Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Eskaldesa - Engordany

Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Nav ziņojumu par Eskaldess - Engordany   Rakstiet
Tūristu stāsti par Eskaldess - Engordany pievienot stāstu
nekārtība ēdamistabā
Brokastī s nesaprotama galdu numerā cijas sistē ma. Katram galdiņ am ir savs numurs, un, ja gribē siet sē sties blakus atpū tniekiem no blakus istabas, saimniece atnā ks skriet, kliedz spā niski un pā rvedī s uz vietu, kur ir jū su numurs.
 •  10 gadiem atpakaļ
viesnīca ir nekas cits kā numuriņi sen nav remontēti
mums bija dzī voklis; ja to tā var nosaukt; santehnika veca duš a noplū st karstais krā ns slikts spiediens; vecs televizors ar stabilizatoru; vecas koka mē beles nolietotas; ī paš i nokrita skapja durvis un katru reizi, kad tā s tika atvē rtas, t...
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieliska vieta romantiskai, bet aktīvai atpūtai.
Nolē mā m doties ar lī gavaini atpū sties pē c saderinā š anā s. Mē s meklē jā m ekskursiju pē c "budž eta" kritē rija, tā pē c TUI mums izvē lē jā s š o viesnī cu.
 •  10 gadiem atpakaļ
Ziemas brīvdienas
Viesnī cas apstiprinā š ana pagā ja ilgi, bet nebija tā vē rts! Atraš anā s vieta ir laba iepirkties gribē tā jiem, bet ne gluž i slē potā jiem - 15 minū tes lī dz Encamp ar autobusu 3 eiro no cilvē ka, lī dz Soldeo...
 •  12 gadiem atpakaļ
Eskaldess
Pati viesnī ca diezgan tī ra, brokastis pietiek, var pat sviestmaizi paņ emt lī dzi, krieviski nerunā . Man nepatika viesnī cas atraš anā s vieta, tā atrodas divu ielu stū rī , logu nevar atvē rt, ir trokš ņ ains, pietiekami t...
 •  13 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca 3*
Atpū tā s š ajā viesnī cā no 23.02 lī dz 02.03. 2011. Rets gadī jums, kad nav sū dzī bu. Tī rs svaigs remonts, super uzmanī gs un draudzī gs personā ls, laba baroš ana.
 •  13 gadiem atpakaļ
Apburoša uzturēšanās
Principā kū rorts ir vienkā rš i pā rsteidzoš s, tā pat kā pati viesnī ca, neskatoties uz nelielo zvaigž ņ u skaitu, viss ir vienkā rš i ideā ls.
 •  14 gadiem atpakaļ
labs kūrorts
Kopumā kū rorts pats par sevi ir ļ oti labs, proti, tur ir tikai viss slē poš anas ziņ ā , un pati viesnī ca ir diezgan laba, diezgan svaigs remonts, labs dizains un lielisks serviss, tas notiek reti, bet nekad nav bijis vienreizē js pā rpratums ar p...
 •  14 gadiem atpakaļ
forša vieta
Viesnī ca atrodas paš ā centrā , kas ir ļ oti ē rti, jū su rī cī bā ir visa infrastruktū ra, ir kur aiziet, kur pastaigā ties, proti, var ne tikai braukt.
 •  14 gadiem atpakaļ
stāsts
Tā da sajū ta, ka viesnī ca ir daudzus gadus veca, lai gan viss ir diezgan jauns un remonts ideā lā kā rtī bā , bet tomē r. Pakalpojums ir vienkā rš i lielisks, neskatoties uz tikai trī s zvaigznē m, ir bezmaksas transports uz pacē...
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Eskaldess - Engordany