Wyndham Garden Ajman Corniche 4*– Atsauksmes

20
Novērtējums 9.410
№1 viesnīcas reitingā Adžmana
9.5 Numurs
9.7 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.3 Uzturs
9.5 Infrastruktūra
Jūs varat staigāt līdz pludmalei tikai minūtes laikā. Četrzvaigžņu naktsmītne Wyndham Garden Ajman Corniche atrodas Adžmanā. Viesiem ir pieejama privāta pludmales zona, āra peldbaseins, sauļošanās terase un skats uz jūru. Uzcelta 2018. gadā. Ieteicams relaksējošām ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар lin125
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cā ieradā mies vē lu, jo lidostā kavē jā s. Ļ oti noguris. Numurs tika nodroš inā ts nekavē joties, bet tas bija ļ oti trokš ņ ains. Tā kā bijā m ar mazu bē rnu, tad bē rns nevarē ja gulē t š ajā istabā . … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies vē lu, jo lidostā kavē jā s. Ļ oti noguris. Numurs tika nodroš inā ts nekavē joties, bet tas bija ļ oti trokš ņ ains. Tā kā bijā m ar mazu bē rnu, tad bē rns nevarē ja gulē t š ajā istabā . Pē c mū su lū guma nomainī jā m pē c divā m dienā m bez maksas. Liels pluss ir viesnī cas atraš anā s vieta attiecī bā pret pludmali. Pludmale atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas pā ri ceļ am. Pludmale ir apsargā ta, viss personā ls ir ļ oti jauks.
Telpu uzkopš ana ir pastā vī ga.
Dvielis tika mainī ts katru dienu. Katru dienu nodroš inā ts losjons, š ampū ns, ziepes. Reģ istratū rā tika paņ emts adapteris rozetē m.
Wifi darbojas lieliski.
Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs! Mē s neizgā jā m izsalkuš i. Mums bija brokastis un vakariņ as. Vakariņ as tika mainī tas uz pusdienā m pē c pieprasī juma.
Izbraukā jā m ekskursijas pie pā rejas uz pludmali Dubaijā , mums patika. Kopumā viesnī cā bija ļ oti maz cilvē ku. Viesnī cā pie lifta sē ž oficiā lā Grieķ ijas-Itā lijas rū pnī cu pā rstā ve Veronika, sniedzot pilnu kompetentu informā ciju par kaž okā du un ā du, piedā vā jot braucienu uz rū pnī cu.
pē c kaž okiem, ā das jakā m devā mies. Mē s nopirkā m divas ā das jakas, kas izgatavotas no antilopes ā das par 185 USD, un supermē teli no Kanā das ū deles par USD 800 super, jums ir grū ti kaulē ties par super kvalitā ti un vē l vairā k.
Bezmaksas nodoklis tiek izsniegts, uzreiz tiek doti kvalitates sertifikā ti, esam apmierinā ti un visiem iesakā m braukt uz rū pnī cu caur Veroniku, tas nestrā dā uz procentiem un galvenais ir lē ts un ar garantiju, piemē ram, gidi un palī gi pelniet no procentiem un caur gidiem un palī giem tas ir ļ oti dā rgi, jo viņ iem ir interese par pā rdoš anu, tikai no gidiem un palī giem, skrien nekur, nedodas bezmaksas ekskursijā s, tas viss ir krā pniecī ba, viņ i pelna lielas komisijas.
Veronika runā krieviski, ļ oti patī kama. Jebkuri jautā jumi tika adresē ti viņ ai. Viņ a palī dz nevainojami.
Viesnī ca ir piemē rota pludmales brī vdienā m. Neskatoties uz daž ā m niansē m, manuprā t, pā rē jais bija lieliski! ! !
аватар igor.ysh71
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Februā rī atpū tā mies no 1 lī dz 12. Man ļ oti patika viesnī ca, ir krieviski runā još s personā ls. Iekā rtojā s ā tri un bez problē mā m, visas istabas ar skatu uz jū ru. Viesnī ca ir jauna, celta grā matas formā , otrajā stā vā baseins un pirts ar dž akuzi, ir trenaž ieru zā le. … Tomēr ▾ Februā rī atpū tā mies no 1 lī dz 12. Man ļ oti patika viesnī ca, ir krieviski runā još s personā ls. Iekā rtojā s ā tri un bez problē mā m, visas istabas ar skatu uz jū ru. Viesnī ca ir jauna, celta grā matas formā , otrajā stā vā baseins un pirts ar dž akuzi, ir trenaž ieru zā le. Ē diens 4 lī menī , kā jau man, ē dieni likā s pikanti. Brokastis, pusdienas un vakariņ as ē dā m daž ā dos restorā nos, kuru piekrastē ir daudz. Viesnī cā ir labas kvalitā tes zivju restorā ns ar zemā m cenā m pē c vietē jiem standartiem. Viss atbilst - un apkalpoš ana un telpu uzkopš ana, bez sū dzī bā m.
Vienī gais negatī vais, manuprā t, ir ceļ a š ķ ē rsoš ana, lai nokļ ū tu pludmalē . Pati pludmale ir tī ra, un ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem š ajā periodā problē mu nebija, pietika visiem. Jū ra ir tī ra, bet ne pā rā k silta un mierī ga februā rī .
Un vē l viena lieta. . . ja nevē laties sabojā t savu brī vdienu pieredzi, nesazinieties un pat netuvojieties krā pniekiem, kuri mē ģ ina jū s ievilinā t iepirkš anā s tū rē pē c lē tiem ā das un zelta kaž okiem, Pie reģ istratū ras sē ž Veronika ar piedā vā jumiem iegā dā ties atklā tu ķ ī nieš u mē teli ar Itā lijas rū pnī cas zī molu un pasaules zī molu cenā m ar atlaidi lī dz 150%. Nepakļ aujieties gidu pā rliecinā š anai par paaugstinā tā m cenā m, kuri arī pā rdod ekskursijas viesnī cā par 2-3 reizes dā rgā k.
Izbaudiet savas brī vdienas, Adž manā nebū siet vī luš ies.
аватар kobets59
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lē jā mies š o viesnī cu, tā ir jauna, telpas plaš as, mē beles jaunas. Wifi bija istabā . Ē dieni brokastu un vakariņ u bufete ir ļ oti daudzveidī ga un ļ oti garš ī ga. Man patika, ka š ajā COVID karantī nas periodā tika lieliski ievē roti visi atpū tnieku aizsardzī bas pasā kumi. … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies š o viesnī cu, tā ir jauna, telpas plaš as, mē beles jaunas. Wifi bija istabā . Ē dieni brokastu un vakariņ u bufete ir ļ oti daudzveidī ga un ļ oti garš ī ga. Man patika, ka š ajā COVID karantī nas periodā tika lieliski ievē roti visi atpū tnieku aizsardzī bas pasā kumi. Pludmale ir lieliska. Š ī s viesnī cas trū kumi ir tā di, ka tā atrodas pā ri ceļ am un trokš ņ aina, un tajā nebija animatoru, nebija kultū ras un izklaides programmu. Bet tas ir diezgan nomainā ms, ir trenaž ieru zā le, aromā tu pirts un baseins. Un, protams, ekskursijas. Svē tki bija izdevuš ies, un mē s iesakā m ikvienam izvē lē ties š o viesnī cu atpū tai.
Это дкшевая Это туалет все супер чисто Это вид на пляж отеля с балкона Это балкончик Комната оснащена новой мебелью Шикарные кровати, белье супер белоснежное
аватар liu2008
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ceļ oju kopā ar vī ru un 8 gadus veco dē lu. Laiks 30. novembrī . Naktī.26. Ū dens silts, maziem bē rniem ko vajag. Ū denī un krastā gandrī z nav dzī vnieku. Patī kams vē jiņ š . Skats no viesnī cas ir vienkā rš i dievī gs. … Tomēr ▾ Ceļ oju kopā ar vī ru un 8 gadus veco dē lu.
Laiks 30. novembrī . Naktī.26. Ū dens silts, maziem bē rniem ko vajag. Ū denī un krastā gandrī z nav dzī vnieku. Patī kams vē jiņ š . Skats no viesnī cas ir vienkā rš i dievī gs. Persijas lī cis ī sumā . Mē s dzī vojā m 8 stā vā . Ē dinā š ana ņ ē ma brokastis. Vakarā devā mies uz vietē jiem restorā niem netā lu. Visur ļ oti tī rs. Sanitā ri karā jas un vienreizē jā s lietoš anas cimdi guļ . Neviens ē diens netiek pasniegts bez maskā m un cimdiem. Laba pirts un sauna. Baseins silts, ir dž akuzi, ū dens temperatū ra dž akuzi 36. Gribē jā s sā ļ o jū ru un siltas mī kstas smiltis. Visi to saprata.
Pludmalē ir ļ oti jauki puiš i un uzmanī gi glā bē ji. Jū s varat iegā dā ties ā das un kaž okā du izstrā dā jumus, jo viesnī cā var saņ emt ļ oti labu servisu un izcilu cenu par kaž okā das un ā das izstrā dā jumiem. Galvenais ir strā dā t tieš i ar darbiniekiem, viņ i sē ž uz letes pa labi no lifta vai pludmalē veikalā , kurā pā rdod visu atpū tai. Ī paš i gribē tos pieminē t meiteni Veroniku. Pludmalē boutique par ļ oti saprā tī gā m cenā m nopirka suvenī rus mā jā s. Zivju restorā ns iekš ā tieš ā m ir viens no labā kajiem apkā rtnē , pasū tī ja omā rus, garš a dievī ga. Blakus alkohola tirgus. Netā lu no Ajman Beach viesnī cas. 15 minū tes. kā jā m vai 15 dirhami ar taksi.
аватар L.varava
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca mums patika, reģ istrē š anā s bija lieliska un ņ emot vē rā mū su vajadzī bas. Apkalpoš ana augstā profesionā lā lī menī , telpu uzkopš ana un veļ as maiņ a tika veikta katru dienu, it ī paš i, ja to darī ja Asardins un Mins Bahadurs, viss bija ideā li. … Tomēr ▾ Viesnī ca mums patika, reģ istrē š anā s bija lieliska un ņ emot vē rā mū su vajadzī bas. Apkalpoš ana augstā profesionā lā lī menī , telpu uzkopš ana un veļ as maiņ a tika veikta katru dienu, it ī paš i, ja to darī ja Asardins un Mins Bahadurs, viss bija ideā li. Ē diens garš ī gs, kvalitatī vs un, ņ emot vē rā atpū tnieku kontingentu, ar austrumniecisku piesitienu)), restorā na darbinieku darbs ir pat labā ks nekā cerē ts! Taktiska apkalpoš ana un palī dzī ba daž ā dā s situā cijā s. Es atceros puisi vā rdā Š uba, ļ oti draudzī gs, izpalī dzī gs un enerģ isks. Pludmale ir ļ oti tī ra, vienmē r ir daudz bezmaksas (ē rtu) sauļ oš anā s krē slu. Visi pludmales darbinieki ir organizē ti un draudzī gi, viņ i rū pī gi uzrauga kā rtī bu, sargā mū su atvaļ inā jumu un ir gatavi jebkurā brī dī palī dzē t. Daž ā das ekskursijas, katrai gaumei un budž etam, bija Dubaijā ar gidu Saidu, kurš ļ oti izzinoš i un ar humoru stā stī ja par brī niš ķ ī go valsti un tā s ī patnī bā m, iepazī stinā ja ar tautas kultū ru un tradī cijā m. Tagad mē s atkal gribam doties uz Emirā tiem))
аватар beeneta24
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tā bija pirmā reize AAE. Un tas ir labā kais, salī dzinot ar Ē ģ ipti, Turciju, Tunisiju, Kipru, Melnkalni. Atpū ties AI. 1. Istabas tī ras, viss strā dā , ir gludeklis un gludinā mais dē lis. 2. Restorā ns ir vienkā rš i SUPER! ! ! Ē dienu daž ā dī ba bija iespaidī ga - visi ē dieni ir daž ā di, un ne kā Ē ģ iptē un Turcijā (salā ti ar gurķ iem, tas pats ar kukurū zu, tie paš i burkā ni utt. … Tomēr ▾ Tā bija pirmā reize AAE.
Un tas ir labā kais, salī dzinot ar Ē ģ ipti, Turciju, Tunisiju, Kipru, Melnkalni.
Atpū ties AI.
1. Istabas tī ras, viss strā dā , ir gludeklis un gludinā mais dē lis.
2. Restorā ns ir vienkā rš i SUPER! ! ! Ē dienu daž ā dī ba bija iespaidī ga - visi ē dieni ir daž ā di, un ne kā Ē ģ iptē un Turcijā (salā ti ar gurķ iem, tas pats ar kukurū zu, tie paš i burkā ni utt. ), ja salā ti visi ir no daž ā dā m sastā vdaļ ā m! Gaļ a vienmē r ir putnu gaļ a, liellopu gaļ a, zivis, vairā ki gaļ as ē dieni atseviš ķ i! Piedevas un dā rzeņ i, un rī si, un aunazirņ i, makaroni, kartupeļ i...deserti, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi
3. Pludmale pā ri ceļ am - tī ra, plaš a!
4. Silts baseins, labs dž akuzi.
5. No blakus esoš ā s viesnī cas Ramada Beach ir bezmaksas transfē rs uz Dubai Mall.
6. Bezmaksas internets!! !
P. S. Gandrī z katru dienu braucā m uz pilsē tu uz LuLu lielveikalu - cenas tur ir smieklī gas! ! !
аватар yjhbkmcr
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ja vē rtē.5 ballu sistē mā , tad 5 ar plusu. Recepcijā satiku ļ oti draudzī gi, ir krieviski runā još s personā ls, iekā rtojuš ies 11 stā vā lielā ē rtā istabā ar balkonu ar skatu uz lī ci, Wi-Fi istabā , ledusskapis, TV, krievu kanā li, ē rta gulta, ikdienas uzkopš ana , dvieļ u un gultas veļ as maiņ a (sniegbalta veļ a), katru dienu klā ja higiē nas preces (ziepes, š ampū nus, ž elejas, krē mus), dzeramo ū deni (divas pudeles pa 0. … Tomēr ▾ Ja vē rtē.5 ballu sistē mā , tad 5 ar plusu. Recepcijā satiku ļ oti draudzī gi, ir krieviski runā još s personā ls, iekā rtojuš ies 11 stā vā lielā ē rtā istabā ar balkonu ar skatu uz lī ci, Wi-Fi istabā , ledusskapis, TV, krievu kanā li, ē rta gulta, ikdienas uzkopš ana , dvieļ u un gultas veļ as maiņ a (sniegbalta veļ a), katru dienu klā ja higiē nas preces (ziepes, š ampū nus, ž elejas, krē mus), dzeramo ū deni (divas pudeles pa 0.5 l), tē ju, kafiju, cukuru, krē jumu ( ir elektriskā tē jkanna), seifs, istabā ir arī gludeklis un gludinā mais dē lis, sienā iebū vē tas individuā las lampas abā s gultas pusē s, moderna dizaina veļ as aukla drē bju ž ā vē š anai duš ā .
Viesnī ca ir tī ra, liftos pastā vī gi tiek tī rī ti spoguļ i, mazgā ta fasā de, stikla durvis. Restorā nā ir daudz ē dienu (zupas biezeni, graudaugi, zivis, vistas gaļ a, gaļ a, daž ā di salā ti), deserti, sulas, dzē rieni, viss ir ļ oti garš ī gs, daudz augļ u. Tagad par atpū tu, viesnī cā ir peldbaseins, dž akuzi un sauna, konferenč u telpā ir grā matas krievu valodā , pludmale ir pā ri ceļ am, pludmalē tiek izsniegti pludmales dvieļ i. Viesnī ca nodroš ina bezmaksas transporta pakalpojumus uz Dubaijas tirdzniecī bas centru, Deiras pilsē tas centru.
аватар Olegsilchenko
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ģ imenē m. Pats Adž mans arī . Jo izklaides nav, bez ekskursijā m neiztikt, ar garlaicī bu var trakot. Viesnī ca ir laba, ē dieni ir labi pagatavoti, viņ i gatavo garš ī gi. Paņ ē mā m brokastis un vakariņ as, mums patika. … Tomēr ▾ Viesnī ca ģ imenē m. Pats Adž mans arī . Jo izklaides nav, bez ekskursijā m neiztikt, ar garlaicī bu var trakot.
Viesnī ca ir laba, ē dieni ir labi pagatavoti, viņ i gatavo garš ī gi. Paņ ē mā m brokastis un vakariņ as, mums patika. Pā ris reizes ē dā m vakariņ as, pā rsvarā ē dā m netā lu no viesnī cas.
В лифте фото просто)
аватар a-salakhov
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā februā ra beigā s. Viesnī ca attaisno deklarē tā s 4 zvaigznes, ē diens labs, daudzveidī gs. Ir arī gaļ a – vista, zivis. Vairā kas reizes viņ i deva garneles, kalmā rus un daž as citas jū ras veltes, piemē ram, austeres. … Tomēr ▾ Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā februā ra beigā s. Viesnī ca attaisno deklarē tā s 4 zvaigznes, ē diens labs, daudzveidī gs. Ir arī gaļ a – vista, zivis. Vairā kas reizes viņ i deva garneles, kalmā rus un daž as citas jū ras veltes, piemē ram, austeres. Mums bija puspansija, bet mums ar sievu pietika. Vairā kas reizes bijā m zivju restorā nā , kas atrodas tajā paš ā viesnī cā viesiem, ir 50% atlaide. Pludmale atrodas pā ri ceļ am, tā ir norobež ota no publiskā s pludmales. Laikapstā kļ i vienkā rš i nepaveicā s - vairā kas dienas bija vē jains un diezgan vē ss.
Viņ i plā noja lidot uz Taizemi, tač u koronavī rusa dē ļ mainī ja savus plā nus. Parasti uz AAE lidojam oktobrī , š ajā laikā jū ra ir silta un laiks mierī gs. Tā kā š o valsti apceļ ojā m tā lu un plaš i, tad ekskursijā s nedevā mies. Viņ i aizveda tikai vienu uz "Ziedu parku" Dubaijā par 35 USD. Tez toura viņ i to nedarī ja, tur ir dā rgā k. Paņ ē ma netā lu no viesnī cas.
Kopumā viesnī ca man patika, bet infrastruktū ra apkā rt nav ī paš i attī stī ta, nav kur iet.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pati viesnī ca ir diezgan laba. Bet ir kā da nianse. Jums nekavē joties jā domā pē c izbraukš anas datuma, vai numurs bū s tajā paš ā datumā . Uz nakti vai tā kā mums ir lidojums no rī ta, un mums par savu naudu bija jā iegā dā jas, rupji sakot, dienas numurs viesnī cā . … Tomēr ▾ Pati viesnī ca ir diezgan laba. Bet ir kā da nianse. Jums nekavē joties jā domā pē c izbraukš anas datuma, vai numurs bū s tajā paš ā datumā . Uz nakti vai tā kā mums ir lidojums no rī ta, un mums par savu naudu bija jā iegā dā jas, rupji sakot, dienas numurs viesnī cā . Par to ir jā noskaidro iepriekš , lai neiznā k, ka nav brī vu istabu vai kas cits, vai arī bū s jā meklē , kur pagaidī t naktī .
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Adžmanas staļļi
Novērtējums 9.0
AAE, Adžmana
Atpūta, Daba
Al Nuami mošeja
AAE, Adžmana
Arhitektūra, Reliģija
Adžmanas muzejs
AAE, Adžmana
Arhitektūra, Muzeji, Stats

До пляжа можно дойти всего за минуту. Четырехзвездочный отель Wyndham Garden Ajman Corniche с собственным пляжем, открытым плавательным бассейном, видом на море и террасой для загара расположен в городе Аджман. Построен в 2018 году. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расстояние до пейнтбольного парка Шарджа составляет 8 км, а до Международного аэропорта Шарджа — 13 км.
Pludmales apraksts Пляж Аджмана — это белоснежный чистый песок и теплая лазурная вода. Так как Аджман — спокойное и достаточно немноголюдное место, на пляже здесь турист не столкнется со столпотворением: обстановка очень спокойная и располагает к полному расслаблению. На пляже можно сделать барбекю, заняться водным спортом или просто позагорать у воды.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

По утрам гостям предлагают на выбор континентальный завтрак или завтрак «шведский стол». В отеле Wyndham Garden Ajman Corniche работает ресторан интернациональной кухни, где по запросу готовят халяльные блюда.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas  FREE 
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Для гостей обустроена оздоровительная зона с сауной и гидромассажной ванной. В отеле Wyndham Garden Ajman Corniche можно пользоваться тренажерным залом и бизнес-центром. Персонал стойки регистрации предоставляет гостям туристическую информацией.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Всего 179 номеров. Есть номера для людей с ограниченными возможностями и номера для некурящих. Состоит из одного 16-этажного здания.

Istabās

Звуконепроницаемые номера с панорамным видом на море оборудованы отдельным балконом, диваном, DVD проигрывателем, звуконепроницаемыми окнами и телефоном. Гости смогут оценить вид на Персидский залив из окон номеров. Ванные комнаты оснащены душем, туалетными принадлежностями и махровыми халатами.

Adrese Sheikh Humaid Bin Rashid Al Nu, 15554 Аджман, ОАЭ
Tālruņi: 06 7014444
Tīmekļa vietne: Wyndham Garden Ajman Corniche
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.