Alaku 3*– Atsauksmes

7
Novērtējums 2.810
№4 viesnīcas reitingā Suhumi
1.9 Numurs
1.8 apkalpošana
1.8 Tīrība
1.4 Uzturs
1.2 Infrastruktūra
Viesnīca "Alaku" atrodas 20 km attālumā no Sukhumas, gleznainā vietā - Babyshira (Babushera) ciematā, tiešā jūras tuvumā. Viesnīcai ir sava iežogota teritorija, kas piesātināta ar subtropu augiem.Vairāk →
аватар Lev_69
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2.0
Gribē jā m uz Abhā ziju, izvē lē jā mies viesnī cu, patika bildes, bija norā dī ts, ka blakus ir jū ra, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, viss ir bez maksas, ir kafejnī ca, prasī jā m istabu uz zemes stā vs. … Tomēr ▾ Gribē jā m uz Abhā ziju, izvē lē jā mies viesnī cu, patika bildes, bija norā dī ts, ka blakus ir jū ra, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, viss ir bez maksas, ir kafejnī ca, prasī jā m istabu uz zemes stā vs. mē s trī s bijā m ceļ ojumā un ar mums bija sieviete ar sā poš ā m kā jā m. Viņ i mums atsū tī ja video, š ķ iet, ka viss ir kā rtī bā . Mē s ieradā mies un devā mies tieš i uz pludmali un to, ko mē s tur redzē jā m: sauļ oš anā s krē sli bija izsisti no paletē m un nokrā soti balti, lietussargi bija salauzti, pludmale bija netī ra, atkritumu kaudze un govju kū kas, un tas viss nav tik tuvu viesnī cai. Ieradā mies viesnī cā , mū s vispā r aizmirsa rezervē t, lai gan avansu veicā m 30% avansā , protams, par kā du parteru varē tu runā t. Viņ i gribē ja palikt vienu dienu, viņ i atrada istabu, kurā bija briesmī gs mitrums un pelē jums, bet pē c stundas ieradā s tie cilvē ki, kuriem tika rezervē ta š ī rezervā cija un viņ i sā ka mū s kliedzot, un mē s gribē jā m ē st un jau bijā m. sē ž u kafejnī cā . Tā das š ausmas nekur neesmu redzē jis, rupjš , bļ auj, draud. Un to visu sauc par servisu. . .
аватар shirovatova
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar vī ru no 19.09. 17. lī dz 26.09. 17 atpū tā mies Alakā , kas atrodas Babiš ī ras ciemā netā lu no Sukhumas pilsē tas. Viesnī ca atbilst tī mekļ a vietnē esoš ajam aprakstam un fotogrā fijā m. Dzī vojā m 2-istabu superior istabiņ ā . … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru no 19.09. 17. lī dz 26.09. 17 atpū tā mies Alakā , kas atrodas Babiš ī ras ciemā netā lu no Sukhumas pilsē tas. Viesnī ca atbilst tī mekļ a vietnē esoš ajam aprakstam un fotogrā fijā m.
Dzī vojā m 2-istabu superior istabiņ ā . Brokastis kafejnī cā ir iekļ autas cenā . Pielā gota izvē lne. Pusdienas un vakariņ as ē dā m vienā kafejnī cā . Vienkā rš i gribu pateikt paldies š efpavā ram Sergejam. Viss bija garš ī gi. Brokastis, pusdienas un vakariņ as tika pasū tī tas laicī gi. Viss vienmē r bija laikā . Kas ietaupa daudz laika.
Pagalmā atseviš ķ i paviljoni ar grila iekā rtā m. Tā tad, ja vē laties, varat pats pagatavot pusdienas vai vakariņ as.
Lī dz jū rai 5 minū š u gā jiens. Pludmalē ir koka sauļ oš anā s krē sli, kas pieder viesnī cai. Viesnī cā bez maksas var aizņ emties lietussargus. Š ī nav pilsē tas pludmale, tā pē c pludmalē nav nekā cita. Bet jū ra ir ļ oti tī ra un silta. Pludmale gandrī z tukš a. Cilvē ku ir maz, un, ja neesi pā rā k slinks un aizvā cies prom, tad vispā r bū si viens.
Tā kā viesnī ca atrodas ciematā , tā s ielā s var sastapt govis, cū kas un citus dzī vniekus. Tā pat tuvumā nav neviena veikala. Kas ar automaš ī nu, jū s varat nokļ ū t Sukhumā . Kuram bez, var braukt ar mikroautobusu, kas katru rī tu 07.30 kursē tieš i uz Sukhum tirgu.
Blakus atrodas termā lais avots. Vakaros, kad ū dens jau ir vē ss, varat doties peldē ties siltajā baseinā ar labvē lī gu ietekmi uz veselī bu.
Daudzi cilvē ki š eit ierodas ar bē rniem, jo ​ ​ tas ir ekoloģ iski tī rs un kluss rajons.
Ir transfē ra pakalpojums, ti. jū s varat uzņ emt vai aizvest uz Sukhumu vai Adleru.
Tie, kam vajadzī ga izklaide un trokš ņ ainas ballī tes, š eit noteikti nav. Un, ja vē laties atpū sties no pilsē tas burzmas un pavadī t relaksē još as ģ imenes brī vdienas, jums vajadzē tu to patikt.
Iespaidi no pā rē jiem bija paš i patī kamā kie. Paldies par to Natā lijai, Sergejam un Batalam! ! !
аватар Neboltay2011
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Istabas ē rtas, teritorija tī ra, zaļ a, jū ra tī ra, silta, bet vienī gajā viesnī cas teritorijā esoš ajā kafejnī cā.15 km rā diusā nav citu kafejnī cu, ar ē dienu pilnī gs slazds: pā rtika ir slikta un nepamatoti dā rga. … Tomēr ▾ Istabas ē rtas, teritorija tī ra, zaļ a, jū ra tī ra, silta, bet vienī gajā viesnī cas teritorijā esoš ajā kafejnī cā.15 km rā diusā nav citu kafejnī cu, ar ē dienu pilnī gs slazds: pā rtika ir slikta un nepamatoti dā rga. Ir bezmaksas brokastis, kas tiek pagatavotas apmierinoš i. Piena traukus var nopirkt tikai no rī tiem. Viesnī ca ir pozicionē ta kā ģ imenes viesnī ca, jo atrodas nomaļ ā ciematā un nav izklaides, bet nav ar ko pabarot bē rnus. Tuvā kais veikals atrodas 12 km attā lumā . Istabā s nav ziepju un tē jkannu, aizliegts izmantot savas tē jkannas. Kafejnī cā , neskatoties uz nakš ņ oš anu š ajā viesnī cā , viņ i nedrī kst ienest savu alkoholu, kamē r pā rdotais vī ns ir drausmī gs, bet ir normā ls alus. Govis, cū kas staigā netā lu no viesnī cas un periodiski sū das uz ceļ a. Vakaros un naktī s ir kluss, gaiss ir svaigs, ir brī niš ķ ī gi elpot pē c Maskavas.
аватар soloveva7575
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Ļ aujiet man sā kt ar to, ka man ļ oti patika mana uzturē š anā s! Lai gan tas ir ļ oti specifisks. Kam vajadzī gs klusums, miers, bez pilsē tas kņ adas, pludmale bez cilvē kiem, skaidra jū ra, neparasti garš ī gi ē dieni, tad to visu atradī siet Alaku. … Tomēr ▾ Ļ aujiet man sā kt ar to, ka man ļ oti patika mana uzturē š anā s! Lai gan tas ir ļ oti specifisks. Kam vajadzī gs klusums, miers, bez pilsē tas kņ adas, pludmale bez cilvē kiem, skaidra jū ra, neparasti garš ī gi ē dieni, tad to visu atradī siet Alaku. Tie, kam patī k atpū sties Turcijā un Ē ģ iptē , noteikti ne š eit.
Mē s atpū tā mies kā ģ imene, es, vī rs un meita 7 gadus. Negribē jā s iet prom.
Viesnī ca: mā jī ga, tī ra, ē rta. Skaista, kopta teritorija. Patī kami saimnieki.
Kafejnī ca uz vietas: š efpavā rs ir augsts profesionā lis! Katrs ē diens ir š edevrs, kas gatavots ar dvē seli. Viesmī les uzmanī gas un laipnas. .
Paldies jums visiem!
Kopumā viesnī ca un tā s atraš anā s vieta, klusai, sirsnī gai, relaksē još ai atpū tai! Mē s ļ oti iesakā m!
Solovjovu ģ imene)
аватар ljv777
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Kopā ar vī ru atpū tā mies, viss atbilda aprakstam. Viss teicami: atraš anā s vieta, personā ls, tī rī ba, komforts, Wi-fi, sā tī gs, garš ī gs ē diens, kopta teritorija, ir viss patī kamai atpū tai. Bijā m absolū ti ē rti ar visu! Jū tams, ka saimniekiem ir viss viesnī ca aprī kota un sakā rtota ar dvē seli. … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru atpū tā mies, viss atbilda aprakstam. Viss teicami: atraš anā s vieta, personā ls, tī rī ba, komforts, Wi-fi, sā tī gs, garš ī gs ē diens, kopta teritorija, ir viss patī kamai atpū tai. Bijā m absolū ti ē rti ar visu! Jū tams, ka saimniekiem ir viss viesnī ca aprī kota un sakā rtota ar dvē seli. Ī paš s paldies Jurijam par sirsnī go uzņ emš anu!
Ar cieņ u, Mihails un Natā lija
2015.  gada maijs
аватар vzv1972
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Plusi: - 3 min. uz oļ u-smilš u pludmali (pludmale ir tī ra, bez gruž iem un aļ ģ ē m). - apsargā ta autostā vvieta (cenā iekļ auta naktsmī tne). - veļ as maš ī na (iekļ auta naktsmī tnē ). - ē rta istaba ar mī kstu gultu (gulē ja ar blī kš ķ i). … Tomēr ▾ Plusi:
- 3 min. uz oļ u-smilš u pludmali (pludmale ir tī ra, bez gruž iem un aļ ģ ē m).
- apsargā ta autostā vvieta (cenā iekļ auta naktsmī tne).
- veļ as maš ī na (iekļ auta naktsmī tnē ).
- ē rta istaba ar mī kstu gultu (gulē ja ar blī kš ķ i).
- tualete/duš a (ar karsto ū deni) istabā (ū dens bez ierobež ojuma).
- silta personā la un vietē jo iedzī votā ju attieksme.
- klusums jebkurā diennakts laikā , kas atrodas netā lu no lidostas vispā r nav dzirdams!
- vieta atpū tai uz vietas (brū zis, š ū puļ tī kls, bē rnu stū rī tis utt. ), jauka un tī ra.
- personī gais seifs numurā .
- personī gais ledusskapis numurā .
- TV ar 5 kanā liem krievu valodā .
- ir iespē jami transfē ri un ekskursijas (vai arī Yura pastā stī s, kā tur nokļ ū t). ja pats gribi kaut kur aizbraukt ar auto, tad navigatorā ievadi koordinā tes, nevis objekta adresi.
- saprā tī gas cenas kafejnī cā , kas atrodas viesnī cas teritorijā (darba laiks no 09.00 lī dz 22.00).
- bezmaksas bezvadu internets.
- Sukhumā ir degvielas uzpildes stacija, gā zi var uzpildī t!
Mī nusi:
- pat navigatorā pirmo reizi jū s to neatradī sit. nav plā kš ņ u.
- istabā nav elektriskā s tē jkannas (bet bez problē mā m ieliet verdoš u ū deni termosā ).
– Nekā dā gadī jumā nevar pagatavot savu ē dienu.
- kafejnī cā ā tri gatavo un viss ir svaigs, bet š efpavā ra kvalifikā cija ir ļ oti zema (pat desiņ as bija nepietiekami izceptas, nemaz nerunā jot par sarež ģ ī tā kiem ē dieniem).
аватар bubukin1
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Komforts - kā teikts, mums patika. Virtuve ir lieliska, š efpavā ri ļ oti cenš as, bet vajag mazliet vairā k pieredzes. Vieta pasakaina – atsacī š anā s no civilizā cijas. Gaiss ir dziedinoš s, vī ns pieklā jī gs, vietē jie piena produkti ir tieš i no govs apakš as, jū ra ir pamesta. … Tomēr ▾ Komforts - kā teikts, mums patika. Virtuve ir lieliska, š efpavā ri ļ oti cenš as, bet vajag mazliet vairā k pieredzes. Vieta pasakaina – atsacī š anā s no civilizā cijas. Gaiss ir dziedinoš s, vī ns pieklā jī gs, vietē jie piena produkti ir tieš i no govs apakš as, jū ra ir pamesta. Vietē jie cilvē ki ir sirsnī gi un vienkā rš i: ciems. Cenas ir saprā tī gas – ko vē l var prasī t?


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums natalia2316
‹ Viesnīca Alaku 3*
Līdzīgas viesnīcas

Viesnīca "Alaku" atrodas 20 km attālumā no Sukhumas, gleznainā vietā - Babyshira (Babushera) ciematā, tiešā jūras tuvumā. Viesnīcai ir sava iežogota teritorija, kas piesātināta ar subtropu augiem.

Atrašanās vieta Līdz jūrai 300 m. 400 metru attālumā no viesnīcas atrodas termālais avots. 20 km no Sukhum.
Pludmales apraksts Viesnīcas pludmale ir smilšaina un oļaina, aprīkota ar sauļošanās krēsliem, saulessargiem, pārģērbšanās kabīnēm. Netālu no viesnīcas jūrā ietek tīrākā kalnu upe, var peldēties un makšķerēt.
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Paviljoni ar bārbekjū, kafejnīca ar kaukāziešu, krievu un Eiropas virtuves ēdieniem, veikals ar nepieciešamajiem niekiem un suvenīriem.

 • kafejnīca/bārs
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
Bērniem
 • rotaļu laukums
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Dažādas ekskursiju programmas pie viesnīcas administratora. Izjādes cienītājiem netālu no viesnīcas tiek organizētas izjādes ar zirgiem, bet vakarā ir nakts kafejnīca ar deju grīdu.
 • disko klubs  FREE 
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts Istabās

Gaisa kondicionieris, minibārs, TV, seifs, vannas istaba ar dušu, fēns, tualetes piederumi.

Adrese R. Abhāzija, Gulrypshsky rajons, ar. Babyshara, st. 3. Babyshirskaya, 16
FAQ
Какой пляж у отеля?
У отеля песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.