Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Andora

Novērtējums 8.4
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.7
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Andora la Velja  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Andora pievienot stāstu
Andora ir maza un burvīga.
Protams, es izvē lē tos citu ceļ ojumu uz Navarru, bet mums ir tas, kas mums ir! Nopirku ceļ ojumu no "viesnī cas" gida. Es nesapratu, kā pē c viņ š ir un kā di viņ a pienā kumi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru. Secinājums
Vairs nebija spē ka vilkt smagus vā kus, un mē s tos grū stī jā m ar kā jā m, virzoties rindā uz nosē š anos. Kā da meitene prasī ja, kas mums tur ir, mū zikas instrumenti?
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru. 6. daļa
Man rī t ir lidojums, un UIA vietnē joprojā m tiek rakstī ts “Sori! ”. Nav ko darī t. Man nā cā s traucē t Andreju cgistalkeru. Viņ š solī ja piezvanī t UIA.
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru. 5. daļa
Jā atzī st, ka biju nedaudz noraizē jies, kā klā jā s nabaga Vadikam? Vai jums ir pā rā k garlaicī gi? Bet ar viņ u viss bija relatī vi kā rtī bā (neskaitot ceļ galu, protams).
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru. 4. daļa
Labi pavadī ja laiku. Ar cieņ u. Draugi beidzot varē ja man pastā stī t savu redzē jumu par situā ciju ar ceļ ojuma organizē š anu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru. 3. daļa
Pē c brokastī m mē s satikā mies ar draugiem, kuri jau bija pamoduš ies. Viņ i mums jautā ja, kā pē c mē s viņ us ignorē jam?
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru. 2. daļa.
Aiz borta bija plus 11. Saulains. Autobuss bija pustukš s, wi-fi bija pienā cī gs, un ainava aiz loga nebija tik lieliska. Tā pē c man izdevā s tē rzē t ar draugiem forumā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Andoru
Š is satricinā jums sā kā s vasaras beigā s. Neizbē gami tuvojā s mana jubileja, un vajadzē ja kaut kur izmest no standarta garlaicī giem apsveikumiem un vē lē jumiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Slēpošanas brīvdienas Andorā
Mū su sā kotnē jā s vē lmes pē c atvaļ inā juma Andorā bija vienkā rš as – netā lu no pacē lā ja kalnā , pieticī gas naktsmī tnes (domā jami apartamenti vai viesnī ca), sniegs nogā zē s, klusums ...
 •  7 gadiem atpakaļ
SPĀNIJA UN VĒL – NO TARAGONAS LĪDZ SANREMO. PAŠU (TURPINĀJUMS)
Tiesa, ā tri vien pamanī ju sludinā jumu, ka brī vdienā s ieeja no otras puses. Nokļ uvu pie citas ieejas, piezvanī ju "domofonam", un durvis man atvē ra kaut kā das sā rtas, nesaprotamas tautī bas č alis.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »