Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Albānija

Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tūristu stāsti par Albānija pievienot stāstu
Neticami krāsaina Albānija
Mē s esam vairā kkā rt dzirdē juš i par Albā nijas Maldivu salā m, tač u mums nekad nav bijusi iespē ja lidot un pā rbaudī t.
 •  3 gadā atpakaļ
Jaunākā informācija par Albāniju (23.09.2021)
Piemē rots ieceļ oš anai digitā lais Covid sertifikā ts Dijā ar datumu, kas pā rsniedz 14 dienas pē c otrā s vakcī nas Iestā ž u apmeklē jumsBezmaksas, bez kodiem Maskas rež ī ms — faktiski trū kst Komandantstunda no ...
 •  3 gadā atpakaļ
"Atpūta" Albānijā
Es nevarē ju nedalī ties savā "priekā " no atraš anā s š ajā valstī . Ja vē laties sabojā t brī vdienas, š ī ir ī stā vieta jums.
 •  3 gadā atpakaļ
Atvaļinājums Albānijā
Pirmo reizi Albā nijā . Sarandā atpū tā mies viesnī cā Troy Apartment 3 * 2021. gada jū lijā . Runā jot par Albā niju, nolē mu jau pagā juš ajā gadā , atlika tikai izvē lē ties kū rortu.
 •  3 gadā atpakaļ
Vlora, Albānija 2020. Kūrorts, kas pārsteidz
Dā rgie draugi! Š ajā neparasti sarež ģ ī tajā periodā mē s visi vē lē jā mies izeju un atvaļ inā jumu, bet diemž ē l, tā kā ukraiņ iem daudzas robež as ir slē gtas, mē s izvē lē j...
 •  4 gadā atpakaļ
Albānija. Baidīties vai nē.
Vlora atrodas divu stundu brauciena attā lumā no Albā nijas galvaspilsē tas Tirā nas. Vlora ir neliela kū rortpilsē ta. Garlaicī gi.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas Mali un Robots
Brī niš ķ ī gas brī vdienas par 180 eiro Albā niju daudzi uztver nevienam nezinā mu mī tu dē ļ : visi musulmaņ i, bī stama valsts, Padomju Savienī ba utt.
 •  6 gadiem atpakaļ
Tas ir jāredz savām acīm.
Albā nija. . . ilgu laiku ir bijusi izolē ta. Un, kad pē kš ņ i ieraudzī ju degoš u tū ri, un Kijevā š ogad praktiski nav ne smakas no vasaras, š aubu nebija.
 •  6 gadiem atpakaļ
Albānija. Atgriezties uz deviņdesmitajiem gadiem.
Mans labs draugs kolekcionē valstis. Viņ a kolekcijā jau ir ap astoņ desmit apmeklē tajā m valstī m. Tiesa, viņ a aizrauš anā s ar ceļ oš anu ir ar kā du dī vainī bu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Albānijai patika
Labdien! Mē s izvē lē jā mies Sarandu. Mē s nebijā m vī luš ies. 5 stundu brauciens no lidostas lī dz kū rortam, tostarp 1.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »