Atrašanās vieta laba viesnīca ar pārsteigumu

Rakstīts: 9 septembris 2017
Ceļošanas laiks: 23 augusts — 8 septembris 2017
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 5.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 4.0
Istabas ē rtas, teritorija tī ra, zaļ a, jū ra tī ra, silta, bet vienī gajā viesnī cas teritorijā esoš ajā kafejnī cā.15 km rā diusā nav citu kafejnī cu, ar ē dienu pilnī gs slazds: pā rtika ir slikta un nepamatoti dā rga. Ir bezmaksas brokastis, kas tiek pagatavotas apmierinoš i. Piena traukus var nopirkt tikai no rī tiem. Viesnī ca ir pozicionē ta kā ģ imenes viesnī ca, jo atrodas nomaļ ā ciematā un nav izklaides, bet nav ar ko pabarot bē rnus. Tuvā kais veikals atrodas 12 km attā lumā . Istabā s nav ziepju un tē jkannu, aizliegts izmantot savas tē jkannas. Kafejnī cā , neskatoties uz nakš ņ oš anu š ajā viesnī cā , viņ i nedrī kst ienest savu alkoholu, kamē r pā rdotais vī ns ir drausmī gs, bet ir normā ls alus. Govis, cū kas staigā netā lu no viesnī cas un periodiski sū das uz ceļ a. Vakaros un naktī s ir kluss, gaiss ir svaigs, ir brī niš ķ ī gi elpot pē c Maskavas.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu