Andorra Center 4*– Atsauksmes

9
Novērtējums 7.710
№1 viesnīcas reitingā Andora la Velja
4.0 Numurs
2.0 apkalpošana
4.0 Tīrība
4.0 Uzturs
1.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Andoras la Veljas centrā. No tās logiem paveras skaists skats uz kalniem. Autobusu pietura atrodas iepretim viesnīcas ieejai. Viesnīca ir piemērota korporatīviem pasākumiem un tūristiem, kuri dod priekšroku aktīvai atpūtai.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Man ļ oti patika š ī viesnī ca - gan istabu stā voklis un personā la attieksme, gan ģ eogrā fiskais novietojums. Lai nokļ ū tu liftā , jums jā š ķ ē rso ceļ š , kas atrodas 50 metrus no ieejas viesnī cā , un jā brauc ar ē rtu bezmaksas autobusu. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika š ī viesnī ca - gan istabu stā voklis un personā la attieksme, gan ģ eogrā fiskais novietojums. Lai nokļ ū tu liftā , jums jā š ķ ē rso ceļ š , kas atrodas 50 metrus no ieejas viesnī cā , un jā brauc ar ē rtu bezmaksas autobusu. Vari noī rē t auto un pā rvietoties ar to – ar savu sporta inventā ru š ā da iespē ja ir pieņ emamā ka. Viesnī cā ir slē pju glabā tuve.
Mē s š eit atpū tā mies 2014. gada februā rī pē c TUI uzņ ē muma vadī tā ja ieteikuma - nekad nenož ē lojā m, ka bijā m iegā dā juš ies ekskursiju uz š o viesnī cu.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Lieliska viesnī ca slē poš anas brī vdienā m! Mē s š eit bijā m no 5. lī dz 12. februā rim pē c TUI aģ entū ru vadī tā ju ieteikuma. GrandValira ir lieliska vieta, mums nebija laika apceļ ot visu nedē ļ u. Lī dz trasē m var nokļ ū t ar pacē lā ju, netā lu no viesnī cas, vai ar slē potā ju autobusu - pietura 50 m no viesnī cas, kursē biež i. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca slē poš anas brī vdienā m! Mē s š eit bijā m no 5. lī dz 12. februā rim pē c TUI aģ entū ru vadī tā ju ieteikuma. GrandValira ir lieliska vieta, mums nebija laika apceļ ot visu nedē ļ u. Lī dz trasē m var nokļ ū t ar pacē lā ju, netā lu no viesnī cas, vai ar slē potā ju autobusu - pietura 50 m no viesnī cas, kursē biež i. Ir slē pju un cita inventā ra noma, bet jā cenš as dabū t pareizo izmē ru, ne visiem pietiek. Slē poš anas trases ir lieliskas, tač u labā k doties pirms pusdienā m, jo ​ ​ š eit ir daudz cilvē ku un vē lā k trase tiek vienkā rš i izripota. Ir telpa aprī kojuma glabā š anai.
Ē diens, personā ls un viesnī cas tī rī ba ir pā rsteidzoš a.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bija sniega jū ra. Trases ir ideā lā kā rtī bā . Slē poš ana ir ļ oti laba. Viņ i saka, ka tad, kad ir maz sniega, viņ i ieslē dz lielgabalus. Ir tā ds inventā rs. Cilvē ku tomē r bija daudz. Nu - sezona - ko var darī t! Saņ emiet slē poš anas karti no sava gida. … Tomēr ▾ Bija sniega jū ra. Trases ir ideā lā kā rtī bā . Slē poš ana ir ļ oti laba. Viņ i saka, ka tad, kad ir maz sniega, viņ i ieslē dz lielgabalus. Ir tā ds inventā rs. Cilvē ku tomē r bija daudz. Nu - sezona - ko var darī t! Saņ emiet slē poš anas karti no sava gida. Jo superslē poš anas karte visā m trasē m uz piecā m dienā m maksā s 151 eiro. Ar super var izvē lē ties trasi, kurā labā k snieg. Lai arī uzkā pā m visos, lielas atš ķ irī bas nav. Bet nekad nevar zinā t! Pē kš ņ i nesnigs! Autobusi uz lielceļ iem kursē laicī gi. Slē pot var no 8.30 no rī ta. Nu visi dodas vē lā k, pulksten 10.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ceļ ojumu izvē lē jā mies spontā ni, par tū roperatoru izvē lē jā mies Tui. Viss noritē ja labi, pateicoties š ī uzņ ē muma gidiem. Pirms tam slē poš anas kū rortos nebiju bijis. Man te patika. Nogā zes atradā s tā lu no viesnī cas. … Tomēr ▾ Ceļ ojumu izvē lē jā mies spontā ni, par tū roperatoru izvē lē jā mies Tui. Viss noritē ja labi, pateicoties š ī uzņ ē muma gidiem. Pirms tam slē poš anas kū rortos nebiju bijis. Man te patika. Nogā zes atradā s tā lu no viesnī cas. Bet autobuss ved braukt bez maksas (jā iet 30 minū tes). Pā ris reiž u vannasistabā kaut kā da caurule nodumboja, redz, tad salaboja. Mē s devā mies iepirkties lielā tirdzniecī bas centrā . Ja jau esi izkā pis sliedē s, esi slinks, lai atgrieztos viesnī cā pē c uzkodas.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca atrodas centrā . Akmens sviediena attā lumā ir autobusu pietura, kas ved uz pacē lā jiem un faktiski arī nogā zē m. Taku pā rpilnī ba - pā rsteidza. Uzturoties kū rortā , viņ i neskrē ja pat uz pusē m. Blakus bija daudz veikalu, lielveikali, visur atlaides, gribas visu, un cenas daž ā das. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas centrā . Akmens sviediena attā lumā ir autobusu pietura, kas ved uz pacē lā jiem un faktiski arī nogā zē m.
Taku pā rpilnī ba - pā rsteidza. Uzturoties kū rortā , viņ i neskrē ja pat uz pusē m.
Blakus bija daudz veikalu, lielveikali, visur atlaides, gribas visu, un cenas daž ā das. Nogā zē s bija kafejnī cas, bet mē s tajā s neapstā jā mies - viesnī cā mū s baroja kauš anai.
Daba, laipns personā ls un kvalitatī vs serviss atstā ja paliekoš u iespaidu!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nesen apmeklē ju š o viesnī cu ar maziem bē rniem. Es biju ļ oti apmierinā ts ar pakalpojumu kvalitā ti un valodas barjeras problē mu neesamī bu. Pē c saspringtas dienas bija patī kami atpū sties, guļ ot viesnī cas iekš telpu baseinā vai saunā . … Tomēr ▾ Nesen apmeklē ju š o viesnī cu ar maziem bē rniem. Es biju ļ oti apmierinā ts ar pakalpojumu kvalitā ti un valodas barjeras problē mu neesamī bu. Pē c saspringtas dienas bija patī kami atpū sties, guļ ot viesnī cas iekš telpu baseinā vai saunā . Bē rniem ir rotaļ u istaba, kas ievē rojami atvieglo dzī vi. Slē pes tika glabā tas viesnī cā , ī paš i ierā dī tā telpā . Ļ oti patika brauciens. Casa de la Vall nogā ze atrodas tikai daž u minū š u slē poš anas autobusa brauciena attā lumā . Taku kvalitā te ir neslavē jama. Ir trases gan iesā cē jiem, gan profesionā liem slē potā jiem. Liels paldies mū su tū risma operatoram Tui par ieteikumu palikt š ajā viesnī cā .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man ļ oti patika viesnī ca un tā s atraš anā s vieta. Pakalpojums ir atbilstoš s standartam, un, lai nokļ ū tu pacē lā jā , jums tikai jā š ķ ē rso ceļ š un jā brauc ar autobusu. Mē s atklā jā m š o viesnī cu, pateicoties TUI. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca un tā s atraš anā s vieta. Pakalpojums ir atbilstoš s standartam, un, lai nokļ ū tu pacē lā jā , jums tikai jā š ķ ē rso ceļ š un jā brauc ar autobusu. Mē s atklā jā m š o viesnī cu, pateicoties TUI. Tiem, kam vē l ir spē ks pē c aktī vā s atpū tas kalnu nogā zē s, ir iespē ja izmantot pirts pakalpojumus vai apmeklē t nelielu, bet trenaž ieru zā li. Nolē mā m izmantot slē poš anas bā zes instruktoru pakalpojumus, ļ oti patika, profesionā lā pieeja, un vispā r cilvē ki vienkā rš i atsaucī gi un laipni, nolē mā m nā kamsezon š eit atgriezties.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Serrrggg
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Pirms izvē laties š o viesnī cu, ņ emiet vē rā , ka bezmaksas baseins, sauna, dž akuzi un trenaž ieru zā le izskatī sies kā "bezmaksas". Ū dens baseinā ir dubļ ains un atklā ti sakot netī rs, dž akuzi (č etriem cilvē kiem lielumā ) labā k nekā pt ne pirmajā , ne ceturtajā , pirtī labā kajā laikā no 16:00 lī dz 18:00 - stā vvietas . … Tomēr ▾ Pirms izvē laties š o viesnī cu, ņ emiet vē rā , ka bezmaksas baseins, sauna, dž akuzi un trenaž ieru zā le izskatī sies kā "bezmaksas". Ū dens baseinā ir dubļ ains un atklā ti sakot netī rs, dž akuzi (č etriem cilvē kiem lielumā ) labā k nekā pt ne pirmajā , ne ceturtajā , pirtī labā kajā laikā no 16:00 lī dz 18:00 - stā vvietas . Visā š ajā "SPA" centrā grī da ir netī ra, jo katrs iet iekš ā , ko gā jis pa ielu un neskaidroja tautieš iem par "noslaukiet kā jas" vai nā k tī ros apavos. Daļ a istabu, un tā s jums tiks piedā vā tas pirmajā vietā ar "skatu" uz pagalmu bez gaismas pieejamī bas 20 stundas diennaktī . Pā rtika ir atseviš ķ s jautā jums. Brokastī s bū s rinda uz banā lu omleti, bet kompensā cijā (krieviem speciā li) bezmaksas š ampanietis (gā ja ar blī kš ķ i). Vakariņ ā s grils (12 eiro bez dzē rieniem): maltā gaļ a, gaļ a (gabals), zivs (atsaldē š ana) vai kalmā rs ar astoņ kā jiem - ja stā vi rindā un ne visi vienā dienā , pā rē jais komplekts ir kā brokastī s izņ emot dzē rienus. Cipari sakopš anas ziņ ā apmierinoš i, bet atkal visas avenes lasī tā jiem sabojā š u ar patiesī bu. Iekš ā salocī tos, tikko nomainī tos, baltos dvieļ os tika atrasti divi gari melni mati (puse manas blondī nes ir manu matu garumā un labā kajā s dienā s nepā rsniedza trī s cm). Tas ir ar regulā riem padomiem. Sū dzī ba atnesa tikai ā rkā rtē ju dvieļ u nomaiņ u. Turklā t viesnī cai ir sava autostā vvieta. Mū su Barcā ī rē tā Fols par 15 eiro diennaktī vienmē r bija pie rokas stā vlaukumā , piecus soļ us no lifta -1 stā vā . Š o plusu sapratī s tikai tie, kuri stundā m ilgi meklē ja bezmaksas asfalta gabalu pilsē tas centrā parkoš anai. Citā di viesnī ca ir vidē ji nobruž ā ta un par to paš u naudu noteikti var meklē t labā ko. Ja atvedī siet to atpakaļ uz Andoru, š ī viesnī ca noteikti pat netiek apsvē rta. Vislabā kie vē lē jumi labiem svē tkiem. Sergejs.
аватар mysvet
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es paliku š ajā viesnī cā.2008. gada janvā rī . Man ļ oti patika, izvē lē jā mies pē c cenas un kvalitā tes attiecī bas. Atrodas pilsē tas centrā , kur apkā rt veikali, bā ri, restorā ni Orientē ts uz krieviem. Bezmaksas: vilciens. … Tomēr ▾ Es paliku š ajā viesnī cā.2008. gada janvā rī . Man ļ oti patika, izvē lē jā mies pē c cenas un kvalitā tes attiecī bas. Atrodas pilsē tas centrā , kur apkā rt veikali, bā ri, restorā ni Orientē ts uz krieviem. Bezmaksas: vilciens. zā le, baseins, sauna, dž akuzi. Labs ē diens, gatavoš anas š ovs. Laba viesnī ca!! ! . Lai iegū tu vairā k informā cijas, lū dzu, sazinieties ar mani, es vienmē r ar prieku palī dzē š u.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Casa de la Vall cietoksnis
Novērtējums 8.0
Andora, Andora la Velja
Arhitektūra, Pieminekļi un pieminekļi, Stats
Tēlniecība Laika muižniecība
Novērtējums 8.0
Andora, Andora la Velja
Pieminekļi un pieminekļi

Отель расположен в центре города Андорра-ла-Велья. Из его окон открывается прекрасный вид на горы. Автобусная остановка находится напротив входа в отель. Отель подойдёт для проведения корпоративных мероприятий и туристов, предпочитающих активный вид отдыха.

Atrašanās vieta 205 км от аэропорта Барселоны. 5 км от подъемников. 12 км от трасс. 100 м от конференц-центра.
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, услуги по продаже билетов, камера хранения багажа, услуги по глажению одежды, факс/ксерокопирование, магазины на территории.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • iekštelpu baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • slēpju uzglabāšanas telpa
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Izklaide un sports
 • sauna / vanna / hammam
 • džakuzi  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Всего 176 номеров, расположены в 6-этажном здании отеля.

Istabās

Телевидение с международными каналами, сейф, телефон, кондиционер, ванная комната с душем или ванной, фен, звонок-будильник, рабочий стол, мини-бар.

Adrese C/ Doctor Nequi, 12, AD500 - Andorra La Vella - Andorra
Tālruņi: T: +376 824 800 F: +376 828 606
Tīmekļa vietne: Andorra Center
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.