Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Suhumi

Novērtējums 9.5
 • 
№2. Nika 3*
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Aitar 2*
Novērtējums 7.5
 • 
№4. Kialasur 3*
Novērtējums 6.4
 • 
№5. Vodopad 2*
Novērtējums 6.1
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Suhumi pievienot stāstu
Slikta viesnīca
Gribē jā m uz Abhā ziju, izvē lē jā mies viesnī cu, patika bildes, bija norā dī ts, ka blakus ir jū ra, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, viss ir bez maksas, ir kafejnī ca, prasī jā m istabu uz zemes stā...
 •  3 gadā atpakaļ
Nevienam neiesaku šo viesnīcu, daudz vairāk mīnusu nekā plusu
No plusiem: pludmales tuvums un tī rī ba, bezmaksas Wi-Fi ar labu ā trumu numurā , reģ istratū ras personā la relatī vā pieklā jī ba, iespē ja iegā dā ties ekskursiju viesnī cā , netā lu no tirgus.
 •  5 gadiem atpakaļ
Uz Sukhum kalnu vai Funikulieri 2017, bijušās greznības paliekas.
Iepriekš ē jos padomju laikos Sukhum kalns, ko viņ i sauca par funikulieri, bija orientieris, ceļ š augš ā sā kā s apakš ā ar kolonā di, tad platformu ar strū klaku, kā pnē m, ko ierā mē ja ziedoš i rododendri,...
 •  6 gadiem atpakaļ
Klusas un relaksējošas brīvdienas
Mē s ar vī ru no 19.09. 17. lī dz 26.09. 17 atpū tā mies Alakā , kas atrodas Babiš ī ras ciemā netā lu no Sukhumas pilsē tas.
 •  6 gadiem atpakaļ
Atrašanās vieta laba viesnīca ar pārsteigumu
Istabas ē rtas, teritorija tī ra, zaļ a, jū ra tī ra, silta, bet vienī gajā viesnī cas teritorijā esoš ajā kafejnī cā.
 •  7 gadiem atpakaļ
Briesmīgs kūrorts Vodopad..
2017. gadā mē s treš o reizi atpū tā mies Abhā zijā . Pirmā reize ir tā da pati kā.2017. gadā Ū denskritumā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Jautra atpūta Abhāzijā
Beidzot ir pienā cis ilgi gaidī tais atvaļ inā jums. 23:00 stā vu viens pie McDonald's un gaidu Rumb tū res autobusu. Viņ š nedaudz aizkavē jā s, bet tas manu garastā vokli nemazinā ja, man bija tikai nedaudz auksti.
 •  7 gadiem atpakaļ
Forša viesnīca
Kopā ar ģ imeni atpū tā mies pansionā tā no 2017. gada 5. augusta lī dz 2017. gada 11. augustam. Ļ oti apmierinā ts! Visiem patika!
 •  7 gadiem atpakaļ
Pansionāta Aitar apskats
Atpū tā mies pansionā tā ar ģ imeni no 2017. gada 5. augusta lī dz 11. augustam 2017. Ļ oti apmierinā ts! Viss patika! Laips personā ls!
 •  7 gadiem atpakaļ
Patika
Š ī viesnī ca ir trī svietī ga! Tas pilnī bā atbilst trijniekam, pat labā k nekā salī dzinot ar Turcijas trī skā rš iem.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Suhumi