laba viesnīca, bet necieņa pret viesiem

Rakstīts: 28 septembris 2018
Ceļošanas laiks: 6 — 16 septembris 2018
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 7.0
Iesā kumā piestā jā m vī ra dzimš anas dienā , vē rsos pie administrā cijas, jautā ju, vai viņ i kā kaut ko apsveic viesus dzimš anas dienā , uz ko viņ i man atbildē ja, ka tikai sievietes ar vī na pudeli, es piedā vā ju apsveikt vī rieti tā pat, kas tur vainas, uz ko admin meitene atbildē ja: "nedrī kst")))) viņ a jautā ja, vai viņ i gatavo kū kas vai konditorejas izstrā dā jumus, svē tku vakariņ as...ī si sakot, es viņ u apbē dinā ju arvien vairā k un vairā k , viņ a to neslē pa, tā pē c aizbraucu bez nekā , paš am bija jā brauc ar taksi un jā iet uz tuvā ko veikalu, viesi ieteica, administratore pī pē s tikai uz soliņ a, viņ ai nebija laika) baigā administratore, a ļ oti nepatī kama meitene!
Pirmajā dienā pā rrunā jā m, kā mums viss patī k un ka š eit var atgriezties, forš a vieta, un tad mū su viedoklis mainī jā s uz pretē jo!
Mū s iekā rtoja 1 stundu ā trā k, kas uzreiz pluss) istabiņ as lieliskas) administratore meitene (pilnī ga blondī ne) ar mums nelabprā t komunicē ja, nā cā s ar ķ eksī š iem izvilkt informā ciju no viņ as kur viss ir un kur varam ē st, utt viņ a atbildē ja uz visu mū su atvaļ inā jumu katru dienu ir vienā da, sajū ta, ka viņ a ienī st visus viesus, kā arī.10 dienas ne reizi nesasveicinā jā s, dī vaina attieksme, tas bija kaut kā nepatī kami, mē s esam smaidī gi cilvē ki, mē s to redzē jā m Pirmo reizi. . Beidzot sapratā m attieksmi pret viesiem š ajā viesnī cā , kad Viņ i mē ģ inā ja pasū tī t ekskursiju, kuru savā teritorijā reklamē tas pats admins, bet visu nakti un rī tu lija kā no spaiņ a, un mē s ar mazu bē rnu, protams, mē s atteicā mies, kad jau sapratā m, ka lietus ir uzlā dē jis visu dienu (40 minū tes pirms ekskursijas), bet nā kamajā dienā pē c prognozē m bija skaidrs, un es jautā ju, vai nav iespē jams pā rcelt rī t tā pati ekskursija. Admins atbildē ja: "nav problē mu, labi". . nā kamajā dienā ar somā m izgā jā m ā rā noteiktajā laikā un pa ceļ am admins uzrakstī ja, ka ekskursijas atcelš anas nebija nekā da iemesla. . Reģ istratū rā mē s ar vī ru gribē jā m noskaidrot iemeslu, bet man ieskrē ja nepazī stams vī rietis (joprojā m nesapratā m, kas viņ š ir) un sā ka savu runu ar vā rdiem “Vai tu atteicies tū re vakar? Es tev jautā ju, kas š odien mainī ja viņ as domas? vai tu š odien dosies vai kā ? " utt. ar visu š ito tas bija visas administrā cijas acu priekš ā un neviens pat nepaskaidroja, kā dē ļ š is cilvē ks necieņ ā komunicē un kas viņ š ir, viss bija paceltā balsī , skaidrs, ka ekskursija nav nejauš i atcelta , viņ š mē ģ inā ja nodot, tā pē c es sapratu, ka tu š odien neej nekur jo vakar viņ i atteicā s un visas grupas, starp citu, arī ) un viņ š ir dusmī gs) izcē lā s konflikts, mē s aizbraucā m š okā ) vē lā k administrators rakstī ja atvainojos WhatsApp un teica, ka Ritsā tikko cē lies ū dens lī menis, tā pē c viņ i to atcē la, mē s neapjukā m un pasū tī jā m tā du paš u ekskursiju uz Apsua tour un tajā paš ā dienā devā mies š iki! bet nogulsnes palika! ! ! un lietus dē ļ tur neceļ as ū dens lī menis, mums meloja (Arī par administrā cijas darbu: viesnī cā vispā r nav nevienas bumbas bē rnam (futbols arī ir norā dī ts infrastruktū rā un volejbols), admini teica, ka ir bumbiņ as - nav adatu, ko uzpumpē t) un tā nebija vē l 10 dienas, mē s vairā kas reizes uzzinā jā m. no lietus pietū kuš as, balles nav...bet administrā cija paspē j uzpī pē t un pasē dē t uz soliņ iem, liekas, ka viņ i te ir viesi un krastmalā strā dā tikai istabenes, pavā ri un sē tniece! nulle))) )) starp citu, viss personā ls, sā kot no administrā cijas lī dz darbiniekiem (nav skaidrs, ko viņ i dara pa dienu, vienmē r pa teritoriju staigā daudz neskaidru abhā zu vī rieš u, viņ i tikai staigā un skatā s uz sievietē m pī pē jot , vakaros viņ i sā pī gi dejo, bet)) viņ i vakaros sē ž krastmalā pie galdiem un sit, smē ķ ē jot cigaretes, iemet tos taisni zā lienā...

Secinā jums: viesnī cas atraš anā s vieta attiecī bā pret jū ru ir klases, sava pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem, ē diens, istabas super! BET, ja brauc uz š o viesnī cu ar bē rniem, tad pē rciet rotaļ lietas saviem bē rniem, jo te viņ i pat nevar nopē rc adatu bumbā m, vai ar tā m arī ir mē ms)visa blē dī ba nav animā cijas un neviens izklaidē još s vakars 10 dienu garumā ! administrā cijas rupjī bas un vienaldzī ba, joga viesnī cas mā jaslapā pasludinā ta par bezmaksas, faktiski maksā par katru nodarbī bu) arī bē rnu maš ī nas un motocikls 2 korpusā izrā dī jā s pat 250 rubļ i par 15 minū tē m, lai gan sludinā jumā bū tu izkā rtas cenas, citā di admins diktē cenas paslē pt zem sava galda , un tā kā nekur nav cenrā ž a, tas nozī mē "melno dā vinā jumu")))) iekš telpu baseins - arī maksā ! bē rnu batuts 10 dienas krā pā s 1 reizi! vispā r kaut kas tā ds !!! ! Nacionā lajā virtuvē , visi saindē jā s 3dien(esam 3 pieauguš ie). Cē loņ us nezinā m, bet viņ i gatavo tiiik asi, lai gan kad viņ a veica pasū tī jumu piezī mē ja(ne pikants)! bet kebabs Their restorā ns ir ļ oti garš ī gs!
Kopumā secinā jums ir š ā ds: par tā du naudu Athos var atrast citus variantus!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu