Viesnīca ar dvēseli!

Rakstīts: 1 jūnijs 2015
Ceļošanas laiks: 27 — 31 maijā 2015
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Kopā ar vī ru atpū tā mies, viss atbilda aprakstam. Viss teicami: atraš anā s vieta, personā ls, tī rī ba, komforts, Wi-fi, sā tī gs, garš ī gs ē diens, kopta teritorija, ir viss patī kamai atpū tai. Bijā m absolū ti ē rti ar visu! Jū tams, ka saimniekiem ir viss viesnī ca aprī kota un sakā rtota ar dvē seli. Ī paš s paldies Jurijam par sirsnī go uzņ emš anu!
Ar cieņ u, Mihails un Natā lija
2015.  gada maijs
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu