Kialasur 3*– Atsauksmes

18
Novērtējums 6.410
№2 viesnīcas reitingā Suhumi
6.6 Numurs
5.6 apkalpošana
6.1 Tīrība
5.6 Uzturs
5.3 Infrastruktūra
Pansija atrodas Sukhum pilsētas kūrorta daļā, blakus dendrārijam, sava parka zonā. No šejienes jūs varat viegli nokļūt līdz galvenajām pilsētas apskates vietām. Pansionāts pārbūvēts 2010. gadā. Viesnīca piemērota ģimenēm.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Vai nu nav ū dens, tad ir gaisma. Internets tur ir greznī ba. Attieksme pretī ga. Atkritumus neizved, kamē r nav aizvesti suņ i Vannasistaba ir murgs. Telpas ir netī ras … Tomēr ▾ Vai nu nav ū dens, tad ir gaisma. Internets tur ir greznī ba. Attieksme pretī ga. Atkritumus neizved, kamē r nav aizvesti suņ i Vannasistaba ir murgs. Telpas ir netī ras
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies ar kuplu ģ imeni (es, vī rs, bē rni 3 gadi, 8 gadi, mani vecā ki un brā ļ adē li 6 gadi un 10 gadi. Man ļ oti patika. Tikā m mī ļ i sveicinā ti. Ā tri iekā rtojā mies tuvē jā mazajā , bet ļ oti mā jī gas un ē rtas mā jas. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar kuplu ģ imeni (es, vī rs, bē rni 3 gadi, 8 gadi, mani vecā ki un brā ļ adē li 6 gadi un 10 gadi. Man ļ oti patika. Tikā m mī ļ i sveicinā ti. Ā tri iekā rtojā mies tuvē jā mazajā , bet ļ oti mā jī gas un ē rtas mā jas. No trū kumiem, ja atrod vainu, nav ē rta duš a (ū dens labi nenotek, ir peļ ķ e, ja neieslauki kanalizā cijā ) un bē rnu gultiņ as trū kums. mazs bē rns(guļ uz saliekamā krē sliņ a), bet mums tie bija sī kumi. . . Veļ u mainī ja 3.2 nedē ļ u laikā , plus pē c pieprasī juma bez problē mā m papildus mainī ja palagu. Dvieļ i, katram 2- lielas un mazas, arī tika mainī tas 3 reizes un neatteicā s mainī ties pē c pieprasī juma. Deli var ņ emt lī dzi uz pludmali. Viesnī cas teritorija kopta, smuki augi, pļ auta zā le, vakarā gaismas. Milzī ga smilš u pludmale , ieeja jū rā ir oļ u josla ap 30-50cm, tad smilš ains dibens. Tiesa, pludmali varē tu labā k iztī rī t, ir atkritumi. Skaidrs, ka tū risti piegruž o-met pudeles, izsmē ķ us, krū zes. , bet kad t Tu pats nepiegruž osi, uzmanī gi skaties, lai bē rni nepiegruž o, tad gribas tī rī bu. . . tad. Joprojā m ir neliels mī nuss - kad vē jš ir no Kjasū ras upes puses, ū dens jū rā kļ ū st vē sā ks. Pieauguš am tas nav biedē još i, bet maziem bē rniem ir auksts, un ū dens nav vē ss vienmē rī gi, bet slā ņ os. 10 minū š u gā jiens gar krastu un ū dens ir absolū ti silts. . . Pludmales lielā kais mī nuss ir suņ i, bet tā kā mī lam dzī vniekus-))), pret mums izturē jā s diezgan mierī gi. . . viņ i neuzbruka un nekoda, un, ja bē rni viņ iem neatnestu desu no brokastī m, viņ i, iespē jams, nemaz nederē tu. . . Daba apkā rt ir krā š ņ a - priedes, cipreses, palmas, oleandri, eikalipti. No rī ta gar krastu peld delfī ni. . . Pā rtika mums parasti nesagā dā problē mas. Brokastis paē dā m pansionā tā , viss ļ oti garš ī gi, lai gan putras nav izvē les-)), bet tā bija tikai meitas problē ma - viņ a neē d auzu pā rslas-)), bet problē ma tika atrisinā ta ar olu kultenis un sviestmaizes ar sviestu un sieru. . . Izmē ģ inā jā m pusdienas un vakariņ as, neslikti, bet kā jau ē damzā lē , nacionā lo virtuvi neiepazī si, tā pē c pusdienojā m restorā nā pansionā tā vai Apatskē pā ri ceļ am (10 minū tes nesteidzī ga pastaiga gar zaļ ā s zonas). Viss bija garš ī gi, ar mī lestī bu gatavots. . Apatskā vakaros skan dzī vā mū zika, un daž reiz pat jauna meitene dejo nacionā lā s dejas. Biež ā k pusdienojā m istabā - tomā tu salā ti ar sieru vai biezpienu, kā arī augļ i vai pasū tī ju picu - mini picē rija pie izejas no pansionā ta - 5 minū š u gā jiens - svaiga pica vai hač apurs, kas tiek cepti pareizi priekš ā , izrullē jot mī klu. Tā kā mums bija mazi bē rni, tā lu negā jā m, kā Ritsa. Apmeklē jā m New Athos, pasū tot ekskursiju uz Apsua-tour, kuras pā rstā vis katru dienu atrodas pansionā tā . Ļ oti ē rti braucā m ar mikroautobusu - apmeklē jā m klosteri, uzkā pā m Sī maņ a Kanonieš a kamerā -grotā , iebraucā m parkā ar gulbju ezeru un ceļ ojuma apoteoze bija grandioza ala. Jauns, bet ļ oti č akls un mī ļ š gids = gids visu ceļ u ar entuziasmu stā stī ja par valsti, paraž ā m, vē sturi, apskates objektiem, atvainojos, ka neatceros nosaukumu. . . Paldies! Patstā vī gi ar trolejbusu (biļ ete 5 rubļ i-)) devā mies uz Sukhum Botā nisko dā rzu un apmeklē jā m pē rtiķ u audzē tavu. Bē rni bija mež onī gi sajū smā gan par neparastiem augiem, gan pē rtiķ iem, kurus varē ja barot ar rokā m-)) Atgriež oties Sukhumā , viņ i iegā dā jā s braucienu ar buru jahtu ar peldē š anos atklā tā jū rā - bē rni to ļ oti gribē ja. . . Kopē jais iespaids par Abhā ziju ir brī niš ķ ī gs - viesmī lī gi laipni cilvē ki, krā š ņ a jū ra un bagā ta daba. Pirmo reizi pē c daudziem gadiem man bija skumji pamest atvaļ inā jumu. . . it kā atvadī tos no drauga. . . tas notika tikai bē rnī bā.....Pat pati izbraukš ana bija brī niš ķ ī ga. Pasū tī jā m individuā lu transfē ru, brī niš ķ ī gais Aš ots mū s veda, pat viņ š , kura uzdevums bija mū s "izvest" no Abhā zijas-)) centā s to padarī t maksimā li komfortablu. Atvaļ inā jums bija izdevies! Paldies visiem! ! ! Iespē jams, mē s vairs nekad neatnā ksim uz pansionā tu Kyalasur, bet tikai tā pē c, ka Abhā zijā ir arī citas vietas, kuras vē lamies apmeklē t, nā kamreiz, visticamā k, tā bū s Pitsunda. . . Es gribē tu komentē t iepriekš ē jā s atsauksmes. Mū su mā jā viss darbojā s - ū dens, elektrī ba, internets, TV ar vairā kiem kanā liem, t. sk. Krievu, lai gan ziņ as skatī jā mies tikai katru otro dienu un multenes Karuselī - lai nomierinā tu bē rnus pirms gulē tieš anas. . .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laiks bija labvē lī gs, ē diens izcils, apkalpoš ana laba, atraš anā s vieta lieliska, teritorija super!!! ! ! Lieliski pavadī ja laiku, ļ oti patika. Plā nojam atgriezties nā kamgad. Ekskursijas, kur vien vē laties. Galī gā klase!!!!! ! !. … Tomēr ▾ Laiks bija labvē lī gs, ē diens izcils, apkalpoš ana laba, atraš anā s vieta lieliska, teritorija super!!! ! ! Lieliski pavadī ja laiku, ļ oti patika. Plā nojam atgriezties nā kamgad. Ekskursijas, kur vien vē laties. Galī gā klase!!!!! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар eo08f583
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Atpū ta Kyalasur 2013. gada augustā . Sā kš u ar to, ka mē s vispā r mī lam Abhā ziju un neesam ī paš i izvē lī gi. Pansionā tā ir mā jī gas mā jiņ as, aprī kotas ar gaisa kondicionē tā ju, duš as telpa atstā j daudz ko vē lē ties, un biež i ir ū dens trū kums. … Tomēr ▾ Atpū ta Kyalasur 2013. gada augustā . Sā kš u ar to, ka mē s vispā r mī lam Abhā ziju un neesam ī paš i izvē lī gi. Pansionā tā ir mā jī gas mā jiņ as, aprī kotas ar gaisa kondicionē tā ju, duš as telpa atstā j daudz ko vē lē ties, un biež i ir ū dens trū kums. zupa, otrkā rt, augļ i, vispā r diezgan ē dami. Vakarā var vakariņ ot restorā nā tieš i pansionā ta teritorijā , ļ oti garš ī gi, bet dā rgi. Zā dzī bu neesam redzē juš i, kā citā s atsauksmē s saka , visa teritorija ir aprī kota ar videokamerā m. Sliktā kā lieta Sukhumā ir jū ra: pie pansijas tek kalnu upe un ja kalnos lija lietus (biež a parā dī ba augustā ), tad visi netī rumi no kalniem beidzas augš ā pludmalē : koki ar saknē m, baļ ķ i un pat indī gas odzes. Sukhum jū rā paspē jā m nopeldē ties tikai pā ris reizes. bija maš ī na, gā jā m peldē ties Pitsundā (apmē ram 1.5 h attā lumā ).
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viens no pirmajiem š ogad atpū tā s. Bija skrē jieni uz maija brī vdienā m. mā jas paš ā krastā , jū ra lieliska, laiks ļ ā va atpū sties. Vakaros starp mā jā m tika cepti bā rbekjū , administrā cija uzaicinā ja dziedā tā ju ar ģ itā ru, bā rdu vā rdā Jura. … Tomēr ▾ Viens no pirmajiem š ogad atpū tā s. Bija skrē jieni uz maija brī vdienā m. mā jas paš ā krastā , jū ra lieliska, laiks ļ ā va atpū sties. Vakaros starp mā jā m tika cepti bā rbekjū , administrā cija uzaicinā ja dziedā tā ju ar ģ itā ru, bā rdu vā rdā Jura. Dievs, kā viņ š dzied, kā spē lē . Pirmajā vakarā viņ i sē dē ja lī dz 4-5 no rī ta, katru otro dienu lī dz apmē ram 3 no rī ta. Mē s devā mies ekskursijā s pa Sukhumi (y) un Abhā ziju. Bijā m Monkey, botā niskajā dā rzā , pie karstajiem avotiem Kingi, ezerā . Ritsa, Jaunajā Atosā , lai gan viņ i neiekļ uva alā . Hostelis ir brī niš ķ ī gs, viss ir ļ oti jauki un tī rs. Mā jiņ as ir ļ oti ē rtas. Laba skaņ as izolā cija : ). Ī paš i man patika ē diens. Viņ i mū s izbaroja. Paldies vadī bai par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m. Iesakā m visiem! Hostelis ir ļ oti mainī jies. Viņ i saka, ka vadī ba un darbinieki ir pilnī bā mainī juš ies. Esam ļ oti apmierinā ti! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Voda007
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Stā sta ļ oti ilgi un tā kā nav ar mieru rakstī t. Es jums parā dī š u tikai fotoattē lu. Nav ī stas pludmales fotogrā fijas. Paš laik nav pie datora ar mani. Bet pievienoš u vē lā k. super! Paldies viņ iem! Labi! … Tomēr ▾ Stā sta ļ oti ilgi un tā kā nav ar mieru rakstī t. Es jums parā dī š u tikai fotoattē lu. Nav ī stas pludmales fotogrā fijas. Paš laik nav pie datora ar mani. Bet pievienoš u vē lā k. super! Paldies viņ iem! Labi!
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
2012.  gadā es atpū tos kopā ar sievu, tā pē c nezinu, kā da ir situā cija tagad, bet domā ju, ka tas nav daudz labā k. No mī nusiem: 1. Ļ oti garš ceļ š , 5 stundas no lidostas. Ar maziem bē rniem apsveriet, vai ir vē rts doties. … Tomēr ▾ 2012.  gadā es atpū tos kopā ar sievu, tā pē c nezinu, kā da ir situā cija tagad, bet domā ju, ka tas nav daudz labā k. No mī nusiem: 1. Ļ oti garš ceļ š , 5 stundas no lidostas. Ar maziem bē rniem apsveriet, vai ir vē rts doties. Lai gan karte ir tikai 120 km, bet tie izvedī s cauri visai Abhā zijai, 10 reizes apstā jos izkraujot tū ristus daž ā dā s vietā s. 2. Pē c numura. Televizors istabā nestrā dā , pareizā k sakot, strā dā , bet nerā da nevienu kanā lu, jo vienkā rš i izrauts satelī tantenas spraudnis. Rezultā tā iekš telpu antenai ir nepiecieš ams 1 kanā ls ar mež onī giem viļ ņ iem. Kā pē c visā pansionā tā ir satelī tantenas? Pasmieties par ko? Vai arī to ir tik grū ti salabot? Dabiski, ka interneta vispā r nav, lai gan tika paziņ ots par kaut kā du wi-fi. Pā ris wi-fi marš rutē tā ju novietoš ana ap viesnī cu, maksā jot ne vairā k kā.5-10 tū kstoš us rubļ u, ir 21. gadsimtā neiespē jams uzdevums! ? Duš as vietā viena š ļ ū tene, uzgalis viss plū st daž ā dos virzienos. Nomazgā ties var, sē ž ot uz poda, jo tas viss ir apvienots mazā skapī . Dvieļ i un veļ a tika mainī ti ik pē c 4 dienā m. Tī rī š ana tikai atkritumu izveš ana. Nodarbojies ar "tī rī š anu" acī mredzami ļ oti neapmierinā ta ar š o tuklo tanti, kurai vē l bija laiks zvē rē t atpū tniekiem par to, ka viņ ai pieder sauļ oš anā s krē sls (tā ds, kā ds bija mans solā rijs). Acī mredzot pa ceļ am viņ a tur joprojā m atpū tā s, nevis tikai strā dā ja! Gaisa kondicionieris darbojā s, bet bija skaļ š . Interesanti, kad tajā mainī ti filtri? Es domā ju, ka nekad. Vispā r cipars – dzī vot var! Turklā t nenā ktu par sliktu nomierinā t jaunos augstienes, kuri pie ieejas maš ī nā ieslē dz mū ziku uz pilnu klapi. Neļ aujot cilvē kiem pa dienu atpū sties mierā ! 3. Gar pludmali. Sauļ oš anā s krē slu visiem nepietiek, vienkā rš i nav gandrī z neviena. Varbū t 5-10 labus gabalus uz visu pansionā tu. Par viņ iem notiek nemitī ga cī ņ a un viņ i tiek vilkti viens no otra. Administrā cija, vai tas ir labi, ka maksa par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem ir iekļ auta cenā ? 4. Par izmaksā m! Patiesī bā izmaksas kopā ar lidojumu ir kā.4-5 zvaigž ņ u viesnī ca Turcijā vai Taizemē par to paš u ceļ ojumu ar viss iekļ auts. Ja parē ķ ina nakš ņ oš ana diviem cilvē kiem 2100 + ē dinā š ana 1600 rubļ i, sanā k 3700 dienā , kas ir 37 tū kstoš i par 10 dienā m + lidojums reģ ionā.15. Tā da pati ekskursija uz ā rzemē m maksā tikpat 50-55 tū kstoš us, bet infrastruktū ra un pakalpojumi, pā rtika ir daudz augstā ka. Izdariet savus secinā jumus. Plusi: 1. Jū ra ir ļ oti tuvu un tī ra. Daba ir lieliska. Cilvē ku pludmalē ir maz, vakarā gandrī z nemaz. Pats pansionā ts atrodas pilsē tas nomalē min 10 lī dz. Tā lu no pilsē tas pludmales citiem tū ristiem varat baudī t privā tumu. 2. Istaba diezgan tī ra, viss no koka. Ū dens visu laiku auksts un karsts, gaisma netiek izslē gta. 3. Ē diens labs, no ē dnī cas izritinā ja koloboks. Tas, protams, ir zemniecisks un acī mredzami nav naudas vē rts, un izvē le ir ļ oti maza. Bet viss ir garš ī gs, kalorijā m bagā ts un pagatavots pē c sirdsapziņ as. Pavā ri liela cieņ a. Kopumā tur var un vajag atpū sties, bet cenas ar ē dienreizē m ir vienkā rš i debesī s pie tā da lī meņ a apkalpoš anas.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар svetkakoch
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Pā rē jais kopumā patika. Mā ja, kā te saka, ir ļ oti maza, nav taisnī ba, 4 cilvē ku ģ imenei bija diezgan normā li atpū sties. Veļ a mainī ta 2 reizes 10 dienu laikā . dvieļ i tika tī rī ti katru dienu. Pludmalē ir ļ oti maz cilvē ku, bija sauļ oš anā s krē sli, ē diens bija kā ē damistabā , katru dienu dā rzeņ i, augļ i, piena produkti. … Tomēr ▾ Pā rē jais kopumā patika. Mā ja, kā te saka, ir ļ oti maza, nav taisnī ba, 4 cilvē ku ģ imenei bija diezgan normā li atpū sties. Veļ a mainī ta 2 reizes 10 dienu laikā . dvieļ i tika tī rī ti katru dienu. Pludmalē ir ļ oti maz cilvē ku, bija sauļ oš anā s krē sli, ē diens bija kā ē damistabā , katru dienu dā rzeņ i, augļ i, piena produkti. Protams, nav infrastruktū ras. Un ļ oti slikti, ka nav vakariņ u, mums ar bē rniem nebija kur paē st. Un tā pē c kopumā man viss patika, galvenā jū ra ir ļ oti tī ra, un cilvē ki nesē ž viens otram uz galvas, kā Krasnodaras apgabalā .
аватар buka_r
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Patika. Mā ju atraš anā s vieta piekrastes joslā . Smilš aina pludmale. Laba, garš ī ga ē damistaba, ar bagā tī gu sortimentu. Ekskursiju birojs. Apatskhe (nacionā lā virtuve) tiek gatavots garš ī gs ē diens. Katru vakaru lī dz pusnaktij notiek izklaides programma. … Tomēr ▾ Patika.
Mā ju atraš anā s vieta piekrastes joslā . Smilš aina pludmale. Laba, garš ī ga ē damistaba, ar bagā tī gu sortimentu. Ekskursiju birojs. Apatskhe (nacionā lā virtuve) tiek gatavots garš ī gs ē diens. Katru vakaru lī dz pusnaktij notiek izklaides programma. Mā jas ir mā jī gas, viss darbojas. Spē ļ u laukums jauns. Jā š ana.
Nepatika,
No sniegtajiem pakalpojumiem tikai nacionā lā kafejnī ca un autostā vvieta.
Ā rpusē jie var braukt pa pludmali automaš ī nā un nekavē joties satikt meitenes ceļ ā . Vietē jie iedzī votā ji vai atpū tnieki no privā tā sektora, ierodoties pludmalē , ņ em sauļ oš anā s krē slus un nekas nenonā k pie viņ u viesiem. Administrā cija uz piezī mē m, vē lmē m reaģ ē nelabprā t. Pakalpojuma kvalitā te neatbilst cenai. Atš ķ irī bā no privā tā sektora, atvaļ inā jumā š ajā pansionā tā jū s jū taties nevis kā viesis, bet gan kā “rezervā cija”. Š eit nav tā viesmī lī bas gara, kā ds ierasts redzē t Dvē seļ u zemē .
аватар kosinova82
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sveiki. Mē s ar vī ru palikā m septembra sā kumā . Pansionā tu izvē lē jā mies atraš anā s vietas dē ļ , man patika, ka tas atrodas pludmalē . Vispā r man mā ja patika, gulē jā m pirmajā stā vā , un otrajā stā vā darbojā s kondicionieris, tā pē c pastā vī gi bija vē ss un neviens nesaaukstē jā s, bet dzirde ir briesmī ga, ja aiz sienas ir kaimiņ i , tas ir murgs, un ja ir bē rni, tad piesprā dzē jieties. … Tomēr ▾ Sveiki. Mē s ar vī ru palikā m septembra sā kumā . Pansionā tu izvē lē jā mies atraš anā s vietas dē ļ , man patika, ka tas atrodas pludmalē . Vispā r man mā ja patika, gulē jā m pirmajā stā vā , un otrajā stā vā darbojā s kondicionieris, tā pē c pastā vī gi bija vē ss un neviens nesaaukstē jā s, bet dzirde ir briesmī ga, ja aiz sienas ir kaimiņ i , tas ir murgs, un ja ir bē rni, tad piesprā dzē jieties. Viņ i solī ja 2 ē dienreizes dienā bufete, godī gi sakot, es pat nezinu, kā aprakstī t š ī s š ausmas, bet mē s visu nedē ļ u bijā m izsalkuš i, un pē dē jā dienā vispā r bija super, es ē du griķ us ar kartupeļ u mē rci. Viss ir auksts, nav garš ī gs un nav ē dams. Ī sā k sakot, ja esi ar maš ī nu, tad ņ em bez ē š anas, labā k atrast kafejnī cu un tur paē st. Cenas restorā nā ir satriecoš as, viss tiek darī ts tā , lai vakarā aizietu izsalcis uz kafejnī cu un atstā tu tur savu naudu. Vakariņ as mums diviem maksā ja 700-800 rubļ u, un tā s ir tikai vakariņ as, neskaitot citus izdevumus, autostā vvieta teritorijā.50 rubļ i dienā . Kas attiecas uz sauļ oš anā s krē sliem, tad ļ oti gudri cilvē ki noliek savas mantas un aiziet, mē s sā kā m tos izņ emt un ņ emt sauļ oš anā s krē slus, pretē jā gadī jumā jū s tos nesaņ emsit vispā r. Kopumā izdariet secinā jumus, apsveriet, cik jums izmaksā s brauciens uz kalyasur, mē s nedē ļ as laikā visam iztē rē jā m apmē ram 4.000 tū kstoš us rubļ u, kopā ar ceļ u ar automaš ī nu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums roma_dol
6 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums baranova4
Dodamies augustā uz Sukhumu, divas sievietes, daudz bagāžas, interesē transfērs, ir jēga pasūtīt?Vai arī vieglāk ar taksi aizbraukt no Adleras līdz robežai un tad atkal nolīgt taksi ?Cenu līmenis interesants, paldies jau iepriekš par informāciju!
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums baranova4
Dosimies turp augustā, divi pieaugušie, ir jautājumi: 1) MĀJA VIENSĪKNIEKAM VAI divām istabām ar atsevišķām ieejām? 2) kādas istabas labāk ņemt (saka pat ēnā)? 3) kur ieiet vakars?ja pilsētas robežās kā nokļūt
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas

Pansija atrodas Sukhum pilsētas kūrorta daļā, blakus dendrārijam, sava parka zonā. No šejienes jūs varat viegli nokļūt līdz galvenajām pilsētas apskates vietām. Pansionāts pārbūvēts 2010. gadā. Viesnīca piemērota ģimenēm.

Atrašanās vieta Soču lidosta atrodas 131 km attālumā no viesnīcas.
Pludmales apraksts Pludmales zonā zem nojumes ir uzstādīti bezmaksas sauļošanās krēsli. Par papildu samaksu varat arī iznomāt sauļošanās krēslu.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Telpā ir veikals.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • veļas mazgāšana
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Badmintons.
 • sauna / vanna / hammam
 • galda teniss
 • volejbols
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Kompleksā "Kalasur" ietilpst 64 divstāvu divstāvu kotedžas.

Istabās

Pirmajā stāvā: viesistaba, dīvāngulta, mēbeļu komplekts, ledusskapis, TV, satelīta TV, vannas istaba, galds, krēsli. Otrajā stāvā: 2 gultas, naktsskapītis. Visas kotedžas ir aprīkotas ar gaisa kondicionētāju un atsevišķu ieeju.

Adrese Iekraušanas strupceļš 3, Kodorskoe šoseja, Sukhum, Abhāzijas Republika
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.