Ģimenes svētki

Rakstīts: 18 maijā 2015
Ceļošanas laiks: 5 — 8 maijā 2015
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 7.0
Plusi:
- 3 min. uz oļ u-smilš u pludmali (pludmale ir tī ra, bez gruž iem un aļ ģ ē m).
- apsargā ta autostā vvieta (cenā iekļ auta naktsmī tne).
- veļ as maš ī na (iekļ auta naktsmī tnē ).
- ē rta istaba ar mī kstu gultu (gulē ja ar blī kš ķ i).
- tualete/duš a (ar karsto ū deni) istabā (ū dens bez ierobež ojuma).
- silta personā la un vietē jo iedzī votā ju attieksme.
- klusums jebkurā diennakts laikā , kas atrodas netā lu no lidostas vispā r nav dzirdams!
- vieta atpū tai uz vietas (brū zis, š ū puļ tī kls, bē rnu stū rī tis utt. ), jauka un tī ra.
- personī gais seifs numurā .
- personī gais ledusskapis numurā .
- TV ar 5 kanā liem krievu valodā .

- ir iespē jami transfē ri un ekskursijas (vai arī Yura pastā stī s, kā tur nokļ ū t). ja pats gribi kaut kur aizbraukt ar auto, tad navigatorā ievadi koordinā tes, nevis objekta adresi.
- saprā tī gas cenas kafejnī cā , kas atrodas viesnī cas teritorijā (darba laiks no 09.00 lī dz 22.00).
- bezmaksas bezvadu internets.
- Sukhumā ir degvielas uzpildes stacija, gā zi var uzpildī t!
Mī nusi:
- pat navigatorā pirmo reizi jū s to neatradī sit. nav plā kš ņ u.
- istabā nav elektriskā s tē jkannas (bet bez problē mā m ieliet verdoš u ū deni termosā ).
– Nekā dā gadī jumā nevar pagatavot savu ē dienu.
- kafejnī cā ā tri gatavo un viss ir svaigs, bet š efpavā ra kvalifikā cija ir ļ oti zema (pat desiņ as bija nepietiekami izceptas, nemaz nerunā jot par sarež ģ ī tā kiem ē dieniem).
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu