodas arī liels SPAR lielveikals.
Tagad par paš u viesnī cu - mums ļ oti patika, viesnī ca nav jauna, bet ļ oti mā jī ga, no visiem logiem paveras skats uz kalniem, restorā nam ir panorā mas logi un arī paveras krā š ņ s skats, tā pē c viesnī ca dzī vo lī dz tā nosaukumam. Tī rī š ana istabā s ir normā la, ne visā s istabā s bija fē ns, pajautā ju reģ istratū rā , iedeva, bet teica, ka pē dē jo. Istabas ļ oti siltas, nā cā s pat pieskrū vē t baterijas, viesnī cā nav seifa, saka, ka zā dzī bas nav bijis, bet dokumentus un naudu nē sā jā m lī dzi. Ē diens ir normā ls: no rī ta brokastis ir bufete (vienmē r tas pats, bet viss ir garš ī gs), pulksten 16-00 sā kas pē cpusdienas uzkodas kafejnī cā (zupa, pica vai desiņ as), bet vakariņ as sā kas 19-00. Vakariņ as sastā v no zupas un salā tiem (visiem vienā di), bet jā pasū ta pamatē diens (ierodoties tiek izsniegta nedē ļ as ē dienkarte, kurā atzī mē , ko ē dī si katru dienu), tad vē l viens deserts. Cenā iekļ auts baltais/sarkanais vī ns un alus. Vē l gribē ju teikt, ka ir standarta 2-vietī gi numuriņ i, un ir samazinā tie (sauc grand lit), tā pē c man pazeminā tais izmaksā ja par 300 eiro lē tā k nekā standarta, bet vietas pietiek 2 personā m, istaba ir brī niš ķ ī ga, un t. to. viņ š ir pirmais no kā pnē m, es arī noķ ē ru internetu istabā (numurs 102). Vakarā reģ istratū rā speciā lā lapā jā atzī mē istabas numurs un laiks, kurā dodaties uz kalniem, š ajā laikā autobuss jū s aizved no viesnī cas un aizvedī s uz slē pē m. pacel par brī vu, vakarā tā dā paš ā ceļ ā atpakaļ .
Nedē ļ as vidū paņ ē mā m pauzi no slē poš anas - devā mies uz Minheni ekskursijā uz BMW muzeju (75 eiro/pers. ). Ekskursija man ļ oti patika - ļ oti iesaku!
Kopumā viesnī ca un pā rē jais bija apmierinā ti!
Термы в Бад Гаштайне Бад Гаштайн В музее BMW, Мюнхен Номер Grand Lit Room Ресторан отеля Номер Grand Lit Room Вид из окна номера


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Pawlik Hotel расположен в 500 м от центра курорта, в 300 м от подъемника Graukogellift, остановка skibus в 150 м от отеля. Здание отеля построено в 1970 г., последняя реконструкция прошла в 2011 г. Отель состоит из одного 4-этажного здания. Из отеля открывается один из лучших видов на долину Гастайн.

Viesnīcā

Wi-Fi в лобби

  • restorāns
  • kafejnīca/bārs
  • lifts
  • slēpju uzglabāšanas telpa
Telpu apraksts

Всего 33 номера:

double grand lit (1-2 чел., полуторная кровать, 18 м2);

double (2 чел., 22 м2);

double (макс. 3 чел., 22 м2).

Adrese Richard-Strauss-Weg 6, 5640 Bad Gastein
FAQ